Školský rok 2020/2021

 

Rozhodnutie

Minister školstva, vedy, výskumu a športu vydal 23. októbra 2020 nové rozhodnutie.

Rozhodnutie

Pridané: 24.10.2020

Mgr. Silvia Eštočinová

OZNAM

Vážení rodičia,

na základe rozhodnutia

Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu si Vás dovoľujeme informovať, že sa

od 26. 10. 2020 do 27. 11. 2020:

 • realizuje prezenčná výučba žiakov 1. stupňa v škole,
 • funguje činnosť ŠKD,
 • ostáva v prevádzke stravovanie v školskej jedálni,
 • žiaci 2. stupňa sa budú vzdelávať dištančne (bližšie informácie dostanete prostredníctvom triednych učiteľov),
 • žiaci 2. stupňa sú z obedov v školskej jedálni automaticky odhlásení,
 • jesenné prázdniny sa presúvajú z 29. a 30. októbra 2020 na 30. októbra a 2. novembra 2020. Ide o piatok a pondelok. Pribudnú nové prázdniny aj v piatok 6. novembra 2020 a v pondelok 9. novembra 2020.

V prípade akýchkoľvek zmien Vás budeme bezodkladne informovať. Sledujte, prosím, naše webové stránky.

 

Pridané: 23.10.2020

Mgr. Silvia Eštočinová

 

Čiastočná nefunkčnosť EDUPAGE

Vážení rodičia, 

ospravedlňujeme sa Vám za dočasnú čiastočnú nefunkčnosť stránky https://zsmatica.edupage.org/ z dôvodu jej napadnutia vírusom. 

Na odstránení chyby neustále pracujeme.

Stránka by mala byť plne funkčná najneskôr v pondelok.

Všetci žiaci a rodičia dostanú nové vygenerované prístupové heslá.

Ďakujeme za pochopenie.

Pridané: 22.10.2020

PaedDr. Renáta Rodáková

 

Svetový deň zdravej výživy

Jednou z najdôležitejších vecí smerujúcich k dobrému a dlhému životu je zdravá výživa, na ktorú sa často zabúda. Práve preto si aj v tomto školskom roku pripomíname Svetový deň zdravej výživy.  Pre správny vývoj je vyvážená strava veľmi dôležitá.

Žiaci našej školy sa aktívne zapojili do aktivít pripravených triednymi učiteľmi. Venovali sa prezentácii, rozprávali sa  o zásadách zdravej výživy, pripravili  ochutnávky  z ovocia a zeleniny. Názorné prepojenie edukácie,  praktických ukážok a práce so žiakmi boli zaujímavým spestrením. Nadváha a obezita sa veľmi negatívne prejavuje na zdraví a vývine detí, o čom svedčia aj mnohé štatistiky. Preto je zdravá výživa významným faktorom životného štýlu, ktorý ovplyvňuje zdravie.

Veríme, že aj takýmto spôsobom môžeme prispieť k prevencii tejto nepríjemnej choroby.

Foto:

Pridané: 15.10.2020

Mgr. Ivana Melník Bačková
 

 

 

Opatrenia platné od 12. októbra

Organizácia a podmienky výchovy a vzdelávania v školách a školských zariadeniach platné od 12.10.2020.

Pridané: 12.10.2020

Mgr. Silvia Eštočinová

Školské kolo Technickej olympiády

8.10.2020 - opäť nastal čas na meranie síl v technike. Svoje vedomosti si zmerali žiaci 8.A a 7.A triedy. Témy kovy, drevo, plasty a elektrotechnika si našli svoje miesto v teste. Do okresného kola postupujú žiaci:

Kategória A – Samuel Vysoký, Marko Richnavský – 8.A

Kategória B – Matej Leščinský – 7.A

26.11.2020 sa uskutoční  Okresné kolo Technickej olympiády -  Pri reprezentácii našej školy žiakom držíme  prsty.

Pridané: 8.10.2020

Mgr. Monika Križanová

Kyberšikana

Kyberšikana je elektronické šikanovanie, online šikanovanie, pod ktorým  rozumieme zámerné urážanie, vyhrážky, odhaľovanie súkromných informácií či obťažovanie iných za pomoci moderných komunikačných prostriedkov, ktoré trvajú spravidla dlhší čas.

Dňa 28.9. –  6.10.2020 žiaci druhého stupňa vytvárali plagát na tému „Kyberšikana“. Najprv sme si vymenili skúsenosti, čo to kyberšikana je a aké osobné skúsenosti s ňou žiaci majú. Dvaja žiaci z triedy nám zinscenovali kyberšikanu, a potom sme začali vytvárať plagát. 

Kyberšikana

Pridané: 8.10.2020

Mgr. Monika Križanová

Aktualizácia opatrení

https://www.minedu.sk/zakladne-skoly-a-skolske-zariadenia-aktualizovane-3092020/

 

Tlačivo: Vyhlásenie návštevníka školy o bezinfekčnosti

 

Pridané: 1.10.2020

Mgr. Silvia Eštočinová

Usmernenie k postupu škôl a školských zariadení

Usmernenie k postupu škôl a školských zariadení pri realizácii výchovno-vzdelávacieho procesu počas mimoriadnej situácie v súvislosti s ochorením Covid-19.

Nad rámec opatrení vyplývajúcich z manuálov opatrení pre školy a školské zariadenia sa bez ohľadu na farbu semaforu predmetnej školy neodporúča realizovať:

 • organizáciu škôl v prírode a lyžiarskych výcvikov, a to ani dennou formou
 • organizáciu kultúrnych, umeleckých a tanečných aktivít mimo povinného výchovno-vzdelávacieho procesu (napr. stužková, venčeky, besiedky a pod.)
 • krúžkovú činnosť pre deti a žiakov.

Nad rámec opatrení vyplývajúcich z manuálov opatrení pre školy a školské zariadenia sa  bez ohľadu na farbu semaforu predmetnej školy odporúča nasledovné aktivity realizovať dištančnou formou:

 • rodičovské združenia
 • zasadnutia rady rodičov, rady školy a pod.
 • všetky zasadnutia a stretnutia študentských organizácií (študentský parlament, študentský senát, rady študentov a iné)

Telesná a hudobná výchova sa nad rámec opatrení vyplývajúcich z manuálov opatrení pre školy a školské zariadenia, bez ohľadu na farbu semaforu predmetnej školy, odporúča realizovať len teoretickou formou.

Celoslovenské testovanie pohybových predpokladov žiakov 1. a 3. ročníkov ZŠ, podľa zákon 440/2015 Z.z., § 58 písm. p.)  sa môže realizovať do dvoch mesiacov od skončenia mimoriadnej situácie.  Školy následne zadajú výsledky žiakov z školy do ISTŽ - https://www.testovanieziakov.sk, a to najneskôr do troch mesiacov od skončenie mimoriadnej situácie (v rámci školského roka). Certifikáty im budú vydané do dvoch mesiacov od zaslania výsledkov žiakov do ISTŽ.

Predmetné usmernenie je platné a účinné po dobu, kým nebude zverejnená jeho aktualizácia na webovom sídle Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR.

Pridané: 1.10.2020

Mgr. Silvia Eštočinová

 

 

Prešov číta rád - Piknikové čítanie

Dňa 25.9.2020 sa žiaci našej školy zapojili do akcie Prešov číta rád - piknikové čítanie v prírode. Aj napriek nepriaznivej predpovedi počasia sa nám podarilo využiť zopár slnečných minút a stráviť príjemné chvíle v prírode s obľúbenou knihou. Žiaci prvého aj druhého stupňa si priniesli z domu svoje knihy a čítali si z nich spoločne. Rozprávali sa o knihách, o ich hodnote a o tom, že pri knihách sa dá výborne  zrelaxovať a oddýchnuť si. Nie nadarmo sa hovorí, že dobrá kniha je najlepší priateľ človeka.

Pridané: 28.9.2020

Mgr. Katarína Vaňová

Zber papiera

Pridané: 28.9.2020

Mgr. Aniela Feňušová

 

Európsky deň jazykov 2020

Znova po roku sa na našej škole pripomínala jazyková rôznorodosť európskych krajín. Ráno sme si po hymne Európskej únie vypočuli rozhlasové okienko venované jazykom a triedni učitelia zadali žiakom kvíz o jazykoch a zaujímavé jazykové hry...

Potom sme pracovali na rôznych aktivitách. Najmladší žiaci kreslili obrázky do obrovského leporela o farbách, deviataci im pomohli - našli a vytlačili názvy farieb v rôznych jazykoch.

Starší žiaci predviedli svoje schopnosti hovoriť v ruskom a anglickom jazyku, ale aj po šarišsky a vytvorili vtipné video.

Všetci žiaci doma zistili, ako sú na tom s jazykovými schopnosťami ich blízki – urobili sme si prieskum, Koľkými jazykmi hovoríme v našich rodinách. Výsledky sú veľmi zaujímavé. Okrem bežne používanej slovenčiny sa v domácnostiach rozpráva po rómsky a šarišsky, ale naši rodičia, starí rodičia i súrodenci rozumejú a niektorí aj hovoria rôznymi jazykmi. Najviac členov rodín uviedlo český jazyk, nasledovali anglický, ruský, nemecký, poľský, francúzsky, maďarský, taliansky a ukrajinský... objavili sa aj pre nás exotickejšie jazyky – fínsky, nórsky, švédsky, holandský, španielsky, albánsky, macedónsky; ale aj nám bližšie – chorvátsky, srbský či slovinský. Zaujímavosťou sú žiaci cvičiaci karate, ktorí vedia pár slov po japonsky.

Za každého člena rodiny žiaci priniesli vrchnáčik z plastovej fľaše a v skupinách vytvorili čísla vyjadrujúce počet hovoriacich daným jazykom. Výsledky nášho snaženia si môžete prezrieť vo vestibule školy.

Pridané: 28.9.2020

Mgr. Adriana Puchalová

Aktualizovaný pokyn riaditeľky školy

Aktualizovaný pokyn riaditeľky školy 

Pridané: 18.9.2020

PaedDr. Renáta Rodáková

Materská škola

MATERSKÁ ŠKOLA 

HAPPY CHILDREN

Informácie: + leták

Foto:

 

Pridané: 31.8.2020

PaedDr. Renáta Rodáková

Letná škola

V priebehu predposledného týždňa školských prázdnin, v čase od 17.8. - 21.8.2020, sa v priestoroch našej školy realizoval projekt letnej školy.  Aktivity boli zamerané na tvorivé úlohy výtvarno-technického charakteru. Realizované boli formou zážitkového  vyučovania, prostredníctvom videoprezentácie, skúšky rôznych výtvarných, kombinovaných techník. Žiaci mali voľnosť vo výbere realizácie. Témou letnej školy bol náš región Šariš a kultúrno-historické pamiatky Prešova a jeho okolia s dôrazom na medzipredmetové vzťahy vlastivedy, výtvarnej výchovy a anglického jazyka. Štvrtý deň letnej školy sme sa spoločne s ostatnými skupinami detí našej školy prešli do centra Prešova a navštívili miestnu galériu v Caraffovej väznici. Výklad lektorky bol zameraný na históriu daného miesta, ako aj na celkovú históriu mesta Prešov. Ako bonus si mali deti možnosť pozrieť výherné animácie krátkych filmov pre deti. Posledný deň letnej školy sme vo forme krátkeho videa odprezentovali zhrnuté vedomosti nadobudnuté v priebehu týždňa a ukončili sme svoje výtvarné projekty. Všetci sme v nej strávili príjemný čas.

Pridané: 8.9.2020, 
Mgr. Miroslava Kolarčiková

Začiatok školského roka 2020/2021

Včera sme sa rozlúčili s letnými prázdninami a dňami celodenného voľna. Ale... Kde sa niečo končí, tam sa vždy niečo nové začína... Ani sme sa nenazdali a máme tu nový školský rok 2020/2021. Otvorenie sa konalo za prísnych epidemiologických opatrení zamedzujúcich šíreniu vírusu COVID-19. Všetkým našim žiakom želáme, aby našli správnu mieru medzi učením a odpočinkom, povinnosťami a relaxom. Aby svojou usilovnosťou, slušným správaním, ústretovým prístupom k plneniu školských povinností, tvorivosťou a aktivitou vytvorili z našej školy prostredie, kde sa budú cítiť príjemne a kde budú dosahovať výborné výsledky.

Všetkým zamestnancom školy z celého srdca prajeme veľa pozitívnej energie, pevné zdravie, entuziazmus a kreatívne nápady.

Vaše vedenie školy

Pridané: 2.9.2020

 

Informácia pre zákonných zástupcov

Od 3.9.2020 do 18.9.2020 (vrátane) bude v škole zabezpečené ranné schádzanie žiakov zapísaných do školského klubu detí.

Pri vstupe do budovy školy bude zabezpečená služba (vychovávateľka ŠKD), ktorá odprevadí deti do jednotlivých klubov.

 

Umiestnenie klubov ŠKD:

P.A, P.B, 1. A - 1. pavilón, poschodie 

dozor: Mgr. Dušan Guman

 

P.C, P.D, 1.B - 1. pavilón, poschodie 

dozor: Mgr. Jana Sučková

 

2.A, 2.B, 3.A, 3.B, 4.A, 4.B - 4. pavilón (nad školskou jedálňou), poschodie 

dozor: Ing. Ľuboš Dudla

 

5.A, 5.B, 6.A, 6.B - 3. pavilón, prízemie 

dozor: Mgr. Ján Novák

 

Pridané: 28.8.2020

PaedDr. Renáta Rodáková

Slávnostné otvorenie školského roka 2020/2021

Slávnostné otvorenie školského roka 2020/2021 sa uskutoční 2. septembra 2020 (v stredu) v triedach nasledovne:

 

Žiaci 2. - 9. ročníka:

- vstupujú do budovy školy v čase od 7:30 hod. do 8:00 hod. bez sprievodu

- pri vstupe sa vo vestibule školy prezúvajú a prezuvky odnesú vo vrecúšku do šatne

- sprevádzajúce osoby sa vo vnútorných priestoroch školy nepohybujú s výnimkou žiakov prípravného a prvého ročníka

- odchod žiakov zo školy: 10:00 hod.

 

Vo vestibule školy bude zabezpečená služba, ktorá bude koordinovať priebeh vstupu žiakov do školy. Informuje žiakov o rozmiestnení tried. V prípade potreby odprevadí žiakov do tried.

 

Žiaci prípravného ročníka:

- môžu vstúpiť do budovy školy v čase od 8:00 hod. do 8:15 hod. v sprievode 1 zákonného zástupcu

- odchod žiakov zo školy: 9:30 hod.

 

 

Žiaci prvého ročníka:

- môžu vstúpiť do budovy školy v čase od 8:15 hod. do 8:30 hod. v sprievode 1 zákonného zástupcu

- odchod žiakov zo školy: 9:45 hod.

 

Pri vstupe do budovy školy musí mať každý na sebe rúško a náhodne bude uskutočňovaný ranný filter (meranie telesnej teploty).

Otvorenie školského roka sa uskutoční v triedach.

 

Dokumenty:

Každý žiak musí mať so sebou pre triedneho učiteľa v obale:

 • Zdravotný dotazník a vyhlásenie zákonného zástupcu dieťaťa pred začiatkom nového šk. roka 2020/2021 – vytlačené a podpísané
 • Prihlášku do ŠKD (ak bude chodiť do ŠKD)
 • Prihlášku na stravovanie (ak sa bude stravovať v ŠJ)
 
V prípade, že žiak nebude mať so sebou vyplnený a podpísaný zdravotný dotazník, vstup do školy mu nebude umožnený.
 
 
 

Príloha: Zdravotný dotazník 

             Prihláška do ŠKD

             Prihláška na stravovanie

             

Pridané: 26.8.2020, Mgr. Silvia Eštočinová

Nová materská škola      v Prešove

Materská škola, Matice slovenskej 13, Prešov

Ponúkame:

Krásne prostredie, pocit spokojnosti a pohody, tvorivú pracovnú atmosféru, rozvoj v oblasti hudobnej, telesnej  a dramatickej výchovy.

Logopedickú starostlivosť – individuálne intervencie pre každé dieťa podľa potreby.

Pedagógov komunikujúcich plynule v anglickom jazyku – angličtinu počas celého dňa metódou Jolly Phonics - multizmyslový, aktívny program s bohatými skúsenosťami z celého sveta, navrhnutý špeciálne pre malé deti.

https://www.jollyphonics.sk/predstavme-si-jolly-phonics/

Tréning podľa Eľkonina, ktorý môže pripomínať školské vyučovanie. Metodika je vytvorená formou hry, zábavy, téma je zakomponovaná do čarovnej krajiny slov, dieťa sa stretáva s postavičkami (Hláskulienky, Majster Slabika atď.). Pre deti sú atraktívne nové aktivity, s ktorými sa bežne nestretávajú v prostredí materskej školy.

V konečnom dôsledku je absolvovanie tohto tréningu výbornou prípravou dieťaťa na školské vyučovanie a mení rolu predškoláka na rolu budúceho prváka, čo pre deti tohto veku je zmena žiaduca, vyzdvihujúca ich dôležitosť a status.

https://prosolutions.sk/trening-buduceho-citania-uz-v-predskolskom-veku-da-sa-to/

 

Školský rok 2020/2021:

1 trieda s počtom detí 22

„Predškoláci“ 5-ročné deti  (deti, ktoré dosiahnu vek 6 rokov v čase od 1.9.2020 do 31.8.2021)

Predpokladaný termín slávnostného otvorenia: 1.9.2020

 

Prezentácia materskej školy s možnosťou zápisu:

27.8.2020 v čase od 16.00 hod. do 18.00 hod.

Informácie: https://www.zsmaticeslovenskej.sk/, zs.matica@gmail.com, 0905 846 748

 

Pridané: 20.08.2020

PaedDr. Renáta Rodáková

Školský rok 2019/2020

Slávnostné ukončenie školského roka

Posledný júnový deň sa na našej škole uzavreli školské brány. Slávnostné ukončenie školského roka 2019/2020 sa uskutočnilo za prítomnosti všetkých učiteľov a žiakov na školskom dvore. Minútou ticha sme si uctili pamiatku nášho kolegu Mgr. Jaroslava Budza, ktorý tragicky zahynul 11.6.2020 pri výkone verejnej služby. Položil svoj život za záchranu detí a svojich kolegov. Po príhovoroch pani riaditeľky PaedDr. Renáty Rodákovej a pani zástupkyne Mgr. Silvii Eštočinovej sme sa rozlúčili s našimi deviatakmi, pre ktorých sa brány našej školy otvorili poslednýkrát. Najlepších žiakov sme odmenili vecnými darmi a následne sa žiaci spolu so svojimi triednymi učiteľmi presunuli do tried, kde si slávnostne prevzali vysvedčenia. Na záver chceme POĎAKOVAŤ všetkým mamkám, oteckom, súrodencom, babkám, dedkom, ujom a tetám, ktorí počas mimoriadneho prerušenia vyučovania v školách pomáhali s učením našim žiakom. Želáme Vám krásne prázdniny plné dobrodružstiev a nekonečnej zábavy. 

Pridané: 30.06.2020, Mgr. J. Fecková, Mgr. S. Eštočinová

Slávnostné ukončenie školského roka 2019/2020

Oznam o organizácii vyučovania

30. 06. 2020

Program:

07:30 - 08:30 hod. Príchod žiakov do školy

08:30 - 09:00 hod. Slávnostné ukončenie školského roka

09:00 - 10:30 hod. Odovzdávanie vysvedčení v triedach

10:30 - 11:30 hod. Obed pre žiakov 2. stupňa

11:30 - 12:30 hod. Obed pre žiakov 1. stupňa

Dôležité oznamy:

1. Žiaci, ktorí doteraz nenavštevovali školu, musia pri vstupe do budovy školy predložiť dozorkonajúcemu pedagógovi Vyhlásenie zákonného zástucu o zdravotnom stave žiaka. 

2. Ranné schádzanie bude zabezpečené od 06:30 hod.

3. Príchod žiakov do školy je od 7:30 do 8:30 hod.

4. Činnosť ŠKD je naplánovaná do 13:00 hod.

Pridané: 26.06.2020, Mgr. S. Eštočinová

 Svetový deň životného prostredia

Každoročne si 5. júna pripomíname Svetový deň životného prostredia, ktorý je celosvetovo venovaný ochrane životného prostredia a šíreniu dôležitosti environmentálnych myšlienok medzi ľuďmi.

5. jún  je spomienkou na prvú konferenciu OSN o životnom prostredí, ktorá sa konala v dňoch 5. až 16. júna 1972 v Stockholme pod heslom "Je len jedna Zem".

Tento deň  by mal ľudí upozorniť na početné ekologické problémy a potrebu ochrany životného prostredia. Životné prostredie je všetko, čo vytvára prirodzené podmienky existencie organizmov vrátane človeka a je predpokladom ich ďalšieho vývoja. Jeho zložkami sú najmä ovzdušie, voda, horniny, pôda i samotné organizmy. Znečisťovanie zložiek životného prostredia je zapríčinené rôznymi aktivitami človeka (rast výroby, spotreby energie, ťažby surovín, zvýšená priemyselná a poľnohospodárska výroba, zvýšená doprava). V dôsledku týchto činností došlo v posledných desaťročiach globálne k výraznému zhoršeniu kvality ovzdušia a znečisteniu životného prostredia.

Chráňme si to, čo máme, našu Zem a životné prostredie.

........ preto majme na pamäti:  Nič nežije večne, iba zem a hory“ (indiánske príslovie).

Pridané: 11.6.2020, Mgr. I. Melník Bačková

 

Prevádzkový poriadok a vnútorný režim školy 

Prevádzkový poriadok a vnútorný režim školy v čase mimoriadnej situácie platný od 1.6.2020

Príloha 1,2,3,4

Príloha 5

Pridané: 28.5.2020, PaedDr. Renáta Rodáková

Organizácia a podmienky výchovy a vzdelávania v materských a základných školách do konca školského roka 2019/2020

 
 
Pridané: 26.5.2020, PaedDr. R. Rodáková

Medzinárodný deň mlieka

Medzinárodný deň mlieka sa oslavuje od roku 1957 pod záštitou Medzinárodnej mliekarskej federácie (IDF). Mlieko a mliečne výrobky predstavujú jednu z najdôležitejších a nenahraditeľných zložiek plnohodnotnej ľudskej výživy. Cieľom je poukázať a vyzdvihnúť ich biologicky významný obsah, mimoriadne nutričné vlastnosti a inšpirovať ľudí k tomu, aby mlieko zaradili do každodennej súčasti života.

Skúsme si aspoň takto osláviť tento deň pozdvihnutím pohárov plných mlieka...

Pridané: 26.5.2020, Mgr. I. Melník Bačková

Upozornenie k prijímaciemu konaniu na SŠ

Upozornenie k prijímaciemu konaniu na SŠ

Pridané: 4.5.2020, Mgr. A. Puchalová

Zápis do prípravného a prvého ročníka

Zápis do prípravného a prvého ročníka

Pridané: 26.3.2020, PaedDr. R. Rodáková

Hodnotenie žiakov v školskom roku 2019/2020 – II. polrok

V súlade s Usmernením MŠVVaŠ na hodnotenie žiakov základných škôl v čase mimoriadnej situácie, spôsobenej prerušením vyučovania v školách v školskom roku 2019/2020 zo dňa 20.4.2020 a po prerokovaní v pedagogickej rade dňa 29.4.2020 oznamujem žiakom a ich zákonným zástupcom spôsob klasifikácie nasledovných predmetov:

Prípravný ročník – slovné hodnotenie,

Prvý ročník – slovné hodnotenie,

2. – 9. ročník nasledovne:

predmety hlavných vzdelávacích oblastí:

 • jazyk a komunikácia

(slovenský jazyk a literatúra, anglický jazyk, ruský jazyk, nemecký jazyk)  

SJL a ANJ - známkou,

RUJ a NEJ - absolvoval,

 • matematika a práca s informáciami

(matematika, informatika)

MAT a INF - známkou,

 • človek a spoločnosť 

(občianska náuka, vlastiveda, dejepis, geografia)

VLA - známkou,

OBN, DEJ, GEG - absolvoval,

 • človek a príroda (prírodoveda, prvouka, fyzika, chémia, biológia) 

(prírodoveda, prvouka, fyzika, chémia, biológia)

PDA, PVO, FYZ, CHE, BIO - známkou,

 

komplementárne vzdelávacie oblasti:

 • človek a hodnoty

(etická výchova, náboženská výchova) 

ETV, NBV – absolvoval, 

 • človek a svet práce 

(pracovné vyučovanie, technika)          

PCV, TECH – absolvoval,

 • umenie a kultúra 

(hudobná výchova, výtvarná výchova)     

VYV, HUV – absolvoval,

 • zdravie a pohyb 

(telesná a športová výchova)                      

TSV – absolvoval,

 

špeciálno-pedagogická podpora:

 • individuálna logopedická intervencia                                  

ILI – absolvoval

 • terapeuticko-korekčné cvičenia                                            

TKC – absolvoval

 • rozvíjanie špecifických funkcií                                             

RŠF – absolvoval

 

Pridané: 30.4.2020, PaedDr. Renáta Rodáková, riaditeľka školy

Ďalší úspech našich žiakov počas prerušeného vyučovania

Dovoľte mi, aby som pochválila našich žiakov, súrodencov Michaelu  a Martinka Čikošových, za úsilie, ktoré vynakladajú pri učení sa počas týchto dní. Veľmi aktívne využívajú všetky dostupné zdroje informácií a stíhajú sa aj zapájať do rozličných súťaží. Napríklad nedávno vyhrali knihu za kresbu do RTVS – FIDLIBUM.

Pridané: 25.4.2020, Mgr. A. Feňušová

 

Martinka Masrnová - najúspešnejšia prváčka na Slovensku! 

Počas pandemických opatrení, ktoré práve na Slovensku prežívame, všetci hľadáme rôzne možnosti, ako efektívne učiť našich žiakov z domu. Jedným z ponúkaných riešení je využívanie výukového programu SmartBooks. Základom tohto jedinečného online vzdelávacieho systému je spojenie komplexného učiva ZŠ s modernými poznatkami o mozgu. Prostredníctvom SmartBooks sa teória nepreberá, ale dostáva sa do pamäte prirodzenou formou testovania. Máme veľkú radosť, že s výukovým programom SmartBooks aktívne a úspešne pracujú aj žiaci našej školy. Tešíme sa, že digitalizované učenie tiež zaujalo žiakov prvého ročníka. Mnohí prijali hravý systém vzdelávania, ktorý im každé učivo vysvetlí, otestuje a ponúka rôzne možnosti súťaženia a hier s prirodzeným nadšením. Martinka Masrnová, nadaná žiačka z 1.A triedy ZŠ Matice slovenskej 13 v Prešove, získala svojou bystrosťou a šikovnosťou výborné výsledky v riešení testovacích úloh, náučných hier, bleskoviek a problémoviek v programe SmartBooks. S najväčším počtom získaných bodov sa umiestnila na prvom mieste v Sieni slávy. Húževnatej Martinke sa podarilo získať prvenstvo nielen v Školskej súťaži SmartBooks, ale zároveň bola vyhodnotená ako najúspešnejšia prváčka na Slovensku! Svojimi vynikajúcimi výsledkami predstihla aj starších súperov a celkovo získala 8. miesto v Celoslovenskej súťaži SmartBooks medzi žiakmi I. stupňa. Všetci sme na Martinku veľmi pyšní, obdivujeme ju a zo srdca jej k výnimočnému úspechu blahoželáme! 

Smartbooks - umiestnenie

Pridané: 24.4.2020, Mgr. I. Kučová

Apríl - mesiac lesov

Apríl - mesiac lesov.

Pridané: 20.4.2020, Mgr. V. Lenz

Pozastavenie platieb

Na základe odporúčania od zriaďovateľa zo dňa 1. apríla 2020 odporúčame dočasne pozastaviť platby príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov spojenú s činnosťou ŠKD, ŠJ, CVČ.

Pridané: 1.4.2020, PaedDr. R. Rodáková

Deň učiteľov

Nám všetkým

Opäť je tu deň, keď si pripomíname narodenie učiteľa národov, Jána Amosa Komenského. Deň, ktorý je spoločným sviatkom všetkých učiteľov.

Dnes je sviatok i učiteľov – rodičov, babičiek a deduškov, tiet a ujov, krstných mám i krstných otcov, sestier i bratov, dobrých susedov...

V tomto čase sa naše rady učiteľov rozrástli o množstvo úžasných ľudí, ktorí spolu s nami vzdelávajú naše deti.  My, učitelia, ďakujeme Vám za Vašu pomoc.

Ak zaznie z balkónov potlesk pre učiteľov, učitelia budú na balkónoch tlieskať Vám všetkým - rodičom, babičkám a deduškom, tetám a ujom, krstným mamám i krstným otcom, sestrám i bratom, dobrým susedom... Vám, našim novým kolegom.

Dovoľte mi, aby som sa Vám prihovorila slovami mojej kolegyne Majky Režnickej:

 

Nedá sa povedať, že tento raz  sa vôbec nič nedeje.  Neznáma neviditeľná sila nás všetkých vyhnala zo škôl a zatvorené brány sa tak skoro neotvoria... Kľúče sme pre istotu nechali v dverách, preto nie je čas na smútok, nezamkli sme, len na chvíľu odišli.

Učiteľstvo býva často poznačené víchricami, zjazvené,  zneuznané,  každý vie, ako sa má hrať futbal aj ako treba učiť...

Je to však naozaj tak?  Na vysoké hradby vzdelania skúšajú dnes liezť i tí, ktorí posudzovali a odsudzovali.   Naše deti odrazu  nemôžu ísť medzi svojich  spolužiakov, triedy osireli..., a tak sa z rodičov a  starých rodičov stali zo dňa na deň „učitelia“. Ono to sem-tam funguje, možno i bez trápenia, ale častejšie si tento stav vyberá daň v podobe  neistoty ...  ako na to?  Matematika je odrazu zložitejšia, slovenský jazyk  so svojimi gramatickými pravidlami nezrozumiteľnejší, chémia veľká neznáma, fyzika nepochopiteľná, dejepis nepotrebný ... ešteže to istia výchovy, behať po dvore sa dá i v karanténe, kresliť  potajomky na stenu v obývačke možno skúsiť bez dohľadu, vlastne radšej bez dohľadu  a vyspevovať si v sprche je takmer žiaduce. To nepotrebuje žiadneho odborníka, stačí nadšenec.  Dokážu sa však takto deti  udržať na skalách ? Všetky návody sú dobré, no lepšie je nepokriviť, nevychýliť, nepomýliť, radšej len udržiavať hladinu  aktívnych vedomostí. Ordinujte deťom  pokoj, lásku a odporúčajte kontakty s učiteľmi, veď na to máme moderné technológie...

Múdri ľudia hovoria,  že ďalším generáciám treba odovzdať to najlepšie, ale slovami  Gabriela Garciu Márqeza  „ zajtrajšok nemá zaručený ani mladý, ani starý. Nájdite si preto čas povedať im nahlas ďakujem...“. A obzvlášť učiteľom.

28. marec  je tentokrát  iný, avšak nie menej slávnostný.  Práve učitelia posúvajú  latku poznania  detí vyššie, robia to, čo ich napĺňa. Svojou odbornou  pedagogickou činnosťou inšpirujú  svojich nasledovníkov.  Niet  cesty bez problémov,  ale prácou a snažením sa dá všetko, i streliť gól, i vyhrať zápas, i vyliečiť chorého, i učiť a naučiť. Myslíte si, že ich  životná cesta je náročná ? Je a bude, detská duša nie je šablóna, každá potrebuje iný prístup, a tak sa z učiteľov  stávajú vzory.

Práve vám, učitelia, dnes patrí úcta, obdiv  a vďaka všetkých, ktorí sa pokúšajú zastúpiť vás v týchto neľahkých časoch.  Vaše miesto na slnku je isté, meníte svet svojou odvahou, kreativitou, schopnosťami,  trpezlivosťou, odvahou, láskavosťou...

Pri príležitosti vášho sviatku  vám želáme veľa síl, hlboký nádych a čo najviac kyslíka do pľúc, aby ste boli užitoční pre rodičov, pre naše deti, spoločnosť, jednoducho pre všetkých. Potrebujeme vás, milí učitelia, nielen dnes! Srdečne vám blahoželáme  ku Dňu učiteľov.

A ešte trošku štepkovskej človečiny: Nech sme tu na svete o trošičku tichšie a nech má človek ku človeku bližšie...

 

Pridané: 27.3.2020, PaedDr. R. Rodáková, Mgr. M. Režnická

Svetový deň vody

Prezentácia - Svetový deň vody

Pridané: 23.3.2020, Mgr. V. Lenz

Odporúčané webové stránky na domácu prípravu - 1. stupeň

Online knižnica s učebnicami

Edukačné materiály pre učiteľov predprimárneho vzdelávania

Nadané dieťa - logická olympiáda: https://nadanedieta.sk/iniciativa-rozumieme-nadanym-zverejnila-exkluzivne-testy-.html?fbclid=IwAR3SpEykfYsN6T1_UEkR2CGcA1a-kulGUPTsqf63UW9MrU-uBhSUUQm5WhY

https://www.skolske.sk/kategoria/ucime-sa-doma?fbclid=IwAR3xNvPTSN-wr-gkfxxNPgnHPW0n-5LGTDrsvTdot-3V60ZrV2TNwReHqw4

Svet vzdelávania a zábavy: https://youtube.com/kids/?fbclid=IwAR1RyJq0AR_BGB15rhyZHz99d9DoDDWWe2ObN_cNfgGNErpMuLXKQ63zxmU

https://www.skolskyportal.sk/

AITEC: https://www.aitec.sk/aktualita-sprava/siroka-skala-metodickej-pomoci-materialov-a-nastrojov-pristupna-na-www-aitec-sk-zadarmo?fbclid=IwAR3_btqaPH_NpyORjr0yRWX5bQ01M1RB-TylY9wOmOSbzCZcpTPGOMY-8c8

1. stupeň:

Malá logická olympiáda 1

Malá logická olympiáda 2

https://vlcata.sk/ucim-online/rady-od-psychologa-otazky-a-odpovede/?fbclid=IwAR1lpIT6ChFNmWmFDadR-iKnU6ZjJih49VcymK7p8QAb1ToYk6qYD8eC6PA

https://www.zavretaskola.sk/?fbclid=IwAR2yUftnZ-sbvsF1I2cdG1GbvzSSbrLEc-ZHhPAvd8MfQh0YDxrdcbm4kbI - zavretá škola, ako učiť doma

https://www.youtube.com/watch?v=IRyCgw_1K60&feature=youtu.be&fbclid=IwAR19hQerCot615RpOTblZWWOH2_QdUb4AoTVrD201kW0m43NPZkorhl6peY - zrakové vnímanie

100 inšpirácií - cvičení a pracovných listov pre 3. a 4. ročník 

50 mimoriadnych titulov zdarma: https://www.taktik.sk/mimoriadny-balik-50-interaktivnych-titulov/?fbclid=IwAR1bWeQXXWLEHdFu2Qv90mSA5gn_JvdYUzCMgTivZONPylzaJauUhkKAfUg

https://programalf.com/alfbook/index.html?lng=sk - zdarma: heslo: UCIMESADOMA

https://www.bezkriedy.sk/metodici.php

https://www.matika.in/sk/
https://www.zlatka.in/sk/
https://www.geograf.in/sk/
https://www.gramar.in/sk/
https://www.trainbra.in/sk/

https://nasedeticky.sk/aktivity-pre-skolakov/
https://nasedeticky.sk/kategoria/predskolaci/

https://www.viemeposlovensky.sk/diktaty?fbclid=IwAR3dBAjrVJ6obeCHTESxFsjGKzundAhjY8zf2m_isFt0vUT0hzz7YsdUTZE

https://www.vcielka.online/

https://obchod.portal.cz/dokument/pracovni-listy-ke-stazeni/?fbclid=IwAR3RWhXhAZofZdqYGyuJaF_HgmIkqRr5REo_BZkkLHEXYNs_k-cksnGRrTU

https://moj.kozmix.sk/?fbclid=IwAR1HM_Qd2oWx5Dou6x5giY6prIM6vFWQSltCG-7WhHZBqfNyG3AF3QhFNi0

https://www.viemematiku.sk/

https://eduworld.sk/cd/redakcia/3800/kreslenie-pre-najmensich-krok-za-krokom?fbclid=IwAR0odcIN7Jz7BCGw0Isvzkk7_E7T6ZAmN81Js0JwGYTNfYT4HrQdaCiR6PE

https://www.facebook.com/groups/zavretaskola/permalink/634459100726158/

 

čítanie s porozumením pre zábavu:

https://www.youtube.com/watch?v=Klnibrnz9VE&feature=youtu.be&fbclid=IwAR0B2TGMoNc1gy3A9iVRloZbpRaOdLARWp28SMZ4bdgdydBMrr6M_1aMvY4

matematika a prírodoveda :

 https://planetavedomosti.iedu.sk/index.php

 https://viki.iedu.sk/resources/browser/verejne/prirodovedne-predmety/muc-n-0092

anglický jazyk:

https://viki.iedu.sk/resources/browser/anglictina/ang-m-n-0001?fbclid=IwAR0-aAS--v65CiwVLDpBHUCuigzsmT4xlph8DGxXRO-g5HhscTv7M1tb1to

https://www.youtube.com/watch?v=ycc2G4Ryn3Y&fbclid=IwAR2foRFMpe4xgcxsInCEsAfT4KLJIHChgLOzkUxdtQ5Dgz71-mhSpUToArA

výtvarná výchova: 

https://sikovnik.sk/jednoduche-ale-uzasne-kreativne-hry-pre-deti-hodiny-a-hodiny-zabavy/?fbclid=IwAR3Ry1gwCnn-lF85JIch21GJI1AZECYtn4KSKV9k3e1AqJEanOHhz0EkyBE

online výstava:  https://www.facebook.com/1489738601303068/photos/pcb.2560749967535254/2560736284203289/?type=3&theater

https://www.facebook.com/BastelnAnleitungen/photos/a.139363160949944/139357834283810/?type=3&theater

virtuálna prehliadka múzeí: https://zaujimavysvet.webnoviny.sk/10-svetoznamych-muzei-ktore-mozete-vynimocne-navstivit-virtualne-aby-ste-sa-v-karantene-nenudili/?fbclid=IwAR1r2UPiUOKIROfpO_P3YTngTP7mNaoGc43DSsNyOqI41o0YjAFc-FZNRIw

pre zábavu: https://www.facebook.com/pg/Ideje-za-%C5%A1koluschool-ideas-931564370245032/photos/?tab=album&album_id=963612143706921

https://www.facebook.com/soymanualidadescreativas/photos/a.1264925896957955/2741491749301355/?type=3&theater

https://eduworld.sk/cd/redakcia/3800/kreslenie-pre-najmensich-krok-za-krokom?fbclid=IwAR2ZVMT1dxFE-IaXsHJdOdE6Uxd_0GXmWMdCfsVKC_2UpOlk7GLXBOslJRg

https://www.neposednenoznice.sk/search/label/abeceda?fbclid=IwAR1x7eS1VbBi5Nd80CG2WFYpg7KrTYcHUO-dvJmOznkT1R9HyZlvMTtetlw

anglický jazyk hrou:

https://www.eslgamesplus.com/memory-games/

hudobná výchova:

https://hudbahrou.pf.unipo.sk/?fbclid=IwAR35_feS546XOg3QcBOwR5bivDPs7ao42TbNn7jZbXobm6NOMWAwblQ6e90

https://www.facebook.com/stacho007/videos/3435871056440087/

 

Postupne budeme pridávať ďalšie webové stránky. 

Pridané: 12.3.2020, Mgr. S. Eštočinová, PaedDr. R. Rodáková

Aktualizované: 18.5.2020

Odporúčané webové stránky na domácu prípravu - 2. stupeň

2. stupeň:

Online knižnica s učebnicami

Nadané dieťa - logická olympiáda: https://nadanedieta.sk/iniciativa-rozumieme-nadanym-zverejnila-exkluzivne-testy-.html?fbclid=IwAR3SpEykfYsN6T1_UEkR2CGcA1a-kulGUPTsqf63UW9MrU-uBhSUUQm5WhY

všetky predmety:https://vynimocneskoly.sk/zakladna-skola/

https://www.skolske.sk/kategoria/ucime-sa-doma?fbclid=IwAR3xNvPTSN-wr-gkfxxNPgnHPW0n-5LGTDrsvTdot-3V60ZrV2TNwReHqw4

https://www.skolskyportal.sk/

AITEC: https://www.aitec.sk/aktualita-sprava/siroka-skala-metodickej-pomoci-materialov-a-nastrojov-pristupna-na-www-aitec-sk-zadarmo?fbclid=IwAR3_btqaPH_NpyORjr0yRWX5bQ01M1RB-TylY9wOmOSbzCZcpTPGOMY-8c8

MAT+GEG+BIO+SJL+DEJ: https://www.youtube.com/channel/UCDDWVZa0R28sjT58vXyJpuw/feed

50 mimoriadnych titulov zdarma: https://www.taktik.sk/mimoriadny-balik-50-interaktivnych-titulov/?fbclid=IwAR1bWeQXXWLEHdFu2Qv90mSA5gn_JvdYUzCMgTivZONPylzaJauUhkKAfUg

https://www.zavretaskola.sk/?fbclid=IwAR2yUftnZ-sbvsF1I2cdG1GbvzSSbrLEc-ZHhPAvd8MfQh0YDxrdcbm4kbI - zavretá škola, ako učiť doma

MAT + BIO + FYZ + GEG + CHE: https://planetavedomosti.iedu.sk/index.php

                                              https://viki.iedu.sk/resources/browser/verejne/prirodovedne-predmety/muc-n-0001

všetky predmety: https://programalf.com/alfbook/index.html?lng=sk - zdarma: heslo: UCIMESADOMA

https://vlcata.sk/ucim-online/rady-od-psychologa-otazky-a-odpovede/?fbclid=IwAR1lpIT6ChFNmWmFDadR-iKnU6ZjJih49VcymK7p8QAb1ToYk6qYD8eC6PA

slovenský jazyk

https://www.gramar.in/sk/

https://www.kvizmajster.sk/

https://slovencina.eu/testy/

https://www.kvizy.eu/

https://oskole.detiamy.sk/zakladna-skola/testy/slovencina

https://www.slovencina.vselico.com/monitor/index.html

https://www.skolahrou.sk/um-zoznam/slovensky-jazyk/

https://www.slovencina.vselico.com/

https://www.euroekonom.sk/downloads/prijimacky-na-strednu-skolu/testy-na-prijimacky-slovensky-jazyk-a-literatura/

https://www.nucem.sk/sk/merania/narodne-merania/testovanie-5

https://www.nucem.sk/sk/merania/narodne-merania/testovanie-9

https://www.gymmoldava.sk/ICV/SJL/indexICV.php?show=pravopis&fbclid=IwAR0q3gy4O3Qe4wI6pF-J48Peqx4rqtXxV7hZj0SL0ZzeU-vEkAqKt1njxOw

https://eduworld.sk/cd/jaroslava-konickova/6830/precvicovanie-uciva-zo-slovenciny-5-rocnik-podstatne-mena-rod-cislo-pad-vzor?fbclid=IwAR2X6Gr3PEahQO1-KiXJLJ1nLJlzUUbBruVYKUdXb5Ve_rFgE5BpGW11ObY

 
 
matematika:

chémia:

https://aatest.euweb.cz/PHP/prva.php?hlavny=x3a

https://biochem0.webnode.sk/chemia/

https://mreferaty.aktuality.sk/chemia

dejepis: 

https://www.cestyarcheologie.cz/uc-se-jako-archeolog?fbclid=IwAR0y1WD3ApztvbBITpXgXOD90xBnyJ6OmvGILlxW5_ojX9BsI767NmSoa-c

geografia:

https://lepsiageografia.sk/

fyzika: 

https://muf.skola.sk/?fbclid=IwAR06t0X8faTQ5vVNmVORyyXN2fWlLtvLcx7OKooijmOixBhC6FYXIhVAeQM

anglický jazyk:

https://www.eslgamesplus.com/memory-games/

https://www.eslgamesworld.com/members/games/vocabulary/index.html

https://www.eslgamesworld.com/members/games/grammar/index.html

https://www.eslgamesworld.com/Revision/Revision_Games.html

https://www.helpforenglish.cz/  - bez registrácie, rôzne úrovne 

https://www.englishme.cz/  - stačí sa zaregistrovať, vhodné na precvičovanie slovnej zásoby
k učebniciam:

https://viki.iedu.sk/resources/browser/anglictina/ang-m-n-0001?fbclid=IwAR0-aAS--v65CiwVLDpBHUCuigzsmT4xlph8DGxXRO-g5HhscTv7M1tb1to

https://www.youtube.com/watch?v=ycc2G4Ryn3Y&fbclid=IwAR2foRFMpe4xgcxsInCEsAfT4KLJIHChgLOzkUxdtQ5Dgz71-mhSpUToArA

 

ODPORÚČAME stránku LEARNENGLISHKIDS od britishcouncil.org

https://learnenglishkids.britishcouncil.org/?_ga=2.234570590.1123641372.1584956489-37471469.1580475564 – pre deti do cca 13 rokov

https://learnenglishkids.britishcouncil.org/grammar-videos - videá na pochopenie gramatiky

https://learnenglishkids.britishcouncil.org/short-stories - video príbehy s hrami a úlohami

https://learnenglishkids.britishcouncil.org/games - hry

ale je tam mnoho iného, treba poklikať a poskúšať...

 

UŽ POZNÁME MATERIÁLY:

https://viki.iedu.sk/resources/browser/anglictina/ang-m-n-0001?fbclid=IwAR3SiJpG3O912zbGRlWYUJdpNhSfqFs5PVv_iR79jJ42BIf7mCsgAuVGv6M – kto si spomína na EnglishOne? – digitálna učebnica s úlohami

 

VYSKÚŠAJTE:

https://www.youtube.com/user/bbclearningenglish/videos - videá pre zdatnejších angličtinárov

https://englishhacker.cz/kurzy-anglictiny/online-kurz-anglictiny/ - – online kurz ANJ pre začiatočníkov, vhodný na zopakovanie pre starších žiakov (český)

https://www.viemepoanglicky.sk/?fbclid=IwAR3W7ezJptJXex5u2yQcdg5athsqLhmBAj00g50GOGV5fwOXxr3ziQJp9d8 – hry na precvičovanie

https://www.languageguide.org/vocabulary/?lang=en-GB&target=sk – slovná zásoba tematicky – s obrázkami a nahrávkou – dá sa aj precvičovať

https://www.landigo.cz/anglictina?dnesni-fotokvizy-z-anglictiny-fcbk – treba sa zadarmo registrovať podľa úrovne – A1/A2  a precvičovať

https://www.fluentland.com/category/learn-english-songs-music/ - dopĺňanie do textov piesní

https://www.grammar.cl/Games.htm - gramatické hry/precvičovanie gramatiky

 

nemecký jazyk:

https://www.hueber.de/beste-freunde

 

- Beste Freunde Slowakei - časť Lernen (na oranžovej lište vpravo - modrý krúžok), ďalej: 

-Nahrávky slovíčok - počúvanie s porozumením
-vľavo na lište: Online-Ubungen, ďalej Klik na NAŠU učebnicu (beste Freunde 1 - A1.1), ďalej Starten:  cvičenia sú zoradené podľa Lekcií, prosím precvičiť cvičenia k L1 - L4.
 
pomocné slová: 
Neu starten = nový začiatok, začať znova
Uberprufen = prekontrovať, vyhodnotiť
Losung = riešenie           
 
 

Postupne budeme pridávať ďalšie webové stránky. 

Pridané: 12.3.2020, Mgr. S. Eštočinová

Aktualizované: 18.5.2020

Odporúčané webové stránky na domácu prípravu - ŠKD

Príroda: https://bird.watching.sk/sk/poznavanie-vtacich-hlasov-online/?fbclid=IwAR1TrhpSwcuB9k9Ci6rUtF3piwDFinquHse2paClKJMo9TfgMBDr7ZIRs6o

https://www.facebook.com/tianispigotti/photos/a.597678520394327/1150783035083870/?type=3&theater

Postupne budeme pridávať ďalšie webové stránky. 

Pridané: 22.3.2020, Mgr. S. Eštočinová

Aktualizované: 22.3.2020

ST.PATRICK’S DAY

Milí žiaci, určite si pamätáte, že farbou Írska je zelená a že Íri po celom svete dnes 17. marca oslavujú svoj národný sviatok. Každý rok sme aj my pre vás na hodinách ANJ pripravovali rôzne aktivity a zaujímavosti spojené s týmto dňom... tento rok si ho aspoň pripomeňme.

Odkazy:

Pre mladších:

https://www.youtube.com/watch?v=0ArWLOYPD8M

pre starších:

https://www.youtube.com/watch?v=7lpHXz5u4G4

pre zdatnejších angličtinárov všetko na jednom mieste:

https://www.history.com/topics/st-patricks-day

Pridané: 18.3.2020, Mgr. A. Puchalová

Oznam

Prerušenie vyučovania na školách

Pridané: 13.3.2020, PaedDr. R. Rodáková

Usmernenie vo veci prerušenia vyučovania 

Usmernenie ministerky školstva, vedy, výskumu a športu SR vo veci prerušenia vyučovania v školách a školských zariadeniach.

Pridané: 12.3.2020, Mgr. S. Eštočinová

O Z N A M

Riaditeľka Základnej školy Matice slovenskej 13 v Prešove,

PaedDr. Renáta Rodáková,

v súlade s § 150 ods. 5 zákona č. 245/2005 Z.z. Školský zákon a na základe rokovania vedenia mesta Prešov, na ktorom bola prehodnotená súčasná situácia šírenia koronavírusu

prerušuje

výchovno-vzdelávací proces na obdobie

13.03.2020.

Vyučovanie začína dňom 16.03.2020.

V prípade, že dôjde k plošnému uzavretiu všetkých škôl na 14 dní, resp. iné časové obdobie, aktuálne informácie ohľadom nástupu do školy budeme priebežne poskytovať prostredníctvom webovej stránky školy, resp. budú zverejnené prostredníctvom slovenských televízií a rozhlasov.

Žiaci boli hromadne odhlásení v školskej jedálni.

V Prešove 12.03.2020                               

PaedDr. Renáta Rodáková

riaditeľka školy

Upozornenie

V súvislosti so zamedzením šírenia koronavírusu sa činnosť vo všetkých záujmových útvaroch na škole prerušuje až do odvolania.  

Pridané: 9.3.2020, PaedDr. R. Rodáková

Ochrana pred šírením COVID-19

V nadväznosti na opatrenia MZ SR, ktoré sa týkajú ochrany pred šírením ochorenia COVID-19 (koronavírus), týmto odporúčame všetkým žiakom, ktorí počas jarných prázdnin absolvovali dovolenku v zahraničí (zvlášť v severnom Taliansku a v dolnom Rakúsku), aby zostali počas nasledujúceho týždňa doma. Inkubačná doba ochorenia sa pohybuje od 5 do 14 dní. V tomto čase je nutné intenzívnejšie sledovať vlastný zdravotný stav a prípadné prejavy ochorenia konzultovať s obvodným lekárom. Všetky informácie o ochorení nájdete na stránke MZ SR.

Usmernenie Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR 

Pridané: 8.3.2020, PaedDr. R. Rodáková

Jarné prázdniny

V čase od 2. marca 2020 do 6. marca 2020 budú jarné prázdniny. 

Vyučovanie bude pokračovať 9. marca 2020 v pondelok.

Pridané: 24.02.2020, Mgr. S. Eštočinová

Prevencia záškoláctva

Dňa 27. 2. 2020 sa žiaci prvého a druhého ročníka, v rámci drogovej prevencie, zúčastnili projektového vyučovania zameraného na prevenciu záškoláctva. Prostredníctvom sledovania krátkeho príbehu a motivačného rozhovoru so školskou psychologičkou sa oboznámili s pojmom záškoláctvo a jeho negatívnymi dôsledkami. Následne sa žiaci aktívne zapájali do hrových činností, ktorých poslaním bolo motivovať k pravidelnej školskej dochádzke. Na záver stretnutia danú tematiku aj výtvarne znázornili. Formou kresieb tvorivo vystihli rozdiely medzi žiakom a záškolákom.

Pridané: 5.3.2020, Mgr. K. Kočišková

VYUČOVANIE V MASKÁCH 

Dňa 28. 2. 2020 ovládlo našu školu zvláštne kúzlo. Deti sa vstupom do tried zmenili na rozprávkové bytosti. Zavítali  k nám princezné, černokňažníci, tanečnice, indiáni, vlci, červené čiapočky, víly. Učením ich sprevádzali dobré víly, čarodejnice, Pipi - Dlhá Pančucha, žabka, lienka a iné postavy z rozprávok. Žiakom sa vyučovanie v maskách veľmi páčilo, bolo to zábavné, tvorivé...

Foto:

Pridané: 28.2.2020, Mgr. A. Feňušová

 

Strážcovia tolerancie

Žiaci našej školy sa zúčastnili predstavenia „Strážcovia tolerancie“. Bolo to exkluzívne interaktívne multimediálne predstavenie spájajúce kino, divadlo a spev, ktorého témou bola problematika šikanovania a rasizmu. Hlavnou myšlienkou bolo posolstvo tolerancie a jeho šírenia okolo seba. Šikanovanie je v súčasnosti častým javom a neustálym predmetom záujmu spoločnosti u nás i vo svete. Prejavuje sa v školách i školských zariadeniach, preto je potrebné venovať tomu neustálu pozornosť a riešiť preventívne opatrenia. Jedným zo spôsobov prevencie bolo netradičné výchovné predstavenie „Strážcovia tolerancie“ študentov Konzervatória Jozefa Adamoviča v Košiciach.

Naši žiaci si odnášali z interaktívneho predstavenia dobrý pocit a pevne veríme, že toto posolstvo budú šíriť ďalej.

Pridané: 28.2.2020, Mgr. I. Melník Bačková

Hviezdoslavov Kubín

Hviezdoslavov Kubín, súťaž v prednese poézie a prózy, pozná vari každý. Je príležitosťou na stretnutie detí a mládeže, ktorí našli záľubu v čítaní a zanietenom predvádzaní umeleckého textu vo vlastnej interpretačnej originálnej verzii.

20.2.2020 sa do školského kola súťaže Hviezdoslavov Kubín  zapojili aj žiaci ZŠ Matice slovenskej 13 v Prešove. Prednes, krásne slovo a hudba vniesli do všedného dňa sviatočnosť.

Ďakujeme všetkým, ktorí sa zúčastnili a taktiež pedagógom, ktorí pomáhali žiakom s prípravou.

1. kategória- poézia

1. miesto – neobsadené

2. miesto – Kristína Kolarčíková (2. roč.)

2. miesto – Róbert Gašparovič (3. roč.)

3. miesto – Barbora Kočanová  (4. roč.)

3. miesto – Tamara Trusová  (2. roč.)

 

1. kategória – próza

1. miesto – neobsadené

2. miesto – Ronald Šimko  (4. roč.)

3. miesto – neobsadené

 

2.kategória - próza            

1. miesto - neobsadené

2. miesto – Martina Očkovičová  (7. roč.)

3. miesto – neobsadené

 

Cena uznania za účasť:

Emanuel Wozniak  (4. roč.)

Mykyta Vavryk    (6. roč.)

Emma Mikitová   (6. roč.)

Laura Bačenková   (7. roč.)

Michaela Šarišská  (7. roč.)

Pridané: 27.02.2020, Mgr. I. Lenzová

 

Čarovná knižnica

Emka Holingová, žiačka IV.B triedy,  je obdarená múzami... nadaná, výborná žiačka. Nielenže rada  kreslí a maľuje farbami, dokáže maľovať aj originálne  príbehy slovami. 

Tu je jej autorská rozprávočka, milá  literárna prvotina ČAROVNÁ KNIŽNICA.

 

Čarovná knižnica

Klára bolo dievča, ktoré malo rado knihy. Vždy po škole, keď mala čas, zašla do knižnice.

V jeden deň, bolo to v utorok, išla Klára do knižnice, aby si vybrala novú knihu na čítanie.

Vošla dnu a tam stála teta knihovníčka. 

,,Dobrý deň,'' povedala Klára. Knihovníčka odzdravila a spýtala sa, akú knihu si prosí. Klára odpovedala: ,,Prosím si knihu o... .'' Stíchla a rozmýšľala.

,, Aké knihy máš rada?'' spýtala sa teta. ,,Čarovné,'' odpovedala Klára.

,,Mám tu jednu knihu, ktorá sa Ti bude páčiť, volá sa Čarovné dvere, tá  ťa zavedie na tajomné miesto,'' usmiala sa.

 

Klára vzala knihu do rúk, sadla si k stolu a začala čítať... 

Zrazu pred ňou stáli čarovné dvere. Otvorila ich, za nimi bola lúka a blízko pred ňou  jeleň s krásnym trblietavým parožím. Klára ho pohladila a on sa jej pozrel do očí. Potom ju zaviedol k jazeru, kde bolo  celé stádo nádherných jeleňov. Neskôr sa Klára dozvedela, že jelene sú v ohrození. 

Na druhej strane čarovného jazera žila Zloba. Bola to kráľovná, ktorá chytala jeleňov a brala  si z ich parožia silu, mladosť a krásu. Klára sa rozhodla, že im pomôže.

Kráľ jeleňov jej povedal: ,,Zachrániť nás môže  iba bytosť s čistým srdcom.  Zloba má sestru, ktorá je uväznená v jaskyni a je premenená na kameň.''

,,Je to strážkyňa lesa!'' dodal.

,,Premeniť späť ju môže iba živá voda, ktorá pramení pri vodopáde.''

 

Klára sa vydala na dlhú cestu, plnú nástrah. 

Keď sa dostala k vodopádom, priplávali k nej vodné víly. Klára im všetko vyrozprávala a oni jej živú vodu  dali a ukázali cestu k jaskyni.

Vošla do jaskyne a našla tam kamennú sochu strážkyne lesa. Ako jej víly poradili, tak aj urobila. Kráľovnú vyslobodila z prekliatia a spoločne sa vybrali za Zlobou, aby ju zničili. Strážkyňa lesa sa Kláre poďakovala a odmenila ju amuletom s jelením symbolom.

 

Za  Klárou sa zavreli čarovné dvere.

Keď dočítala poslednú vetu, na krku jej visel amulet. 

Klára sa usmiala a už teraz sa tešila na nové dobrodružstvo s knihou.

 

Pridané: 21.02.2020, Emka Holingová zo IV.B

 

Protidrogová prevencia

Prevencia drogových závislostí a iných sociálno-patologických javov v školách a školských zariadeniach je dôležitou súčasťou systému účinných preventívnych aktivít zameraných na ochranu detí v zmysle dodržiavania medzinárodných dohovorov, najmä Deklarácie práv dieťaťa, Dohovoru o právach dieťaťa a je v súlade s Národnou protidrogovou stratégiou.

V rámci prevencie žiaci deviateho ročníka sa zúčastnili prednášky na tému „Protidrogová prevencia“, ktorú viedla mjr. JUDr. Katarína Šmelková z oddelenia prevencie kriminality KR PZ v Prešove. V prednáške si žiaci vypočuli skutočné príbehy z praxe preventistov. V krátkej video ukážke sa mohli tiež dozvedieť o spáchaných drogových trestných činoch a ich predchádzaniu.   Žiakov prednáška zaujala a spätná väzba bola veľmi pozitívna. Radi obohatíme zdravý rozvoj osobností našich detí a najmä prevenciu pred závislosťou takouto edukačnou činnosťou.

Pridané: 19.02.2020, Mgr. I. Melník Bačková

 

Matičiari zostrojili funkčné sopky

Jednou z januárových úloh piatakov bol projekt s názvom Sopka. Jedna vec je vyrobiť model, ktorý sa na vulkán bude podobať. Tou druhou, aby aj chrlil lávu.

Spoločne strávený čas s rodičmi

Úloha odznela na hodine geografie. Diela sú svedectvom peknej a efektívnej spolupráce žiakov s rodičmi. A zároveň dôkazom ich neobyčajnej tvorivosti. Jednotlivé práce sa vyznačujú krásou a kvalitou. Výborné výsledky zaznamenali hlavne žiaci so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, čo môžete posúdiť podľa obrázkov.

Stavby sa na vulkány nielen podobajú, ale dielo má aj pridanú hodnotu. Sopky chŕlia lávu. Na záver Vám aj prezradím záhadu alchýmie nevšedného efektu: ocot, dodaný zvonku, reaguje so sódou bikarbónou vo vnútri vulkánu.

Foto:

Pridané: 18.02.2020, RNDr. M. Širý, Mgr. D. Guman

 

Happy Valentine's Day!

Aj na hodinách anglického jazyka si naši žiaci pripomenuli sviatok sv. Valentína. Rozšírili si slovnú zásobu k téme, hľadali informácie v texte, vypracovali valentínske úlohy a nakoniec vytvorili valentínske pohľadnice... Dúfame, že potešia... 

Foto:

Pridané: 14.02.2020, Mgr. A. Puchalová

 

Veda nemusí byť nuda

O tom, že aj práca vedca môže byť zaujímavá a vôbec nie nudná, nás dnes presvedčili traja mladí ľudia zo Slovenskej akadémie vied v Košiciach.

Oboznámili nás s prácou vedca formou pútavej prezentácie a besedou na rôzne témy: Ako sa stať vedcom, Parazity v rybách, Nervová sústava a jej poškodenia. Ukázali nám, čo obnáša ich práca, zber vzoriek, drahé prístroje, s ktorými pracujú. Niekoľko vzoriek sme mali možnosť vidieť priamo pod mikroskopom alebo reálne vidieť zakonzervované vo zvláštnych nádobách.

Povzbudili našich deviatakov, ktorí sa teraz rozhodujú o svojej budúcnosti, vyberajú stredné školy, na ktorých budú pokračovať v štúdiu, že učiť sa oplatí.

Foto:

Pridané: 14.02.2020, Mgr. V. Lenz

 

Chrípkové prázdniny

Oznámenie

07.02.2020 počas druhej vyučovacej hodiny bola zisťovaná neprítomnosť žiakov v triedach. Počet neprítomných žiakov bol 129, t. j. 39,93%.

Pre žiakov školy

Riaditeľka ZŠ PaedDr. R. Rodáková v súlade s Metodickým usmernením MŠ SR č. 15/2005

prerušuje výchovno-vzdelávací proces

a vyhlasuje 

chrípkové prázdniny

pre žiakov školy na 10.02.2020 – 12.02.2020.

Vyučovanie sa začína vo štvrtok 13.02.2020.

 

Pre zamestnancov školy

Riaditeľka ZŠ PaedDr. R. Rodáková určuje pedagogickým a odborným zamestnancom školy v dňoch 10.02.2020 – 12.02.2020 pracovnú dobu od 8.00 do 14.00 hod. a poveruje výkonom prác v súlade s pracovnou náplňou a pracovným zaradením. Zamestnanci môžu v tomto období požiadať aj o čerpanie mimoriadnej dovolenky a náhradného voľna, využiť tieto dni na preventívne lekárske prehliadky. Obed pre zamestnancov školy je zabezpečený v školskej jedálni.

Príloha:                                                                                  

Pridané: 07.02.2020, PaedDr. R. Rodáková, riaditeľka školy

 

             

Valentínska pošta

Vložte svoj valentínsky pozdrav človeku, ktorého máte radi, do krabičky pri bufetovom automate a potešte ho milými slovami14.2.2020 do 10.00 hod.

...a čakaj svoju Valentínku.

Pridané: 12.02.2020, Mgr. J. Novák

 

Lyžiarsky výcvik 

Prvý deň je spravidla náročný, o čom svedčí prvá zlomená palica a medzipristátie v tráve. Počasie nám vyšlo, hoci snehu tu veľa nemáme :-)
Na druhý deň sme sa zobudili do zasneženého rána. Veľmi sme sa potešili a utekali sme na svah. Neuveríte, ale všetci vieme bezpečne zísť na lyžiach zo svahu.
Aj napriek silnému vetru sme sa na tretí deň výrazne zlepšili na svahu. Zvládli sme jazdu vlekom a zlyžovali sme niekoľkokrát svah.
Máme tu úspešne zvládnutý 4.deň lyžiarskeho výcviku. Počasie bolo super. Zlyžovali sme už aj druhý - stredný svah. 
5. deň  - Máme tu úspešne zvládnutý posledný deň lyžiarskeho výcviku. Bolo super!
Pridané: 07.02.2020, Mgr. N. Paličková
Aj napriek silnému vetru sme sa výrazne zlepšili na svahu. Zvládli sme jazdu vlekom a zlyžovali sme niekoľkokrát svah. 

Predvečer 50. výročia založenia Základnej školy Matice slovenskej 13 v Prešove

 

V predvečer  50. výročia založenia našej ZŠ sa zbehli vzácne udalosti, stretli sa okolnosti, veci a ľudia... prešli roky hodné  obdivu aj chvály... sme naladení na jednu vlnovú dĺžku, spomíname...

Viac tu: https://www.zsmaticeslovenskej.sk/kronika-skoly/

Poznávaj sa

Dňa 24.1.2020 sa naša trieda IX.A vybrala do centra interaktívnej výstavy v nákupnom centre Eperia. Interaktívna výstava „Poznávaj sa“, ktorá poteší nielen žiakov, ale zaujme aj celú rodinu. Zoznámili sme sa  zábavnou formou s modernými technológiami, ktoré rozšírili náš obzor, fantáziu, pobavili sme sa, ale aj naučili. Bolo tam 15 zábavných exponátov: transformácia tváre, orgány v ľudskom tele, termokamera, výška výskoku, optické klamy, virtuálna realita, sila myšlienky, poznaj hmatom, poznaj čuchom, poznaj sluchom, frekvencia zvuku, zrkadlový klam, hry s pamäťou, srdcový rytmus, páka.

Foto:

Pridané: 27.1.2020, Mgr. M. Križanová

 

Záškoláctvo

V dňoch 22.1. a 23.1. prebiehali prednášky pre žiakov druhého stupňa o záškoláctve. Prednáška trvala jednu vyučovaciu hodinu. Prednášku a diskusiu viedla školská psychologička Mgr. Martina Šlosáriková. Žiaci mohli vidieť video, ktoré hovorilo o vážnosti a dôsledkoch záškoláctva. Následne im boli poskytnuté informácie čo je to záškoláctvo, jeho príčiny a dôsledky. Žiaci sa aktívne zapájali do diskusie a otvorene hovorili o tejto forme problémového správania. Keďže záškoláctvo často súvisí s rizikovým správaním, so žiakmi sa diskutovalo aj o škodlivých účinkoch fajčenia. Prednáška žiakov veľmi zaujala a prejavili záujem o podobné prednášky zamerané na prevenciu rizikového správania. Na záver im bol poskytnutý kontakt na internetovú poradňu pre mladých, kde môžu anonymne „chatovať“ a získať tak pomoc a podporu.

Pridané: 24.1.2020, Mgr. I. Melník Bačková

 

75. výročie oslobodenia mesta Prešov

V pondelok sme si prostredníctvom školského rozhlasu pripomenuli túto významnú historickú udalosť pre naše mesto.

Prešov bol jedným z dôležitých centier vojnového Slovenského štátu, ktorý navonok predstavoval vlastnú slovenskú štátnosť a právo na sebaurčenie, no politickým režimom sa dostal na stranu nacistického Nemecka. Z hľadiska medzinárodného, nebolo možné takýto štát udržať, a preto Slováci v Slovenskom národnom povstaní hlásali po slobode, ktorej sa dočkali od osloboditeľov z východu.

17. januára 1945 viedol vtedajší vládny komisár v Prešove Sabol Palko nútenú evakuáciu všetkého obyvateľstva. Nemecké vojská sa snažili v meste udržať za každú cenu, no nakoniec začali s evakuáciou závodov. Tento plán im nevyšiel, nakoľko sa k mestu blížila početná Červená armáda. Posledné nemecké jednotky odišli z mesta 19.1.1945 v dopoludňajších hodinách. Obyvatelia Prešova, poskrývaní v rôznych úkrytoch a pivniciach, vyšli von až po príchode prvých vojakov Červenej armády. Dňa 19. januára 1945 okolo 15. hodiny prišli od Kapušian prvé hliadky sovietskej armády a o niečo neskôr sovietske tanky a príslušníci I. československého armádneho zboru. Sovietske jednotky patrili k 320. gardovému pluku 4. ukrajinského frontu, ktorý pri oslobodzovaní Prešova viedli pplk. A.P. Fokin a major L.J. Rotin, čím sa pre Prešov a široké okolie ukončili vojnové strasti.

Zvonením kostolných zvonov bolo občanom mesta oznámené, že mesto je oslobodené. Vzniknuté škody po bombardovaní  boli v krátkom čase sčasti odstránené. Prvoradou úlohou bola obnova hospodárskeho, politického,  spoločenského života a pomoc najviac postihnutým občanom. Zničené boli závody, byty, komunikácie, mesto zostalo bez elektriny a svetla. Celkové škody sa vyšplhali na 35 mil. Kčs.

Oslobodenie prebehlo bez krviprelievania, ba dokonca takmer bez jediného výstrelu. V meste mohol začať nový život.

Pridané: 21.01.2020, Mgr. L. Jacko

 

Novoročná akadémia

Pridané: 16.01.2020, PaedDr. R. Rodáková

Červené stužky

Naša škola obdržala ďakovný list a diplom za účasť na trinástom ročníku celoslovenskej kampane Červené stužky, ktorú organizovalo Gymnázium sv. Františka z Asisi v Žiline  s podporou Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR.

Pridané: 13.01.2020, Mgr. I. Melník Bačková

 

Prvý deň v škole v novom roku 2020

Ako sme ho prežili? S radosťou, úsmevom na tvári, vrúcnym objatím a želaním si všetkého dobrého do nového roka. Tým, ktorých sme dnes na chodbách alebo v triedach nestretli, či už žiakov, zamestnancov, rodičov alebo priateľov školy, želáme v novom roku 2020 veľa zdravia, šťastia, úspechov a vzájomného porozumenia.

Pridané: 08.01.2020, Mgr. S. Eštočinová

Vianočná burza

Predvianočné obdobie  žiaci našej školy prežívali s veľkým očakávaním blížiacich sa prázdnin. V období vianočných príprav sme sa venovali príprave Vianočnej burzy, ktorá sa konala v dňoch 17.-18.12.2019. V priestoroch školy pripravili žiaci provizórne stánky, v ktorých ponúkali ručne vyrábané vianočné ozdoby a rôzne darčeky s vianočnou tematikou. Tento projekt Vianočná burza sa na našej škole pripravuje každý rok v rámci finančnej gramotnosti. Žiaci sa učia vybrať a nakúpiť tovar na prípravu čo najlacnejšie, tvoria rozpočet pre jednotlivé výrobky a snažia sa predať svoje výtvory čo najvýhodnejšie. Výroba aj predaj ich veľmi bavil, sami boli prekvapení z veľkosti tržby. Zárobok 220 eur, ktorý ostal po odčítaní nákladov, bude použitý pre potreby našich žiakov.

Všetkým rodičom a žiakom, ktorí si zakúpili naše výrobky, ďakujeme a dúfame, že vám počas vianočných sviatkov spríjemnili vaše príbytky.

Foto:

Pridané: 08.01.2020, Mgr. Ľ. Uhlárová

 

Šťastné a veselé Vianoce

Otvorte svoje srdcia dokorán,

nech krásna chvíľa Vianoc môže prísť k Vám.

Nie bohatstvo zlata, chudobného prepychu, 

ale šťastný úsmev, teplo nežného dotyku.

Nech u Vás v rodine svornosť panuje,

na Vianoce zdravia, šťastia, lásky zo srdca vinšuje

PaedDr. Renáta Rodáková a celý kolektív ZŠ Matice slovenskej 13 v Prešove.

                                                                                  animated-christmas-tree-image-0335

Plavecká štafeta

Dňa 18.12.2019 sme sa zúčastnili, ako už tradične, na  Mirka Nešpora plaveckej štafety Mesta Prešov, ktorú organizovala Asociácia športu pre všetkých. Naši žiaci si mali možnosť znova overiť, že plávanie je jeden z najzdravších a najpríjemnejších športov a výkon nemusí byť rozhodujúci. Máloktorý šport tak všestranne rozvíja základné funkcie ľudského organizmu ako plávanie, ktoré priaznivo pôsobí na rozvoj srdcovo – cievneho a dýchacieho systému i nervového a pohybového aparátu. Za účasť na tomto podujatí našim žiakom ďakujeme.

Pridané: 21.12.2019, Mgr. J. Novák, Bc. P. Demčák

Ako chutí divadlo

„Ako chutí divadlo" je projekt divadla Viola v Prešove, do ktorého sa zapojili žiaci IV. A, IV. B a V. A triedy. V prvej fáze projektu sa oboznámili s tým, kto je režisér, herec, scenárista a ako také divadlo vyzerá. Druhá fáza spočívala v tom, že na troch stretnutiach, ktoré mali spolu s herečkami z divadla, si žiaci rozdelili úlohy a sami vymýšľali a vytvárali divadelnú inscenáciu. Tretia fáza sa konala 27. 11. 2019, kde žiaci vystúpili v divadle Viola s pripravenou inscenáciou, ktorá mala názov „Tri prasiatka na Ukrajine". Na predstavenie boli pozvaní aj rodičia a žiaci tvorivo odprezentovali to, čo si sami vytvorili. 

Video: 

Pridané: 19.12.2019, Mgr. K. Vaňová

 

Zdobenie vianočných stromčekov

Aj naša základná škola sa zapojila do súťaže „Zdobenie vianočných stromčekov" ako jedna z dvanástich základných škôl a troch základných umeleckých škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Prešov. Každej škole bol pridelený jeden stromček na námestí pri kostole sv. Mikuláša. Zdobiť sa mohlo iba vlastnoručne vyrobenými ozdobami (nie kupovanými) z recyklovaného materiálu. Malo to byť ekologické. Do výroby ozdôbok sa zapojili naši žiaci z viacerých ročníkov v rámci hodín výtvarnej výchovy a technickej výchovy za výdatnej asistencie pedagógov a asistentov. Každá škola bude ocenená a víťazi odmenení. 

Foto:

Pridané: 19.12.2019, Mgr. M. Kolarčiková

 

Okresné kolo Technickej olympiády

Dňa 28.11.2019, Kategória A – David Hudák, Eduard Sopko – IX. A, Kategória B – Samuel Vysoký – VII. A si technicky zasúťažili  na  okresnom kole Technickej olympiády. Starší žiaci vyrábali podložku do kuchyne a mladší žiak drevenú krabičku.. Samuel Vysoký obsadil  2. miesto v okrese z 10 škôl. David a Eduard sa umiestnili na 5. mieste z 15 škôl a zároveň sa stali   úspešnými technikmi. Rozhodovali len 3 body, aby mohli byť na 3. mieste. Súťažiacim blahoželáme a prajeme veľa úspechov do ďalších súťaží. Žiakov pripravovali učiteľky PaedDr. M. Vozáriková a Mgr. M. Križanová.

Foto:

Pridané: 19.12.2019, Mgr. M. Križanová

 

Koledy

Predvianočnú náladu naplnili láskou a   pokorou  žiaci  zo žiackej školskej rady v spolupráci  s OZ Barlička. V dnešnej dobe je dôležitý kontakt medzi ľuďmi a úprimný rozhovor, pričom na veku nezáleží. Korepetítormi boli naši učitelia Mgr. Adriána Lešigová a Mgr. Lukáš Jacko. Najväčšiu radosť mali naši najmenší prípravkári.

Pridané: 19.12.2019, Mgr. A. Lešigová

 

Viem, čo zjem

Projekt „Viem, čo zjem “ je súčasťou globálneho programu Nestlé pre zdravé deti. Cieľom projektu je motivovať žiakov základných škôl k vyváženému životnému štýlu, správnym stravovacím návykom a podporiť ich záujem  o pohybové aktivity.

Aj dnes 16.12.2019 sa žiaci 6. ročníka zúčastnili v rámci projektu „Viem, čo zjem“ prednášky na tému „Hygiena potravín“ s lektorkou Mgr. Adrianou Haľkovou z RÚVZ so sídlom v Prešove. Vďaka  tejto lekcii sa žiaci oboznámili s problematikou správneho skladovania potravín. Naučili sa, ako čo najlepšie rozmiestniť potraviny v chladničke a naopak, ktorým potravinám vyhovujú izbové teploty. Dozvedeli sa, ako narábať s potravinami pred ich prípravou, čo by si mali všímať na obaloch potravín (zloženie, dátum spotreby a minimálna trvanlivosť) a prečo je dôležité mať čisté ruky za každých okolností.

Pridané: 17.12.2019, RNDr. M. Širý, Mgr. I. Melník Bačková

 

Vianoce na Trojke

Tento rok ožilo vianočným programom aj Sídlisko III. Dňa 4. decembra 2019 o 15.00 hod sa v priestoroch nákupného strediska Centrum uskutočnil vianočný program s názvom "Vianoce na Trojke". Na tomto kultúrno-spoločenskom podujatí sa predstavili deti z prešovských škôl a školských zariadení, a pod vedením svojich pedagógov predstavili divákom Vianoce tancom, spevom, hudbou, divadelnými scénkami, ale aj krásnou vianočnou výzdobou. Naša škola vyzdobila vianočný stromček ručne robenými ozdobami našich žiakov a svojím spevom spríjemnila vianočnú atmosféru. Ďakujeme našim šikovným žiakom. 

Foto:

Pridané: 6.12.2019, Mgr. Z. Papcunová

Červené stužky

Tento školský rok sa koná už trinásty ročník celoslovenskej kampane Červené stužky, ktorá prebieha od  2. septembra  a vyvrcholí 1. decembra  – na Svetový deň boja proti AIDS. Červená stužka symbolizuje solidaritu v boji proti chorobe AIDS. Stužku navrhli členovia dobročinnej organizácie Visual AIDS v New Yorku v roku 1991 ako spomienku na tých, ktorí už tejto chorobe podľahli. Červená farba bola vybraná ako symbol krvi a života. 

Aj dnes si červené stužky pripli žiaci a učitelia na svoj odev, čím vyjadrujú svoju solidaritu ľuďom, ktorý sú postihnutí touto chorobou. Žiaci ôsmeho a deviateho ročníka si vypočuli prednášku k tejto téme od školskej psychologičky Mgr. Martiny Šlosárikovej a Mgr. Vladimír Lenz premietol žiakom film Anjeli – Moja misia I.

Červená stužka - Symbol  nádeje na plnohodnotný život napriek bolesti a utrpeniu. 

Pridané: 3.12.2019, Mgr. I. Melník Bačková, Mgr. M. Šlosáriková, Mgr. V. Lenz

 

Medzinárodný rok periodickej tabuľky... pokračujeme

S prichádzajúcim decembrom sa nám pomaly blíži koniec roka. A nielen kalendárneho, ale aj roka periodickej tabuľky. V roku 1869 ju zostavil významný ruský chemik Dmitrij Ivanovič Mendelejev a tak si tohto roku pripomíname jej 150. výročie. Aj tohtoroční ôsmaci sa s radosťou pustili do vytvárania periodických tabuliek. Každý z nich si vybral jednu oblasť, či už protónové čísla, slovenský názov, príp. latinský ekvivalent, značku prvku, rok alebo aj meno objaviteľa prvku, hustotu, teplotu varu a na tú sa sústredil pri vytváraní svojej tabuľky. Na hodinách chémie každý zo žiakov odprezentoval svoju vytvorenú tabuľku a vyzdvihol dôležitosť periodickej tabuľky pre prácu v laboratóriu i v bežnom živote.

Foto:

Pridané: 2.12.2019, RNDr. M. Širý

 

Olympiáda zo slovenského jazyka a literatúry

Dňa 27. 11. 2019 sa konal v ABC – Centrum voľného času v Prešove 12. ročník obvodného kola Olympiády zo slovenského jazyka a literatúry, ktorého úspešným riešiteľom bol aj žiak našej školy David Hudák z IX. A triedy. Olympiáda prebiehala v dvoch častiach – písomnej a ústnej. Obvodovému kolu predchádzalo školské kolo, ktoré sa uskutočnilo 6. 11. 2019. Víťazom školského kola sa stal David Hudák, na 2. mieste skončil Róbert Kamenický a 3. miesto obsadil Patrik Plavec. Srdečne blahoželáme!

Pridané: 29.11.2019, PaedDr. I. Háberová

 

Dejepisná exkurzia v Krosne

„Pohľad do minulosti“- jeden projekt, dve mestá. Mesto Prešov a poľské mesto Krosno vytvorili takýto medzinárodný projekt pre žiakov základných škôl pôsobiacich v týchto mestách. Jeho cieľom bolo priblížiť žiakom historické a kultúrne dedičstvo nachádzajúce sa v týchto mestách. Vďaka veľmi dobrej spolupráci našej školy s mestom Prešov sa aj naši žiaci 6. a 7. ročníka zapojili do tohto projektu a 21.11.2019 sa zúčastnili dejepisnej exkurzie v Krosne. Navštívili tam  Podkarpatské múzeum, ktoré sa môže popýšiť najväčšou zbierkou petrolejových lámp v Európe a najväčšou zbierkou súčasného úžitkového a umeleckého skla v Poľsku. Potom si popozerali pamiatky v historickom jadre Krosna a exkurziu zakončili v Centre dedičstva skla, kde žiaci mali možnosť vidieť interaktívnym spôsobom, ako sa vyrába a dekoruje sklo a samozrejme si výrobu skla aj vyskúšali.

Foto:

Pridané: 25.11.2019, Mgr. L. Jacko

 

Bubnujeme, aby bolo deti lepšie počuť

Aj tento rok sa naša škola zapojila  do projektu  NAJVÄČŠIA BUBNOVAČKA ROKA, ktorá mala symbolicky upozorniť na dôležitosť ochrany detí pred násilím a otvoriť v spoločnosti TÉMU VČASNEJ PREVENCIE. Násilie na deťoch sa často vyskytuje bližšie, než sa môže zdať. A mnohokrát uniká našej pozornosti. Je potrebné zvyšovať informovanosť a citlivosť verejnosti na prejavy násilia páchaného na deťoch. Ticho deti pred násilím neochráni. Myšlienka podujatia „Aby bolo deti lepšie počuť“ zaznela dňa 19. novembra 2019 v hlasnom rytme bubnov od 10.00 – 11.00 hod už po šiesty krát.   Do bubnovačky  sa pridali aj malí škôlkari zo SMŠ Bobrík. Žiaci a škôlkari s pomocou vedierok, palíc, plastových fliaš a dupotaním  nôh  v rytme bubnov upozornili dôraz na ochranu detí.

Spoločne sme bubnovali,  čo nám  „ruky a nohy stačili“ a ukázali sme všetkým, že deti a ich hlas sú pre nás dôležité!

 

Pridané: 19.11.2019, Mgr.  I. Melník Bačková , Mgr. K. Kočišková

 

EKOTOPFILM

Ekotopfilm – Envirofilm je film, ktorý mení pohľad na svet.  Prezentované filmy ukazujú nielen krásu a moc prírody, odľahlé miesta doposiaľ nepoznačené ľudskou rukou, ale aj presný opak, negatívny dopad našej každodennej spotreby na životné prostredie. Cieľom  je priniesť informácie a motivovať ľudí ku zmene v našom správaní. Je potrebné sa poučiť zo zlých návykov a naštartovať  zmenu v každom z nás.

Účasťou na prezentovanom filme sme sa aj my zapojili do zvyšovania povedomia žiakov o environmentálnej  výchove a ochrane životného prostredia.

Pridané: 15.11.2019, PaedDr. A. Vojtášová, Mgr. A. Kašprišinová

 

Záložka do knihy spája školy

Slovenská pedagogická knižnica v Bratislave a Knižnica Jiřího Mahena v Brne vyhlásili k Medzinárodnému mesiacu školských knižníc 2019 10.ročník česko-slovenského projektu pre základné školy a osemročné gymnáziá: Záložka do knihy spája školy: List za listom – baví ma čítať.

Cieľom projektu bolo nadviazanie kontaktov medzi českými a slovenskými základnými školami a osemročnými gymnáziami a podpora čítania prostredníctvom výmeny záložiek do kníh. Naši žiaci vytvorili záložku do knihy, na ktorej ľubovoľnou technikou stvárnili tému česko-slovenského projektu List za listom – baví ma čítať a vymenili si ju so žiakmi z pridelenej partnerskej školy z Českej republiky. Výmenou záložiek, a aj prostredníctvom darčekových prospektov a knižiek, naše školy nadviazali spoluprácu na poznávanie jazyka, literatúry, histórie, kultúry, regionálnych zvykov. 
 
Pridané: 13.11.2019, Mgr. M. Kolarčiková

Deň, kedy sa mlčalo

Deviataci na našej škole 4. novembra 2019 už po druhýkrát absolvovali zážitkový workshop, ktorý realizovalo občianske združenie Post Bellum SK. Témou workshopu bola premena slovenskej dediny počas kolektivizácie, a tá priniesla mnoho otázok. Čo si predstavíte a čo si predstavia mladí ľudia pod pojmom kolektivizácia? Nie veľa, a pritom sa jednalo o proces, ktorý zásadne zmenil štruktúru slovenského vidieka po 2. svetovej vojne. Počas tvorivej dielne sa žiaci zoznámili na vlastnej koži s touto témou. Presunuli sa do slovenskej  dediny na Orave, zažili voľby v roku 1948, znárodňovanie a situácie, kedy sa museli rozhodovať, či majú pomôcť ľuďom z dediny, ktorí sa museli vysťahovať. Workshop bol vytvorený na základe skutočných príbehov ľudí. Počas piatich hodín si žiaci uvedomili, čo znamená tolerancia a porozumenie, vďaka vcíteniu sa rozvíjala najmä emočná inteligencia a v neposlednom rade sa atraktívnym spôsobom zoznámili s historickou a ľudskoprávnou témou.

Pridané: 8.11.2019, PaedDr. I. Háberová

 

Svetový deň zdravej výživy

Dňa 29. 10. 2019 v rámci Svetového dňa zdravej výživy našich prvákov navštívili Ovocníčkovia. Na tvorivé aktivity sme si prizvali aj kamarátov z MŠ Volgogradská. Spoločne sme spoznávali a ochutnávali rôzne druhy ovocia, zasúťažili si pri ich hádaní a triedení a zabavili sa pri ovocnom rock-n-rolle. Mixovali ovocné nápoje z vlastného obľúbeného ovocia, ktoré sme priniesli do školy. Chutili nám aj ovocné koláčiky od šikovných mamičiek. Na záver sme si prezreli výstavu netradičných výrobkov a maškŕt z ovocia vo vestibule školy. Prežili sme zábavné a „zdravé“ dopoludnie plné smiechu a dobrej nálady.   

Foto:

Pridané: 3.11.2019, Mgr. I. Kučová, Mgr. K. Kočišková

 

Medzinárodný deň školských knižníc

Už pätnásty rok Slovenská pedagogická knižnica vyhlasuje Najzaujímavejšie podujatie školskej knižnice k Medzinárodnému dňu školských knižníc, ktoré prebieha každý rok štvrtý októbrový pondelok. Tento rok pripadol na 28. október.  Do tohto tradičného podujatia  sa zapája aj naša škola. (Ústrednú  tému Inšpirujúci žiaci, tvorivá myseľ - 145. výročie narodenia Jozefa Gregora Tajovského sme rozšírili o podtému Tajní boháči – inšpiratívne príbehy literárnych postáv.) Cieľom podujatia bolo nielen vytvoriť a podporiť kladný vzťah k čítaniu, ale prostredníctvom čítania podporiť empatiu, prosociálne správanie a prekonávanie spoločenských stereotypov, tým upriamiť pozornosť na krásu priateľstva a ľudskosti v medziľudských vzťahoch. Žiaci v nižších ročníkoch prostredníctvom ukážok z kníh súčasných autorov nadviazali na tzv. starootcovský cyklus J. G. Tajovského. Stretávali sa s postavou starého otca – dedka, ale aj babky a poznali, aké je ťažké žiť osamelý život v starobe a aj to, že aj vnúčatá a starí rodičia môžu mať k sebe nakoniec úžasne blízko. Naši najmenší žiaci dokonca „upiekli“ aj narodeninovú tortu. Starší žiaci spoznávali osudy postáv cez silne emotívne  príbehy. Deviataci spoznávali dramatickú tvorbu J. G. Tajovského. Z divadelnej hry Ženský zákon sa pokúsili aj zdramatizovať niektoré výstupy. Veríme, že spoznávanie príbehov literárnych postáv prostredníctvom čitateľských kompetencií má magickú schopnosť, ktorá vylieči dušu človeka.

Foto:

Pridané: 29.10.2019, PaedDr. I. Háberová

Viem, čo zjem

Dňa 29.10.2019 sa žiaci 3. a 4. ročníka zúčastnili v rámci projektu „Viem, čo zjem“ prednášky na tému „Hygiena potravín“ s lektorkou z regionálneho pracoviska Úradu verejného zdravotníctva SR. Žiaci sa naučili ako a kde skladovať jednotlivé potraviny. Pripomenuli si správny postup umývania rúk a potravín pred konzumáciou. Zoznámili sa s novými slovami ako hygiena potravín, kontaminácia potravín a prevencia chorôb. Zdravý životný štýl je v súčasnosti aktuálnou témou a teda ani žiaci našej školy nechcú v tejto oblasti zaostávať. Už teraz sa tešia na pokračovanie projektu a ďalšie zaujímavé témy.

Foto:

Pridané: 29.10.2019, Mgr. K. Vaňová

 

Revolution train

Dňa 24.10.2019 sa naši siedmaci zúčastnili programu REVOLUTION TRAIN na  železničnej stanici v Prešove. Hlavnou témou programu boli životné hodnoty, právne vedomie, trávenie voľného času, návykové látky, závislosti, zdravý spôsob života, rizikové správanie a kriminalita, osobná sloboda, zodpovednosť a bezpečnosť. Cieľom vlakového programu bolo prostredníctvom ľudských zmyslov efektívne zapôsobiť na žiakov vlaku, na jeho pohľad na legálne a nelegálne drogy a inšpirovať ich k pozitívnym životným voľbám.  

Program akcentoval vzdelávanie zážitkom, kedy žiaci vstrebávali informácie prostredníctvom intenzívnych emócií a učenia sa tak z priamej skúsenosti. Prostredie vlaku umožnil zážitok zo situácie, ktorý bol v následnej pedagogickej práci, pomocou spätnej väzby spracovaný.

Vlakový príbeh bol výborným odrazovým mostíkom k ďalšej diskusii žiakov.

Veríme, že si žiaci okrem silného zážitku odniesli aj pocit zodpovednosti za vlastný život.

ĎAKUJEME  tvorcom programu REVOLUTION TRAIN.

Foto:

Pridané: 25.10.2019, Mgr. I. Melník Bačková

 

Info USA

Po roku sa ôsmaci a deviataci s p. učiteľkami PaedDr. E. Lange a Mgr. A. Puchalovou vrátili do košickej Štátnej vedeckej knižnice a znova navštívili Info USA - kultúrne centrum americkej ambasády na Slovensku. 
Žiaci dostali okrem nových informácií o jeho činnosti aj možnosť vypožičať si knihy v anglickom jazyku, vyskúšať si tlač na 3D tlačiarni a v kvízoch a hrách si overiť svoju angličtinu, ale aj vedomosti o USA. Vo výbornom počasí sme navštívili aj krásne centrum Košíc.
Pridané: 22.10.2019, Mgr. A. Puchalová

Milan Rastislav Štefánik

Rok 2019 je bohatý na viacero významných historických udalostí. Jednou z nich je aj 100 rokov od tragického úmrtia jednej z najvýznamnejších osobností našich novodobých dejín, generála Milana Rastislava Štefánika. Bol astronóm, vojak, diplomat a spoluzakladateľ spoločného štátu Čechov a Slovákov. Jeho zanietenosť v boji za nový štát si pripomenuli aj naši deviataci vo štvrtok 17.10.2019. Zaujímavosťami z jeho života si dotvorili obraz o jeho životnom diele.   

Pridané: 22.10.2019, Mgr. L. Jacko

Tvorivé hľadanie

V piatok 18.10.2019 sa 15 žiaci našej školy spolu s pedagógom výtvarnej výchovy a asistentom učiteľa zúčastnili slávnostného vyhodnotenia výtvarnej súťaže "TVORIVÉ HĽADANIE" v rámci akcie FEAD 2019 (Festival architektúry a dizajnu) v Prešove, v priestoroch OC EPERIA (na poschodí). Vyhodnotenie bolo spojené s krátkou prednáškou a diskusiou o architektúre a dizajne, ako aj o nových podnetoch, tvorbe a fantázii mladých generácií. S veľkým potešením sa naša žiačka 2. ročníka, Tamarka Trusová, v konkurencii mnohých základných škôl a ZUŠ, umiestnila na krásnom 3. mieste. Snáď aj zapojenie sa do iných výtvarných súťaží bude rovnako úspešné.

Foto:

Pridané: 21.10.2019, Mgr. M. Kolarčiková

AMAVET – Krajské kolo – CAR  PARKING      

AMAVET – Asociácia mládeže vedy a techniky organizovala  18.10.2019 krajské kolo Košického a Prešovského kraja vo vedecko-výskumnej činnosti v desiatich oblastiach. Náš žiak MYKYTA VAVRYK, žiak 6. A triedy, sa zúčastnil súťaže v oblasti Informatika a počítačové inžinierstvo. Naprogramoval hru Parkovisko v programe Scratch. Cieľom hry bolo prejsť štyri kolá a zaparkovať auto. Hru sme prezentovali formou posteru. Získal cenu "Najzaujímavejší projekt" zo  sedemdesiatich projektov AMAVETU, cenu dekana a predsedu poroty veterinárneho lekárstva v Košiciach. Cenu získal so slovami: „Je to najmladší programátor, akého sme doteraz mali.“

Foto:

Pridané: 21.10.2019, Mgr. M. Križanová

Ako chutí divadlo?

Dňa 17.10.2019 sa žiaci štvrtého a piateho ročníka zúčastnili prezentácie, workshopu a vystúpenia pre žiakov základných škôl vo Viole - centre pre umenie. Žiaci pozorne sledovali prezentáciu, aktívne sa zapájali do vystúpenia, ktoré nasledovalo po prezentácii. Všetci prejavili tvorivosť a sršali nápadmi zapojiť sa do scenára a pomôcť režisérke vytvoriť divadelnú hru. Nasledovať budú štyri workshopy na pôde našej školy, ktoré vyvrcholia detským predstavením pre rodičov v divadle Viola koncom novembra.

Foto:

Pridané: 18.10.2019, Mgr. K. Vaňová

 

Svetový deň zdravej výživy

V rámci Svetového  dňa  zdravej výživy a Národného programu prevencie obezity dňa 15.10.2019 pozvanie prijala pani Libová z RÚVZ, aby  našim žiakom /5.roč., 6.roč.a 7.roč./ porozprávala, čo patrí k zdravej výžive a zdravému stravovaniu, čo je obezita, ako sa stanovuje a ako tomu predchádzať. Názorné prepojenie edukácie,  praktických ukážok a práce so žiakmi boli zaujímavým spestrením. Nadváha a obezita sa veľmi negatívne prejavuje na zdraví a vývine detí, o čom svedčia aj mnohé štatistiky. Preto je zdravá výživa významným faktorom životného štýlu, ktorý ovplyvňuje zdravie. Veríme, že aj takýmto spôsobom môžeme prispieť k prevencii tejto nepríjemnej choroby.

Pridané: 17.10.2019, Mgr. I. Melník Bačková 

 

Školské kolo technickej olympiády

Dňa 8.10.2019 sa riešili úlohy školského kola technickej olympiády. Opäť na našej škole zavládlo technické myslenie. Do okresného kola postupujú David Hudák (IX.A), Eduard Sopko (IX.A) a za mladšiu kategóriu Samuel Vysoký (VII.A). Prajeme mnoho úspechov na okresnom kole olympiády, ktoré sa uskutoční 28.11.2019. 

Pridané: 17.10.2019, Mgr. M. Križanová

 

The Food Pyramid

Tento týždeň sa nesie v duchu zdravej výživy na všetkých základných školách. Preto sa aj naši žiaci IV. A pod vedením pani učiteľky Mgr. Adriány Lešigovej zapojili do tohto projektu, kde sa naučili o zdravých jedlách v anglickom jazyku a zároveň si skvele na nich pochutnali. 

Foto:

Pridané: 17.10.2019, Mgr. A. Lešigová

Beh 4 mostov

Výťažok z 1. ročníka Behu štyroch mostov bol odovzdaný Základnej škole Matice slovenskej 13 v Prešove a v súčasnosti už prebieha príprava výstavby ihriska pre deti. Ďakujeme všetkým, ktorí sa zúčastnili behu alebo akokoľvek podporili tento projekt.
Pridané: 16.10.2019, PaedDr. E. Lange
 

Po literárnych stopách východného Slovenska

Po stopách literátov pôsobiacich na východnom Slovensku v 19. storočí sa vybrali 15. októbra 2019 žiaci deviateho ročníka ZŠ Matice slovenskej 13. Prvou zastávkou boli Župčany,  kde od roku 1853 bol farárom J. Záborský – básnik, prozaik a dramatik. Pochovaný je pri kostole. Študoval aj v Kežmarku na ev. lýceu (podobne aj P. O. Hviezdoslav, J. Kráľ, M. Kukučín a ďalší), a to bolo ďalšie zastavenie našich deviatakov. Dozvedeli sa, koľko rokov vydrží kvalitná kniha a ako v minulosti trestali žiakov. Drevený artikulárny kostol, pamiatka patriaca do Zoznamu svetového kultúrneho a prírodného dedičstva UNESCO, neobišla bez povšimnutia. Až interiér kostola deviatakov presvedčil o jeho drevenom pôvode. Poslednou zastávkou bola Levoča, ďalšia pamiatka UNESCA. Hodiny slovenčiny si žiaci pripomenuli pri budove bývalého lýcea básňou Duma bratislavská. Najväčším zážitkom bol gotický oltár Majstra Pavla z Levoče.

Foto:

Pridané: 16.10.2019, PaedDr. I. Háberová, Mgr. I. Lenzová

 

Šarkaniáda na Sigorde

Aj tento rok si pre nás Lodenica Sigord pripravila malý program spojený s púšťaním šarkanov. Šarkaniády sa zúčastnili aj naši žiaci s rodičmi a učiteľmi. Počasie bolo nádherné a šarkany lietali naozaj vysoko.    

Pridané: 14.10.2019, Mgr. A. Feňušová

Duševné zdravie

V rámci medzinárodného dňa duševného zdravia sa 9.10.2019 realizovali  workshopy.  Cieľom bolo oboznámiť žiakov druhého stupňa základnej školy o duševnom zdraví.  Workshopov sa zúčastnili žiaci 6.,7.,8. a 9. ročníka. Súčasťou prezentácie bolo zapojenie sa do diskusie, modelové hry, ale aj odborné poznatky či videoukážka. Žiaci sa aktívne zapájali, diskutovali so školským psychológom Mgr. Martinou Šlosárikovou.  Diskutovali o tom, ako pomôcť človeku s duševnou poruchou a o pocitoch, ktoré môže takýto človek zažívať. V spätnej väzbe žiaci uvádzali, že sa im workshop páčil a chceli by sa o téme duševného zdravia dozvedieť viac. Takto zameraný workshop pomôže žiakom základnej školy prekonať predsudky voči ľuďom s duševnou poruchou a nebáť sa hovoriť o tom so spolužiakmi, kamarátmi, pedagógmi a rodičmi.

Pridané: 9.10.2019, Mgr. I. Melník Bačková

 

Plavecký výcvik

Plávanie patrí medzi športy, ktoré najefektívnejšie rozvíjajú základné funkcie ľudského organizmu. Prospieva obehovému systému, upevňuje zdravie, prináša potešenie a príjemne pôsobí  na detský organizmus. Dnes sa žiaci tretieho ročníka počas plaveckého výcviku hravou formou zoznámili s vodným prostredím a s technikou plávania. Tešíme sa na nasledujúce dni. Pozdravujeme z krytej plavárne ŠŤUKA.

Pridané: 9.10.2019, PhDr. B. Vasková

Matica v pohybe

Dňa 26.9. sme v rámci Európskeho týždňa športu zrealizovali na našej škole športovú akciu Matica v pohybe. Akcia sa konala v priestoroch zrekonštruovanej telocvične. Žiaci I. a II. stupňa si na rôznych stanovištiach mohli zmerať svoje fyzické sily a príjemne sa zabaviť. Športové zápolenie sprevádzal úsmev, veselá vrava a povzbudzovanie. Dopoludnie v telocvični sa nieslo v duchu olympijskej zásady: „Nie je dôležité zvíťaziť, ale zúčastniť sa.“

Pridané: 30.9.2019, Mgr. J. Brhlíková

Prešov číta rád – beseda so spisovateľom D. Rušarom

Po Piknikovom čítaní šiestakov, ktoré je súčasťou festivalu Prešov číta rád, sa dňa 27. 9. 2019 žiaci 4. ročníka stretli v pobočke na Sídlisku 2 Knižnice P. O. Hviezdoslava v Prešove na besede s českým spisovateľom Danielom Rušarom a jeho knihou Strakáč a Tíoni. Je to jeho najnovšia  a prvá slovenská kniha s krásnymi emotívnymi ilustráciami slovenskej  ilustrátorky Adely Režnej. Kniha privádza deti k poznaniu, aké dôležité je skutočné priateľstvo. Učí ich, aký význam má súcit s utrpením iných a tiež im ukazuje, ako sa z nedostatkov dajú urobiť prednosti a že smiech býva dobrým liekom na každú bolesť. Žiaci si terapiu smiechom mohli aj vyskúšať prostredníctvom jogy smiechu.

Pridané: 30.9.2019, PaedDr. I. Háberová

 

Piknikové čítanie

Dňa 26.9.1019 sa žiaci 6. ročníka  zapojili do akcie Prešov číta rád - piknikové čítanie. Spoločne zažili netradičnú hodinu literatúry, ktorá sa im veľmi páčila. Z domu si žiaci doniesli svoje obľúbené knihy a v príjemnom prostredí čítali a diskutovali o knihách. Žiaci zistili, že čítať sa dá kdekoľvek, nielen v triede. Môže nám spríjemniť chvíle počas cestovania, na výletoch, môžme si ním spríjemniť chvíle čakania alebo niekoho pobaviť.... Kniha je pre nás zábava, múdrosť, bohatstvo...

Pridané: 30.9.2019, Mgr.I. Lenzová

Európsky deň jazykov

Aj tohto školského roku sme si pripomenuli na hodinách anglického jazyka Európsky deň jazykov. Do aktivít boli zapojení všetci žiaci našej školy. Naučili sme sa pozdravy, idiómy, jazykolamy a vyhľadávali sme najdlhšie existujúce slová európskych jazykov ako napríklad konstantynopolitaňczykowianeczka.

 Foto: 

Pridané: 26.9.2019, Mgr. A. Lešigová

Vyčistíme si okolie školy

Žiaci prvého stupňa našej základnej školy sa zúčastnili v rámci iniciatívy Svetového čistiaceho dňa projektu „Vyčistíme okolie školy“. Svojimi silami sme si skrášlili prostredie, v ktorom žijeme. Ďakujeme žiakom a triednym učiteľom za spoluprácu.

Foto:

Pridané: 18.9.2019, Mgr. Ján Novák

 

SNP

29. august 1944 je v našej histórii zapísaný ako deň vypuknutia Slovenského národného povstania, ktoré bolo do dvoch mesiacov potlačené. Dodnes je SNP dejinnou jazvou, a nedá sa o ňom premýšľať len ako o jednej, resp. „jednodňovej” historickej udalosti. Je len jednou z kapitol najväčšieho konfliktu v moderných dejinách. Okrem SNP sme si 13.9.2019 s našimi žiakmi pripomenuli aj ďalšie významné dátumy úzko súvisiace, a to 80. výročie vypuknutia 2. svetovej vojny a 74. výročie víťazstva nad fašizmom. Veríme, že tieto udalosti budú aj pre ďalšie generácie takým mementom do budúcna.  

Pridané: 16.9.2019, Mgr. L. Jacko

Ochrana života a zdravia

Dňa 11.9.2019 sa uskutočnilo na našej škole účelové cvičenie ochrana života a zdravia (branné cvičenie) pre 2. stupeň. Ochrana života človeka a jeho zdravia integruje postoje, vedomosti a zručnosti žiakov zamerané na ochranu života a zdravia v mimoriadnych situáciách, podobne pri pobyte a pohybe v prírode, ktoré môžu vzniknúť vplyvom nepredvídaných skutočností ohrozujúcich človeka a jeho okolie. Cvičenie pozostávalo zo samotného presunu terénom do areálu EKOPARKu Holá Hora, kde nasledovali samotné prierezové témy v teoretickej a praktickej časti:

 • riešenie mimoriadnych situácií – civilná ochrana,
 • zdravotná príprava,
 • pohyb a pobyt v prírode.

Pridané: 16.9.2019, Mgr. J. Novák

 

Červený kríž

Poskytnúť človeku prvú pomoc v prípade ohrozenia života alebo zdravia je prejav ľudskosti, čo vštepujeme aj našim žiakom. „Prvá pomoc a deti“ v rámci Svetového dňa prvej pomoci v spolupráci so Slovenským červeným krížom v Prešove a ich inštruktormi  dňa 13.9.2019  sa naši žiaci 1. stupňa oboznámili, aké rôzne úrazy a poranenia na nás čakajú v každodennom živote. Názornou ukážkou  a samotným precvičovaním sa učili obväzovať rany, zastaviť krvácanie, KPR, poskytnúť pomoc pri zlomenine a podobne. Tieto aktivity sa žiakom veľmi páčili, mohli si vyskúšať KPR aj na figuríne. Poskytnúť priateľovi no i nepriateľovi prvú pomoc je to, čo by malo byť samozrejmosťou u každého človeka.  

 Foto: 

Pridané: 16.9.2019, Mgr. I. Melník Bačková

 

Slávnostné otvorenie telocvične školy

Dnešný deň sa pre našu „Maticu“ stal nezabudnuteľným. Svojou návštevou nás poctili významné osobnosti úzko späté s našou školou, no najmä telocvičňou. Pani primátorka mesta Prešov Ing. Andrea Turčanová, vďaka ktorej pomoci sme sa tu dnes stretli,  bývalý pán primátor Ing. Milan Benč s pani manželkou, ktorý pri nás stál na začiatku výstavby spojovacích chodieb a pán Mgr. Vladimír Daňo, ktorý na ZŠ Matici slovenskej v minulých rokoch odchoval úspešné reprezentantky basketbalu žien ČSSR, spoločne prestrihli slávnostnú stuhu. Otvorenia telocvične sa zúčastnila aj pani Mgr. Jaroslava Dugas Rubická, ktorá nám pomáha pri realizácii spoločných projektov, pani PaedDr. Jitka Semivanová, odborná referentka Referátu školstva, mládeže a športu, PhDr. Janette Langová, poslankyňa mesta Prešov a členka Rady školy a pani Mária Kušnírová, ktorá sa dlhé roky starala o čistotu telocvične. Na všetkých čakal kultúrny program, o ktorý sa postaral folklórny súbor Ďatelinka a naše gymnastky.  Túto krásnu spomienku z dnešnej udalosti máme zvečnenú ich podpismi a milými slovami v školskej kronike.

Za všetko Vám z celého srdca ĎAKUJEME!

Vaši „Matičiari“

Foto:

Pridané: 13.9.2019, Mgr. S. Eštočinová

Beseda so spisovateľkou a psíkom Gordonom

Pani spisovateľka Mária Vrkoslavová - Ševčíková zavítala medzi žiakov  ZŠ Matice slovenskej 13. Prišla v sprievode svojho manžela a psíka Gordona, hlavného hrdinu jej literárnej tvorby.  Psík Gordon ukazuje malým aj veľkým svet svojimi psími očami. Na besedy vždy chodí spolu s majiteľkou - autorkou príbehov o ňom.

Spisovateľka vytvorila celú ságu o Gordonovi, ktorá pozostáva z titulov: Veľké dobrodružstvá malého havkáča, Život na štyroch labkách a Čokoládový Gordon zo psej lúčky.  Najnovším pokračovaním príbehu je kniha pod názvom Pes Gordon a jeho priatelia...Našich žiakov beseda s pani spisovateľkou veľmi zaujala, žiaci nakreslili Gordona a spoločne v triedach si čítajú jeho príbehy... Keďže mnohí majú doma psíčkov, rozprávanie Gordona im je veľmi blízke a predstavujú si, ako asi ich psíček premýšľa...
 
Pridané: 13.9.2019, Mgr. A. Feňušová

Deti a počítač

Pre deti je počítač jedným z mnohých médií voľného času, ktoré sú v domácnosti k dispozícii. Deti totiž nemajú strach z techniky. Väčšina dokáže ovládať počítač či mobilný telefón skôr, než sa naučia zaviazať si šnúrky na topánkach alebo jazdiť na bicykli. Po celom svete vyrastajú nové generácie detí, ktoré trávia výrazne viac času vo virtuálnom svete než hraním sa na ihrisku. Virtuálny svet poskytuje deťom zábavu a vzrušenie, a tomu môže dnes len máločo konkurovať. O čo ich však môže pripraviť? Rozpoznajú, že im hrozí závislosť na počítači? A vedia, aké veľké nebezpečenstvo na nich môže striehnuť?

Projektové vyučovanie „Bezpečne na internete“, ktoré sa uskutočnilo 6.9.2019  sme zamerali na bezpečnosť detí, najmä na riziká internetu, mobilov a nových technológií. Kyberšikana je jav, s ktorým sa dnešné deti začínajú stretávať bežne. Je dôležité s deťmi na túto tému hovoriť, aby vedeli, že ich konanie môže ubližovať a zároveň, aby poznali spôsoby, akými sa pred útokmi brániť.

Pridané: 12.9.2019, Mgr. A. Kašprišinová

Ukončenie projektu Erasmus +

Náš projekt bol tohto roku zavŕšený na Slovensku na našej ZŠ Matice slovenskej 13 v Prešove. Partneri z Talianska, Grécka, Poľska a Bulharska získali mnohé skúsenosti  z našich tvorivých dielní a workshopov, perfektné podmienky pre našich zahraničných kolegov a študentov boli zabezpečené koordinátorkou projektu Mgr. Adriánou Lešigovou. Ďakujeme riaditeľovi súkromnej lokálnej televízie TV7 Radomírovi Kreheľovi za krásne spracovanie videa, ktoré pripájame.

Video:

Všetky aktivity, ktoré sa uskutočnili počas dvoch rokov nášho projektu nájdete na tejto stránke:

Pridané: 10.9.2019, Mgr. A. Lešigová

Moja rodina

Výchove k manželstvu a rodičovstvu sme sa so žiakmi I. stupňa ZŠ venovali na projektovom vyučovaní Moja rodina vo štvrtok 5.9.2019. Cieľom projektového vyučovania bolo sprístupniť žiakom základné pojmy a  poznatky o súčasnej rodine, jej podstate, význame, úlohe i funkcii. Tvorivé, zábavné aj zážitkové činnosti žiakov veľmi zaujali, páčili sa im najmä praktické úlohy. Mladší žiaci svoje rodiny nakreslili, namaľovali portréty členov rodín,  pracovali so stavebnicami a zhotovili domy, v ktorých ich rodina býva. Tí starší vytvorili rodinné albumy, zostavili strom s rodokmeňom svojich rodín. Žiaci potom svoje výrobky navzájom prezentovali a so záujmom o svojich rodinách medzi sebou besedovali.

Veríme, že spoločne vytvoríme aj veľkú, harmonickú a súdržnú školskú rodinu!

Foto:

Pridané: 10.9.2019,  Mgr. I. Kučová, Mgr. K. Kočišková

 

Prešovská Kalvária

Dni európskeho kultúrneho dedičstva začali v tomto školskom roku pre žiakov 2. stupňa na Kalvárii. V barokovom komplexe kostola, kaplniek a cintorína sa nachádza až 24 objektov zapísaných v zozname Národných kultúrnych pamiatok SR. 
Po úvodnom zoznámení sa s históriou a súčasnosťou komplexu a niekoľkých odbočkách do učiva výtvarnej výchovy žiaci bez problémov zvládli pripravený kvíz a mohli sa vybrať priamo na prehliadku Kalvárie. Počasie nám prialo, aj výhľad bol výborný, tak sme si dopoludnie spestrili aj poznávaním budov v meste a určovaním okolitých kopcov a pohorí. Na záver nám pán kostolník umožnil vstup do kostola sv. Kríža, za čo ďakujeme.
Pridané: 9.9.2019, Mgr. A. Puchalová

Ľudské práva

V dnešnom svete, všade okolo nás, sú ľudské práva denne porušované. Jednou z možností ako posilniť povedomie o ľudských právach a ich dodržiavaní je cielená práca s mladými ľuďmi na túto tému prostredníctvom aktivít, ktoré ich učia kriticky rozmýšľať, odmietať diskrimináciu, stereotypy a predsudky a oceňovať všetky ľudské bytosti ako rovnocenné. Prostredníctvom zaujímavých aktivít môžeme inšpirovať mladých ľudí, s ktorými pracujeme, aby nekonali len sami za seba, ale aj v mene sveta naokolo. Môžeme ich tak pripraviť, aby si navzájom pomáhali pri obrane ľudských práv – dokonca aj v prípadoch, keď sa ich to netýka osobne.

4. 9. 2019 si žiaci našej školy zážitkovou formou overili vedomosti z tejto oblasti.

Pridané: 4.9.2019, Mgr. I. Lenzová

 

Slávnostné otvorenie školského roka 2019/2020

Dnes sa opäť otvorili brány škôl pre všetkých školákov. Po zaslúženom oddychu nastúpil čas učenia, školských aktivít, povinností, ale aj opätovných stretnutí s kamarátmi po dvojmesačných prázdninách. Za prítomnosti viceprimátora pána JUDr. Vladimíra Feľbabu a odbornej referentky referátu školstva, mládeže a športu pani PaedDr. Jitky Semivanovej sa vo vestibule školy uskutočnil slávnostný príhovor a zloženie slávnostného sľubu prvákov a prípravkárov. Všetkým žiakom želáme veľa dobrých známok, pochvál a aby sa škola stala miestom, kde sa budú cítiť dobre a s radosťou sa doň každodenne vracať.

Foto:

Pridané: 2.9.2019, Mgr. S. Eštočinová

Slávnostné otvorenie nového školského roka 

Vážení rodičia, milí žiaci!

Pozývame Vás na slávnostné otvorenie školského roka 2019/2020, ktoré sa uskutoční 2. septembra 2019 (v pondelok) vo vestibule školy.

Program dňa:

8.00 - 8. 30     Schádzanie žiakov v triedach

8.30 - 9.00      Slávnostné otvorenie školského roka

9.00 - 10.00    Triednicke hodiny (organizačné pokyny na ďalší deň, rozvrh ...)

Školský klub detí a školská jedáleň budú v prevádzke od 3. septembra 2019 (utorok).

Pridané: 28.8.2019, Mgr. S. Eštočinová

Zaradenie žiakov do tried 

Vážení rodičia, 

informácie o zaradení žiakov do tried budú zverejnené 2. septembra 2019 od 8.00 pri informačných pultoch vo vestibule školy.

Pridané: 26.8.2019, Mgr. Silvia Eštočinová 

Školský rok 2018/2019

Letné prázdniny

V čase od 1. júla 2019 do 31.augusta 2019 sú letné prázdniny. 

Opäť sa spoločne stretneme 2. septembra 2019.

Všetkým želáme krásne letné dni plné oddychu a zábavy.

Pridané: 27.6.2019, Mgr. S. Eštočinová

Organizácia vyučovania na deň 28. jún 2019

 • od 6.30 do 7.30 – ranné schádzanie v ŠKD
 • od 8.00 do 8.30 – triednicka hodina
 • od 8.30 do 9.00  - slávnostné ukončenie školského roka 2018/2019
 • od 9.00 do 10.30 – odovzdávanie vysvedčení v triedach
 • od 10.30 do 12.00 – vydávanie obedov
 • od 10.30 do 13.00 – činnosť ŠKD
 
Pridané: 27.6.2019, Mgr. S. Eštočinová

Oznam školskej jedálne

Z dôvodu  blížiaceho sa  ukončenia školského roka a z dôvodu výpočtu množstva  surovín na prípravu stravy žiadame všetkých stravníkov, ktorí sa chcú odhlásiť  zo stravy na hociktorý deň do konca školského roka, aby tak urobili najneskôr do  utorka 25.06.2019 do 14,00 hod.

V prípade choroby si môžu rodičia vyzdvihnúť  obed do obedára.

Po tomto termíne odhlasovanie stravníkov nebude možné!

Ďakujem za pochopenie.

Pridané: 18.6.2019, vedúca ZŠS                                                                   

Šimon Pončák zachránil život kamarátke

V čase, keď vnímame okolo seba čoraz viac komplikovaných medziľudských vzťahov, poteší nás, keď sa dozvieme, že žiaci našej školy sa vedia zachovať ako správni ľudia. 

Žiak VIII.A, Šimon Pončák, zachránil život kamarátke zo VII. A, Natálii Pavúkovej tým, že duchaplne a odvážne zareagoval v situácii, keď záležalo na každej sekunde. Podal jej prvú pomoc, keď cestou do školy stratila vedomie.

Pridané: 28.6.2019, Mgr. I. Lenzová

Jaspo 2019

V piatok 8.2.2019 sa na ZŠ Kúpeľňá v Prešove konal už druhý ročník  jazykovej súťaže pod záštitou pani primátorky Andrey Turčanovej pod názvom JASPO 2019. Témou pre kategóriu anglický jazyk bol tento rok Charles Dickens.
Súťažiaci sa prezentovali dramatizáciou alebo prednesom diela daného autora, potom nasledovali otázky zo života a tvorby Charlesa Dickensa. Časť otázok bola venovaná dielu Oliver Twist a posledná časť súťaže bol gramatický test. Naši žiaci získali 100 % v gramatickom teste, v otázkach z vedomostnej časti to bolo medzi jednotlivými tímami veľmi vyrovnané. Naši žiaci Eduard Sopko, Patrik Plavec a David Hudák mali pripravenú veľmi zaujímavú, zábavnú a netradičnú recitáciu diela autora. Aj keď sme sa dnes neumiestnili, sme veľmi radi, že naši žiaci ukázali, že sú šikovní a angličtina ich naozaj baví. Chceme sa im touto cestou veľmi pekne poďakovať a veríme, že svoj talent v angličtine ukážu aj na ďalších jazykových súťažiach. 
Pridané: 12.2.2019, PaedDr. E. Lange 

Výlet v Bardejove 

V utorok sme sa zúčastnili školského výletu do Bardejova a Bardejovských kúpeľov, kde sme navštívili Baziliku sv. Egídia a jej nádhernú vežu s výhľadom na okolie. V Bardejovských kúpeľoch bola pre žiakov silným zážitkom prehliadka skanzenu. Výlet v krásnom letnom počasí sa nám vydaril.

Foto:

Pridané: 27.6.2019, Mgr. M. Stachová

 

74. výročie oslobodenia mesta Prešov

Prešov bol jedným z dôležitých centier vojnového Slovenského štátu, ktorý navonok predstavoval vlastnú slovenskú štátnosť a právo na sebaurčenie, no politickým režimom sa dostal na stranu nacistického Nemecka. Z hľadiska medzinárodného, nebolo možné takýto štát udržať, a preto Slováci v Slovenskom národnom povstaní hlásali po slobode, ktorej sa dočkali od osloboditeľov z východu. Viac...

Pridané: 23.1.2019, Mgr. L. Jacko

 

Motor-Car PREŠOV

V posledný školský týždeň pred vianočnými sviatkami sme s vybranými žiakmi druhého stupňa navštívili Motor-Car Prešov, kde sa naši žiaci oboznámili s možnosťami štúdia a odbornej prípravy v prípade ich záujmu o prácu v automobilovom priemysle. Cieľom tejto exkurzie bolo priblížiť žiakom možnosti uplatnenia v tejto oblasti a dôležitosť cudzojazyčného vzdelávania (naši žiaci sa dozvedeli, že okrem angličtiny je pre tento druh práce veľmi potrebný aj ruský jazyk). Pre našich žiakov pripravujeme viacero podobných aktivít, prostredníctvom ktorých by sme im chceli pomôcť pri výbere ich ďalšieho odborného smerovania, ako aj zdôrazniť potrebu vyučovania cudzieho jazyka pre ich neskoršie úspešné uplatnenie sa na pracovnom trhu. Za realizáciu tejto aktivity a jej aktívnu podporu veľmi pekne ďakujeme VÚC Prešov a firme Motor-Car Prešov.

Foto:

Pridané: 9.1.2019, PaedDr. E. Lange

PLAVECKÁ ŠTAFETA MESTA PREŠOV

Dňa 18.12.2018 sme sa zúčastnili na ZŠ Mirka Nešpora plaveckej štafety Mesta Prešov, ktorú organizovala Asociácia športu pre všetkých. Našu školu reprezentovalo skoro 20 vybraných žiakov prvého a druhého stupňa. Žiaci mali možnosť svojimi výkonmi prekonať samých seba. Celá skupina odplávala skoro 11 000 metrov. Do školy sme sa vrátili plní dojmov.

Pridané: 18.12.2018, Mgr. J. Brhlíková, Mgr. J. Novák

Viem, čo zjem?"

Je zaujímavý projekt, ktorý  patrí do celosvetového programu o zdravej výžive. Cieľom projektu je motivovať žiakov k vyváženému životnému štýlu, správnym stravovacím návykom a podporiť v nich záujem o pohybové aktivity.

Úlohy vyplývajúce z tohto projektu sme so žiakmi plnili 12.12.2018 formou tvorivých činností, pri ktorých sa deti  veľa naučili o dôležitej úlohe potravín a dobrých stravovacích návykoch. Pracovníčky Úradu verejného zdravotníctva SR deti zaujali prednáškami na tému Pestrá strava. Žiaci sa dozvedeli veľa nových vecí o potravinách a zistili, či sa sami zdravo stravujú. V rámci  projektu žiaci školy plnili aj praktické úlohy súvisiace s nákupom potravín. Zisťovali ceny určených výrobkov odhadom, a potom ich porovnávali. Potom sme s  deťmi pracovali na príprave zdravej desiaty. Spoločne sme prichystali  chutné  ovocné a zeleninové maškrty, ktoré sme navzájom ochutnávali a spoločne si spríjemnili predvianočný čas.

Pridané: 17.12.2018, Mgr. I. Kučová

Školský výlet  ZOO Košice 

Pekné počasie nám v utorok 25.6.2019 prialo, aby sme tento deň strávili s milými tvormi v ZOO v Košiciach. Dozvedeli sme sa niečo nové o zvieratkách známych aj neznámych, dokonca sme ich aj nakŕmili, ale keďže sme nemohli k nim bližšie, s radosťou sme sa prizerali, ako sa o nich starajú zodpovední pracovníci zoologickej záhrady. Deň strávený medzi zvieratkami nás znova obohatil o ďalšie zážitky. 

Foto:

Pridané: 27.6.2019, Mgr. Ľ. Plavčanová

Angličtina  v športe

Angličtina nie je len učivo v učebniciach. Angličtina je neoddeliteľnou súčasťou nášho života. Crossfit je špecifický v tom, že využíva anglické názvoslovie na pomenovanie jednotlivých cvikov. Tak si naši ôsmaci mali možnosť dnes zacvičiť a naučiť sa čo je row, pullups, box jump, burpees over row a veľa iného. Ďakujeme Irongym Prešov za profesionálny tréning a skvelú atmosféru.

Foto:

Pridané: 26.6.2019, PaedDr. E. Lange

Exkurzia na vrtuľníkovej základni

Rozmýšľali ste niekedy nad prácou v armáde? Naši siedmaci a ôsmaci mali možnosť vidieť, ako taký pracovný deň vojakov môže vyzerať. 
Na vrtuľníkovej základni ASR v Nižnej Šebastovej sme videli nácvik bojovej pohotovosti a poradovej prípravy, prácu psovodov, biologickej ochrany letiska, hasičov, pilotov a technikov. Zaujímavá pre nás bola samozrejme aj prehliadka najmodernejších vrtuľníkov, kde sme od technikov dostali odpovede na rôzne zvedavé otázky. :-)
 
Pridané: 26.6.2019, Mgr. A. Puchalová, PaedDr. E. Lange

Beh olympijského dňa

V pondelok sme sa so žiakmi I. a II. stupňa našej školy zúčastnili atletickej súťaže Beh olympijského dňa. Súťaž sa konala na krásnom atletickom štadióne pri Fakulte športu PU. V silnej konkurencii  ďalších škôl naši žiaci dosiahli aj medailové umiestnenia. Mobias Mižišin obsadil v behu na 300 metrov 3. miesto a Manuel Laci v behu na 600 metrov 1. miesto. Ďalšie skvelé umiestnenia dosiahli: Alžbeta Magdová – 300 metrov – 4. miesto, Damiana Laciová – 300 metrov – 4.miesto. Všetkým zúčastneným ďakujeme za reprezentáciu školy a oceneným srdečne blahoželáme.

Pridané: 26.6.2019, Mgr. J. Brhlíková

 

Exkurzia vo Vojenskom historickom múzeu

Dňa 20.6.2019 sa vybrané triedy z druhého stupňa zúčastnili dejepisnej exkurzie vo Vojenskom historickom múzeu vo Svidníku. Žiaci si rozšírili svoj obzor o vedomosti, ktoré sa týkajú bojových operácií odohrávajúcich sa počas 1. a 2. svetovej vojny v našom okolí.  V interiéri múzea žiaci mali možnosť vidieť exponáty z 1. a 2. svetovej vojny aj s výkladom sprievodcu. V exteriéri múzea si žiaci popozerali vystavenú bojovú techniku. Potom sme sa presunuli k pamätníku, ktorý je venovaný padlým vojakom, bojujúcim práve tu počas Karpatsko-duklianskej operácie.

 

Foto:

Pridané: 24.6.2019, Mgr. L. Jacko

 

Vybíjaná

V tomto mesiaci sme v týždni od 3.6. do 7.6.2019 v rámci Svetového dňa Pohybom k zdraviu zrealizovali medzitriedne zápasy žiakov 3. a 4. ročníka vo vybíjanej.  Zápasy sa uskutočnili  na školskom ihrisku v krásnom slnečnom počasí. Deťom sa súťaže páčili a tešia sa na ďalšie takéto aktivity.

Pridané: 24.6.2019, Mgr. J. Novák

 

Piknikové čítanie

Zmena prostredia a spôsob vyučovania dokáže urobiť divy, o ktorých sme sa presvedčili 27.9.2017, kedy sme vymenili triedu za park, fontánu, lavičky, trávu a hrejivé slnko. Šiestaci a ôsmaci zobrali svoju obľúbenú knihu a našli si svoj priestor na to, aby sa zahĺbili do tajov rozprávok a dobrodružstiev nie všedných a každodenných. Odrazu v parku neboli žiaci, ale hrdinovia z kníh.

A tak sme si príjemne zapiknikovali.

Pridané: 29. 9. 2017, PaedDr. Pekárová, Mgr. Režnická

Okresné kolo v atletike

Dňa 3.6.2019 sme sa so žiakmi 2. stupňa našej školy zúčastnili Okresného kola v atletike. Súťaž sa konala na ZŠ Šmeralova. Počasie nám prialo, naši žiaci sa snažili a bojovali v týchto atletických disciplínach: behu na 60m, 300m, 1000m, skoku do diaľky, skoku do výšky, vrhu guľou, hode kriketovou loptičkou a v štafete 4x60m. Každý člen družstva mohol súťažiť v dvoch disciplínach a v štafete. Za ich snahu a reprezentáciu školy  im ďakujeme.

Pridané: 24.6.2019, Mgr. J. Novák

 

Nie je lúka ako lúka 

Najkrajšie rozkvitla vo fantázii žiakov III. A triedy. Aha, nanukové, rozprávkové, domčekové a rôzne iné čarovné kvety ...
Takto hravo sa tretiaci rozlúčili s výtvarnou výchovou.
Pridané: 24.6.2019, Mgr.M.Režnická

Kreatívna dielnička odovzdaná

V školskom roku 2018/2019 sa ZŠ Matice slovenskej 13 zapojila do grantovo- vzdelávacieho programu Škola inkluzionistov, ktorý realizovala Nadácia pre deti Slovenska s finančnou podporou Plesu v opere 2018. Program bol primárne zameraný na podporu a rozvoj inkluzívneho vzdelávania, pričom škola zároveň získala finančný grant vo výške 2 000 eur na realizáciu malého školského projektu „Kreatívna dielnička“.

Cieľom školského projektu bolo obnoviť inventár odbornej učebne techniky a výtvarnej výchovy a premeniť ju na kreatívnu dielničku, ktorá by všetkým žiakom poskytovala priestor pre ich tvorivé aktivity. Kreatívna činnosť v dielničke bude u žiakov stimulovať oslabené motorické zručnosti, pomôže im utvárať a upevňovať pracovné návyky a praktické manuálne zručnosti pre život, ktoré môžu byť predpokladom ich ďalšieho študijného a pracovného uplatnenia. Spoločná práca intaktných a zdravotne či sociálne znevýhodnených žiakov zároveň  prehĺbi pozitívne sociálne interakcie medzi nimi, kooperáciu, pocit spolupatričnosti a priateľstva.

Dielnička bude využívaná nielen počas vyučovania na hodinách výtvarnej výchovy, pracovného vyučovania a techniky, ale i popoludní v záujmovej činnosti a pre činnosť školského klubu detí. Ďakujeme Nadácii pre deti Slovenska za príležitosť a žiakom želáme mnoho kreatívnych nápadov.

www.zsmaticeslovenskej.sk

www.skolainkluzionistov.sk

www.ktochyba.sk;  

www.nds.sk

 

Pridané: 19.6.2019, Mgr. B. Likeová                    

Spolupráca s British Council

Naša kolegyňa Mgr. Adriána Lešigová bola účastníčkou Festivalu sociálnych inovácií v rámci projektu People to people, ktorý organizovala British Council (Britská rada) za účasti n. o. Živica a n. o. Epic. Lektormi boli Lindsey Hall (Real Ideas Organisation), Mária Potanovičová (Živica), Lukáš Kvokačka (Barlička) a Daniela Krajčová. Podujatie otvoril riaditeľ British Council na Slovensku Alastair Bassett. Témou panelovej diskusie a následných štyroch workshopov boli sociálne inovácie, kritické myslenie, komunitné umenie a skúsenosti s ich prepojením a ich implementácia do vzdelávacieho, kultúrneho a sociálneho prostredia. Mgr. Adriána Lešigová využila možnosť byť účastníčkou workshopu prepojenia sociálnych inovácií s britskými skúsenosťami vo vzdelaní, verejnej správe, neziskových orgranizáciách či prácou aktivistov. Na prvý pohľad nekompatibilné témy sa ukázali podnetnými cez skúsenosti všetkých účastníkov. Najdôležitejšia oblasť, z ktorej je možné čerpať podnety, je prepojenie komunitných a sociálnych skúseností do projektových aktivít Erasmus plus. Hlavnou témou by mohla byť realizácia sociálneho podniku či drobnej firmy a ústrednou témou výchova mládeže k finančnej gramotnosti a uplatnenia sa v profesnej orientácii a budúcej praxi. 

Pridané: 18.6.2019, Mgr. A. Lešigová

Finančná gramotnosť

Dňa 13.6.2019 sa v priestoroch našej školy konala  Športová olympiáda spojená s opekačkou. Pri tejto príležitosti prváci pripravili prezentáciu výrobkov bylinkového stánku spojenú s predajom. Témou tohto roka bola medovka lekárska a levanduľa lekárska. V rámci finančnej gramotnosti si žiaci vyskúšali vlastnými rukami zhotoviť výrobky vhodné na predaj, učili sa, kde a ako kúpiť čo najlacnejší a najvhodnejší tovar pre svoje produkty. Vyskúšali si predaj aj počítanie finančných prostriedkov, ktoré utŕžili. Všetkým rodičom a ostatným prítomným, ktorí  kúpou v našom bylinkovom stánku podporili  školu, srdečne ďakujeme.

Foto:

Pridané: 17.6.2019, Mgr.Ľ.Uhlárová

 

Športová olympiáda spojená s opekačkou 

Vo štvrtok 13.6.2019 sme počas krásneho slnečného dňa zorganizovali Športovú olympiádu spojenú s opekačkou na školskom dvore. Rodičia opekali a grilovali špekáčky, klobásky a zeleninu. Učitelia a vychovávateľky sa postarali o športové popoludnie. Deti aj rodičia sa dobre bavili. Aj týmto spôsobom sme si pripomenuli blížiace sa letné prázdniny. Krásne počasie nám prialo až do konca a my sa už nevieme dočkať budúcej opekačky. 

Foto:

Pridané: 17.6.2019, Bc. I. Vaňová

Krajské majstrovstvá Slovenska v Turisticko-orientačnom behu

Dňa 15.6.2019 sa žiaci našej školy Sebastián Pribiš, Rastislav Jopek, Zuzana Kočanová, Natália Pavuková a Tomáš Prusák zúčastnili Krajských majstrovstiev Slovenska v Turisticko-orientačnom behu. Súťaž sa konala v Prírodnej rezervácii Baba pri Svite  v nádhernej prírodnej scenérii s výhľadom na Vysoké Tatry. Súťaže sa zúčastnilo skoro 80 žiakov Prešovského a Košického kraja. Napriek horúcemu letnému dňu naši žiaci dosiahli v súťaži krásne výsledky: Sebastián Pribiš – 2. miesto, Rastislav Jopek – 3. miesto, Zuzana Kočanová – 4. miesto, Natália Pavuková – 2. miesto, Tomáš Prusák – 5. miesto – každý z nich vo svojej kategórii. Na základe dosiahnutých výsledkov žiaci S. Pribiš,  R. Jopek a N. Pavuková postupujú na Majstrovstvá Slovenska. Všetkým zúčastneným za reprezentáciu školy srdečne blahoželáme!

Foto:

Pridané: 17.6.2019, Mgr. J. Brhlíková

 

Prevencia závislosti

Prevencia je jedna z najdôležitejších vecí, ktorou môžeme šíriť skutočné informácie o tom, čo znamená byť závislým, o tom čo vôbec závislosť je a akým spôsobom jej môžeme prepadnúť. Preto sme medzi seba pozvali dve dámy z Krajského riaditeľstva policajného zboru v Prešove, aby našim žiakom porozprávali zaujímavé informácie o prevencii závislosti. Pani Dr. Katarína Šmelková a jej milá asistentka pani Zuzka poradili žiakom, ako majú bezpečne prežiť prichádzajúce prázdniny a čoho sa majú vyvarovať. Deti sa mohli pýtať na čokoľvek a pani policajtky sa nedali zaskočiť žiadnou otázkou našich zvedavých žiakov. Veríme, že sa po prázdninách ešte stretneme a budeme sa môcť venovať ďalším zaujímavým témam z oblasti prevencie a bezpečnosti. 

Pridané: 17.6.2019, Mgr. S. Petranská

 
 

Motýliky v prípravke

Dva mesiace sme si v našej prípravke spolunažívali s novými kamarátmi – motýlikmi. Boli sme svedkami  krásneho zázraku prírody, nádhernej premeny  malých húseničiek na pestrofarebné motýle. Tento kúsok živej prírody sme od apríla až do konca mája obdivovali aj s našimi spolužiakmi z iných tried, ktorí  si svojou návštevou motýlikov spríjemňovali všedné dni v škole.

Zážitkové učenie je najdokonalejšou formou učenia. O tom sa presvedčili aj samotní žiaci, ktorí sa aktívne zapájali do kŕmenia a starostlivosti o motýle v každej ich fáze vývinu. Každé ráno začínalo novými voňavými kvetmi a na desiatu sa už žiaci predbiehali, kto im dá čerstvé ovocie. Popri tom sa naučili, čo  je kukla a ako vyzerá, kedy motýľ spí i to, kde ukrýva sosák.

Motýliky sme nakoniec vypustili do prírody, pretože tam je ich skutočný domov. A my máme tie najkrajšie motýlie zážitky. No a aby nám za nimi nebolo smutno, vyrobili sme si ich aj z papiera.

Foto:

Pridané: 10.6.2019, Mgr. Ľ. Plavčanová

My – vy – oni, veselo, športovo, aktívne

Dňa 07.06.2019 o 09.00 h v priestore Ekoparku Holá hora sa uskutočnilo podujatie „ My – vy – oni, veselo, športovo, aktívne“. Toto športové predpoludnie pre žiakov základných škôl pripravil Odbor sociálnych služieb Mesta Prešov. 

Žiaci si vyskúšali rôzne netradičné športové disciplíny pod láskavým dohľadom našich starých rodičov. 

Srdečne ďakujeme.

Foto:

Pridané: 7.6.2019, PaedDr. A. Vojtášová

Pozvánka

Pridané: 7.6.2019, Mgr. G. Gabužďová

Škola v prírode

Túra: Tri vody

Foto:

Pridané: 30.5.2019, Mgr. N. Paličková

Prebúdzanie hradného draka

Po pozvaní Mestského úradu vo Veľkom Šariši do výtvarnej súťaže, ktorú vyhlásil s OZ Hradba Šariš a OZ Strážcovia pravých pokladov storočí sa naši žiaci  radi zapojili do tvorenia návrhov na fotostenu. Tá víťazná  bude umiestnená na nádvorí hradu Šariš a návštevníci  sa budú môcť pred ňou odfotiť. 

Vyhotovenie fotostien bude zrealizované vďaka podpore  programu "Tu žijeme a pomáhame" Karpatskej nadácie a  Lear Corporation Seating Slovakia, s. r. o.  

Pozrite si návrhy Danky Lukáčovej, Zuzky Kočanovej, Dominika Barana zo VII.A a Laury Osvaldovej z VIII.A.

Foto:

Pridané: 29.5.2019, Mgr. M. Režnická

Škola v prírode

Vrbické pleso

Foto:

Pridané: 28.5.2019, PhDr. B. Vasková

Škola v prírode

Všetci Vás pozdravujeme z Demänovskej doliny - Jasná.

Foto:

Pridané: 27.5.2019, Mgr. N. Paličková

English expert - zážitkové učenie

Tento týždeň sme mali na hodine English Expert návštevu - mačičku Bellu. Učili sme sa časti tela mačky po anglicky a samozrejme sme sa s Bellou aj pohrali a nakoniec si ju aj nakreslili. Deti si hodinu veľmi užili a tešili sa z takejto zaujímavej formy vyučovania.

Pridané: 23.5.2019, PaedDr. E. Lange

Deň mlieka

Živé ovečky na Matici.

Foto:

Pridané: 21.5.2019, Mgr. S. Eštočinová 

Deň mlieka

Prípravy na dnešný Deň mlieka.

Foto:

Pridané: 21.5.2019, Mgr. S. Eštočinová

Obezita a zdravý životný štýl

V rámci aktivít, ktoré  podporujú výchovu ku zdraviu a zdravý životný štýl, sme v stredu 15.5.2019 v spolupráci s Úradom verejného zdravia  v Prešove urobili našim šiestakom prednášku o obezite.  V  prevencii  nadváhy  a  obezity má  najdôležitejšiu  úlohu  úprava výživy. Základom  sú  správne  stravovacie  návyky,  množstvo konzumovanej  stravy  a  energetická  hodnota,  ktorá  musí  byť v  rovnováhe  s  energetickým  výdajom. Správna  a pravidelná pohybová  aktivita  a zvýšený  príjem  ovocia  a zeleniny musia vyhnať z nášho života pohodlnosť a nadmerný príjem cukrov v podobe sladených nápojov a množstva sladkostí, ktoré naše deti s obľubou konzumujú. Veríme, že aj táto prednáška s besedou privedie deti k zamysleniu sa nad svojimi stravovacími návykmi, pitným režimom, ale aj množstvom pohybu v rámci voľného času.

Pridané: 16.5.2019, RNDr. M. Širý

Deň mlieka

Dňa 10.5.2019 nás navštívili študentky Fakulty zdravotníckych odborov PU, odbor ošetrovateľstvo. Pre žiakov druhého a tretieho ročníka si pripravili prezentácie a rôzne aktivity na tému „mlieko“. Celá akcia bola venovaná blížiacemu sa Medzinárodnému dňu mlieka, ktorý oslávime dňa 21.5.2019. Cieľom aktivít bolo zvýšiť povedomie žiakov o význame konzumácie mlieka a mliečnych výrobkov. Žiaci sa dozvedeli, že mlieko a mliečne výrobky sú nielen chutné, ale aj zdravé a sú dôležitou súčasťou potravy.

Pridané: 13.5.2019, PaedDr. Andrea Vojtášová

Erasmus+ Akadémia

Týždenný pobyt zahraničných študentov a ich učiteľov sa blíži k záveru. Pestrý program, ktorý sme pre nich pripravili, bol ukončený slávnostnou akadémiou v duchu klasickej ľudovej rozprávky Soľ nad zlato.

Motto projektu Erasmus + – kultúra a tradície – sa prelínalo každou aktivitou. Učitelia a žiaci zo ZŠ Matice slovenskej 13 v Prešove predstavili Slovensko, jeho kultúru, tradície, prírodné krásy i históriu.  Neodmysliteľnou súčasťou folklóru sú aj rozprávky. Napriek národným špecifikám, témy rozprávok a ich spracovanie je u rozličných národov podobné. Dobro víťazí nad zlom, násilie je vždy prísne potrestané.  Táto myšlienka dnešnej  akadémie vyjadruje význam projektu a medzinárodného stretnutia  – poznať svoju inakosť, no taktiež hľadať to, čo nás môže spájať, čo prispieva k tolerancii a mieru.                                                                                  

Osoby a obsadenie:

Kráľ: Ronald Šimko

Princezná Maruška: Barborka Kočanová

Princezná Drahomíra: Emma Kundrátová

Princezná Spievanka: Vaneska Semanová

Babička: Anička Ceperková

Colník: Filip Makuch

Krajčír 1: Patrik Vaňo

Krajčír 2: Oliver Stavač

Hrnčiar: Oliver Osvald

Radca 1: Samko Vaško

Radca 2: Klaudia Fecková

Poddaní: Všetci ostatní

Kuchár: Rasťo Jopek

Janíčko: Emanuel Wawrzyniak

Ježibaba: Tomik Bruger

Červená Čiapočka: Tamara Miňová

Vlk: Mário Rabatin

Poľovník: Patrik Vaňo              

Foto:

Pridané: 9.5.2019, Mgr. I. Lenzová

Erasmus + 

Včera a dnes: prehliadka opálových baní, Vodárenskej veže, Kostola sv. Mikuláša, návšteva Vysokých Tatier a Spišského hradu. 

Foto:

Pridané: 9.5.2019, Mgr. S. Eštočinová

Erasmus + Deň druhý

Tvorivé dielne s domácimi remeselníkmi: solivarská čipka, prútikárstvo, drotárstvo, šperkárstvo, medovnikárstvo, šúpoliarstvo, košikárstvo a iné. Ďakujeme zručným remeselníkom, ktorí nás vniesli do tajov tradičných slovenských remesiel a pomohli nám vyrobiť si vlastné zvieratká z bavlny, šperky, košíčky, čipku, bábiky...

Poobede nás čakala prehliadka múzea vín.

Foto:

Foto 2:

Video 1:

Video 2:

Video 3:

Pridané: 7.5.2019, Mgr. S. Eštočinová

Erasmus + Slovensko - Deň prvý

Včera prebehol prvý projektový deň nášho projektu Erasmus+. Začal sa vskutku slávnostne, prijatím pána viceprimátora JUDr. Vladimíra Feľbabu a ďalších reprezentantov úradu na radnici mesta. Hneď po tejto slávnosti sa delegácie z Bulharska, Grécka, Poľska a Talianska presunuli na našu Alma mater, ZŠ Matica slovenská 13. Prekvapenie prišlo hneď na úvod, keď sme hostí privítali našsky, folklórom. Súbor Rozmarija to rozbalil vo veľkom štýle a do tanca vyzval všetkých prítomných. Nechýbali ani uvítania riaditeľkou školy a koordinátorky projektu. Po skvelej zábave nasledovala prehliadka žiackych prác v školskej knižnici a samozrejme nemohol chýbať ani skvelý obed. Popoludní to bola "easy rider". Vyhliadkový autobus 49 patril iba nám a našim hosťom. Prešov nám ležal na dlani a dozvedeli sme sa mnoho faktov o našom meste. Nemenej zaujímavá bola návšteva Caraffky, kde sme si pozreli expozíciu, vyrazili pamätné mince a absolvovali workshop so soľou vďaka Janette Langovej.

Foto:

Pridané: 7.5.2019, Mgr. Adriána Lešigová

ERASMUS + Slovensko

Tento týždeň sme sa stali hosťujúcou krajinou projektu Erasmus +.  Vítame u nás delegáciu našich kamarátov a kolegov z Grécka, Talianska, Bulharska a Poľska, s ktorými sa poznáme už z našich predchádzajúcich ciest po týchto krajinách v rámci programu Erasmus +. Na Mestskom úrade v Prešove nás slávnostne prijal zástupca primátorky mesta Prešov JUDr. Vladimír Feľbaba a vedúci odboru školstva, kultúry a cestovného ruchu Mgr. Igor Hodžia a v priestoroch našej školy sme si spoločne zatancovali s folklórnym súborom Rozmarija.

Foto:

Video 1:

Video 2:

Video 3:

Video 4:

Pridané: 6.5.2019, Mgr. S. Eštočinová

Rok 2019 - Medzinárodný rok periodickej tabuľky

20. decembra 2017 sa rozhodlo Valné zhromaždenie Organizácie Spojených národov vyhlásiť rok 2019 za Medzinárodný rok periodickej tabuľky chemických prvkov v snahe zvýšiť povedomie o význame chémie. V roku 2019 si pripomíname 150. výročie „zrodu“ periodickej tabuľky chemických prvkov. Pokladá sa za jeden z najvýznamnejších úspechov vo vede, pretože zachytáva podstatu nielen chémie, ale aj fyziky a biológie. V roku 1869 ju zostavil významný ruský chemik Dmitrij Ivanovič Mendelejev. Tohto génia ako aj geniálny objav – periodickú tabuľku sme si pripomenuli na hodinách chémie a za pomoci pani učiteľky Mgr. M. Režnickej vytvorili ôsmaci aj vlastnú periodickú tabuľku, ktorá má čestné miesto v našom chemickom laboratóriu.

Pridané: 6.5.2019, RNDr. M. Širý

Tentokrát na VŠ sústružila 8.A

CEPT – centrum edukácie a polytechnizácie techniky – Kreatívna dielnička

Po necelom mesiaci nás opäť prijala Prešovská univerzita Fakulta prírodných a humanitných vied a zasvätila nás do svojich tajov techniky. Bolo to 25. 4. 2019. Žiaci 8.A vo dvojiciach študovali princípy práce elektromechanizačných prostriedkov v domácnosti – mixér, sušič, vysávač, mikrovlnná rúra, kosačka..... . Potom sa skupiny navzájom  informovali, dopĺňali a vymieňali si skúsenosti. Po 1,5 hodine sme išli sústružiť – šachové figúrky, ozdobné vázy, stojany... . A nakoniec bola super práca s 3D tlačiarňou. Bolo to super zážitkové učenie. Ďakujeme katedre techniky.

Foto:

Pridané: 29.4.2019, Mgr. M. Križanová

Slávik Slovenska

Dňa 16.4.2019 sa na našej škole uskutočnilo školské kolo súťaže Slávik Slovenska 2019. Do tohto kola sa dostali žiaci, ktorí postúpili z jednotlivých triednych kôl a predstavili sa nám ľubovoľnou ľudovou piesňou. Úzky výber siedmich účinkujúcich svedčí o tom, že všetci títo vybraní žiaci boli skvelí  „Slávici“, no postúpiť nemôžu všetci. Preto v ďalšom kole zabojujú žiačky Barbora Kočanová z III.A a Michaela Šarišská zo VI.A triedy. Obidvom dievčatám blahoželáme a veríme, že na budúci rok sa stretneme v ešte väčšom počte.

Pridané: 24.4.2019, Mgr. Lukáš Jacko

Zážitkové čítanie v knižnici P.O.H

Naši malí prípravkári v pondelok 15. apríla cestovali spolu s troma múdrymi kozliatkami do "múdreho domu" (školy), aby sa spolu s nimi pripravili na rolu prváka, ktorý spoznáva svet. V knižnici ich čakalo zážitkové čítanie spojené s tvorivými aktivitami.
Veríme, že aj takýmito akciami uľahčíme žiakom bezproblémový nástup do prvého ročníka a vzbudíme ich záujem o čítanie kníh.
Pridané: 16.4.2019,  Mgr. Ľ. Plavčanová
 

Mlieko ako obraz

Naši druháci sú veľmi bystrí a tvoriví, preto po rozhovore o zdravej výžive, konkrétne o mlieku a jeho konzumácii, odvážne strihali, lepili a vznikli tieto roztomilé obrázky, na ktoré použili krabičky z mlieka ako dôkaz, že ho naozaj pijú.
Pridané: 15.4.2019, Mgr. M. Režnická

Regionálne lesnícke dni v Prešove

Aj keď bolo v piatok chladno, žiaci druhého stupňa sa spolu s učiteľmi vybrali do centra mesta, aby tam zažili kúsok prírody - lesa. Regionálne lesnícke dni majú už v Prešove svoju tradíciu a naši žiaci sa jej opäť tohto roku s radosťou zúčastnili.  Žiaci sa pri lesníkoch mohli naučiť niečo nové a zároveň si aj zopakovať poznatky z prírodovedy či biológie. Na lesníckych dňoch nechýbali ani ukážky rôznych poľovníckych signálov, svoje umenie predviedli i sokoliari. Dokonca tam bola aj možnosť zajazdiť si na koni či sa povoziť v koči. Ďakujeme lesníkom za krásne a zaujímavé dopoludnie doplnené aj množstvom sprievodných aktivít a tešíme sa na stretnutie opäť o rok.

Foto:

Pridané: 15.4.2019, RNDr. M. Širý

 

Okresné kolo 21. ročníka súťaže Mc Donald´s Cup

11. apríla  sa na ZŠ Bajkalská konalo Okresné kolo 21. ročníka súťaže Mc Donald´s Cup v minifutbale žiakov I. stupňa. Našu školu reprezentovali žiaci i žiačky 2. - 4. ročníka. Za ich účasť a snahu im ďakujeme. Zoznam žiakov: Sebastián Pribiš, Diana Makulová, Sára Šarišská, Zuzana Rapavá, Nicolas Handel, Erik Pavuk, Samuel Vaško, Peter Dávid Trišč, Tomáš Kováč, Damiana Laciová.

Pridané: 15.4.2019, Mgr. J. Brhlíková

Zápis do prípravného a prvého ročníka

Počas slávnostného zápisu do prípravného a prvého ročníka nás navštívil Mickey Mouse, Minnie a jednorožec, ktorí spolu so Šašom Jašom vykúzlili úžasnú zábavu. 

Veď posúďte sami :-)

Foto:

Video:

Pridané: 3.4.2019, Mgr. Silvia Eštočinová

CEPT – centrum edukácie a polytechnizácie techniky – Kreatívna dielnička

Prešovská univerzita prírodných a humanitných vied nás zasvätila do svojich tajov techniky. Bolo to 29.3.2019. Žiaci 6.A sa rozdelili do 2 skupín. Prvá skupina sa oboznámila s princípmi práce - v dielni   Domáce spotrebiče. Druhá skupina pracovala na sústruhoch v kovodielni. Každý sa potešil novým vedomostiam a svojmu  výrobku.

Foto:

Pridané: 1.4.2019, Mgr. M. Križanová

Rozprávka s babičkou

Projekt Kreatívna dielnička - Veľkí čítajú malým, malí veľkým

Projekt podporil Ples v opere v spolupráci s Nadáciou pre deti Slovenska z programu Škola inkluzionistov 2018.

Sviatok kníh sme oslávili v stredu 27.3.2019 v spoločnosti milých hostí z OZ Barlička v Prešove. Zavítali k nám rozprávkové babičky, aby nás obdarovali čarom rozprávok a obohatili spomienkami zo svojho detstva. Ďakujeme láskavým babičkám za príjemne strávené dopoludnie v ich vzácnej spoločnosti.

Foto:

Pridané: 29.3.2019, Mgr. M. Pavlovská

RUSKÉ ROZPRÁVKY

Veľvyslanectvo Ruska na Slovensku a Medzinárodný dom umenia pre deti „Bibiana" usporiadali tematickú umeleckú súťaž detských kresieb „Rusko mojimi farbami. Ruské rozprávky", do ktorej sa zapojili aj žiaci VII.A (Zuzana Kočanová, Alžbeta Šoltysová, Alena Horňáková, Adam Timko a žiaci II.A  Anetka Sochovičová so Sofiou Stančak,  Šimon Miščík s Miškom Takáčom.

Foto:

Pridané: 29.3.2019, Mgr. M. Režnická

Deň logopédie na našej škole

Tak ako po iné roky, i tentokrát sme si na našej škole pripomenuli Európsky deň logopédie. Niesol sa v duchu určenej témy: „Hra ako terapeutický prístup“. Logopedičky našej školy si pre žiakov prvého stupňa pripravili rôzne hravé stanovištia a úlohy, na ktorých si žiaci okrem jazýčkov precvičili najmä zrakové, sluchové a taktilné vnímanie či pravo-ľavú orientáciu. Toto všetko totižto tiež zahŕňa logopédia a rozvíjanie týchto zručností je nevyhnutné k úspešnej artikulačnej terapii, ktorá potom prebieha pri individuálnej logopedickej intervencii.

Foto:

Pridané: 18.3.2019, Mgr. Silvia Turčíková

DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ ŠKOLSKEJ KNIŽNICE

Marec mesiac kníh. Už tradične všetci knihovníci a učitelia slovenského jazyka v tento mesiac podporujú záujem o knihu. Výnimkou nie sme ani my. Dvere knižnice sme preto otvorili dokorán. Celý prvý stupeň mal možnosť si celý deň vypožičiavať knihy do zbláznenia. Akcia mala úspech! Ostali len poloprázdne police a po chodbách si takmer každý spokojne odnášal svoj kúsok magického sveta literatúry. Akcia bude pokračovať 21.3.2019 (štvrtok) pre II. stupeň. Pre prípravné ročníky sme pripravili pútavé zážitkové čítanie O psíčkovi a mačičke.Taktiež bola vyhlásená súťaž s názvom Marec mesiac vlastnej tvorby. Výherné príspevky budú odmenené a zverejnené v školskom časopise a na našej web stránke.

Foto:

Pridané: 18.3.2019, Mgr. Z. Bartošíková

Stretnutie s prekladateľkou

V rámci marca, mesiaca knihy, sme so žiakmi 6.ročníka navštívili detské centrum, kde sme strávili príjemné dopoludnie s prekladateľkou Miroslavou Grajciarovou, ktorá si pre nás pripravila dramatizované čítanie krásne ilustrovanej knihy na motívy Červenej Čiapočky: "To aby som ťa mohla lepšie zožrať." Prezentáciu sme ukončili výrobou bábok k danej téme.

Foto:

Pridané: 14.3.2019, Mgr. M. Stachová

MDŽ na Matici

8. marec už tradične patrí Medzinárodnému dňu žien, kedy si takmer celý svet pripomína boj žien za rovnoprávnosť. Prečo práve ôsmy marec? Pretože v tento deň sa v roku 1908 uskutočnil veľký štrajk 40 000 krajčírok z textilných fabrík v New Yorku za zrušenie desaťhodinového pracovného času, proti nízkym mzdám a zlým pracovným podmienkam. Zároveň požadovali pre ženy hlasovacie právo, osemhodinový pracovný čas a zlepšenie špeciálneho zákonodarstva.

Na ženy pracujúce v našej škole sa v tento deň nezabudlo. Naši švárni kolegovia nás, ženy, ráno rovno vo dverách privítali milým úsmevom, srdcu lahodiacim slovom a voňavou kvetinkou. ĎAKUJEME VÁM!

Pridané: 8.3.2019, Mgr. S. Eštočinová

 

Talent ZŠ regiónu Šariš

Projekt Nadané dieťa vyhlásilo súťaž Talent základných škôl regiónu Šariš. Súťaž je určená pre žiakov 5. - 9. ročníka základných škôl a záštitu nad súťažou talentovaných žiakov prevzala primátorka mesta Prešov Ing. Andrea Turčanová.

Súťaž je zameraná na logické myslenie, matematiku a verbálne myslenie pre žiakov ZŠ.  Súťaže sa zúčastnili žiaci 8. A triedy: Lucia Tkáčová a David Hudák.

Pridané: 7.3.2019, Mgr. M. Križanová

 

PROJEKT KREATÍVNA DIELNIČKA – Herný klub v OZ Barlička

Projekt podporil Ples v opere v spolupráci s Nadáciou pre deti Slovenska z programu Škola inkluzionistov 2018.

Žiaci štvrtého ročníka a členovia žiackej školskej rady opäť navštívili našich priateľov v Občianskom združení Barlička v Prešove. V príjemnej a priateľskej atmosfére si spoločne zahrali spoločenské hry, zasúťažili a strávili príjemné dopoludnie.

Ďakujeme OZ Barlička za milé prijatie :-)
Pridané: 6.3.2019, Mgr. M. Pavlovská

Beseda s Danielom Hevierom

V predvečer mesiaca kníh 28. februára 2019 našu školu navštívil veľmi všestranný  spisovateľ Daniel Hevier, ktorý vydal do stovky kníh, poéziu, prózu, eseje, básne pre deti, rozprávky, preklady, autorské antológie pre dospelých i deti… Píše aj texty piesní, divadelné a rozhlasové hry, libretá muzikálov, filmové a televízne scenáre, scenáre pre multimediálne projekty. Najznámejší text Kým vieš snívať (vytvorený pre superstaristov) nám majster písma sám zaspieval. Zvedaví žiaci mali veľa otázok a usúdili, že byť spisovateľom je ťažká práca. Súčasťou besedy bola aj prezentácia novej knihy Chymeros.

Kniha je súčasťou rozsiahleho projektu - dobrodružnej výpravy za strateným chlapcom menom Chymeros, do ktorého je zapojených už vyše tisíc detí zo základných škôl z celého Slovenska. Pán Hevier vyzval tiež žiakov našej školy, ktorí radi vytvárajú príbehy, aby sa zapojili do tejto výpravy. Ktovie, možno aj v radoch našich žiakov sa skrývajú budúci tvorcovia nových príbehov.

Foto:

Pridané: 1.3.2019, PaedDr. I. Háberová

Karneval

Fašiangy sú symbolom veselosti, zábavy a hlavne obdobím karnevalov. A takýto fašiangový karneval nechýbal ani na našej škole. Dňa 15.02.2019  naša škola ožila rozličnými maskami. Mohli sme vidieť princezné, čarodejnice, víly, kúzelníkov, Harry Pottera, motýlika, zajačika, indiánov, športovcov, bojovníkov dokonca kozmonauta či perfektne zamaskovaného vojaka a iné zaujímavé osôbky. Fašiangovým kráľovstvom masky sprevádzala včielka Maja, ktorej sa  niekde stratil kamarát Vilko, a tak sa ho rozhodla pohľadať. Všetky masky boli úchvatné a zaslúžene odmenené sladkou odmenou.   

Foto:

Pridané: PaedDr. A. Vojtášová

PaedDr. Andrea VojtášováFašiangy sú symbolom veselosti, zábavy a hlavne obdobím karnevalov. A takýto fašiangový
karneval nechýbal ani na našej škole.
Dňa 15.02.2019 naša škola ožila rozličnými maskami. Mohli sme vidieť princezné,
čarodejnice, víly, kúzelníkov, Harry Pottera, motýlika, zajačika, indiánov, športovcov,
bojovníkov dokonca kozmonauta či perfektne zamaskovaného vojaka a iné zaujímavé osôbky.
Fašiangovým kráľovstvom masky sprevádzala včielka Maja, ktorej sa niekde stratil kamarát
Vilko a tak sa rozhodla pohľadať. Všetky masky boli úchvatné a zaslúžene odmenené sladkou
odmenou.Fašiangy sú symbolom veselosti, zábavy a hlavne obdobím karnevalov. A takýto fašiangový
karneval nechýbal ani na našej škole.
Dňa 15.02.2019 naša škola ožila rozličnými maskami. Mohli sme vidieť princezné,
čarodejnice, víly, kúzelníkov, Harry Pottera, motýlika, zajačika, indiánov, športovcov,
bojovníkov dokonca kozmonauta či perfektne zamaskovaného vojaka a iné zaujímavé osôbky.
Fašiangovým kráľovstvom masky sprevádzala včielka Maja, ktorej sa niekde stratil kamarát
Vilko a tak sa rozhodla pohľadať. Všetky masky boli úchvatné a zaslúžene odmenené sladkou
odmenou.

Žijeme v kráľovskom meste

Viete, že žijeme v  kráľovskom meste? Pátrali sme po vzácnej historickej listine, ktorá by to potvrdila. Historické stopy nás priviedli ku kráľovi Ondrejovi III., ktorý udelil mestu Prešov kráľovské výsady.  Pátranie bolo zaujímavé a nadchlo nás natoľko, že sme vyrobili kráľovské šperky a dobové listiny kráľovských výsad, na ktorých nechýba ani vlastnoručne zhotovená kráľovská pečať.

Pridané: 18.2.2019, Mgr. M. Petrová

Korčuľovanie - Verejné klzisko – ZŠ Sibírska, Prešov

Vo štvrtok 24.1.2019 sme sa my, VIII.A, po vyučovaní vybrali aj zašportovať. Poobede sme strávili na korčuliach na verejnom klzisku pri ZŠ Sibírska, Prešov. Bola pravá zima, mrzlo, snežilo a fúkalo. Naším rekreačným športom - korčuľovaním sme úžasne  zrelaxovali. Domov sme sa vracali vymrznutí, ale s výborným športovým pocitom.

Pridané: 28.1.2019, Mgr. M. Križanová

 

Lyžiarsky výcvik - Jahodná  video-1517417090.mp4 (13432499)

Foto: 

Pridané: 19.1.2019, Mgr. N. Paličková

Tri prasiatka

Na hodinách anglického jazyka v prípravných ročníkoch využívame vyučovanie hrou, piesňou, ale i rozprávkou. Pretože žiaci majú radi rozprávky, jednu z nich sme si nacvičili a zahrali. Tri malé prasiatka nám znova ukázali, že dobro vždy zvíťazí nad zlom. Nakoniec sme si aj pesničku o troch prasiatkach zvesela zaspievali. 

Pridané: 17.12.2018, Mgr. J. Brhlíková

Máme voľné pracovné miesta!

Novoročná akadémia

Pozrieť si ju môžete tu

Pridané: 2.4.2020, Mgr. S. Bucko

Virtuálna prehliadka našej školy

Virtuálna prehliadka telocvične školy

Vážení návštevníci našej webovej stránky, pozývame Vás na ďalšiu virtuálnu prehliadku. Tentokrát si môžete prezrieť našu novú telocvičňu.

Nech sa páči! https://virtualis.sk/wp-content/uploads/Panoramas/ZSMATICATELOCVICNA/

Pridané: 3.12.2019, Mgr. S. Eštočinová

Vymenili sme všetky staré okná

V našej prehliadke uvidíte ešte staré drevené okná. 31. augusta sme ukončili kompletnú výmenu starých drevených okien za nové plastové okná. 

Virtuálna prehliadka

Vážení návštevníci našej webovej stránky,

pozývame Vás na virtuálnu prehliadku našej školy. Pohodlne sa usaďte a nechajte sa niesť príjemnou atmosférou.

Ak sa Vám u nás zapáči, pokojne nás môžete osobne navštíviť. Budeme sa tešiť na naše spoločné osobné stretnutie.

Virtuálna prehliadka

Pridané: 31.8.2020, Mgr. S. Eštočinová

Budeme radi, ak svoje postrehy, pripomienky, návrhy alebo čokoľvek iné zanecháte v knihe návštev. Stačí jeden KLIK na KNIHU          Ďakujeme.

počítadlo.abz.cz

Novoročný koncert Mrázik

Do palety zimných farieb na prahu nového roka zamiešali učitelia i žiaci aj farby detskej hravosti, kostýmov a dôverne známeho deja o krásnej Nastenke, lenivej Marfuške a namyslenom Ivanuškovi. Rozprávka, ktorú určite poznajú nielen deti, ale aj ich rodičia a starí rodičia – „Mrázik“ sa dostala do repertoáru našich slávnostných akadémií.

Tohto roku konečne vo vynovenej telocvični ste mohli vidieť herecké i tanečné výkony šikovných žiakov našej školy od maličkých prípravkárov až po čoskoro sa lúčiacich deviatakov.

V hlavných úlohách sa predstavili:

Mrázik – David Hudák

Nastenka – Martina Očkovičová

Ivan – Mykyta Vavryk

Macocha – Tamara Miňová

Marfuška – Natália Pavúková

Ivanova matka – Melánia Laciová

Ženích – Dávid Dziak

Ženíchova matka – Zuzana Kočanová

Dohadzovačka - Kiara Mihalyová

Starenka – Aneta Sochovičová

Starček – Marko Richnavský

Baba Jaga – Annamária Ceperková

Kohút – Ronald Šimko

Ťapko – Samuel Vaško

Slniečko – Tamara Trusová

Lúpežníčkovia – žiaci I.B

Žobráci – žiaci II.B

Spoločné tanečné vystúpenia:

Ruská mlaď – žiaci 2. ročníka

Lúpežníci – žiaci 4. ročníka

Kvety – žiaci prípravného ročníka

Húsky – žiaci 1. ročníka

Ježibaby – žiaci 5. a 6. ročníka

Čierne mačky – žiaci 7. ročníka

Dedinskí ľudkovia – žiaci 3. ročníka

Záverečná pieseň – žiaci 9. ročníka

Scenár a dramaturgia: PaedDr. Renáta Rodáková, Bibiana Šefčíková

Réžia: PhDr. Blanka Vasková

Foto:

Pridané: 30.01.2020, Mgr. Puchalová

 

Zavítal k nám Mikuláš

Tak ako aj minulý rok k nám zavítal Mikuláš. Od samého rána u nás v škole vládla veselá nálada a všetci sa na seba milo usmievali. Najväčšiu radosť zažili deti, keď do ich tried vošiel so svojimi pomocníkmi sám veľký Mikuláš. A keďže sme boli dobrí, sladko nás odmenil. My sme sa mu za to poďakovali peknou pesničkou či básničkou. Už teraz sa naňho opäť veľmi tešíme a veríme,  že k nám opäť zavíta o rok. 

Foto:

Pridané: 6.12.2019, Mgr. S. Eštočinová

Halloweenske aktivity

Žiaci druhého stupňa si v rámci hodín ANJ pripomenuli sviatok populárny v anglicky hovoriacich krajinách - Halloween. Rôznymi hrami a aktivitami si rozšírili slovnú zásobu, dozvedeli sa niečo o histórii aj o súčasných zvykoch a precvičili si anglickú konverzáciu. Dôležitou súčasťou aktivít bola aj schopnosť pracovať v skupine a pomáhať si.
Pridané: 29.10.2019, Mgr. A. Puchalová

Pohľad do minulosti - historické a kultúrne dedičstvo Krosna a Prešova

Dňa 11.11.2019 navštívili žiaci 7. ročníka mestský úrad, kde sa zúčastnili prednášky venovanej histórii Prešova. V rámci projektu „Pohľad do minulosti“ sa žiaci dozvedeli mnoho zaujímavostí o meste Prešov od jeho najstarších pravekých dejín, cez udelenie stredovekých kráľovských výsad až po súčasnosť.

Pridané: 13.11.2019, Mgr. L. Jacko

 

Thanksgiving day

Korene sviatku sú v 17. storočí. V roku 1621 si po prvý raz sadla za stôl skupinka pútnikov a ďakovala za to, že prežila prvý ťažký rok v Novom svete... Naši žiaci si prešli históriou a živo sa vryli do tejto témy. Spojili sme priateľstvá veľkých  aj menších, šiestakov a druhákov a spolu s našimi p. učiteľkami Mgr. Lenkou Mačákovou a Mgr. Adriánou Lešigovou sme vytvorili veľké srdce s hodnotou veľkých a malých prianí... Ďakujeme, že sme...
Pridané: 30.11.2019, Mgr. Adriána Lešigová

 

PROJEKT KREATÍVNA DIELNIČKA POKRAČUJE ...

Projekt podporil Ples v opere v spolupráci s Nadáciou pre deti Slovenska z programu Škola inkluzionistov 2018.

Štvrtáci spríjemnili  deň vinšovaním a spevom našim priateľom v Občianskom združení Barlička v piatok 25.1.2019. Na milom stretnutí si spoločne zaspievali a strávili príjemné chvíle pri voňavom čajíku v útulnej kaviarničke S3 Caffé.

Ďakujeme za milé pozvanie!

Pridané: 29.1.2019, Mgr. M. Pavlovská

Mikulášska burza na Matici

V deň svätého Mikuláša členovia ŽIACKEJ ŠKOLSKEJ RADY usporiadali už 4. ročník výmennej burzy, na ktorej si mohli deti medzi sebou vymieňať hračky, knihy a iné drobnosti. Každý, kto burzu navštívil, si z nej mohol niečo odniesť. Ani na Mikuláša sme tak nezabudli, že sa môžeme správať šetrnejšie k prírode a výmenou vecí navzájom tak zmenšovať množstvo odpadu.  

Akcia bola spojená aj so zbierkou pre chlpatých hladošov v útulku. Ďakujem za Vaše príspevky na burzu aj zbierku.

Pridané: 7.12.2018, Mgr. M. Pavlovská

CESTOPIS Z KRAJA KULTÚRNYCH PAMIATOK

Je literárno-výtvarná súťaž, ktorá sa  koná pod záštitou známej a deťmi obľúbenej slovenskej spisovateľky Gabriely Futovej.   Vyhlásila ju KOCR Severovýchod Slovenska pri príležitosti Európskeho roka kultúrneho dedičstva,  kde sa Prešovský kraj predstavuje ako unikátny Kraj kultúrnych pamiatok. 

Do tejto  zaujímavej súťaže sa zapojili  žiaci IX.A triedy Kamila Vlasáková, Lucia Šoltisová a Mário Rabatin svojimi slovesnými  aj výtvarnými prácami. Držíme im palce, aby obrázky a príbehy zaujali porotu.

Kostol sv. Mikuláša - Prešov

Rímskokatolícky kostol v Bzenove

 Kúpele na Cemjate pri Prešove 

Foto:

Pridané: 27.11.2018, Mgr. M. Režnická

Eko – výchovný koncert ECO H2O Tour

Dňa 20.4.2018 sme v spoločnosti známych osobností šou biznisu Thomasa Puskailera a Ondreja Antálka, prežili zaujímavý interaktívny program ECO H2O Tour. Vydali sme sa s nimi po ceste vody od prameňa k ústiu, spoznali kolobeh a jej význam  pre človeka. Spoločne sme uvažovali nad tým, čo sa deje s vodou po otočení vodovodným kohútikom. Hľadali sme odpovede na otázky odkiaľ voda pochádza, kam odteká, čo obsahuje, akú má čistotu, kedy sa z nej stane odpadová voda a akým spôsobom ju my ľudia znečisťujeme. Súčasťou výchovného koncertu boli súťaže, kvízy, eko-pesničky, či krátke videá so známymi osobnosťami showbiznisu. Cieľom výchovného koncertu ECO H2O Tour bolo zamyslieť sa nad tým, ako dlho ešte vydržia  zásoby vody, či nám v blízkej budúcnosti nehrozí jej nedostatok.

Pridané: 20.4.2018, Mgr. A. Kašprišinová, Mgr. E. Mertová, Fotoalbum 1: https://bit.ly/2r9uKDl, Fotoalbum 2: bit.ly/2Jx77ew,Video: https://bit.ly/2I2AIgr

Kontakt

Základná škola

zs.matica@gmail.com

Matice slovenskej 13
080 01 Prešov

Kancelária školy: +421 905 846 748, 051 7713331

Školská jedáleň: 051 7713332

Vyhľadávanie

na návšteve u nás:

 Andrew Garth , veľvyslanec Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska

Foto...

Viac..

A. TURČANOVÁ , primátorka mesta Prešov, čítala deťom rozprávku...

Foto...

Viac...

V kruhu  školskej rodiny sme už privítali  slovenského básnika, prozaika,  autora literatúry pre deti a mládež, dramatika scenáristu , textára a nesmierne veselého človeka Daniela Heviera. 

Volejbalisti na návšteve...

 Viac...

Foto...

Zvoní nám

Vyuč.hod. Čas /od -do/
1.   8.00 - 8.45
2.   8.55 - 9.40
3.  9.55-10.40
4.  10.50-11.35
5.  11.45-12.30
6.  12.40-13.25
7.  13.55-14.40

 

Prevádzka ŠKD
Ranné schádzanie 6.30-7.30
Vých. - vzdel. činnosti 11.35-16.00
Popoludňajšie rozchádzanie 16.00-17.00

 

Nájdete nás

Naša škola je zaregistrovaná v TASR, pravidelne prispieva a zverejňuje najzaujímavejšie články z nášho školského online časopisu  - NA MATICI. 

čítajte...

Mesto Prešov a Tlačová agentúra Slovenskej republiky udelila v súťaži časopisov základných škôl Prešovské noviNETKY 1. miesto za najlepšie školské periodikum v meste Prešov časopisu NA MATICI v školskom roku 2016/2017.

Logo školy - čítajte viac, obrázok je prepojený

    

RÁDIO MATICA je žiacke rádio, ktoré  pracuje v Základnej škole Matice slovenskej 13 v Prešove. Živé vstupy, promptné správy, zábavné relácie a kvalitná hudba spestrujú bežné dni v základnej škole. Príď a môžeš sa aj ty stať naším moderátorom.


Milí žiaci, v našom záujme je, aby sa v našej škole cítil každý dobre a bezpečne. Ak Vám niekto ubližuje, nenechávajte si to pre seba! Pripravili sme pre Vás na našej webovej stránke DOTAZNÍK, ktorý je ANONYMNÝ! Vyplňte ho a my Vám určite pomôžeme.

Dotazník nájdete
https://www.zsmaticeslovenskej.sk/radime-si-spolu/radime-rodicom/ a https://www.zsmaticeslovenskej.sk/radime-si-spolu/kybersikanovanie/.

Vieme zdravo žiť!

V piatok 27.10.2017 sme sa pri zábavných a tvorivých činnostiach veľa naučili o dôležitej úlohe potravín a dobrých stravovacích návykoch.  Ďakujeme všetkým rodičom za chutné a zdravé maškrty, ktorými nám spríjemnili tento zdravý deň. Foto...

Pridané: 27.10., Mgr. Kučová, Mgr. Pavlovská

Ďakujeme a tešíme sa na ďalšiu spoluprácu!         

Základná škola Matice slovenskej 13 aj touto cestou vyslovuje poďakovanie Fakulte chemickej a potravinárskej technológie STU v Bratislave za nezištnú materiálnu pomoc. Poskytnutý dar (laboratórne váhy, laboratórne sklo a chemikálie) bude využívaný pre skvalitnenie práce,  nielen vo vyučovacom procese  ale aj v záujmovej činnosti.

Menovite ďakujeme prof. Hívešovi, vďaka ktorého osobnej zaangažovanosti sa toto dobré dielo podarilo. Veríme, že aj vďaka tejto pomoci vyučovanie v chemickom laboratóriu vo veľkej miere inšpiruje a motivuje žiakov, aby dosahovali čo najvyššiu odbornú úroveň ako základ pre ďalšie úspešné štúdium.

Pridané: 17.2.2016, RNDr. Širý

KOMUNIKAČNÁ KAMPAŇ O NÁSILÍ NA DEŤOCH

Jej zámerom je zvyšovať informovanosť detí, odbornej a laickej dospelej verejnosti o tejto téme a o možnostiach pomoci.

Projekty školy  Viac...

Vianočná výstava

Žiaci všetkých ročníkov vystavujú svoje maľby v priestoroch našej školy.
Zastavte sa, príďte si ich pozrieť a potešte sa z farebnej krásy v predvianočnom zhone...
 
Pridané: 7.12.2018, Mgr. M. Režnická
 

Deň s native speakers

Dňa 30.11.2018 mali žiaci 2. - 9. ročníka našej školy možnosť zažiť vyučovacie hodiny angličtiny s native speakrom. Jazyková škola Sidaschool nám sprostredkovala dvoch lektorov, ktorí viedli vyučovanie v jednotlivých triedach. Žiaci sa rozprávali o morálnych dilemách, zdravom stravovaní a vytvárali aj projekt ich vysnívanej reštaurácie. Prostredníctvom komunikácie s rodeným anglicky hovoriacim lektorom mali žiaci možnosť zdokonaliť si svoje cudzojazyčné komunikačné schopnosti a prekonať strach rozprávať v cudzom jazyku.
Pridané: 6.12.2018, PaedDr. E. Lange

Celoslovenský Deň polície

Celoslovenský deň polície milo prekvapil mňa a aj spolužiačky zo VII.A a V.A.  Hneď po vyučovaní spolu s triednou učiteľkou sme sa vybrali pozrieť  našich ochranárov, policajtov. Videli sme záchranné zložky v akcii, odhalenie trestného činu, riešenie dopravnej nehody, prepad drogového gangu... . Potešili nás staré historické policajné autá, nové policajné motorky, policajný čln, krst knihy STOJ, POZOR, CHOĎ. Stretli sme sa s hercami z detského seriálu   STOJ, POZOR, CHOĎ. Neopísateľné chvíle sme prežili, keď nad našimi hlavami krúžili vrtuľníky. 

Pridané:  17.9.2017, Očkovičová – VII.A

Predstavujeme grantovo-vzdelávací projekt Škola inkluzionistov

Koncom uplynulého školského roka sme reagovali na výzvu Nadácie pre deti Slovenska a spolu s ďalšími 77 školami z celého Slovenska sme sa prihlásili do prvého grantovo-vzdelávacieho programu Škola inkluzionistov. V konečnom výbere uspelo 20 škôl a my sme neuveriteľne pyšní, že naša škola je jednou z nich. Viac:

Pridané: 21.11.2018, Mgr. S. Eštočinová

Medzinárodná konferencia

Dňa 16.11.2018 sa naše učiteľky PaedDr. Eva Lange a Mgr. Aniela Feňušová zúčastnili medzinárodnej konferencie učiteľov anglického jazyka v Ríme. Túto konferenciu organizuje svetová asociácia TESOL, ktorá združuje angličtinárov z celého sveta. Naša pani učiteľka PaedDr. Eva Lange bola medzi tridsiatimi vybranými učiteľmi, ktorí mali možnosť prednášať na tejto konferencii. Naše pani učiteľky sa zúčastnili aj prednášok a workshopov, kde mali možnosť oboznámiť sa s novými metódami výuky anglického jazyka vo svete a vymeniť si skúsenosti s učiteľmi angličtiny z celého sveta. 

Foto:

Pridané: 18.11.2018, PaedDr. E. Lange

INFO USA CENTRUM

Vo štvrtok 25. októbra 2018 navštívili vybraní žiaci 7. - 9. ročníka s p. učiteľkami PaedDr. Lange a Mgr. Puchalovou kultúrno-edukačné centrum americkej ambasády Info USA, ktoré sídli v Štátnej vedeckej knižnici v Košiciach. Spolu s overením schopnosti počúvania s porozumením (prezentácie boli samozrejme v anglickom jazyku) sa dozvedeli informácie o centre a rôznych ponúkaných aktivitách, ale hlavne si pripomenuli 100 rokov slovensko-amerických vzťahov. Po prezretí prezentácie Odvaha byť slobodný - With courage for freedom and democracy si nové vedomosti overili v zaujímavom kvíze a návštevu ukončili zábavnou geografickou hrou.

Pridané: 26.10.2018, Mgr. A. Puchalová

Večer svetlonosov

 Foto

obrázok je prepojený

Pridané: 27.10.2017, Mgr. Režnická / Up.: J.M

Moderná gymnastika pre dievčatá od 4 rokov. Pridajte sa k nám. Pridané: 16.1.2017

 Viac...

Kontakt:  kmg.laser.po@gmail.com

Partneri školy

Ďakujeme všetkým,ktorí sa podieľajú na živote našej školy:

 • JOLLY PHONICS center PEZINOK
 • Jolly HOMESCHOOL PEZINOK
 • Fakulta chemickej a potravinárskej techológie STU BRATISLAVA
 • Prešovská univerzita v Prešove - cvičná škola

 

Základná škola Matice slovenskej 13, Prešov, školský rok 2019/2020