Virtuálna prehliadka našej školy

Vyčistíme si okolie školy

Žiaci prvého stupňa našej základnej školy sa zúčastnili v rámci iniciatívy Svetového čistiaceho dňa projektu „Vyčistíme okolie školy“. Svojimi silami sme si skrášlili prostredie, v ktorom žijeme. Ďakujeme žiakom a triednym učiteľom za spoluprácu.

Foto:

Pridané: 18.9.2019, Mgr. Ján Novák

 

SNP

29. august 1944 je v našej histórii zapísaný ako deň vypuknutia Slovenského národného povstania, ktoré bolo do dvoch mesiacov potlačené. Dodnes je SNP dejinnou jazvou, a nedá sa o ňom premýšľať len ako o jednej, resp. „jednodňovej” historickej udalosti. Je len jednou z kapitol najväčšieho konfliktu v moderných dejinách. Okrem SNP sme si 13.9.2019 s našimi žiakmi pripomenuli aj ďalšie významné dátumy úzko súvisiace, a to 80. výročie vypuknutia 2. svetovej vojny a 74. výročie víťazstva nad fašizmom. Veríme, že tieto udalosti budú aj pre ďalšie generácie takým mementom do budúcna.  

Pridané: 16.9.2019, Mgr. L. Jacko

Ochrana života a zdravia

Dňa 11.9.2019 sa uskutočnilo na našej škole účelové cvičenie ochrana života a zdravia (branné cvičenie) pre 2. stupeň. Ochrana života človeka a jeho zdravia integruje postoje, vedomosti a zručnosti žiakov zamerané na ochranu života a zdravia v mimoriadnych situáciách, podobne pri pobyte a pohybe v prírode, ktoré môžu vzniknúť vplyvom nepredvídaných skutočností ohrozujúcich človeka a jeho okolie. Cvičenie pozostávalo zo samotného presunu terénom do areálu EKOPARKu Holá Hora, kde nasledovali samotné prierezové témy v teoretickej a praktickej časti:

 • riešenie mimoriadnych situácií – civilná ochrana,
 • zdravotná príprava,
 • pohyb a pobyt v prírode.

Pridané: 16.9.2019, Mgr. J. Novák

 

Červený kríž

Poskytnúť človeku prvú pomoc v prípade ohrozenia života alebo zdravia je prejav ľudskosti, čo vštepujeme aj našim žiakom. „Prvá pomoc a deti“ v rámci Svetového dňa prvej pomoci v spolupráci so Slovenským červeným krížom v Prešove a ich inštruktormi  dňa 13.9.2019  sa naši žiaci 1. stupňa oboznámili, aké rôzne úrazy a poranenia na nás čakajú v každodennom živote. Názornou ukážkou  a samotným precvičovaním sa učili obväzovať rany, zastaviť krvácanie, KPR, poskytnúť pomoc pri zlomenine a podobne. Tieto aktivity sa žiakom veľmi páčili, mohli si vyskúšať KPR aj na figuríne. Poskytnúť priateľovi no i nepriateľovi prvú pomoc je to, čo by malo byť samozrejmosťou u každého človeka.  

 Foto: 

Pridané: 16.9.2019, Mgr. I. Melník Bačková

 

Slávnostné otvorenie telocvične školy

Dnešný deň sa pre našu „Maticu“ stal nezabudnuteľným. Svojou návštevou nás poctili významné osobnosti úzko späté s našou školou, no najmä telocvičňou. Pani primátorka mesta Prešov Ing. Andrea Turčanová, vďaka ktorej pomoci sme sa tu dnes stretli,  bývalý pán primátor Ing. Milan Benč s pani manželkou, ktorý pri nás stál na začiatku výstavby spojovacích chodieb a pán Mgr. Vladimír Daňo, ktorý na ZŠ Matici slovenskej v minulých rokoch odchoval úspešné reprezentantky basketbalu žien ČSSR, spoločne prestrihli slávnostnú stuhu. Otvorenia telocvične sa zúčastnila aj pani Mgr. Jaroslava Dugas Rubická, ktorá nám pomáha pri realizácii spoločných projektov, pani PaedDr. Jitka Semivanová, odborná referentka Referátu školstva, mládeže a športu, PhDr. Janette Langová, poslankyňa mesta Prešov a členka Rady školy a pani Mária Kušnírová, ktorá sa dlhé roky starala o čistotu telocvične. Na všetkých čakal kultúrny program, o ktorý sa postaral folklórny súbor Ďatelinka a naše gymnastky.  Túto krásnu spomienku z dnešnej udalosti máme zvečnenú ich podpismi a milými slovami v školskej kronike.

Za všetko Vám z celého srdca ĎAKUJEME!

Vaši „Matičiari“

Foto:

Pridané: 13.9.2019, Mgr. S. Eštočinová

Beseda so spisovateľkou a psíkom Gordonom

Pani spisovateľka Mária Vrkoslavová - Ševčíková zavítala medzi žiakov  ZŠ Matice slovenskej 13. Prišla v sprievode svojho manžela a psíka Gordona, hlavného hrdinu jej literárnej tvorby.  Psík Gordon ukazuje malým aj veľkým svet svojimi psími očami. Na besedy vždy chodí spolu s majiteľkou - autorkou príbehov o ňom.

Spisovateľka vytvorila celú ságu o Gordonovi, ktorá pozostáva z titulov: Veľké dobrodružstvá malého havkáča, Život na štyroch labkách a Čokoládový Gordon zo psej lúčky.  Najnovším pokračovaním príbehu je kniha pod názvom Pes Gordon a jeho priatelia...Našich žiakov beseda s pani spisovateľkou veľmi zaujala, žiaci nakreslili Gordona a spoločne v triedach si čítajú jeho príbehy... Keďže mnohí majú doma psíčkov, rozprávanie Gordona im je veľmi blízke a predstavujú si, ako asi ich psíček premýšľa...
 
Pridané: 13.9.2019, Mgr. A. Feňušová

Deti a počítač

Pre deti je počítač jedným z mnohých médií voľného času, ktoré sú v domácnosti k dispozícii. Deti totiž nemajú strach z techniky. Väčšina dokáže ovládať počítač či mobilný telefón skôr, než sa naučia zaviazať si šnúrky na topánkach alebo jazdiť na bicykli. Po celom svete vyrastajú nové generácie detí, ktoré trávia výrazne viac času vo virtuálnom svete než hraním sa na ihrisku. Virtuálny svet poskytuje deťom zábavu a vzrušenie, a tomu môže dnes len máločo konkurovať. O čo ich však môže pripraviť? Rozpoznajú, že im hrozí závislosť na počítači? A vedia, aké veľké nebezpečenstvo na nich môže striehnuť?

Projektové vyučovanie „Bezpečne na internete“, ktoré sa uskutočnilo 6.9.2019  sme zamerali na bezpečnosť detí, najmä na riziká internetu, mobilov a nových technológií. Kyberšikana je jav, s ktorým sa dnešné deti začínajú stretávať bežne. Je dôležité s deťmi na túto tému hovoriť, aby vedeli, že ich konanie môže ubližovať a zároveň, aby poznali spôsoby, akými sa pred útokmi brániť.

Pridané: 12.9.2019, Mgr. A. Kašprišinová

Ukončenie projektu Erasmus +

Náš projekt bol tohto roku zavŕšený na Slovensku na našej ZŠ Matice slovenskej 13 v Prešove. Partneri z Talianska, Grécka, Poľska a Bulharska získali mnohé skúsenosti  z našich tvorivých dielní a workshopov, perfektné podmienky pre našich zahraničných kolegov a študentov boli zabezpečené koordinátorkou projektu Mgr. Adriánou Lešigovou. Ďakujeme riaditeľovi súkromnej lokálnej televízie TV7 Radomírovi Kreheľovi za krásne spracovanie videa, ktoré pripájame.

Video:

Všetky aktivity, ktoré sa uskutočnili počas dvoch rokov nášho projektu nájdete na tejto stránke:

Pridané: 10.9.2019, Mgr. A. Lešigová

Moja rodina

Výchove k manželstvu a rodičovstvu sme sa so žiakmi I. stupňa ZŠ venovali na projektovom vyučovaní Moja rodina vo štvrtok 5.9.2019. Cieľom projektového vyučovania bolo sprístupniť žiakom základné pojmy a  poznatky o súčasnej rodine, jej podstate, význame, úlohe i funkcii. Tvorivé, zábavné aj zážitkové činnosti žiakov veľmi zaujali, páčili sa im najmä praktické úlohy. Mladší žiaci svoje rodiny nakreslili, namaľovali portréty členov rodín,  pracovali so stavebnicami a zhotovili domy, v ktorých ich rodina býva. Tí starší vytvorili rodinné albumy, zostavili strom s rodokmeňom svojich rodín. Žiaci potom svoje výrobky navzájom prezentovali a so záujmom o svojich rodinách medzi sebou besedovali.

Veríme, že spoločne vytvoríme aj veľkú, harmonickú a súdržnú školskú rodinu!

Foto:

Pridané: 10.9.2019,  Mgr. I. Kučová, Mgr. K. Kočišková

 

Prešovská Kalvária

Dni európskeho kultúrneho dedičstva začali v tomto školskom roku pre žiakov 2. stupňa na Kalvárii. V barokovom komplexe kostola, kaplniek a cintorína sa nachádza až 24 objektov zapísaných v zozname Národných kultúrnych pamiatok SR. 
Po úvodnom zoznámení sa s históriou a súčasnosťou komplexu a niekoľkých odbočkách do učiva výtvarnej výchovy žiaci bez problémov zvládli pripravený kvíz a mohli sa vybrať priamo na prehliadku Kalvárie. Počasie nám prialo, aj výhľad bol výborný, tak sme si dopoludnie spestrili aj poznávaním budov v meste a určovaním okolitých kopcov a pohorí. Na záver nám pán kostolník umožnil vstup do kostola sv. Kríža, za čo ďakujeme.
Pridané: 9.9.2019, Mgr. A. Puchalová

Ľudské práva

V dnešnom svete, všade okolo nás, sú ľudské práva denne porušované. Jednou z možností ako posilniť povedomie o ľudských právach a ich dodržiavaní je cielená práca s mladými ľuďmi na túto tému prostredníctvom aktivít, ktoré ich učia kriticky rozmýšľať, odmietať diskrimináciu, stereotypy a predsudky a oceňovať všetky ľudské bytosti ako rovnocenné. Prostredníctvom zaujímavých aktivít môžeme inšpirovať mladých ľudí, s ktorými pracujeme, aby nekonali len sami za seba, ale aj v mene sveta naokolo. Môžeme ich tak pripraviť, aby si navzájom pomáhali pri obrane ľudských práv – dokonca aj v prípadoch, keď sa ich to netýka osobne.

4. 9. 2019 si žiaci našej školy zážitkovou formou overili vedomosti z tejto oblasti.

Pridané: 4.9.2019, Mgr. I. Lenzová

 

Slávnostné otvorenie školského roka 2019/2020

Dnes sa opäť otvorili brány škôl pre všetkých školákov. Po zaslúženom oddychu nastúpil čas učenia, školských aktivít, povinností, ale aj opätovných stretnutí s kamarátmi po dvojmesačných prázdninách. Za prítomnosti viceprimátora pána JUDr. Vladimíra Feľbabu a odbornej referentky referátu školstva, mládeže a športu pani PaedDr. Jitky Semivanovej sa vo vestibule školy uskutočnil slávnostný príhovor a zloženie slávnostného sľubu prvákov a prípravkárov. Všetkým žiakom želáme veľa dobrých známok, pochvál a aby sa škola stala miestom, kde sa budú cítiť dobre a s radosťou sa doň každodenne vracať.

Foto:

Pridané: 2.9.2019, Mgr. S. Eštočinová

Slávnostné otvorenie nového školského roka 

Vážení rodičia, milí žiaci!

Pozývame Vás na slávnostné otvorenie školského roka 2019/2020, ktoré sa uskutoční 2. septembra 2019 (v pondelok) vo vestibule školy.

Program dňa:

8.00 - 8. 30     Schádzanie žiakov v triedach

8.30 - 9.00      Slávnostné otvorenie školského roka

9.00 - 10.00    Triednicke hodiny (organizačné pokyny na ďalší deň, rozvrh ...)

Školský klub detí a školská jedáleň budú v prevádzke od 3. septembra 2019 (utorok).

Pridané: 28.8.2019, Mgr. S. Eštočinová

Zaradenie žiakov do tried 

Vážení rodičia, 

informácie o zaradení žiakov do tried budú zverejnené 2. septembra 2019 od 8.00 pri informačných pultoch vo vestibule školy.

Pridané: 26.8.2019, Mgr. Silvia Eštočinová 

Školský rok 2018/2019

Letné prázdniny

V čase od 1. júla 2019 do 31.augusta 2019 sú letné prázdniny. 

Opäť sa spoločne stretneme 2. septembra 2019.

Všetkým želáme krásne letné dni plné oddychu a zábavy.

Pridané: 27.6.2019, Mgr. S. Eštočinová

Organizácia vyučovania na deň 28. jún 2019

 • od 6.30 do 7.30 – ranné schádzanie v ŠKD
 • od 8.00 do 8.30 – triednicka hodina
 • od 8.30 do 9.00  - slávnostné ukončenie školského roka 2018/2019
 • od 9.00 do 10.30 – odovzdávanie vysvedčení v triedach
 • od 10.30 do 12.00 – vydávanie obedov
 • od 10.30 do 13.00 – činnosť ŠKD
 
Pridané: 27.6.2019, Mgr. S. Eštočinová

Oznam školskej jedálne

Z dôvodu  blížiaceho sa  ukončenia školského roka a z dôvodu výpočtu množstva  surovín na prípravu stravy žiadame všetkých stravníkov, ktorí sa chcú odhlásiť  zo stravy na hociktorý deň do konca školského roka, aby tak urobili najneskôr do  utorka 25.06.2019 do 14,00 hod.

V prípade choroby si môžu rodičia vyzdvihnúť  obed do obedára.

Po tomto termíne odhlasovanie stravníkov nebude možné!

Ďakujem za pochopenie.

Pridané: 18.6.2019, vedúca ZŠS                                                                   

Šimon Pončák zachránil život kamarátke

V čase, keď vnímame okolo seba čoraz viac komplikovaných medziľudských vzťahov, poteší nás, keď sa dozvieme, že žiaci našej školy sa vedia zachovať ako správni ľudia. 

Žiak VIII.A, Šimon Pončák, zachránil život kamarátke zo VII. A, Natálii Pavúkovej tým, že duchaplne a odvážne zareagoval v situácii, keď záležalo na každej sekunde. Podal jej prvú pomoc, keď cestou do školy stratila vedomie.

Pridané: 28.6.2019, Mgr. I. Lenzová

Výlet v Bardejove 

V utorok sme sa zúčastnili školského výletu do Bardejova a Bardejovských kúpeľov, kde sme navštívili Baziliku sv. Egídia a jej nádhernú vežu s výhľadom na okolie. V Bardejovských kúpeľoch bola pre žiakov silným zážitkom prehliadka skanzenu. Výlet v krásnom letnom počasí sa nám vydaril.

Foto:

Pridané: 27.6.2019, Mgr. M. Stachová

 

Školský výlet  ZOO Košice 

Pekné počasie nám v utorok 25.6.2019 prialo, aby sme tento deň strávili s milými tvormi v ZOO v Košiciach. Dozvedeli sme sa niečo nové o zvieratkách známych aj neznámych, dokonca sme ich aj nakŕmili, ale keďže sme nemohli k nim bližšie, s radosťou sme sa prizerali, ako sa o nich starajú zodpovední pracovníci zoologickej záhrady. Deň strávený medzi zvieratkami nás znova obohatil o ďalšie zážitky. 

Foto:

Pridané: 27.6.2019, Mgr. Ľ. Plavčanová

Angličtina  v športe

Angličtina nie je len učivo v učebniciach. Angličtina je neoddeliteľnou súčasťou nášho života. Crossfit je špecifický v tom, že využíva anglické názvoslovie na pomenovanie jednotlivých cvikov. Tak si naši ôsmaci mali možnosť dnes zacvičiť a naučiť sa čo je row, pullups, box jump, burpees over row a veľa iného. Ďakujeme Irongym Prešov za profesionálny tréning a skvelú atmosféru.

Foto:

Pridané: 26.6.2019, PaedDr. E. Lange

Exkurzia na vrtuľníkovej základni

Rozmýšľali ste niekedy nad prácou v armáde? Naši siedmaci a ôsmaci mali možnosť vidieť, ako taký pracovný deň vojakov môže vyzerať. 
Na vrtuľníkovej základni ASR v Nižnej Šebastovej sme videli nácvik bojovej pohotovosti a poradovej prípravy, prácu psovodov, biologickej ochrany letiska, hasičov, pilotov a technikov. Zaujímavá pre nás bola samozrejme aj prehliadka najmodernejších vrtuľníkov, kde sme od technikov dostali odpovede na rôzne zvedavé otázky. :-)
 
Pridané: 26.6.2019, Mgr. A. Puchalová, PaedDr. E. Lange

Beh olympijského dňa

V pondelok sme sa so žiakmi I. a II. stupňa našej školy zúčastnili atletickej súťaže Beh olympijského dňa. Súťaž sa konala na krásnom atletickom štadióne pri Fakulte športu PU. V silnej konkurencii  ďalších škôl naši žiaci dosiahli aj medailové umiestnenia. Mobias Mižišin obsadil v behu na 300 metrov 3. miesto a Manuel Laci v behu na 600 metrov 1. miesto. Ďalšie skvelé umiestnenia dosiahli: Alžbeta Magdová – 300 metrov – 4. miesto, Damiana Laciová – 300 metrov – 4.miesto. Všetkým zúčastneným ďakujeme za reprezentáciu školy a oceneným srdečne blahoželáme.

Pridané: 26.6.2019, Mgr. J. Brhlíková

 

Exkurzia vo Vojenskom historickom múzeu

Dňa 20.6.2019 sa vybrané triedy z druhého stupňa zúčastnili dejepisnej exkurzie vo Vojenskom historickom múzeu vo Svidníku. Žiaci si rozšírili svoj obzor o vedomosti, ktoré sa týkajú bojových operácií odohrávajúcich sa počas 1. a 2. svetovej vojny v našom okolí.  V interiéri múzea žiaci mali možnosť vidieť exponáty z 1. a 2. svetovej vojny aj s výkladom sprievodcu. V exteriéri múzea si žiaci popozerali vystavenú bojovú techniku. Potom sme sa presunuli k pamätníku, ktorý je venovaný padlým vojakom, bojujúcim práve tu počas Karpatsko-duklianskej operácie.

 

Foto:

Pridané: 24.6.2019, Mgr. L. Jacko

 

Vybíjaná

V tomto mesiaci sme v týždni od 3.6. do 7.6.2019 v rámci Svetového dňa Pohybom k zdraviu zrealizovali medzitriedne zápasy žiakov 3. a 4. ročníka vo vybíjanej.  Zápasy sa uskutočnili  na školskom ihrisku v krásnom slnečnom počasí. Deťom sa súťaže páčili a tešia sa na ďalšie takéto aktivity.

Pridané: 24.6.2019, Mgr. J. Novák

 

Okresné kolo v atletike

Dňa 3.6.2019 sme sa so žiakmi 2. stupňa našej školy zúčastnili Okresného kola v atletike. Súťaž sa konala na ZŠ Šmeralova. Počasie nám prialo, naši žiaci sa snažili a bojovali v týchto atletických disciplínach: behu na 60m, 300m, 1000m, skoku do diaľky, skoku do výšky, vrhu guľou, hode kriketovou loptičkou a v štafete 4x60m. Každý člen družstva mohol súťažiť v dvoch disciplínach a v štafete. Za ich snahu a reprezentáciu školy  im ďakujeme.

Pridané: 24.6.2019, Mgr. J. Novák

 

Nie je lúka ako lúka 

Najkrajšie rozkvitla vo fantázii žiakov III. A triedy. Aha, nanukové, rozprávkové, domčekové a rôzne iné čarovné kvety ...
Takto hravo sa tretiaci rozlúčili s výtvarnou výchovou.
Pridané: 24.6.2019, Mgr.M.Režnická

Kreatívna dielnička odovzdaná

V školskom roku 2018/2019 sa ZŠ Matice slovenskej 13 zapojila do grantovo- vzdelávacieho programu Škola inkluzionistov, ktorý realizovala Nadácia pre deti Slovenska s finančnou podporou Plesu v opere 2018. Program bol primárne zameraný na podporu a rozvoj inkluzívneho vzdelávania, pričom škola zároveň získala finančný grant vo výške 2 000 eur na realizáciu malého školského projektu „Kreatívna dielnička“.

Cieľom školského projektu bolo obnoviť inventár odbornej učebne techniky a výtvarnej výchovy a premeniť ju na kreatívnu dielničku, ktorá by všetkým žiakom poskytovala priestor pre ich tvorivé aktivity. Kreatívna činnosť v dielničke bude u žiakov stimulovať oslabené motorické zručnosti, pomôže im utvárať a upevňovať pracovné návyky a praktické manuálne zručnosti pre život, ktoré môžu byť predpokladom ich ďalšieho študijného a pracovného uplatnenia. Spoločná práca intaktných a zdravotne či sociálne znevýhodnených žiakov zároveň  prehĺbi pozitívne sociálne interakcie medzi nimi, kooperáciu, pocit spolupatričnosti a priateľstva.

Dielnička bude využívaná nielen počas vyučovania na hodinách výtvarnej výchovy, pracovného vyučovania a techniky, ale i popoludní v záujmovej činnosti a pre činnosť školského klubu detí. Ďakujeme Nadácii pre deti Slovenska za príležitosť a žiakom želáme mnoho kreatívnych nápadov.

www.zsmaticeslovenskej.sk

www.skolainkluzionistov.sk

www.ktochyba.sk;  

www.nds.sk

 

Pridané: 19.6.2019, Mgr. B. Likeová                    

Spolupráca s British Council

Naša kolegyňa Mgr. Adriána Lešigová bola účastníčkou Festivalu sociálnych inovácií v rámci projektu People to people, ktorý organizovala British Council (Britská rada) za účasti n. o. Živica a n. o. Epic. Lektormi boli Lindsey Hall (Real Ideas Organisation), Mária Potanovičová (Živica), Lukáš Kvokačka (Barlička) a Daniela Krajčová. Podujatie otvoril riaditeľ British Council na Slovensku Alastair Bassett. Témou panelovej diskusie a následných štyroch workshopov boli sociálne inovácie, kritické myslenie, komunitné umenie a skúsenosti s ich prepojením a ich implementácia do vzdelávacieho, kultúrneho a sociálneho prostredia. Mgr. Adriána Lešigová využila možnosť byť účastníčkou workshopu prepojenia sociálnych inovácií s britskými skúsenosťami vo vzdelaní, verejnej správe, neziskových orgranizáciách či prácou aktivistov. Na prvý pohľad nekompatibilné témy sa ukázali podnetnými cez skúsenosti všetkých účastníkov. Najdôležitejšia oblasť, z ktorej je možné čerpať podnety, je prepojenie komunitných a sociálnych skúseností do projektových aktivít Erasmus plus. Hlavnou témou by mohla byť realizácia sociálneho podniku či drobnej firmy a ústrednou témou výchova mládeže k finančnej gramotnosti a uplatnenia sa v profesnej orientácii a budúcej praxi. 

Pridané: 18.6.2019, Mgr. A. Lešigová

Finančná gramotnosť

Dňa 13.6.2019 sa v priestoroch našej školy konala  Športová olympiáda spojená s opekačkou. Pri tejto príležitosti prváci pripravili prezentáciu výrobkov bylinkového stánku spojenú s predajom. Témou tohto roka bola medovka lekárska a levanduľa lekárska. V rámci finančnej gramotnosti si žiaci vyskúšali vlastnými rukami zhotoviť výrobky vhodné na predaj, učili sa, kde a ako kúpiť čo najlacnejší a najvhodnejší tovar pre svoje produkty. Vyskúšali si predaj aj počítanie finančných prostriedkov, ktoré utŕžili. Všetkým rodičom a ostatným prítomným, ktorí  kúpou v našom bylinkovom stánku podporili  školu, srdečne ďakujeme.

Foto:

Pridané: 17.6.2019, Mgr.Ľ.Uhlárová

 

Športová olympiáda spojená s opekačkou 

Vo štvrtok 13.6.2019 sme počas krásneho slnečného dňa zorganizovali Športovú olympiádu spojenú s opekačkou na školskom dvore. Rodičia opekali a grilovali špekáčky, klobásky a zeleninu. Učitelia a vychovávateľky sa postarali o športové popoludnie. Deti aj rodičia sa dobre bavili. Aj týmto spôsobom sme si pripomenuli blížiace sa letné prázdniny. Krásne počasie nám prialo až do konca a my sa už nevieme dočkať budúcej opekačky. 

Foto:

Pridané: 17.6.2019, Bc. I. Vaňová

Krajské majstrovstvá Slovenska v Turisticko-orientačnom behu

Dňa 15.6.2019 sa žiaci našej školy Sebastián Pribiš, Rastislav Jopek, Zuzana Kočanová, Natália Pavuková a Tomáš Prusák zúčastnili Krajských majstrovstiev Slovenska v Turisticko-orientačnom behu. Súťaž sa konala v Prírodnej rezervácii Baba pri Svite  v nádhernej prírodnej scenérii s výhľadom na Vysoké Tatry. Súťaže sa zúčastnilo skoro 80 žiakov Prešovského a Košického kraja. Napriek horúcemu letnému dňu naši žiaci dosiahli v súťaži krásne výsledky: Sebastián Pribiš – 2. miesto, Rastislav Jopek – 3. miesto, Zuzana Kočanová – 4. miesto, Natália Pavuková – 2. miesto, Tomáš Prusák – 5. miesto – každý z nich vo svojej kategórii. Na základe dosiahnutých výsledkov žiaci S. Pribiš,  R. Jopek a N. Pavuková postupujú na Majstrovstvá Slovenska. Všetkým zúčastneným za reprezentáciu školy srdečne blahoželáme!

Foto:

Pridané: 17.6.2019, Mgr. J. Brhlíková

 

Prevencia závislosti

Prevencia je jedna z najdôležitejších vecí, ktorou môžeme šíriť skutočné informácie o tom, čo znamená byť závislým, o tom čo vôbec závislosť je a akým spôsobom jej môžeme prepadnúť. Preto sme medzi seba pozvali dve dámy z Krajského riaditeľstva policajného zboru v Prešove, aby našim žiakom porozprávali zaujímavé informácie o prevencii závislosti. Pani Dr. Katarína Šmelková a jej milá asistentka pani Zuzka poradili žiakom, ako majú bezpečne prežiť prichádzajúce prázdniny a čoho sa majú vyvarovať. Deti sa mohli pýtať na čokoľvek a pani policajtky sa nedali zaskočiť žiadnou otázkou našich zvedavých žiakov. Veríme, že sa po prázdninách ešte stretneme a budeme sa môcť venovať ďalším zaujímavým témam z oblasti prevencie a bezpečnosti. 

Pridané: 17.6.2019, Mgr. S. Petranská

 
 

Motýliky v prípravke

Dva mesiace sme si v našej prípravke spolunažívali s novými kamarátmi – motýlikmi. Boli sme svedkami  krásneho zázraku prírody, nádhernej premeny  malých húseničiek na pestrofarebné motýle. Tento kúsok živej prírody sme od apríla až do konca mája obdivovali aj s našimi spolužiakmi z iných tried, ktorí  si svojou návštevou motýlikov spríjemňovali všedné dni v škole.

Zážitkové učenie je najdokonalejšou formou učenia. O tom sa presvedčili aj samotní žiaci, ktorí sa aktívne zapájali do kŕmenia a starostlivosti o motýle v každej ich fáze vývinu. Každé ráno začínalo novými voňavými kvetmi a na desiatu sa už žiaci predbiehali, kto im dá čerstvé ovocie. Popri tom sa naučili, čo  je kukla a ako vyzerá, kedy motýľ spí i to, kde ukrýva sosák.

Motýliky sme nakoniec vypustili do prírody, pretože tam je ich skutočný domov. A my máme tie najkrajšie motýlie zážitky. No a aby nám za nimi nebolo smutno, vyrobili sme si ich aj z papiera.

Foto:

Pridané: 10.6.2019, Mgr. Ľ. Plavčanová

My – vy – oni, veselo, športovo, aktívne

Dňa 07.06.2019 o 09.00 h v priestore Ekoparku Holá hora sa uskutočnilo podujatie „ My – vy – oni, veselo, športovo, aktívne“. Toto športové predpoludnie pre žiakov základných škôl pripravil Odbor sociálnych služieb Mesta Prešov. 

Žiaci si vyskúšali rôzne netradičné športové disciplíny pod láskavým dohľadom našich starých rodičov. 

Srdečne ďakujeme.

Foto:

Pridané: 7.6.2019, PaedDr. A. Vojtášová

Pozvánka

Pridané: 7.6.2019, Mgr. G. Gabužďová

Škola v prírode

Túra: Tri vody

Foto:

Pridané: 30.5.2019, Mgr. N. Paličková

Prebúdzanie hradného draka

Po pozvaní Mestského úradu vo Veľkom Šariši do výtvarnej súťaže, ktorú vyhlásil s OZ Hradba Šariš a OZ Strážcovia pravých pokladov storočí sa naši žiaci  radi zapojili do tvorenia návrhov na fotostenu. Tá víťazná  bude umiestnená na nádvorí hradu Šariš a návštevníci  sa budú môcť pred ňou odfotiť. 

Vyhotovenie fotostien bude zrealizované vďaka podpore  programu "Tu žijeme a pomáhame" Karpatskej nadácie a  Lear Corporation Seating Slovakia, s. r. o.  

Pozrite si návrhy Danky Lukáčovej, Zuzky Kočanovej, Dominika Barana zo VII.A a Laury Osvaldovej z VIII.A.

Foto:

Pridané: 29.5.2019, Mgr. M. Režnická

Škola v prírode

Vrbické pleso

Foto:

Pridané: 28.5.2019, PhDr. B. Vasková

Škola v prírode

Všetci Vás pozdravujeme z Demänovskej doliny - Jasná.

Foto:

Pridané: 27.5.2019, Mgr. N. Paličková

English expert - zážitkové učenie

Tento týždeň sme mali na hodine English Expert návštevu - mačičku Bellu. Učili sme sa časti tela mačky po anglicky a samozrejme sme sa s Bellou aj pohrali a nakoniec si ju aj nakreslili. Deti si hodinu veľmi užili a tešili sa z takejto zaujímavej formy vyučovania.

Pridané: 23.5.2019, PaedDr. E. Lange

Deň mlieka

Živé ovečky na Matici.

Foto:

Pridané: 21.5.2019, Mgr. S. Eštočinová 

Deň mlieka

Prípravy na dnešný Deň mlieka.

Foto:

Pridané: 21.5.2019, Mgr. S. Eštočinová

Obezita a zdravý životný štýl

V rámci aktivít, ktoré  podporujú výchovu ku zdraviu a zdravý životný štýl, sme v stredu 15.5.2019 v spolupráci s Úradom verejného zdravia  v Prešove urobili našim šiestakom prednášku o obezite.  V  prevencii  nadváhy  a  obezity má  najdôležitejšiu  úlohu  úprava výživy. Základom  sú  správne  stravovacie  návyky,  množstvo konzumovanej  stravy  a  energetická  hodnota,  ktorá  musí  byť v  rovnováhe  s  energetickým  výdajom. Správna  a pravidelná pohybová  aktivita  a zvýšený  príjem  ovocia  a zeleniny musia vyhnať z nášho života pohodlnosť a nadmerný príjem cukrov v podobe sladených nápojov a množstva sladkostí, ktoré naše deti s obľubou konzumujú. Veríme, že aj táto prednáška s besedou privedie deti k zamysleniu sa nad svojimi stravovacími návykmi, pitným režimom, ale aj množstvom pohybu v rámci voľného času.

Pridané: 16.5.2019, RNDr. M. Širý

Deň mlieka

Dňa 10.5.2019 nás navštívili študentky Fakulty zdravotníckych odborov PU, odbor ošetrovateľstvo. Pre žiakov druhého a tretieho ročníka si pripravili prezentácie a rôzne aktivity na tému „mlieko“. Celá akcia bola venovaná blížiacemu sa Medzinárodnému dňu mlieka, ktorý oslávime dňa 21.5.2019. Cieľom aktivít bolo zvýšiť povedomie žiakov o význame konzumácie mlieka a mliečnych výrobkov. Žiaci sa dozvedeli, že mlieko a mliečne výrobky sú nielen chutné, ale aj zdravé a sú dôležitou súčasťou potravy.

Pridané: 13.5.2019, PaedDr. Andrea Vojtášová

Erasmus+ Akadémia

Týždenný pobyt zahraničných študentov a ich učiteľov sa blíži k záveru. Pestrý program, ktorý sme pre nich pripravili, bol ukončený slávnostnou akadémiou v duchu klasickej ľudovej rozprávky Soľ nad zlato.

Motto projektu Erasmus + – kultúra a tradície – sa prelínalo každou aktivitou. Učitelia a žiaci zo ZŠ Matice slovenskej 13 v Prešove predstavili Slovensko, jeho kultúru, tradície, prírodné krásy i históriu.  Neodmysliteľnou súčasťou folklóru sú aj rozprávky. Napriek národným špecifikám, témy rozprávok a ich spracovanie je u rozličných národov podobné. Dobro víťazí nad zlom, násilie je vždy prísne potrestané.  Táto myšlienka dnešnej  akadémie vyjadruje význam projektu a medzinárodného stretnutia  – poznať svoju inakosť, no taktiež hľadať to, čo nás môže spájať, čo prispieva k tolerancii a mieru.                                                                                  

Osoby a obsadenie:

Kráľ: Ronald Šimko

Princezná Maruška: Barborka Kočanová

Princezná Drahomíra: Emma Kundrátová

Princezná Spievanka: Vaneska Semanová

Babička: Anička Ceperková

Colník: Filip Makuch

Krajčír 1: Patrik Vaňo

Krajčír 2: Oliver Stavač

Hrnčiar: Oliver Osvald

Radca 1: Samko Vaško

Radca 2: Klaudia Fecková

Poddaní: Všetci ostatní

Kuchár: Rasťo Jopek

Janíčko: Emanuel Wawrzyniak

Ježibaba: Tomik Bruger

Červená Čiapočka: Tamara Miňová

Vlk: Mário Rabatin

Poľovník: Patrik Vaňo              

Foto:

Pridané: 9.5.2019, Mgr. I. Lenzová

Erasmus + 

Včera a dnes: prehliadka opálových baní, Vodárenskej veže, Kostola sv. Mikuláša, návšteva Vysokých Tatier a Spišského hradu. 

Foto:

Pridané: 9.5.2019, Mgr. S. Eštočinová

Erasmus + Deň druhý

Tvorivé dielne s domácimi remeselníkmi: solivarská čipka, prútikárstvo, drotárstvo, šperkárstvo, medovnikárstvo, šúpoliarstvo, košikárstvo a iné. Ďakujeme zručným remeselníkom, ktorí nás vniesli do tajov tradičných slovenských remesiel a pomohli nám vyrobiť si vlastné zvieratká z bavlny, šperky, košíčky, čipku, bábiky...

Poobede nás čakala prehliadka múzea vín.

Foto:

Foto 2:

Video 1:

Video 2:

Video 3:

Pridané: 7.5.2019, Mgr. S. Eštočinová

Erasmus + Slovensko - Deň prvý

Včera prebehol prvý projektový deň nášho projektu Erasmus+. Začal sa vskutku slávnostne, prijatím pána viceprimátora JUDr. Vladimíra Feľbabu a ďalších reprezentantov úradu na radnici mesta. Hneď po tejto slávnosti sa delegácie z Bulharska, Grécka, Poľska a Talianska presunuli na našu Alma mater, ZŠ Matica slovenská 13. Prekvapenie prišlo hneď na úvod, keď sme hostí privítali našsky, folklórom. Súbor Rozmarija to rozbalil vo veľkom štýle a do tanca vyzval všetkých prítomných. Nechýbali ani uvítania riaditeľkou školy a koordinátorky projektu. Po skvelej zábave nasledovala prehliadka žiackych prác v školskej knižnici a samozrejme nemohol chýbať ani skvelý obed. Popoludní to bola "easy rider". Vyhliadkový autobus 49 patril iba nám a našim hosťom. Prešov nám ležal na dlani a dozvedeli sme sa mnoho faktov o našom meste. Nemenej zaujímavá bola návšteva Caraffky, kde sme si pozreli expozíciu, vyrazili pamätné mince a absolvovali workshop so soľou vďaka Janette Langovej.

Foto:

Pridané: 7.5.2019, Mgr. Adriána Lešigová

ERASMUS + Slovensko

Tento týždeň sme sa stali hosťujúcou krajinou projektu Erasmus +.  Vítame u nás delegáciu našich kamarátov a kolegov z Grécka, Talianska, Bulharska a Poľska, s ktorými sa poznáme už z našich predchádzajúcich ciest po týchto krajinách v rámci programu Erasmus +. Na Mestskom úrade v Prešove nás slávnostne prijal zástupca primátorky mesta Prešov JUDr. Vladimír Feľbaba a vedúci odboru školstva, kultúry a cestovného ruchu Mgr. Igor Hodžia a v priestoroch našej školy sme si spoločne zatancovali s folklórnym súborom Rozmarija.

Foto:

Video 1:

Video 2:

Video 3:

Video 4:

Pridané: 6.5.2019, Mgr. S. Eštočinová

Rok 2019 - Medzinárodný rok periodickej tabuľky

20. decembra 2017 sa rozhodlo Valné zhromaždenie Organizácie Spojených národov vyhlásiť rok 2019 za Medzinárodný rok periodickej tabuľky chemických prvkov v snahe zvýšiť povedomie o význame chémie. V roku 2019 si pripomíname 150. výročie „zrodu“ periodickej tabuľky chemických prvkov. Pokladá sa za jeden z najvýznamnejších úspechov vo vede, pretože zachytáva podstatu nielen chémie, ale aj fyziky a biológie. V roku 1869 ju zostavil významný ruský chemik Dmitrij Ivanovič Mendelejev. Tohto génia ako aj geniálny objav – periodickú tabuľku sme si pripomenuli na hodinách chémie a za pomoci pani učiteľky Mgr. M. Režnickej vytvorili ôsmaci aj vlastnú periodickú tabuľku, ktorá má čestné miesto v našom chemickom laboratóriu.

Pridané: 6.5.2019, RNDr. M. Širý

ZÁPIS PRE ŠKOLSKÝ ROK 2019/2020

 

Vážení rodičia a milí predškoláci!

Pozývame Vás na slávnostný zápis do prípravného a 1. ročníka.

Termín zápisu: Utorok 2. 4. 2019, 16.00 hod. - 19.00 hod.

Tešíme sa na Vás!

Zápisný lístok pre školský rok 2019/2020

Viac:

Tentokrát na VŠ sústružila 8.A

CEPT – centrum edukácie a polytechnizácie techniky – Kreatívna dielnička

Po necelom mesiaci nás opäť prijala Prešovská univerzita Fakulta prírodných a humanitných vied a zasvätila nás do svojich tajov techniky. Bolo to 25. 4. 2019. Žiaci 8.A vo dvojiciach študovali princípy práce elektromechanizačných prostriedkov v domácnosti – mixér, sušič, vysávač, mikrovlnná rúra, kosačka..... . Potom sa skupiny navzájom  informovali, dopĺňali a vymieňali si skúsenosti. Po 1,5 hodine sme išli sústružiť – šachové figúrky, ozdobné vázy, stojany... . A nakoniec bola super práca s 3D tlačiarňou. Bolo to super zážitkové učenie. Ďakujeme katedre techniky.

Foto:

Pridané: 29.4.2019, Mgr. M. Križanová

Slávik Slovenska

Dňa 16.4.2019 sa na našej škole uskutočnilo školské kolo súťaže Slávik Slovenska 2019. Do tohto kola sa dostali žiaci, ktorí postúpili z jednotlivých triednych kôl a predstavili sa nám ľubovoľnou ľudovou piesňou. Úzky výber siedmich účinkujúcich svedčí o tom, že všetci títo vybraní žiaci boli skvelí  „Slávici“, no postúpiť nemôžu všetci. Preto v ďalšom kole zabojujú žiačky Barbora Kočanová z III.A a Michaela Šarišská zo VI.A triedy. Obidvom dievčatám blahoželáme a veríme, že na budúci rok sa stretneme v ešte väčšom počte.

Pridané: 24.4.2019, Mgr. Lukáš Jacko

Zážitkové čítanie v knižnici P.O.H

Naši malí prípravkári v pondelok 15. apríla cestovali spolu s troma múdrymi kozliatkami do "múdreho domu" (školy), aby sa spolu s nimi pripravili na rolu prváka, ktorý spoznáva svet. V knižnici ich čakalo zážitkové čítanie spojené s tvorivými aktivitami.
Veríme, že aj takýmito akciami uľahčíme žiakom bezproblémový nástup do prvého ročníka a vzbudíme ich záujem o čítanie kníh.
Pridané: 16.4.2019,  Mgr. Ľ. Plavčanová
 

Mlieko ako obraz

Naši druháci sú veľmi bystrí a tvoriví, preto po rozhovore o zdravej výžive, konkrétne o mlieku a jeho konzumácii, odvážne strihali, lepili a vznikli tieto roztomilé obrázky, na ktoré použili krabičky z mlieka ako dôkaz, že ho naozaj pijú.
Pridané: 15.4.2019, Mgr. M. Režnická

Regionálne lesnícke dni v Prešove

Aj keď bolo v piatok chladno, žiaci druhého stupňa sa spolu s učiteľmi vybrali do centra mesta, aby tam zažili kúsok prírody - lesa. Regionálne lesnícke dni majú už v Prešove svoju tradíciu a naši žiaci sa jej opäť tohto roku s radosťou zúčastnili.  Žiaci sa pri lesníkoch mohli naučiť niečo nové a zároveň si aj zopakovať poznatky z prírodovedy či biológie. Na lesníckych dňoch nechýbali ani ukážky rôznych poľovníckych signálov, svoje umenie predviedli i sokoliari. Dokonca tam bola aj možnosť zajazdiť si na koni či sa povoziť v koči. Ďakujeme lesníkom za krásne a zaujímavé dopoludnie doplnené aj množstvom sprievodných aktivít a tešíme sa na stretnutie opäť o rok.

Foto:

Pridané: 15.4.2019, RNDr. M. Širý

 

Okresné kolo 21. ročníka súťaže Mc Donald´s Cup

11. apríla  sa na ZŠ Bajkalská konalo Okresné kolo 21. ročníka súťaže Mc Donald´s Cup v minifutbale žiakov I. stupňa. Našu školu reprezentovali žiaci i žiačky 2. - 4. ročníka. Za ich účasť a snahu im ďakujeme. Zoznam žiakov: Sebastián Pribiš, Diana Makulová, Sára Šarišská, Zuzana Rapavá, Nicolas Handel, Erik Pavuk, Samuel Vaško, Peter Dávid Trišč, Tomáš Kováč, Damiana Laciová.

Pridané: 15.4.2019, Mgr. J. Brhlíková

Zápis do prípravného a prvého ročníka

Počas slávnostného zápisu do prípravného a prvého ročníka nás navštívil Mickey Mouse, Minnie a jednorožec, ktorí spolu so Šašom Jašom vykúzlili úžasnú zábavu. 

Veď posúďte sami :-)

Foto:

Video:

Pridané: 3.4.2019, Mgr. Silvia Eštočinová

CEPT – centrum edukácie a polytechnizácie techniky – Kreatívna dielnička

Prešovská univerzita prírodných a humanitných vied nás zasvätila do svojich tajov techniky. Bolo to 29.3.2019. Žiaci 6.A sa rozdelili do 2 skupín. Prvá skupina sa oboznámila s princípmi práce - v dielni   Domáce spotrebiče. Druhá skupina pracovala na sústruhoch v kovodielni. Každý sa potešil novým vedomostiam a svojmu  výrobku.

Foto:

Pridané: 1.4.2019, Mgr. M. Križanová

Rozprávka s babičkou

Projekt Kreatívna dielnička - Veľkí čítajú malým, malí veľkým

Projekt podporil Ples v opere v spolupráci s Nadáciou pre deti Slovenska z programu Škola inkluzionistov 2018.

Sviatok kníh sme oslávili v stredu 27.3.2019 v spoločnosti milých hostí z OZ Barlička v Prešove. Zavítali k nám rozprávkové babičky, aby nás obdarovali čarom rozprávok a obohatili spomienkami zo svojho detstva. Ďakujeme láskavým babičkám za príjemne strávené dopoludnie v ich vzácnej spoločnosti.

Foto:

Pridané: 29.3.2019, Mgr. M. Pavlovská

RUSKÉ ROZPRÁVKY

Veľvyslanectvo Ruska na Slovensku a Medzinárodný dom umenia pre deti „Bibiana" usporiadali tematickú umeleckú súťaž detských kresieb „Rusko mojimi farbami. Ruské rozprávky", do ktorej sa zapojili aj žiaci VII.A (Zuzana Kočanová, Alžbeta Šoltysová, Alena Horňáková, Adam Timko a žiaci II.A  Anetka Sochovičová so Sofiou Stančak,  Šimon Miščík s Miškom Takáčom.

Foto:

Pridané: 29.3.2019, Mgr. M. Režnická

Deň logopédie na našej škole

Tak ako po iné roky, i tentokrát sme si na našej škole pripomenuli Európsky deň logopédie. Niesol sa v duchu určenej témy: „Hra ako terapeutický prístup“. Logopedičky našej školy si pre žiakov prvého stupňa pripravili rôzne hravé stanovištia a úlohy, na ktorých si žiaci okrem jazýčkov precvičili najmä zrakové, sluchové a taktilné vnímanie či pravo-ľavú orientáciu. Toto všetko totižto tiež zahŕňa logopédia a rozvíjanie týchto zručností je nevyhnutné k úspešnej artikulačnej terapii, ktorá potom prebieha pri individuálnej logopedickej intervencii.

Foto:

Pridané: 18.3.2019, Mgr. Silvia Turčíková

DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ ŠKOLSKEJ KNIŽNICE

Marec mesiac kníh. Už tradične všetci knihovníci a učitelia slovenského jazyka v tento mesiac podporujú záujem o knihu. Výnimkou nie sme ani my. Dvere knižnice sme preto otvorili dokorán. Celý prvý stupeň mal možnosť si celý deň vypožičiavať knihy do zbláznenia. Akcia mala úspech! Ostali len poloprázdne police a po chodbách si takmer každý spokojne odnášal svoj kúsok magického sveta literatúry. Akcia bude pokračovať 21.3.2019 (štvrtok) pre II. stupeň. Pre prípravné ročníky sme pripravili pútavé zážitkové čítanie O psíčkovi a mačičke.Taktiež bola vyhlásená súťaž s názvom Marec mesiac vlastnej tvorby. Výherné príspevky budú odmenené a zverejnené v školskom časopise a na našej web stránke.

Foto:

Pridané: 18.3.2019, Mgr. Z. Bartošíková

Stretnutie s prekladateľkou

V rámci marca, mesiaca knihy, sme so žiakmi 6.ročníka navštívili detské centrum, kde sme strávili príjemné dopoludnie s prekladateľkou Miroslavou Grajciarovou, ktorá si pre nás pripravila dramatizované čítanie krásne ilustrovanej knihy na motívy Červenej Čiapočky: "To aby som ťa mohla lepšie zožrať." Prezentáciu sme ukončili výrobou bábok k danej téme.

Foto:

Pridané: 14.3.2019, Mgr. M. Stachová

MDŽ na Matici

8. marec už tradične patrí Medzinárodnému dňu žien, kedy si takmer celý svet pripomína boj žien za rovnoprávnosť. Prečo práve ôsmy marec? Pretože v tento deň sa v roku 1908 uskutočnil veľký štrajk 40 000 krajčírok z textilných fabrík v New Yorku za zrušenie desaťhodinového pracovného času, proti nízkym mzdám a zlým pracovným podmienkam. Zároveň požadovali pre ženy hlasovacie právo, osemhodinový pracovný čas a zlepšenie špeciálneho zákonodarstva.

Na ženy pracujúce v našej škole sa v tento deň nezabudlo. Naši švárni kolegovia nás, ženy, ráno rovno vo dverách privítali milým úsmevom, srdcu lahodiacim slovom a voňavou kvetinkou. ĎAKUJEME VÁM!

Pridané: 8.3.2019, Mgr. S. Eštočinová

 

Talent ZŠ regiónu Šariš

Projekt Nadané dieťa vyhlásilo súťaž Talent základných škôl regiónu Šariš. Súťaž je určená pre žiakov 5. - 9. ročníka základných škôl a záštitu nad súťažou talentovaných žiakov prevzala primátorka mesta Prešov Ing. Andrea Turčanová.

Súťaž je zameraná na logické myslenie, matematiku a verbálne myslenie pre žiakov ZŠ.  Súťaže sa zúčastnili žiaci 8. A triedy: Lucia Tkáčová a David Hudák.

Pridané: 7.3.2019, Mgr. M. Križanová

 

PROJEKT KREATÍVNA DIELNIČKA – Herný klub v OZ Barlička

Projekt podporil Ples v opere v spolupráci s Nadáciou pre deti Slovenska z programu Škola inkluzionistov 2018.

Žiaci štvrtého ročníka a členovia žiackej školskej rady opäť navštívili našich priateľov v Občianskom združení Barlička v Prešove. V príjemnej a priateľskej atmosfére si spoločne zahrali spoločenské hry, zasúťažili a strávili príjemné dopoludnie.

Ďakujeme OZ Barlička za milé prijatie :-)
Pridané: 6.3.2019, Mgr. M. Pavlovská

Beseda s Danielom Hevierom

V predvečer mesiaca kníh 28. februára 2019 našu školu navštívil veľmi všestranný  spisovateľ Daniel Hevier, ktorý vydal do stovky kníh, poéziu, prózu, eseje, básne pre deti, rozprávky, preklady, autorské antológie pre dospelých i deti… Píše aj texty piesní, divadelné a rozhlasové hry, libretá muzikálov, filmové a televízne scenáre, scenáre pre multimediálne projekty. Najznámejší text Kým vieš snívať (vytvorený pre superstaristov) nám majster písma sám zaspieval. Zvedaví žiaci mali veľa otázok a usúdili, že byť spisovateľom je ťažká práca. Súčasťou besedy bola aj prezentácia novej knihy Chymeros.

Kniha je súčasťou rozsiahleho projektu - dobrodružnej výpravy za strateným chlapcom menom Chymeros, do ktorého je zapojených už vyše tisíc detí zo základných škôl z celého Slovenska. Pán Hevier vyzval tiež žiakov našej školy, ktorí radi vytvárajú príbehy, aby sa zapojili do tejto výpravy. Ktovie, možno aj v radoch našich žiakov sa skrývajú budúci tvorcovia nových príbehov.

Foto:

Pridané: 1.3.2019, PaedDr. I. Háberová

HVIEZDOSLAVOV KUBÍN

Umelecký prednes je prostriedkom na vyjadrenie vlastných pocitov, názorov a postojov. V čase, keď už len zriedkavo počujeme kultivovanú reč, žiaci strácajú záujem o slovenčinu a tvorivosť, naším cieľom je prebudiť u nich záujem o literatúru, nájsť krásu v slove, umení, prehĺbiť lásku k slovenčine a Slovensku.

Tohtoročné školské kolo Hviezdoslavovho Kubína sa v ZŠ Matice slovenskej 13 v Prešove konalo 13.2.2019.

Tí, ktorí svojím prednesom oslovili porotu, postúpia na okresné kolo. Žiaci sa umiestnili takto:

1. kategória:

Próza:        1. R. Šimko 3.A

Poézia:      1. V. Semanová 3.A

                 2. B. Kočanová 3.A

                 3. S. Vaško 3.A

2. kategória:

Próza:     2. M. Laciová 5.B

Poézia:   1. M. Očkovičová 6.A

              2. D. Čolák 5.A

3. kategória:

Poézia:     3. D. Hudák 8.A

                3. S. Dziaková 8.A

Všetkým účastníkom blahoželáme a ďakujeme za účasť.

Pridané: 19.2.2019,  Mgr. I. Lenzová

Inklúzia v praxi - workshop

Dňa 18. 2. 2018 sa uskutočnil interný workshop pre pedagógov školy „Inklúzia v praxi“. 

Viac tu:

 

Karneval

Fašiangy sú symbolom veselosti, zábavy a hlavne obdobím karnevalov. A takýto fašiangový karneval nechýbal ani na našej škole. Dňa 15.02.2019  naša škola ožila rozličnými maskami. Mohli sme vidieť princezné, čarodejnice, víly, kúzelníkov, Harry Pottera, motýlika, zajačika, indiánov, športovcov, bojovníkov dokonca kozmonauta či perfektne zamaskovaného vojaka a iné zaujímavé osôbky. Fašiangovým kráľovstvom masky sprevádzala včielka Maja, ktorej sa  niekde stratil kamarát Vilko, a tak sa ho rozhodla pohľadať. Všetky masky boli úchvatné a zaslúžene odmenené sladkou odmenou.   

Foto:

Pridané: PaedDr. A. Vojtášová

PaedDr. Andrea VojtášováFašiangy sú symbolom veselosti, zábavy a hlavne obdobím karnevalov. A takýto fašiangový
karneval nechýbal ani na našej škole.
Dňa 15.02.2019 naša škola ožila rozličnými maskami. Mohli sme vidieť princezné,
čarodejnice, víly, kúzelníkov, Harry Pottera, motýlika, zajačika, indiánov, športovcov,
bojovníkov dokonca kozmonauta či perfektne zamaskovaného vojaka a iné zaujímavé osôbky.
Fašiangovým kráľovstvom masky sprevádzala včielka Maja, ktorej sa niekde stratil kamarát
Vilko a tak sa rozhodla pohľadať. Všetky masky boli úchvatné a zaslúžene odmenené sladkou
odmenou.Fašiangy sú symbolom veselosti, zábavy a hlavne obdobím karnevalov. A takýto fašiangový
karneval nechýbal ani na našej škole.
Dňa 15.02.2019 naša škola ožila rozličnými maskami. Mohli sme vidieť princezné,
čarodejnice, víly, kúzelníkov, Harry Pottera, motýlika, zajačika, indiánov, športovcov,
bojovníkov dokonca kozmonauta či perfektne zamaskovaného vojaka a iné zaujímavé osôbky.
Fašiangovým kráľovstvom masky sprevádzala včielka Maja, ktorej sa niekde stratil kamarát
Vilko a tak sa rozhodla pohľadať. Všetky masky boli úchvatné a zaslúžene odmenené sladkou
odmenou.

Žijeme v kráľovskom meste

Viete, že žijeme v  kráľovskom meste? Pátrali sme po vzácnej historickej listine, ktorá by to potvrdila. Historické stopy nás priviedli ku kráľovi Ondrejovi III., ktorý udelil mestu Prešov kráľovské výsady.  Pátranie bolo zaujímavé a nadchlo nás natoľko, že sme vyrobili kráľovské šperky a dobové listiny kráľovských výsad, na ktorých nechýba ani vlastnoručne zhotovená kráľovská pečať.

Pridané: 18.2.2019, Mgr. M. Petrová

Informovanie zákonných zástupcov a žiakov o Testovaní 9

Administrátori v spolupráci s triednymi učiteľmi a výchovným poradcom do konca februára 2019 informujú testovaných žiakov a ich zákonných zástupcov o celoslovenskom testovaní. Základné informácie k testovaniu a špecifikácie testov T9-2019 sú zverejnené na www.nucem.sk v časti MERANIA/Testovanie 9.

Pridané: 12.2.2019, Mgr. M. Križanová

Korčuľovanie - Verejné klzisko – ZŠ Sibírska, Prešov

Vo štvrtok 24.1.2019 sme sa my, VIII.A, po vyučovaní vybrali aj zašportovať. Poobede sme strávili na korčuliach na verejnom klzisku pri ZŠ Sibírska, Prešov. Bola pravá zima, mrzlo, snežilo a fúkalo. Naším rekreačným športom - korčuľovaním sme úžasne  zrelaxovali. Domov sme sa vracali vymrznutí, ale s výborným športovým pocitom.

Pridané: 28.1.2019, Mgr. M. Križanová

 

Hravá technika

Dňa 24.1.2019 sa naša trieda VIII.A po vyučovaní vybrala do centra interaktívnej výstavy „Hravá technika“, ktorá poteší nielen žiakov, ale zaujme aj celú rodinu. Zábavnou formou sme sa zoznámili s modernými technológiami.

 • Duel mozgov – naprogramovaná frekvencia nášho mozgu
 • Sanbot - malý robot, Naprogramuj robota – na pokyn sa pohybuje dopredu, vzad, vľavo....
 • Kresliaca robotická ruka – nakreslíš dom, záhradu a ruka to prekreslí....
 • Hudobný generátor
 • Najväčšia prepinačová kocka
 • Foto:
Pridané: 28.1.2019, Mgr. M. Križanová

Lyžiarsky výcvik - Jahodná  video-1517417090.mp4 (13432499)

Foto: 

Pridané: 19.1.2019, Mgr. N. Paličková

Vianočná burza

18.12.2018 sa vo vestibule našej školy uskutočnila Vianočná burza zameraná na plnenie Národného štandardu finančnej gramotnosti. Žiaci si v predvianočnom období vyskúšali svoje znalosti v oblasti nakupovania, porovnávania cien jednotlivých predajní a celkového hospodárenia s finančnou hotovosťou. Pod vedením svojich vyučujúcich pripravili z rôznych materiálov výrobky s vianočnou tematikou, ktoré ponúkli na predaj žiakom našej školy. Žiaci štvrtého ročníka si vyskúšali predaj výrobkov za skutočnú hotovosť. Učili sa ponúknuť svoj tovar za čo najlepšiu cenu a  manipulovať pri výdaji  peňazí. Celkový zisk z predaja po odčítaní nákladov vynaložených na kúpu materiálov sme vyčíslili na 150 eur, ktoré budú použité pre potreby žiakov.

Ďakujeme všetkým rodičom a žiakom, ktorí prispeli svojou aktivitou a finančnými prostriedkami.

Želáme pekné sviatky.

Pridané: 21.12.2018, Mgr. Ľ. Uhlárová

Pridané: 21.12.2018, Mgr. Ľ. UhlárováVianočná burza.
18.12.2018 sa vo vestibule našej školy uskutočnila Vianočná burza zameraná na plnenie Národného
štandardu finančnej gramotnosti. Žiaci si v predvianočnom období vyskúšali svoje znalosti v oblasti
nakupovania, porovnávania cien jednotlivých predajní a celkového hospodárenia s finančnou
hotovosťou. Pod vedením svojich vyučujúcich pripravili z rôznych materiálov výrobky s vianočnou
tematikou, ktoré ponúkli na predaj žiakom našej školy. Žiaci štvrtého ročníka si vyskúšali predaj
výrobkov za skutočnú hotovosť. Učili sa ponúknuť svoj tovar za čo najlepšiu cenu a  manipulovať pri
výdaji peňazí. Celkový zisk z predaja po odčítaní nákladov vynaložených na kúpu materiálov sme
vyčíslili na 150 eur, ktoré budú použité pre potreby žiakov.
Ďakujeme všetkým rodičom a žiakom, ktorí prispeli svoju aktivitou a finančnými prostriedkami.
Želáme pekné sviatky.
Mgr.Ľ.Uhlárová

Tri prasiatka

Na hodinách anglického jazyka v prípravných ročníkoch využívame vyučovanie hrou, piesňou, ale i rozprávkou. Pretože žiaci majú radi rozprávky, jednu z nich sme si nacvičili a zahrali. Tri malé prasiatka nám znova ukázali, že dobro vždy zvíťazí nad zlom. Nakoniec sme si aj pesničku o troch prasiatkach zvesela zaspievali. 

Pridané: 17.12.2018, Mgr. J. Brhlíková

IBOBOR 2018-MEDZINÁRODNÁ INFORMATICKÁ SÚŤAŽ

Od 12. do 16.11.2018 prebehla online súťaž z informatiky. Zúčastnilo sa jej 60 žiakov našej školy v rôznych kategóriách – Drobec, Bobrík, Benjamín, Kadet. Úspešných máme 21 žiakov. Na celom svete sa zapojilo 2 165 979 žiakov a na Slovensku sa zapojilo 77 928 z 979 škôl. Zaujímavé je to, že súťaž prebiehala súčasne v jednotlivých kategóriách na celom svete. Gratulujeme našim úspešným žiakom.

Výsledková listina: tu

Konečné výsledky: tu

Pridané: 3.12.2018, Mgr. M. Križanová

FitPark Eperko

Pridané: 12.6.2019, PaedDr. E. Lange

Virtuálna prehliadka

Vážení návštevníci našej webovej stránky,

pozývame Vás na virtuálnu prehliadku našej školy. Pohodlne sa usaďte a nechajte sa niesť príjemnou atmosférou.

Ak sa Vám u nás zapáči, pokojne nás môžete osobne navštíviť. Budeme sa tešiť na naše spoločné osobné stretnutie.

Virtuálna prehliadka

Pridané: 12.3.2019, Mgr. S. Eštočinová

Riaditeľské voľno

Riaditeľka Základnej školy Matice slovenskej 13, Prešov v súlade so zákonom č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov, podľa  §150 ods. 5 udeľuje žiakom školy riaditeľské voľno dňa 21. 05. 2019 z organizačných dôvodov.

Pridané: 17.5.2019, PaedDr. Renáta Rodáková, riaditeľka školy

PROJEKT KREATÍVNA DIELNIČKA POKRAČUJE ...

Projekt podporil Ples v opere v spolupráci s Nadáciou pre deti Slovenska z programu Škola inkluzionistov 2018.

Štvrtáci spríjemnili  deň vinšovaním a spevom našim priateľom v Občianskom združení Barlička v piatok 25.1.2019. Na milom stretnutí si spoločne zaspievali a strávili príjemné chvíle pri voňavom čajíku v útulnej kaviarničke S3 Caffé.

Ďakujeme za milé pozvanie!

Pridané: 29.1.2019, Mgr. M. Pavlovská

Eko – výchovný koncert ECO H2O Tour

Dňa 20.4.2018 sme v spoločnosti známych osobností šou biznisu Thomasa Puskailera a Ondreja Antálka, prežili zaujímavý interaktívny program ECO H2O Tour. Vydali sme sa s nimi po ceste vody od prameňa k ústiu, spoznali kolobeh a jej význam  pre človeka. Spoločne sme uvažovali nad tým, čo sa deje s vodou po otočení vodovodným kohútikom. Hľadali sme odpovede na otázky odkiaľ voda pochádza, kam odteká, čo obsahuje, akú má čistotu, kedy sa z nej stane odpadová voda a akým spôsobom ju my ľudia znečisťujeme. Súčasťou výchovného koncertu boli súťaže, kvízy, eko-pesničky, či krátke videá so známymi osobnosťami showbiznisu. Cieľom výchovného koncertu ECO H2O Tour bolo zamyslieť sa nad tým, ako dlho ešte vydržia  zásoby vody, či nám v blízkej budúcnosti nehrozí jej nedostatok.

Pridané: 20.4.2018, Mgr. A. Kašprišinová, Mgr. E. Mertová, Fotoalbum 1: https://bit.ly/2r9uKDl, Fotoalbum 2: bit.ly/2Jx77ew,Video: https://bit.ly/2I2AIgr

Výtvarné práce IX. A

 

Foto:...

Pridané: 23.11.2017, Mgr. M.Režnická

Záložka do knihy spája školy

Slovenská pedagogická knižnica v Bratislave a Knižnica Jiřího Mahena v Brne vyhlásili k Medzinárodnému mesiacu školských knižníc 2017  8. ročník česko-slovenského projektu pre základné školy a osemročné gymnáziá  Záložka do knihy spája školy s témou: Tajuplný svet knižných príbehov. Do projektu sa každý rok zapája aj naša škola. Partnerskou školou pre nás je  Základní škola na Sokolskej ulici v Třeboni. Naši  žiaci  tvorili zložky pre kamarátov v Čechách a pozrite, ako sa im to podarilo.

obrázok je prepojený

Pridané: 16. 10. 2017, Mgr. Režnická

Úcta k starším

Aj napriek svojim šedinám, vždy budeš pre nás jediná. Aj napriek tvojim vráskam, hreje ťa naša láska. Prajeme Ti milý starký, starká, ....

obrázok je prepojený

Viac...

Pridané: 27.10.2017, B. Šefčíková

26. september - Európsky deň jazykov

Pri príležitosti Európskeho dňa jazykov sa v európskych krajinách už šestnásť rokov konajú rôzne kultúrne podujatia, aktivity pre deti i dospelých, špeciálne televízne a rozhlasové programy a konferencie, aby sme si pripomenuli, že síce hovoríme rôznymi jazykmi, ale uznávame spoločné európske hodnoty. Viac...

Foto...

Pridané: 26.9.2017, Mgr.Puchalová

 

Knižný hrdina tretiakov WALL-E

V rámci Medzinárodného dňa školských knižníc sme sa veľa naučili o Milanovi Rastislavovi Štefánikovi. Obdivovali sme aj jeho lásku k prírode. My, tretiaci, sme dostali zaujímavú ekologickú úlohu. Pri jej plnení sme sa inšpirovali dojímavým  príbehom robota, ktorý chcel zachrániť našu Zem od odpadkov a špiny. Z nepotrebného materiálu sme spoločne vytvorili kamaráta Wall-eho, ktorý nám pripomína, ako sa máme k prírode správať a s láskou ju chrániť. Foto...

Pridané: 27.10.2017, žiaci III.A a III.B

Piknikové čítanie

Zmena prostredia a spôsob vyučovania dokáže urobiť divy, o ktorých sme sa presvedčili 27.9.2017, kedy sme vymenili triedu za park, fontánu, lavičky, trávu a hrejivé slnko. Šiestaci a ôsmaci zobrali svoju obľúbenú knihu a našli si svoj priestor na to, aby sa zahĺbili do tajov rozprávok a dobrodružstiev nie všedných a každodenných. Odrazu v parku neboli žiaci, ale hrdinovia z kníh.

A tak sme si príjemne zapiknikovali.

Pridané: 29. 9. 2017, PaedDr. Pekárová, Mgr. Režnická

Angličtina trochu inak s rozprávkou The Three Little Pigs

Naši prípravkári si vyskúšali, ako sa dajú aj na hodine Anglického jazyka hrou obsahovo pospájať aj iné vyučovacie predmety, a tak si vyskúšať svoje  schopnosti v tematicky jednotnom celku. Prostredníctvom rozprávky O troch prasiatkach, ktorú im v anglickom jazyku porozprávala p. uč. Mgr. Marianna Joseph, mali možnosť rozprávku zdramatizovať a na vlastnej koži vyskúšať postaviť prasiatkam domček z rôznych materiálov. Nebolo to veru ľahké. Pracovali v štyroch vytvorených skupinách, pričom základným pravidlom bolo dať hlavy dokopy a spoločne sa dohodnúť na pracovnom postupe. Aj ich trpezlivosť a vytrvalosť mala čo robiť. Prvý domček tvorili zo sušienok, ktoré lepili cukrovou hmotou, druhý domček bol zo špajlí pospájanými želé cukríkmi, tretí domček bol vytvorený lepením niekoľkých vrstiev papiera, štvrtý postavili z kociek Lega. Následne deti skúšali, ktorý domček vydrží stáť, ak doňho fúkneme z celej sily, ako to v rozprávke robí aj vlk. Praktickými činnosťami deti zistili, ktorý domček a materiál je najpevnejší. Aj takáto vyučovacia hodina anglického jazyka môže prispieť k nácviku sociálnych zručností a práci v skupine, ktoré sú dobrou prípravou na tímovú spoluprácu a efektívne uplatnenie detí v budúcom pracovnom živote.

Foto:...

Pridané: 3.11.2017, PaedDr. Schneiderová, PhD.

EKOPOSTER 2018

Ekoposter je tradičná celoslovenská súťaž vo výtvarnej tvorbe kolektívov žiakov základných škôl, žiakov gymnázií s osemročným vyučovaním a žiakov ZUŠ.  Cieľom súťaže je podnecovať myslenie žiakov, aby videli, mysleli a konali ekologicky. Každý rok sa do nej zapájame aj preto, že našim žiakom nie je ľahostajný stav životného prostredia a majú záujem chrániť prírodu. Žiačky siedmeho ročníka vytvorili svoje obrazové názory rôznymi výtvarnými technikami - kresbou, maľou a kombináciou techník. Eko plagáty majú svoju výpovednú hodnotu a nepriamo vedú k zamysleniu: „EKO ĎALEJ, ĽUDIA?“

Foto:

Pridané: 24.10.2018, Mgr. M. Režnická

Mikulášska burza na Matici

V deň svätého Mikuláša členovia ŽIACKEJ ŠKOLSKEJ RADY usporiadali už 4. ročník výmennej burzy, na ktorej si mohli deti medzi sebou vymieňať hračky, knihy a iné drobnosti. Každý, kto burzu navštívil, si z nej mohol niečo odniesť. Ani na Mikuláša sme tak nezabudli, že sa môžeme správať šetrnejšie k prírode a výmenou vecí navzájom tak zmenšovať množstvo odpadu.  

Akcia bola spojená aj so zbierkou pre chlpatých hladošov v útulku. Ďakujem za Vaše príspevky na burzu aj zbierku.

Pridané: 7.12.2018, Mgr. M. Pavlovská

Literárna exkurzia Martin

V tento deň 3.11.2017 sme sa veľmi konkrétne dotkli našej literárnej histórie. Žiaci V.A, VI.A, VII.A, VIII.A, IX.A navštívili Literárne múzeum, Dom J.C. Hronského, Maticu slovenskú a Národný cintorín v Martine. Každé miesto dýchalo svojou osobitosťou a takýmto zážitkovým učením sa žiaci dozvedeli viac ako z učebníc. V literárnom múzeu zneli nahlas verše Maríny, Turčína Poničana vo výbornej interpretácii našich recitátorov. Domov sme si odnášali plno vedomostí, zážitkov a dojmov, z ktorých budeme čerpať a dopĺňať ich aj na vyučovacích hodinách SJL a VYV. 

 

Foto:...

Pridané: 6.11.2017, PaedDr. A.Pekárová

CESTOPIS Z KRAJA KULTÚRNYCH PAMIATOK

Je literárno-výtvarná súťaž, ktorá sa  koná pod záštitou známej a deťmi obľúbenej slovenskej spisovateľky Gabriely Futovej.   Vyhlásila ju KOCR Severovýchod Slovenska pri príležitosti Európskeho roka kultúrneho dedičstva,  kde sa Prešovský kraj predstavuje ako unikátny Kraj kultúrnych pamiatok. 

Do tejto  zaujímavej súťaže sa zapojili  žiaci IX.A triedy Kamila Vlasáková, Lucia Šoltisová a Mário Rabatin svojimi slovesnými  aj výtvarnými prácami. Držíme im palce, aby obrázky a príbehy zaujali porotu.

Kostol sv. Mikuláša - Prešov

Rímskokatolícky kostol v Bzenove

 Kúpele na Cemjate pri Prešove 

Foto:

Pridané: 27.11.2018, Mgr. M. Režnická

Viete kto bol Leonardo da Vinci?

Na internete sme si pohľadali múdru poučku, že to bol taliansky renesančný architekt, hudobník, vynálezca, sochár a maliar. Bol opísaný ako univerzálny génius. „Hmm, tak tomu nerozumieme,“ povedali si naši tretiaci a spolu s triednymi učiteľkami sa vybrali na jedinečnú zážitkovú výstavu LEONARDIUM. Tu sa dozvedeli,  ako príroda inšpirovala Leonarda pri jeho vynálezoch, postavili si Leonardov prenosný most, digitálne upravovali a premietali jeho slávny obraz Mony Lisy. Pomocou zrkadla čítali Leonardov denník – bol totiž ľavák a písal sprava doľava. Vyskúšali si takéto písanie pomocou zrkadla – jednoduché to teda nebolo! Pomocou dvoch anatomických modelov na starom pitevnom stole  preskúmali, čo sa ukrýva v ľudskom tele, skladali priesvitnú fóliu s kresbou ľudskej kostry. Svoje pozorovacie schopnosti si otestovali  v kvíze o maliarstve. V závere výstavy ostal čas na oddych – žiaci sedeli v pohodlnej sedačke či na mäkkých vankúšoch a snažili sa urobiť „poriadok vo svojich hlavičkách“. Veď o týchto svojich zážitkoch budú ešte rozprávať pani vychovávateľkám v školskom klube, kamarátom či rodičom.

Foto:

Pridané: 15.11.2018, Mgr. A. Kašprišinová

 

Budeme radi, ak svoje postrehy, pripomienky, návrhy alebo čokoľvek iné zanecháte v knihe návštev. Stačí jeden KLIK na KNIHU          Ďakujeme.

počítadlo.abz.cz

Jaspo 2019

V piatok 8.2.2019 sa na ZŠ Kúpeľňá v Prešove konal už druhý ročník  jazykovej súťaže pod záštitou pani primátorky Andrey Turčanovej pod názvom JASPO 2019. Témou pre kategóriu anglický jazyk bol tento rok Charles Dickens.
Súťažiaci sa prezentovali dramatizáciou alebo prednesom diela daného autora, potom nasledovali otázky zo života a tvorby Charlesa Dickensa. Časť otázok bola venovaná dielu Oliver Twist a posledná časť súťaže bol gramatický test. Naši žiaci získali 100 % v gramatickom teste, v otázkach z vedomostnej časti to bolo medzi jednotlivými tímami veľmi vyrovnané. Naši žiaci Eduard Sopko, Patrik Plavec a David Hudák mali pripravenú veľmi zaujímavú, zábavnú a netradičnú recitáciu diela autora. Aj keď sme sa dnes neumiestnili, sme veľmi radi, že naši žiaci ukázali, že sú šikovní a angličtina ich naozaj baví. Chceme sa im touto cestou veľmi pekne poďakovať a veríme, že svoj talent v angličtine ukážu aj na ďalších jazykových súťažiach. 
Pridané: 12.2.2019, PaedDr. E. Lange 

74. výročie oslobodenia mesta Prešov

Prešov bol jedným z dôležitých centier vojnového Slovenského štátu, ktorý navonok predstavoval vlastnú slovenskú štátnosť a právo na sebaurčenie, no politickým režimom sa dostal na stranu nacistického Nemecka. Z hľadiska medzinárodného, nebolo možné takýto štát udržať, a preto Slováci v Slovenskom národnom povstaní hlásali po slobode, ktorej sa dočkali od osloboditeľov z východu. Viac...

Pridané: 23.1.2019, Mgr. L. Jacko

 

Motor-Car PREŠOV

V posledný školský týždeň pred vianočnými sviatkami sme s vybranými žiakmi druhého stupňa navštívili Motor-Car Prešov, kde sa naši žiaci oboznámili s možnosťami štúdia a odbornej prípravy v prípade ich záujmu o prácu v automobilovom priemysle. Cieľom tejto exkurzie bolo priblížiť žiakom možnosti uplatnenia v tejto oblasti a dôležitosť cudzojazyčného vzdelávania (naši žiaci sa dozvedeli, že okrem angličtiny je pre tento druh práce veľmi potrebný aj ruský jazyk). Pre našich žiakov pripravujeme viacero podobných aktivít, prostredníctvom ktorých by sme im chceli pomôcť pri výbere ich ďalšieho odborného smerovania, ako aj zdôrazniť potrebu vyučovania cudzieho jazyka pre ich neskoršie úspešné uplatnenie sa na pracovnom trhu. Za realizáciu tejto aktivity a jej aktívnu podporu veľmi pekne ďakujeme VÚC Prešov a firme Motor-Car Prešov.

Foto:

Pridané: 9.1.2019, PaedDr. E. Lange

PLAVECKÁ ŠTAFETA MESTA PREŠOV

Dňa 18.12.2018 sme sa zúčastnili na ZŠ Mirka Nešpora plaveckej štafety Mesta Prešov, ktorú organizovala Asociácia športu pre všetkých. Našu školu reprezentovalo skoro 20 vybraných žiakov prvého a druhého stupňa. Žiaci mali možnosť svojimi výkonmi prekonať samých seba. Celá skupina odplávala skoro 11 000 metrov. Do školy sme sa vrátili plní dojmov.

Pridané: 18.12.2018, Mgr. J. Brhlíková, Mgr. J. Novák

Viem, čo zjem?"

Je zaujímavý projekt, ktorý  patrí do celosvetového programu o zdravej výžive. Cieľom projektu je motivovať žiakov k vyváženému životnému štýlu, správnym stravovacím návykom a podporiť v nich záujem o pohybové aktivity.

Úlohy vyplývajúce z tohto projektu sme so žiakmi plnili 12.12.2018 formou tvorivých činností, pri ktorých sa deti  veľa naučili o dôležitej úlohe potravín a dobrých stravovacích návykoch. Pracovníčky Úradu verejného zdravotníctva SR deti zaujali prednáškami na tému Pestrá strava. Žiaci sa dozvedeli veľa nových vecí o potravinách a zistili, či sa sami zdravo stravujú. V rámci  projektu žiaci školy plnili aj praktické úlohy súvisiace s nákupom potravín. Zisťovali ceny určených výrobkov odhadom, a potom ich porovnávali. Potom sme s  deťmi pracovali na príprave zdravej desiaty. Spoločne sme prichystali  chutné  ovocné a zeleninové maškrty, ktoré sme navzájom ochutnávali a spoločne si spríjemnili predvianočný čas.

Pridané: 17.12.2018, Mgr. I. Kučová

Kontakt

Základná škola

zs.matica@gmail.com

Matice slovenskej 13
080 01 Prešov

Kancelária školy: +421 905 846 748, 051 7713331

Školská jedáleň: 051 7713332

Vyhľadávanie

na návšteve u nás:

 Andrew Garth , veľvyslanec Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska

Foto...

Viac..

A. TURČANOVÁ , primátorka mesta Prešov, čítala deťom rozprávku...

Foto...

Viac...

V kruhu  školskej rodiny sme už privítali  slovenského básnika, prozaika,  autora literatúry pre deti a mládež, dramatika scenáristu , textára a nesmierne veselého človeka Daniela Heviera. 

Volejbalisti na návšteve...

 Viac...

Foto...

Zvoní nám

Vyuč.hod. Čas /od -do/
1.   8.00 - 8.45
2.   8.55 - 9.40
3.  9.55-10.40
4.  10.50-11.35
5.  11.45-12.30
6.  12.40-13.25
7.  13.55-14.40

 

Prevádzka ŠKD
Ranné schádzanie 6.30-7.30
Vých. - vzdel. činnosti 11.35-16.00
Popoludňajšie rozchádzanie 16.00-17.00

 

Nájdete nás

Naša škola je zaregistrovaná v TASR, pravidelne prispieva a zverejňuje najzaujímavejšie články z nášho školského online časopisu  - NA MATICI. 

čítajte...

Mesto Prešov a Tlačová agentúra Slovenskej republiky udelila v súťaži časopisov základných škôl Prešovské noviNETKY 1. miesto za najlepšie školské periodikum v meste Prešov časopisu NA MATICI v školskom roku 2016/2017.

Logo školy - čítajte viac, obrázok je prepojený

    

RÁDIO MATICA je žiacke rádio, ktoré  pracuje v Základnej škole Matice slovenskej 13 v Prešove. Živé vstupy, promptné správy, zábavné relácie a kvalitná hudba spestrujú bežné dni v základnej škole. Príď a môžeš sa aj ty stať naším moderátorom.


Milí žiaci, v našom záujme je, aby sa v našej škole cítil každý dobre a bezpečne. Ak Vám niekto ubližuje, nenechávajte si to pre seba! Pripravili sme pre Vás na našej webovej stránke DOTAZNÍK, ktorý je ANONYMNÝ! Vyplňte ho a my Vám určite pomôžeme.

Dotazník nájdete
https://www.zsmaticeslovenskej.sk/radime-si-spolu/radime-rodicom/ a https://www.zsmaticeslovenskej.sk/radime-si-spolu/kybersikanovanie/.

 Kronikárka školy: Mgr. MSilvia Eštočinová

 Obrázok je prepojený, čítajte viac....

 

Vieme zdravo žiť!

V piatok 27.10.2017 sme sa pri zábavných a tvorivých činnostiach veľa naučili o dôležitej úlohe potravín a dobrých stravovacích návykoch.  Ďakujeme všetkým rodičom za chutné a zdravé maškrty, ktorými nám spríjemnili tento zdravý deň. Foto...

Pridané: 27.10., Mgr. Kučová, Mgr. Pavlovská

Ďakujeme a tešíme sa na ďalšiu spoluprácu!         

Základná škola Matice slovenskej 13 aj touto cestou vyslovuje poďakovanie Fakulte chemickej a potravinárskej technológie STU v Bratislave za nezištnú materiálnu pomoc. Poskytnutý dar (laboratórne váhy, laboratórne sklo a chemikálie) bude využívaný pre skvalitnenie práce,  nielen vo vyučovacom procese  ale aj v záujmovej činnosti.

Menovite ďakujeme prof. Hívešovi, vďaka ktorého osobnej zaangažovanosti sa toto dobré dielo podarilo. Veríme, že aj vďaka tejto pomoci vyučovanie v chemickom laboratóriu vo veľkej miere inšpiruje a motivuje žiakov, aby dosahovali čo najvyššiu odbornú úroveň ako základ pre ďalšie úspešné štúdium.

Pridané: 17.2.2016, RNDr. Širý

KOMUNIKAČNÁ KAMPAŇ O NÁSILÍ NA DEŤOCH

Jej zámerom je zvyšovať informovanosť detí, odbornej a laickej dospelej verejnosti o tejto téme a o možnostiach pomoci.

Projekty školy  Viac...

Vianočná výstava

Žiaci všetkých ročníkov vystavujú svoje maľby v priestoroch našej školy.
Zastavte sa, príďte si ich pozrieť a potešte sa z farebnej krásy v predvianočnom zhone...
 
Pridané: 7.12.2018, Mgr. M. Režnická
 

Deň s native speakers

Dňa 30.11.2018 mali žiaci 2. - 9. ročníka našej školy možnosť zažiť vyučovacie hodiny angličtiny s native speakrom. Jazyková škola Sidaschool nám sprostredkovala dvoch lektorov, ktorí viedli vyučovanie v jednotlivých triedach. Žiaci sa rozprávali o morálnych dilemách, zdravom stravovaní a vytvárali aj projekt ich vysnívanej reštaurácie. Prostredníctvom komunikácie s rodeným anglicky hovoriacim lektorom mali žiaci možnosť zdokonaliť si svoje cudzojazyčné komunikačné schopnosti a prekonať strach rozprávať v cudzom jazyku.
Pridané: 6.12.2018, PaedDr. E. Lange

Okresné kolo Technickej olympiády

8.11.2018 - opäť nastal čas na meranie síl v technike. Zišli sa mladší aj starší žiaci. Témy recyklácia, kovy, drevo, plasty a elektrotechnika si našli svoje miesto v teste. Do okresného kola postúpili žiaci:

Kategória A – David Hudák, Eduard Sopko – VIII.A

Kategória B – Samuel Vysoký – VI.A

Dňa 29.11.2018 na  Okresnom kole Technickej olympiády starší žiaci vyrábali - Rapkáčik a mladší žiak - Domček vešiak na kľúče. David a Eduard sa umiestnili na 5. mieste z 15 škôl. Rozhodovalo len pár bodov, aby mohli byť na 3. mieste. Samuel skončil na 10. mieste zo 14 škôl. Súťažiacim blahoželáme a prajeme veľa úspechov do ďalších súťaži.

Foto:

Pridané: 6.12.2018, PaedDr. M. Vozáriková a Mgr. M. Križanová

Celoslovenský Deň polície

Celoslovenský deň polície milo prekvapil mňa a aj spolužiačky zo VII.A a V.A.  Hneď po vyučovaní spolu s triednou učiteľkou sme sa vybrali pozrieť  našich ochranárov, policajtov. Videli sme záchranné zložky v akcii, odhalenie trestného činu, riešenie dopravnej nehody, prepad drogového gangu... . Potešili nás staré historické policajné autá, nové policajné motorky, policajný čln, krst knihy STOJ, POZOR, CHOĎ. Stretli sme sa s hercami z detského seriálu   STOJ, POZOR, CHOĎ. Neopísateľné chvíle sme prežili, keď nad našimi hlavami krúžili vrtuľníky. 

Pridané:  17.9.2017, Očkovičová – VII.A

Predstavujeme grantovo-vzdelávací projekt Škola inkluzionistov

Koncom uplynulého školského roka sme reagovali na výzvu Nadácie pre deti Slovenska a spolu s ďalšími 77 školami z celého Slovenska sme sa prihlásili do prvého grantovo-vzdelávacieho programu Škola inkluzionistov. V konečnom výbere uspelo 20 škôl a my sme neuveriteľne pyšní, že naša škola je jednou z nich. Viac:

Pridané: 21.11.2018, Mgr. S. Eštočinová

Medzinárodná konferencia

Dňa 16.11.2018 sa naše učiteľky PaedDr. Eva Lange a Mgr. Aniela Feňušová zúčastnili medzinárodnej konferencie učiteľov anglického jazyka v Ríme. Túto konferenciu organizuje svetová asociácia TESOL, ktorá združuje angličtinárov z celého sveta. Naša pani učiteľka PaedDr. Eva Lange bola medzi tridsiatimi vybranými učiteľmi, ktorí mali možnosť prednášať na tejto konferencii. Naše pani učiteľky sa zúčastnili aj prednášok a workshopov, kde mali možnosť oboznámiť sa s novými metódami výuky anglického jazyka vo svete a vymeniť si skúsenosti s učiteľmi angličtiny z celého sveta. 

Foto:

Pridané: 18.11.2018, PaedDr. E. Lange

INFO USA CENTRUM

Vo štvrtok 25. októbra 2018 navštívili vybraní žiaci 7. - 9. ročníka s p. učiteľkami PaedDr. Lange a Mgr. Puchalovou kultúrno-edukačné centrum americkej ambasády Info USA, ktoré sídli v Štátnej vedeckej knižnici v Košiciach. Spolu s overením schopnosti počúvania s porozumením (prezentácie boli samozrejme v anglickom jazyku) sa dozvedeli informácie o centre a rôznych ponúkaných aktivitách, ale hlavne si pripomenuli 100 rokov slovensko-amerických vzťahov. Po prezretí prezentácie Odvaha byť slobodný - With courage for freedom and democracy si nové vedomosti overili v zaujímavom kvíze a návštevu ukončili zábavnou geografickou hrou.

Pridané: 26.10.2018, Mgr. A. Puchalová

Večer svetlonosov

 Foto

obrázok je prepojený

Pridané: 27.10.2017, Mgr. Režnická / Up.: J.M

Moderná gymnastika pre dievčatá od 4 rokov. Pridajte sa k nám. Pridané: 16.1.2017

 Viac...

Kontakt:  kmg.laser.po@gmail.com

Partneri školy

Ďakujeme všetkým,ktorí sa podieľajú na živote našej školy:

 • JOLLY PHONICS center PEZINOK
 • Jolly HOMESCHOOL PEZINOK
 • Fakulta chemickej a potravinárskej techológie STU BRATISLAVA
 • Prešovská univerzita v Prešove - cvičná škola

 

Základná škola Matice slovenskej 13, Prešov, školský rok 2019/2020