Oznámenie 

Dňa 21.1.2019 a dňa 22.1.2019 -   počas druhej vyučovacej hodiny bola zisťovaná neprítomnosť žiakov v triedach. Počet neprítomných žiakov  bol 21.1.2019 – 23,4 % /75 žiakov/  a dňa 22.1.2019 – 23,4%  /75 žiakov/ z celkového počtu 321 žiakov.

Pre žiakov a zamestnancov školy

Riaditeľka ZŠ PaedDr. Renáta Rodáková v súlade s Metodickým usmernením MŠ SR č. 15/2005 po konzultácii s príslušným regionálnym úradom verejného zdravotníctva  v Prešove  skracuje vyučovacie  hodiny na 40 minút. Škola sa zdrží organizovania školských výletov, exkurzií, plaveckých výcvikov, záujmových útvarov a ostatných  hromadných školských podujatí. Opatrenie platí v čase od 23.1.2019 do 25.1.2019* ( vrátane).

Oznámené: Mesto Prešov, webová stránka školy, RÚVZ Prešov

Pre zákonných zástupcov žiakov

Vyučovanie končí 4. vyučovacou hodinou.

Buďme k sebe ohľaduplní. Chorý žiak do školy nepatrí. Zabráňme spoločne šíreniu chorôb.   

Pridané: 22.1.2019, PaedDr. Renáta Rodáková, riaditeľka školy

Erasmus + stretnutie s pani primátorkou

Náš projekt Erasmus+ bude tohto roku zavŕšený a nič nenechávame na náhodu. Partneri z Talianska, Grécka, Poľska a Bulharska si zaslúžia perfektné podmienky pri pobyte v Prešove. ZŠ Matica slovenská má byť na čo hrdá. Pod vedením Mgr. Adriány Lešigovej sme opäť dosiahli veľký úspech. Ani mesto Prešov neostalo bokom. Pani primátorka nám vyšla maximálne v ústrety a naše mesto privíta takmer 50 hostí zo spomenutých krajín. Tento úspešný projekt zavŕšime v našom krásnom meste. Dnešné prijatie prvou dámou mesta na radnici je toho dôkazom. Pre pani primátorku si koordinátorka projektu Mgr. Adriana Lešigová dovolila namaľovať obraz, ktorý je symbolom spoločnej spolupráce a cesty, ako Prešov dostať do povedomia aj prostredníctvom školstva, žiakov aj učiteľov.

 

Pridané: 23.1.2019, Mgr. A. Lešigová

 

74. výročie oslobodenia mesta Prešov

Prešov bol jedným z dôležitých centier vojnového Slovenského štátu, ktorý navonok predstavoval vlastnú slovenskú štátnosť a právo na sebaurčenie, no politickým režimom sa dostal na stranu nacistického Nemecka. Z hľadiska medzinárodného, nebolo možné takýto štát udržať, a preto Slováci v Slovenskom národnom povstaní hlásali po slobode, ktorej sa dočkali od osloboditeľov z východu.

17. januára 1945 viedol vtedajší vládny komisár v Prešove Sabol Palko nútenú evakuáciu všetkého obyvateľstva. Nemecké vojská sa snažili v meste udržať za každú cenu, no nakoniec začali s evakuáciou závodov. Tento plán im nevyšiel, nakoľko sa k mestu blížila početná Červená armáda. Posledné nemecké jednotky odišli z mesta 19.1.1945 v dopoludňajších hodinách. Obyvatelia Prešova, poskrývaní v rôznych úkrytoch a pivniciach, vyšli von až po príchode prvých vojakov Červenej armády. Dňa 19. januára 1945 okolo 15. hodiny prišli od Kapušian prvé hliadky sovietskej armády a o niečo neskôr sovietske tanky a príslušníci I. československého armádneho zboru. Sovietske jednotky patrili k 320. gardovému pluku 4. ukrajinského frontu, ktorý pri oslobodzovaní Prešova viedli pplk. A.P. Fokin a major L.J. Rotin, čím sa pre Prešov a široké okolie ukončili vojnové strasti.

Zvonením kostolných zvonov bolo občanom mesta oznámené, že mesto je oslobodené. Oslobodenie prebehlo bez krviprelievania, ba dokonca takmer bez jediného výstrelu. V meste mohol začať nový život.

Vzniknuté škody po bombardovaní  boli v krátkom čase sčasti odstránené. Prvoradou úlohou bola obnova hospodárskeho, politického,  spoločenského života a pomoc najviac postihnutým občanom. Zničené boli závody, byty, komunikácie, mesto zostalo bez elektriny a svetla. Celkové škody sa vyšplhali na 35 mil. Kčs.

Túto významnú historickú udalosť si žiaci pripomenuli na hodinách dejepisu.

Pridané: 23.1.2019, Mgr. L. Jacko

 

Návšteva z MŠ Volgogradskej v Prešove

Dnes sme na našej škole mali veselú návštevu. Malí predškoláci spolu s pani učiteľkami Majkou a Zdenkou z MŠ Volgogradskej v Prešove boli zvedaví, ako to u nás vyzerá a čo takí prváci v škole robia. Zvedavými očkami si prezreli triedy, sadli si do školských lavíc a na naozajstnom prváckom pracovnom liste si vyskúšali, aké je to byť veľkým školákom. Domov si na pamiatku so sebou odniesli naše školské noviny - Matičkoviny.

Foto:

Pridané: 21. 1. 2019, Mgr. S. Eštočinová

 

BURZA KNÍH

V školskej knižnici sme dnes, 16.1.2019, pripravili výmennú BURZU KNÍH. Žiaci celej školy si mohli v školskej knižnici vymeniť počas celého dňa knihu za knihu. Následne sa v triedach venovali čítaniu  z týchto kníh. Akcia mala za cieľ podporovať u žiakov vzťah ku knihe, rozvoj čitateľskej gramotnosti a zároveň ukázala žiakom recykláciu v praxi. Žiaci sa tešili veľmi, keď staré sa stalo novým. Všetkým, malým aj veľkým, ďakujeme za spoluprácu! Želáme veľa zážitkov pri objavovaní sveta kníh!

Pridané: 21.1.2019, Mgr. Z. Bartošíková

 

Lyžiarsky výcvik - Jahodná

Deň prvý

Pozdravujeme Vás z lyžiarskeho strediska Jahodná. Všetci sme sa dnes s veľkým odhodlaním postavili na lyže a začali sme s výcvikom.

Deň druhý

Za nami je úžasný deň. Všetci sme dokázali zlyžovať celý svah. Je nám tu super.

Deň tretí

Hoci dnes počasie nebolo najlepšie, ale aj tak sme poriadne na svahu makali. Už dokážeme zlyžovať svah aj pomedzi prekážky.

Deň štvrtý

Sme perfektní na svahu a ešte lepší v slalome.

Deň piaty

A máme tu záver lyžiarskeho výcviku.

Foto: 

Pridané: 19.1.2019, Mgr. N. Paličková

Motor-Car PREŠOV

V posledný školský týždeň pred vianočnými sviatkami sme s vybranými žiakmi druhého stupňa navštívili Motor-Car Prešov, kde sa naši žiaci oboznámili s možnosťami štúdia a odbornej prípravy v prípade ich záujmu o prácu v automobilovom priemysle. Cieľom tejto exkurzie bolo priblížiť žiakom možnosti uplatnenia v tejto oblasti a dôležitosť cudzojazyčného vzdelávania (naši žiaci sa dozvedeli, že okrem angličtiny je pre tento druh práce veľmi potrebný aj ruský jazyk). Pre našich žiakov pripravujeme viacero podobných aktivít, prostredníctvom ktorých by sme im chceli pomôcť pri výbere ich ďalšieho odborného smerovania, ako aj zdôrazniť potrebu vyučovania cudzieho jazyka pre ich neskoršie úspešné uplatnenie sa na pracovnom trhu. Za realizáciu tejto aktivity a jej aktívnu podporu veľmi pekne ďakujeme VÚC Prešov a firme Motor-Car Prešov.

Foto:

Pridané: 9.1.2019, PaedDr. E. Lange

Vianočná burza

18.12.2018 sa vo vestibule našej školy uskutočnila Vianočná burza zameraná na plnenie Národného štandardu finančnej gramotnosti. Žiaci si v predvianočnom období vyskúšali svoje znalosti v oblasti nakupovania, porovnávania cien jednotlivých predajní a celkového hospodárenia s finančnou hotovosťou. Pod vedením svojich vyučujúcich pripravili z rôznych materiálov výrobky s vianočnou tematikou, ktoré ponúkli na predaj žiakom našej školy. Žiaci štvrtého ročníka si vyskúšali predaj výrobkov za skutočnú hotovosť. Učili sa ponúknuť svoj tovar za čo najlepšiu cenu a  manipulovať pri výdaji  peňazí. Celkový zisk z predaja po odčítaní nákladov vynaložených na kúpu materiálov sme vyčíslili na 150 eur, ktoré budú použité pre potreby žiakov.

Ďakujeme všetkým rodičom a žiakom, ktorí prispeli svojou aktivitou a finančnými prostriedkami.

Želáme pekné sviatky.

Pridané: 21.12.2018, Mgr. Ľ. Uhlárová

Pridané: 21.12.2018, Mgr. Ľ. UhlárováVianočná burza.
18.12.2018 sa vo vestibule našej školy uskutočnila Vianočná burza zameraná na plnenie Národného
štandardu finančnej gramotnosti. Žiaci si v predvianočnom období vyskúšali svoje znalosti v oblasti
nakupovania, porovnávania cien jednotlivých predajní a celkového hospodárenia s finančnou
hotovosťou. Pod vedením svojich vyučujúcich pripravili z rôznych materiálov výrobky s vianočnou
tematikou, ktoré ponúkli na predaj žiakom našej školy. Žiaci štvrtého ročníka si vyskúšali predaj
výrobkov za skutočnú hotovosť. Učili sa ponúknuť svoj tovar za čo najlepšiu cenu a  manipulovať pri
výdaji peňazí. Celkový zisk z predaja po odčítaní nákladov vynaložených na kúpu materiálov sme
vyčíslili na 150 eur, ktoré budú použité pre potreby žiakov.
Ďakujeme všetkým rodičom a žiakom, ktorí prispeli svoju aktivitou a finančnými prostriedkami.
Želáme pekné sviatky.
Mgr.Ľ.Uhlárová

PROJEKT KREATÍVNA DIELNIČKA – MLADÝ REMESELNÍK

Žiaci štvrtého ročníka  navštívili 30.11.2018 a 7.12.2018 Chránenú dielňu v Občianskom združení Barlička v Prešove. Oboznámili sa s jej činnosťou a zoznámili sa s milými ľuďmi, ktorí tam pracujú. V príjemnej, priateľskej a tvorivej atmosfére spoločne rekonštruovali vtáčie búdky a vyrobili kŕmidlá pre hladných operencov. Ďakujeme pracovníkom O.z. Barlička za milé prijatie a podnetnú spoluprácu.

Projekt podporil Ples v opere v spolupráci s Nadáciou pre deti Slovenska z programu Škola inkluzionistov 2018.

Foto:

Pridané: 21.12.2018, Mgr. M. Pavlovská

PLAVECKÁ ŠTAFETA MESTA PREŠOV

Dňa 18.12.2018 sme sa zúčastnili na ZŠ Mirka Nešpora plaveckej štafety Mesta Prešov, ktorú organizovala Asociácia športu pre všetkých. Našu školu reprezentovalo skoro 20 vybraných žiakov prvého a druhého stupňa. Žiaci mali možnosť svojimi výkonmi prekonať samých seba. Celá skupina odplávala skoro 11 000 metrov. Do školy sme sa vrátili plní dojmov.

Pridané: 18.12.2018, Mgr. J. Brhlíková, Mgr. J. Novák

Tri prasiatka

Na hodinách anglického jazyka v prípravných ročníkoch využívame vyučovanie hrou, piesňou, ale i rozprávkou. Pretože žiaci majú radi rozprávky, jednu z nich sme si nacvičili a zahrali. Tri malé prasiatka nám znova ukázali, že dobro vždy zvíťazí nad zlom. Nakoniec sme si aj pesničku o troch prasiatkach zvesela zaspievali. 

Pridané: 17.12.2018, Mgr. J. Brhlíková

Viem, čo zjem?"

Je zaujímavý projekt, ktorý  patrí do celosvetového programu o zdravej výžive. Cieľom projektu je motivovať žiakov k vyváženému životnému štýlu, správnym stravovacím návykom a podporiť v nich záujem o pohybové aktivity.

Úlohy vyplývajúce z tohto projektu sme so žiakmi plnili 12.12.2018 formou tvorivých činností, pri ktorých sa deti  veľa naučili o dôležitej úlohe potravín a dobrých stravovacích návykoch. Pracovníčky Úradu verejného zdravotníctva SR deti zaujali prednáškami na tému Pestrá strava. Žiaci sa dozvedeli veľa nových vecí o potravinách a zistili, či sa sami zdravo stravujú. V rámci  projektu žiaci školy plnili aj praktické úlohy súvisiace s nákupom potravín. Zisťovali ceny určených výrobkov odhadom, a potom ich porovnávali. Potom sme s  deťmi pracovali na príprave zdravej desiaty. Spoločne sme prichystali  chutné  ovocné a zeleninové maškrty, ktoré sme navzájom ochutnávali a spoločne si spríjemnili predvianočný čas.

Pridané: 17.12.2018, Mgr. I. Kučová

Erasmus + 6. deň

Deti vyrábali survachki „survačky". Symbolom excelentnosti oslavy konca roka v Bulharsku je survachka, ktorá je od nepamäti nevyhnutnou prítomnosťou v domácnostiach v meste i na vidieku. Survaška je vetva čerstvého rezaného dreva, teda zeleného, čerstvého, „surova" v bulharčine. Prečo drevo? No, pretože tento pokorný strom je najdôležitejším z tých, ktorí rastú v týchto zemepisných šírkach. Je to prvá strieľať na jar a posledná, ktorá na jeseň prináša ovocie. Okrem toho sú jej vetvy veľmi flexibilné a odolné. Z cornejo vetvy a jeho malých bočných odbočiek je vytvorený artefakt takmer jeden meter dlhý, ktorý sa podobá srdcu prepichnutému šípkou. Potom sú srdce a šíp zdobené vláknami bielej a červenej vlny, sušeného ovocia, kukurice, sušenej papriky ... Keď udrú hodiny dvanástu hodinu, každé dieťa berie svoju survačku. Najprv pozdraví svojich rodičov, ľahko ňou ich poklepká po chrbte a recituje slávnostné augury. Dieťa: Surva, surva, šťastie a radosť, zlatý hrot v pšeničnom poli, červené jablko v záhrade, dom plný hodvábu, zdravie a silu počas roka. Udieraný: amen a ponúka dieťaťu malé dary, zvyčajne mince. Dieťa: Surva, surva, šťastie a radosť, zdravie a silu v priebehu roka, šťastný nový rok.

Potom sme dostávali certifikáty. V závere dňa sme boli v obchodnom centre Serdika. Večer spoločná večera a večer už všetci spolu na hoteli.

Foto:

Pridané: 15.12.2018, PaedDr. R. Rodáková

Erasmus + 5. deň 

Tvorba spoločného kalendára - všetci do svojich mesiacov kreslili krojované postavy- teda my a žiaci. Popoludní sme mali voľno a večer sme boli na ľudovej zábave - tradičné jedlá, tance, ochutnávka vín. Chlapci boli s rodinami a novými priateľmi na prechádzke večernou Sofiou a aj my sme sa prešli po Sofii. Posielame nejaké foto.

Foto:

Pridané: 14.12.2018, Mgr. M. Kľučárová

Erasmus + 4. deň 

Bulharská tradičná dedina - Gorno Draglischte - rodina a jej tradičný starý dom - babička Deschka nás naučila piecť tradičný bulharský chlieb - BANICA a jej dcéra nás naučila robiť bulharské bonbóny no a jej vnučka učila deti robiť vlnené gule ako ozdobu na ľudový kroj. Dopoludnia sme cvičili a plávali vo wellness v Banskom - lyžiarske stredisko.

Foto:

Pridané: 14.12.2018, PaedDr. R. Rodáková

Zmeníme sa my alebo príroda?

Príroda sa neustále mení k horšiemu a bez našej pomoci sa nič nezmení. Každý moment nášho života, každý hektár našej planéty ja ovplyvnený ľudskou činnosťou a žiaľ, väčšinou je výsledok negatívny. Aj to najkrajšie Labutie jazero bude raz zničené ľudskou činnosťou. Ak zničíme aj to posledné jazero a tú poslednú labuť, prispôsobí sa aj krásne Labutie jazero? Týmito ideami sa zaoberá filmový festival Ekotopfilm – Envirofilm. Festival je sprevádzaný mnohými sprievodnými akciami. Na jednej z nich sa zúčastnili aj žiaci ZŠ Matice slovenskej 13 v Prešove. Cieľom akcie bolo poukázať na to, že so zmenou môže začať každý z nás.

Pridané: 14.12.2018, Mgr. I. Lenzová

PROJEKT - Kreatívna dielnička

Dňa 10.12.2018 sa trieda 8.A zúčastnila praktického vyučovania v školských dielňach SOŠT, Volgogradská 1, Prešov. Žiaci pracovali v 2 skupinách. Prvá skupina v drevodielni vyrábala mini stoličky, vtáčiu búdku a vianočné ozdoby. Druhá skupina pracovali v 3D programe. Narysovali súčiastku a pomocou CNC stroja vyrobili drevenú kľúčenku.  Skupiny sa v činnostiach menili. Tento projekt podporil Ples v opere v spolupráci s Nadáciou pre deti Slovenska z programu Škola inkluzionistov 2018.

Žiaci pracovali pod vedením odborných učiteľov SOŠT a vyučujúcich techniky  PaedDr. M. Vozárikovej a Mgr. M. Križanovej.

Foto:

Pridané: 13.12.2018, Mgr. M. Križanová

Erasmus + 3. deň

Dnes sme sa ocitli 150 km od Sofie v Rilskom monastieri (bulh. Рилски манастир). Je to najväčší a asi aj najznámejší kláštor pravoslávnej cirkvi v Bulharsku, ktorý sa rozkladá na ploche 8 800 m². Nachádza sa v severozápadnej časti pohoria Rila. Bol založený už v 10. storočí a patrí k najvýznamnejším pamiatkam celého Bulharska. V roku 1983 bol zaradený na zoznam svetového dedičstva UNESCO.

Ďalej sme putovali do Banska, ktoré je bulharským mestom v juhozápadnom Bulharsku v Blagoevgradskej oblasti blízko mesta Razlog a pohoria Pirin. Vzniklo v čase okolo 17. storočia. Je to jedno z najvýznamnejších miest, a to hlavne z hľadiska historických pamiatok, ktoré sa na území tohto mesta nachádzajú. Môžeme tu nájsť až 120 rôznych stavieb, ktoré nadchnú každého milovníka pamiatok a zaujímavej architektúry. V tejto lokalite možno nájsť hneď dva ski areály, a to areál Šiligarnika a tiež Chalin valog. 

Večer sme boli v hoteli Aquilon Residence & SPA. Na diskotéke boli hviezdami večera slovenskí chlapci Mário, Filip a Patrik. Záver diskotéky patril Patrikovi, ktorý zabával svojím tancom všetkých prítomných.

Foto:

Pridané: 12.12.2018, Mgr. S. Eštočinová


Erasmus + 2. deň

V druhý deň nášho pobytu v Sofii sme navštívili školu 119 Su „Ak. Mihail Amaudov“, kde sme sa stretli s pánom riaditeľom Diyan-om Stamatov-om. Večer sme sa vybrali na prechádzku mestom, počas ktorej sme obdivovali večernú vianočnú Sofiu. Vstúpili sme aj do Národného divadla Sofia, v ktorom sa konal koncert tradičnej bulharskej hudby. Záverečným bodom programu bola prehliadka Katedrály sv.  Alexandra Nevského. Tento kostol je vybudovaný v novobyzantskom štýle a v jeho interiéri je vystavená aj relikvia Alexandra Nevského. Kostol bol vybudovaný na počesť ruských vojakov, ktorí padli v boji za oslobodenie Bulharska spod tureckej nadvlády v rusko-tureckej vojne v rokoch 1877-1878 a ako poďakovanie ruskému cárovi Alexandrovi II., vďaka ktorému získalo Bulharsko v roku 1878 svoju nezávislosť. V jeho krypte pod katedrálou sa nachádza jedna z najväčších galérií pravoslávnych ikon na svete.

Foto:

Pridané: 12.12.2018, Mgr. S. Eštočinová

MIKULÁŠ S ČERVENOU ČIAPOČKOU

Mikulášsky rozprávkový darček si mladší žiaci našej školy rozbalili návštevou divadelného predstavenia Červená Čiapočka v DJZ v Prešove dňa 10.12.2018.

Milý príbeh o dievčatku, prefíkanom vlkovi, starej mame a horárovi žiaci dôverne poznali. Nové netradičné  spracovanie tejto rozprávky deti veľmi potešilo. Nádherná scéna, pestré kostýmy a veselé pesničky divákov hneď očarili. Hviezdami krásneho predstavenia boli nielen Červená Čiapočka – pekná, bystrá a vynaliezavá, ale hlavne Vlk, ktorý deti neustále rozosmieval  svojím humorom, nadhľadom a iróniou. Všetci si okrem pobavenia odniesli domov aj dôležité ponaučenie, že svojich túžob sa nikdy nemajú vzdávať! 

Pridané: 11.12.2018, Mgr. I. Kučová a Mgr. M. Pavlovská

Erasmus + Bulharsko

Šťastne sme doleteli do Sofie, hlavného mesta Bulharska.

Foto:

Pridané: 10.12.2018, Mgr. S. Eštočinová

Zmena režimu príchodu a odchodu žiakov a rodičov do školy a zo školy

Vzhľadom na ukončenie prác na spojovacích chodbách a vestibule sa mení režim príchodu a odchodu žiakov do školy nasledovne:

Od pondelka 10.12.2018 žiaci ráno vstupujú do školy cez hlavný vchod, prezúvajú sa vo vestibule školy, do pavilónov vstupujú už v prezuvkach, topánky a oblečenie si odložia v šatni alebo na miestach na to určených. Vo vnútorných priestoroch školy sa žiaci pohybujú len v prezuvkach!

Po vyučovaní sa žiaci prezúvajú až vo vestibule školy, prezuvky si nosia domov.

Ranné schádzanie žiakov ako aj odchod detí z ŠKD sa bude uskutočňovať tak isto cez hlavný vchod.

 • Ranné schádzanie – deti sa prezujú vo vestibule, topánky si uložia s ostatnými vecami v šatni.
 • Popoludní privedie deti do vestibulu   vychovávateľka ŠKD – podľa zadaného odchodu na prihláške /15.00 hod. -  16.00 hod. -  16.30 hod. – 17.00 hod./

Odchod v inom čase si rodič dohodne s  vychovávateľkou telefonicky, do nainštalovania hlásnika.

Zároveň žiadame rodičov, aby rešpektovali zákaz vstupu do pavilónov.

Pridané: 7.12.2018,  PaedDr. Renáta Rodáková – riaditeľka školy

Každý sme inÝ a predsa sme rovnakí.

Dokumenty o ľudských právach majú slávnostný úvod, v ktorom sa hovorí, že všetky práva pramenia z rovnosti ľudí. Rovnosť však neznamená rovnakosť. Rozdiely medzi ľuďmi nesmú byť dôvodom na nerovnaké zaobchádzanie.
Projekt Rozmanité školy, do ktorého sa zapojili aj pedagógovia ZŠ Matice slovenskej 13 v Prešove, je zameraný na inovatívny prístup k téme stereotypov a predsudkov vo vyučovaní. Ponúka učiteľom možnosť získať pedagogické zručnosti, metódy a materiály v oblasti interkultúrneho vzdelávania na osobnostnom prístupe.
Lektor a koordinátor projektu Rozmanité školy, Andrej Návojský, predstavil  aktivity, ktoré primárne nie sú o "iných" kultúrach, ale skôr o vnímaní rozmanitého sveta okolo, o vedomej práci s vlastnými stereotypmi, zároveň prakticky predviedol  aktivizujúce metódy  na lepšie spoznávanie a budovanie vzájomnej dôvery medzi žiakmi v triedach.


Pridané: 10.12.2018, Mgr. I. Lenzová

Mikulášska burza na Matici

V deň svätého Mikuláša členovia ŽIACKEJ ŠKOLSKEJ RADY usporiadali už 4. ročník výmennej burzy, na ktorej si mohli deti medzi sebou vymieňať hračky, knihy a iné drobnosti. Každý, kto burzu navštívil, si z nej mohol niečo odniesť. Ani na Mikuláša sme tak nezabudli, že sa môžeme správať šetrnejšie k prírode a výmenou vecí navzájom tak zmenšovať množstvo odpadu.  

Akcia bola spojená aj so zbierkou pre chlpatých hladošov v útulku. Ďakujem za Vaše príspevky na burzu aj zbierku.

Pridané: 7.12.2018, Mgr. M. Pavlovská

Vianočná výstava

Žiaci všetkých ročníkov vystavujú svoje maľby v priestoroch našej školy.
Zastavte sa, príďte si ich pozrieť a potešte sa z farebnej krásy v predvianočnom zhone...
 
Pridané: 7.12.2018, Mgr. M. Režnická
 

Kreatívna dielnička

V rámci programu Škola inkluzionistov, ktorý sa realizuje na našej škole v spolupráci s Nadáciou pre deti Slovenska a s finančnou podporou Plesu v opere, získala škola grant vo výške 2 000 eur na realizáciu malého projektu „Kreatívna dielnička“.

Viac tu: https://www.zsmaticeslovenskej.sk/skola-inkluzionistov/

Pridané: 6.12.2018, Mgr. B. Likeová

Okresné kolo Technickej olympiády

8.11.2018 - opäť nastal čas na meranie síl v technike. Zišli sa mladší aj starší žiaci. Témy recyklácia, kovy, drevo, plasty a elektrotechnika si našli svoje miesto v teste. Do okresného kola postúpili žiaci:

Kategória A – David Hudák, Eduard Sopko – VIII.A

Kategória B – Samuel Vysoký – VI.A

Dňa 29.11.2018 na  Okresnom kole Technickej olympiády starší žiaci vyrábali - Rapkáčik a mladší žiak - Domček vešiak na kľúče. David a Eduard sa umiestnili na 5. mieste z 15 škôl. Rozhodovalo len pár bodov, aby mohli byť na 3. mieste. Samuel skončil na 10. mieste zo 14 škôl. Súťažiacim blahoželáme a prajeme veľa úspechov do ďalších súťaži.

Foto:

Pridané: 6.12.2018, PaedDr. M. Vozáriková a Mgr. M. Križanová

Deň s native speakers

Dňa 30.11.2018 mali žiaci 2. - 9. ročníka našej školy možnosť zažiť vyučovacie hodiny angličtiny s native speakrom. Jazyková škola Sidaschool nám sprostredkovala dvoch lektorov, ktorí viedli vyučovanie v jednotlivých triedach. Žiaci sa rozprávali o morálnych dilemách, zdravom stravovaní a vytvárali aj projekt ich vysnívanej reštaurácie. Prostredníctvom komunikácie s rodeným anglicky hovoriacim lektorom mali žiaci možnosť zdokonaliť si svoje cudzojazyčné komunikačné schopnosti a prekonať strach rozprávať v cudzom jazyku.
Pridané: 6.12.2018, PaedDr. E. Lange

IBOBOR 2018-MEDZINÁRODNÁ INFORMATICKÁ SÚŤAŽ

Od 12. do 16.11.2018 prebehla online súťaž z informatiky. Zúčastnilo sa jej 60 žiakov našej školy v rôznych kategóriách – Drobec, Bobrík, Benjamín, Kadet. Úspešných máme 21 žiakov. Na celom svete sa zapojilo 2 165 979 žiakov a na Slovensku sa zapojilo 77 928 z 979 škôl. Zaujímavé je to, že súťaž prebiehala súčasne v jednotlivých kategóriách na celom svete. Gratulujeme našim úspešným žiakom.

Výsledková listina: tu

Konečné výsledky: tu

Pridané: 3.12.2018, Mgr. M. Križanová

PLAVECKÝ KRÚŽOK

Po ukončenej rekonštrukcii plavárne na ZŠ Mirka Nešpora sa opäť realizuje Plavecký krúžok každý štvrtok v čase od 14.30 do16.00 hod.

Pridané: 28.11.2018, Mgr. S. Eštočinová

CESTOPIS Z KRAJA KULTÚRNYCH PAMIATOK

Je literárno-výtvarná súťaž, ktorá sa  koná pod záštitou známej a deťmi obľúbenej slovenskej spisovateľky Gabriely Futovej.   Vyhlásila ju KOCR Severovýchod Slovenska pri príležitosti Európskeho roka kultúrneho dedičstva,  kde sa Prešovský kraj predstavuje ako unikátny Kraj kultúrnych pamiatok. 

Do tejto  zaujímavej súťaže sa zapojili  žiaci IX.A triedy Kamila Vlasáková, Lucia Šoltisová a Mário Rabatin svojimi slovesnými  aj výtvarnými prácami. Držíme im palce, aby obrázky a príbehy zaujali porotu.

Kostol sv. Mikuláša - Prešov

Rímskokatolícky kostol v Bzenove

 Kúpele na Cemjate pri Prešove 

Foto:

Pridané: 27.11.2018, Mgr. M. Režnická

Vianočná pohľadnica 2018

Oravské kultúrne stredisko každoročne vyhlasuje medzinárodnú výtvarnú súťaž v tvorbe vianočných pohľadníc. Ide o subjektívnu výtvarnú výpoveď a detskú interpretáciu najkrajších sviatkov.
Žiaci II.A  maľovali témy koledníkov, troch kráľov, vianočných anjelov, vyzdobených stromčekov i zasneženú krajinu so snehuliakmi. 
Pridané: 26.11.2018, Mgr. M. Režnická

Bubnovačka 2018

Pri príležitosti 19. novembra - Svetového dňa prevencie týrania a zneužívania detí, organizovalo centrum Slniečko n.o. už 5. ročník Bubnovačky  "Aby bolo deti lepšie počuť!" Cieľom tejto akcie bolo upozorniť na potrebu počúvať hlas detí a rešpektovať ich, ako aj všetky ich práva. V tomto duchu sme sa aj my, ako každý rok, zapojili do tejto akcie a ukázali, že nám hlas detí nie je ľahostajný!!! Celá škola sa zapojila do bubnovania na všetko, čo vydávalo zvuk a hluk. Toto príjemné podujatie, napriek chladnému počasiu, vytiahlo von desiatky žiakov a učiteľov, aby sa spojili a dokázali, že hlas detí je pre nás dôležitý!!! 
Pridané. 21.11.2018, Mgr. S. Petranská, Mgr. V. Lenz

Predstavujeme grantovo-vzdelávací projekt Škola inkluzionistov

Koncom uplynulého školského roka sme reagovali na výzvu Nadácie pre deti Slovenska a spolu s ďalšími 77 školami z celého Slovenska sme sa prihlásili do prvého grantovo-vzdelávacieho programu Škola inkluzionistov. V konečnom výbere uspelo 20 škôl a my sme neuveriteľne pyšní, že naša škola je jednou z nich. Viac:

Pridané: 21.11.2018, Mgr. S. Eštočinová

Medzinárodná konferencia

Dňa 16.11.2018 sa naše učiteľky PaedDr. Eva Lange a Mgr. Aniela Feňušová zúčastnili medzinárodnej konferencie učiteľov anglického jazyka v Ríme. Túto konferenciu organizuje svetová asociácia TESOL, ktorá združuje angličtinárov z celého sveta. Naša pani učiteľka PaedDr. Eva Lange bola medzi tridsiatimi vybranými učiteľmi, ktorí mali možnosť prednášať na tejto konferencii. Naše pani učiteľky sa zúčastnili aj prednášok a workshopov, kde mali možnosť oboznámiť sa s novými metódami výuky anglického jazyka vo svete a vymeniť si skúsenosti s učiteľmi angličtiny z celého sveta. 

Foto:

Pridané: 18.11.2018, PaedDr. E. Lange

Viete kto bol Leonardo da Vinci?

Na internete sme si pohľadali múdru poučku, že to bol taliansky renesančný architekt, hudobník, vynálezca, sochár a maliar. Bol opísaný ako univerzálny génius. „Hmm, tak tomu nerozumieme,“ povedali si naši tretiaci a spolu s triednymi učiteľkami sa vybrali na jedinečnú zážitkovú výstavu LEONARDIUM. Tu sa dozvedeli,  ako príroda inšpirovala Leonarda pri jeho vynálezoch, postavili si Leonardov prenosný most, digitálne upravovali a premietali jeho slávny obraz Mony Lisy. Pomocou zrkadla čítali Leonardov denník – bol totiž ľavák a písal sprava doľava. Vyskúšali si takéto písanie pomocou zrkadla – jednoduché to teda nebolo! Pomocou dvoch anatomických modelov na starom pitevnom stole  preskúmali, čo sa ukrýva v ľudskom tele, skladali priesvitnú fóliu s kresbou ľudskej kostry. Svoje pozorovacie schopnosti si otestovali  v kvíze o maliarstve. V závere výstavy ostal čas na oddych – žiaci sedeli v pohodlnej sedačke či na mäkkých vankúšoch a snažili sa urobiť „poriadok vo svojich hlavičkách“. Veď o týchto svojich zážitkoch budú ešte rozprávať pani vychovávateľkám v školskom klube, kamarátom či rodičom.

Foto:

Pridané: 15.11.2018, Mgr. A. Kašprišinová

Školské kolo Technickej olympiády

8.11.2018 - opäť nastal čas na meranie síl v technike. Zišli sa mladší aj starší žiaci. Témy recyklácia, kovy, drevo, plasty a elektrotechnika si našli svoje miesto v teste. Do okresného kola postupujú žiaci:

Kategória A – David Hudák, Eduard Sopko – 8.A

Kategória B – Samuel Vysoký – 6.A

Stretnú sa 29.11.2018 na  Okresnom kole Technickej olympiády.

Pri reprezentovaní našej školy držme chalanom prsty!

Pridané: 15.11.2018, Mgr. M. Križanová

PRÁCA S KNIHOU

Metóda Jolly Phonics je zameraná na to, aby deťom uľahčila čítanie a písanie v anglickom jazyku a už po jednom roku výučby sú deti schopné čítať slová a jednoduché vety. Na našej škole učíme anglický jazyk pomocou tejto metódy už 6. rok. Naši tretiaci sa  vždy tešia na čítanie a prácu s anglickou knižkou. Veď sa pozrite sami.

Viac tu: 

Pridané: 9.11.2018, Mgr. A. Lešigová

Rekonštrukcia telocvične

Naša telocvičňa, na ktorej sa už odráža zub času (veď budúci rok bude mať krásnu okrúhlu 50-tku) zažila slávnostný deň. Dnes bolo úspešne odovzdané stavenisko stavby: „Prešov – ZŠ Matice slovenskej 13 – telocvičňa“. Veríme a zároveň sa tešíme, že už o 6 mesiacov budú mať naši žiaci krásnu voňavú a novučičkú telocvičňu od strechy až po podlahu.

Pridané: 8.11.2018, Mgr. S. Eštočinová

Triedny aktív

Vážení rodičia, srdečne Vás pozývame na triedny aktív, ktorý sa uskutoční vo štvrtok 15. novembra 201817.00 hod v kmeňových triedach. Po triednom aktíve máte možnosť individuálnych konzultácií s ostatnými vyučujúcimi  do 19.00 hod.

Tešíme sa na Vašu aktívnu účasť.

Pridané: 7.11.2018, PaedDr. Renáta Rodáková

Príbeh našej školy

Kde bolo, tam bolo, v objatí krásnych hôr na východe Slovenska, stojí mesto Prešov. Do tohto mesta obklopeného hradmi, sa jedného dňa rozhodla prísť splnomocnenkyňa vlády SR pre rómske komunity – dobrá víla pani Klára. Písal sa rok 2006 a bolo upršané ráno. Víla Klára sa rozhodla navštíviť našu základnú školu. Stala sa jej však menšia nepríjemnosť. Cestou, keď prechádzala pomedzi pavilóny do jednotlivých tried sa celá ufúľala od blata. Oj, ako ju to len mrzelo, keď sa na seba pozrela. A tak premýšľala, čo by sa s tým dalo robiť. Veď nik sa predsa nechce len tak pri obyčajnej chôdzi ušpiniť, no nie? Nuž sa zamyslela, a keďže dobrá víla Klára je bystrá a cieľavedomá žena, hneď v nej skrsla myšlienka: „Čo keby sme vytvorili jednu spoločnú chodbu, ktorá by spájala všetky pavilóny? Tak by sme predsa zjednodušili presun princov a princezien, žiakov, do jednotlivých tried.“ Vzala teda telefón, vytočila číslo a čakala, až zdvihne jej známy rytier v lesklej zbroji, panovník a primátor mesta - pán Milan. Po chvíľke čakania sa v telefóne ozvalo hrubým hlasom: „Pri telefóne Milan, počúvam!“ „Ahoj rytier!“ ozvala sa trošku rozpačito dobrá víla a stručne mu vysvetlila svoj plán.

Tá myšlienka sa mu veru veľmi páčila, a tak venoval tomu nápadu svoj čas. Spoločnými silami sa im podarilo vyčleniť každému po 800 000 dukátov od mesta Prešov a taktiež od Úradu pre rómske komunity. Škola sa akoby kúzlom začínala meniť. Tu sa búralo, tam sa stavali nové základy, inde zas ťahali múry...

V tejto myšlienke pokračoval neskôr aj nasledovník rytiera a ďalší panovník Prešova – pán Pavol. Pomohol škole s dostavbou. Neprešlo však veľa času a prišli smutné správy. Všetky práce sa museli na dlhú dobu zastaviť.

Čas pomaly plynul. Každý, kto navštívil tú školu, mal pocit, akoby bola zakliata. Ani postavená, ani zbúraná...bola taká nijaká. Pochmúrna, ba až miestami strašidelná. Našťastie sa do vlády po dlhých 12-tich rokoch dostala nová kráľovná mesta - primátorka pani Andrea. Až jej sa podarilo našu školu zachrániť.

Teraz sa píše rok 2018 a práce sú opäť v plnom prúde. Na chodbách vidieť nové podlahy, radiátory, nové osvetlenie... Školu dokonca čaká kompletný vnútorný náter, ktorý oživí jeho chodby. Ak sa dobre zamyslíte, škola začína vyzerať naozaj  skoro, skoro, skoro ako z rozprávky.

Tento príbeh má ako každá rozprávka dobrý koniec. Všetko je predsa tak, ako má byť a pani Orgovánová, pán Benč, pán Hagyary aj pani Turčanová sa len spokojne usmievajú. Majú na to dobrý dôvod. Prvotná myšlienka sa zmenila na realitu a my všetci sa z toho môžeme len tešiť.

V roku 2019 nás čaká veľká oslava dostavby, na ktorej sa všetci stretneme.

Ďakujeme.

Žiaci ZŠ Matice slovenskej 13 v Prešove  

Foto:

Pridané: 26.10.2018

 

 

„Najzaujímavejšie podujatie školskej knižnice“

Už 14. ročník súťaže sa konal tak ako vždy, štvrtý pondelok v mesiaci október. Tento celoslovenský projekt sa uskutočňuje pod záštitou Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky. Cieľom súťaže je zábavnými formami práce s knihou podporiť u žiakov dobrý a trvalý vzťah ku knihe, školskej knižnici a k čítaniu, poznávaniu nového. Tohtoročnou témou Medzinárodného dňa školských knižníc je „Skutočné knižnice – skutočné vzdelávanie: 100 rokov od vzniku Česko-Slovenska“.

Zapojili sme sa a pracovala celá škola. V rámci tohto dňa sme ponúkli aktivity v dielňach: beseda s ilustrátorkou Júliou Mádzikovou, výstava kníh našich prarodičov, ručná výroba papiera, prezentácia na tému: Rozvoj vedy a techniky v Československu. V triedach pracovali žiaci na svojich projektoch, z ktorých sme vytvorili maxi leporelo.

Všetko je zdokumentované a čakáme na výborné výsledky a umiestnenie. Držme si všetci palce!

Foto:

Pridané: 26.10.2018, Mgr. Z. Bartošíková

 

INFO USA CENTRUM

Vo štvrtok 25. októbra 2018 navštívili vybraní žiaci 7. - 9. ročníka s p. učiteľkami PaedDr. Lange a Mgr. Puchalovou kultúrno-edukačné centrum americkej ambasády Info USA, ktoré sídli v Štátnej vedeckej knižnici v Košiciach. Spolu s overením schopnosti počúvania s porozumením (prezentácie boli samozrejme v anglickom jazyku) sa dozvedeli informácie o centre a rôznych ponúkaných aktivitách, ale hlavne si pripomenuli 100 rokov slovensko-amerických vzťahov. Po prezretí prezentácie Odvaha byť slobodný - With courage for freedom and democracy si nové vedomosti overili v zaujímavom kvíze a návštevu ukončili zábavnou geografickou hrou.

Pridané: 26.10.2018, Mgr. A. Puchalová

EKOPOSTER 2018

Ekoposter je tradičná celoslovenská súťaž vo výtvarnej tvorbe kolektívov žiakov základných škôl, žiakov gymnázií s osemročným vyučovaním a žiakov ZUŠ.  Cieľom súťaže je podnecovať myslenie žiakov, aby videli, mysleli a konali ekologicky. Každý rok sa do nej zapájame aj preto, že našim žiakom nie je ľahostajný stav životného prostredia a majú záujem chrániť prírodu. Žiačky siedmeho ročníka vytvorili svoje obrazové názory rôznymi výtvarnými technikami - kresbou, maľou a kombináciou techník. Eko plagáty majú svoju výpovednú hodnotu a nepriamo vedú k zamysleniu: „EKO ĎALEJ, ĽUDIA?“

Foto:

Pridané: 24.10.2018, Mgr. M. Režnická

ZÁLOŽKA DO KNIHY SPÁJA ŠKOLY 2018

Záložka do knihy spája školy je medzinárodný projekt, do ktorého sú zapojené české a slovenské školy.

Téma tohto ročníka Rozprávky, bájky, povesti a príbehy nepoznajú hranice zaujala všetkých žiakov. Záložky  začali vyrábať už v septembri. Pri realizácii bol vhodný každý grafický prejav, každá technika;  nakoniec prevládala kresba, maľba a vytrhávanie motívov z farebného papiera.  Žiaci sa inšpirovali prečítanými rozprávkami, bájkami, povesťami.  

S družobnou školou z Prahy 9 si záložky vzájomne vymenia spolu s vyhodnotením projektu, fotografiami a darčekmi.

Najvydarenejšie záložky  boli vystavené na paneloch počas Medzinárodného dňa školských knižníc,  mohli  si ich pozrieť všetci žiaci, učitelia aj  návštevníci školy. 

Foto:

Pridané: 23.10.2018, Mgr. M. Režnická

 

100 rokov ČSR

Žiaci 8. ročníka navštívili Krajské múzeum v Prešove v rámci Medzinárodného dňa školských knižníc, kde si poprezerali výstavu exponátov venovanej 100. výročiu vzniku Československej republiky. Potom naša dejepisná exkurzia pokračovala do Caraffovej väznice, kde sa konala výstava venovaná prvému československému prezidentovi T. G. Masarykovi. Žiaci mali možnosť vidieť veľké množstvo fotografií, doplnené komentárom sprievodcu.

Pridané: 22.10.2018, Mgr. L. Jacko

PONOŽKOVÝ OKTÓBER

MAJME SRDCE NA SPRÁVNOM MIESTE A PODPORME DOBRÚ VEC!

Členovia ŽIACKEJ ŠKOLSKEJ RADY s odhodlaním podporili nápad pomôcť ľuďom bez domova a zorganizovali zbierku teplých ponožiek. Budeme radi, keď v nadchádzajúcom zimnom období ponožky zahrejú ľudí, ktorí to potrebujú. Viac tu:

Healthy diet

Aj žiaci VI.B si na hodinách anglického jazyka pripomenuli Svetový deň výživy a naučili sa čo to o vyváženom stravovaní...
... slovíčka sa učia ľahšie, keď je zábava :-)
 

Pridané: 18.10.2018, Mgr. A. Puchalová

Eko Alarm

V rámci projektu Eko Alarm prišli na našu školu v dňoch ôsmeho a deviateho októbra lektorky z neziskovej organizácie Priateľov Zeme – SPZ, aby aj žiaci u nás získali ďalšie poznatky k triedeniu a recyklácii odpadov.  Cieľom projektu je zavedenie systému zberu triedeného odpadu na slovenských materských, základných a stredných školách a predchádzanie vzniku odpadu v celej školskej komunite (študenti, učitelia, nepedagogický personál, rodičia a pod.).

Projekt Eko Alarm nám dáva šancu práve na to, aby sme prispeli ku skrášleniu našej krajiny, v ktorej sme zavalení odpadom.

Pridané: 12.10.2018, RNDr. M. Širý

Cezpoľný beh

Dňa 27.9.2018 sa na ZŠ Šmeralova uskutočnilo okresné kolo v cezpoľnom behu žiakov a žiačok základných škôl. Našu školu reprezentovali dve trojčlenné družstvá, a tak si v chladnom jesennom počasí zašportovali  naši žiaci i naše žiačky. Za reprezentáciu školy im ďakujeme.

Foto:

Pridané: 4.10.2018, Mgr. Brhlíková

Matica v pohybe

Dňa 26.9. sme na  našej škole prežili športové dopoludnie Matica v pohybe v rámci Svetového týždňa športu a Národného programu boja proti obezite. Žiaci našej školy si zmerali sily so svojimi spolužiakmi. Na stanovištiach triafali loptu do bránky,plazením podliezali špagáty, hádzali kriketkou na cieľ, skúsili si bežecký slalom, preliezali lanovú lavičku, hádzali krúžky na tyč, skákali na švihadle a preťahovali sa lanom. Krásnym areálom školy v nádhernom jesennom počasí sa niesla radosť a smiech našich natešených žiakov. Veď šport v duchu olympizmu neprináša len výsledky, ale aj pocit šťastia, spolupatričnosti a tolerancie.

Foto:

Pridané: 4.10.2018, Mgr. Brhlíková

Piknikové čítanie - 1. stupeň

Knižnica P.O.Hviezdoslava v Prešove v rámci 13. ročníka festivalu Prešov číta rád zorganizovala aktivitu Piknikové čítanie. Aj my žiaci 1.stupňa Základnej školy Matice slovenskej 13 sme sa zapojili. Deky sme si rozprestreli, pochutinky nachystali, knihy otvorili a piknik s knihou mohol začať.

Foto:

Pridané: 1.10.2018, Mgr. Paličková

Piknikové čítanie

ZŠ Matice slovenskej 13 v Prešove sa zapojila do 13. knižničného festivalu Prešov číta rád, ktorý usporadúva Knižnica P.O. Hviezdoslava v Prešove. Zámerom festivalu ja podpora čitateľskej gramotnosti a propagácia literatúry a čítania. Počas troch dní /26.9. až 28.9.2018/ sa bude aj tento rok konať tzv. piknikové čítanie. Ide o piknikovanie verejnosti  s knihou na ktoromkoľvek mieste v Prešove, ale aj mimo neho. Výsledkom bude čitateľská pikniková mapa Prešova a sveta, ktorej súčasťou budú aj naši žiaci, tiež zápis do čitateľských denníkov a výtvarné spracovanie prísloví a porekadiel v anglickom a slovenskom jazyku. 26.9. 2018 sa aktívne zapojili žiaci 8. a 9. ročníka čítaním slovenskej i cudzojazyčnej literatúry, čím sme si pripomenuli Svetový deň jazykov. Príjemnú atmosféru umocnilo slnečné počasie, spoločnosť priateľov a dobroty, ktoré k pikniku tiež patria.

Foto:

Pridané: 28.9.2018, Mgr. Ingrid Lenzová

Anglické príslovia a porekadlá

V rámci Európskeho dňa jazykov a Projektu Erasmus, do ktorého je naša škola aktívne zapojená, starší žiaci  maľovali príslovia a porekadlá. Doplnili ich aj slovným vyjadrením v slovenskom a anglickom jazyku, hoci sú určite dostatočne zrozumiteľné  v obrazovej forme.
Pridané: 28.9.2018, Mgr. Režnická

Patríme medzi Naj webové stránky

Celoslovenská iniciatíva Rozumieme nadaným prostredníctvom projektu Základné školy v Prešove zverejnila víťazov Naj webových stránok prešovských základných škôl.

Sme TRETÍ!!! 

Ďakujeme :-)

Viac informácií nájdete na: https://www.rozumiemenadanym.sk/naj-webove-stranky-zs.html

Pridané: 21.9.2018, Mgr. S. Eštočinová

Vážení rodičia!

Od 17. septembra 2018 sa začínajú realizovať dokončovacie práce na spojovacích chodbách a vo vestibule školy.

Z tohto dôvodu sa mení organizácia vyučovania, ktorá je zameraná predovšetkým na bezpečnosť žiakov, rodičov a zamestnancov školy.

 

Vstup do pavilónov č. 1, č. 2, č. 3 bude možný iba cez bočné vchody (prípravný ročník, prváci, druháci, tretiaci a žiaci 7., 8. a 9. ročníka).

Žiaci z tried umiestnených na poschodí nad školskou jedálňou (4.A, 4.B, 5.A, 5.B, 6.A, 6.B) budú vstupovať do školy cez hlavný vchod (od OC Družba).

Žiaci budú po vyučovaní zo školy odchádzať tými istými vchodmi, ktorými do nej vstupovali.

 

Žiadame Vás, rodičia,  aby ste v maximálnej možnej miere obmedzili vstup do jednotlivých pavilónov školy. V prípade potreby kontaktujte triednych učiteľov.

 

Pridané: 14.9.2018, PaedDr. R. Rodáková

 

Poupratovali sme si okolie školy

 „DOSŤ BOLO ODPADKOV!“ ozývalo sa po chodbách školy dňa 14.9.2018. A neostalo len pri hlasnom kričaní. O 11-tej hodine  sa roztvorila školská brána a na dvor vybehli žiaci I. stupňa vyzbrojení rukavicami, igelitovými vrecami, odpadkovými košmi, či separačnými taškami.  Rozhodli sa, že v sprievode svojich učiteliek pôjdu príkladom ostatným obyvateľom okolia školy, a ukážu ostatným, že zbierať odpadky nie je hanba. Práve naopak, mali by sme to robiť s akousi hrdosťou, lebo robíme niečo pre seba, pre naše čistejšie okolia a našu Zem. Každému z nás by malo záležať na lepšej budúcnosti, a tá by nemala byť spojená so špinavou krajinou.

Celej tejto veľkej  „upratovacej“ aktivite žiakov predchádzala beseda s triednymi učiteľkami a spoločné zamyslenie sa nad neporiadkom vo svojom okolí. Prečo vlastne ľudia hádžu ohorky z cigariet, odpadky, obaly a plastové fľaše na zem namiesto do koša? 

Na tieto jednoduché otázky sa ťažko hľadá odpoveď. A tak paradoxne deň pred medzinárodnou akciou Upracme (si) Slovensko – Svetový čistiaci deň naplánovanou na 15. septembra, aj žiaci našej školy priložili ruku k dielu a vyčistili okolie svojej školy od odpadkov. 

Foto:

Pridané: 17.9.2018, Mgr. A. Kašprišinová

Eco recykluj tour

Všade okolo nás sa hovorí o recyklácii,
separácii, o zbytočných obaloch, či
uvedomelom nakupovaní. Napriek tomu,
mnohí z nás odpad netriedia a nakupujú
stále rovnaký tovar bez ohľadu na jeho
dopad na životné prostredie. Ak však
nechceme žiť na jednom veľkom smetisku,
je na čase, aby sme si osvojili niekoľko
dôležitých zásad zodpovedného správania.
Aký odpad tvoril človek v minulosti a ako
je tomu v súčasnosti?
Aká je cesta odpadu a ako obmedziť jeho
tvorbu?
 
Odpoveď na tieto otázky hľadali naši žiaci v  rámci eko-výchovného
koncertu ECO Recykluj TOUR s Thomasom Puskailerom a Martinom
Madejom . Na hodinu sme sa stali súčasťou interaktívneho programu, kde
nechýbali zaujímavé súťaže, kvízy, eko-pesničky či krátke videá so známymi
osobnosťami šou biznisu. Na záver žiakov potešila autogramiáda.

Všade okolo nás sa hovorí o recyklácii, separácii, o zbytočných obaloch, či uvedomelom nakupovaní. Napriek tomu mnohí z nás odpad netriedia a nakupujú stále rovnaký tovar bez ohľadu na jeho dopad na životné prostredie. Ak však nechceme žiť na jednom veľkom smetisku, je na čase, aby sme si osvojili niekoľko dôležitých zásad zodpovedného správania. Aký odpad tvoril človek v minulosti a ako je tomu v súčasnosti? Aká je cesta odpadu a ako obmedziť jeho tvorbu? Odpoveď na tieto otázky hľadali  naši žiaci v rámci eko-výchovného koncertu ECO Recykluj TOUR s Thomasom Puskailerom a Martinom Madejom. Na hodinu sme sa stali súčasťou interaktívneho programu, kde nechýbali  zaujímavé súťaže, kvízy, eko-pesničky či krátke videá so známymi osobnosťami šoubiznisu. Na záver žiakov potešila autogramiáda.

Foto:

Pridané: 13.9.2018, Mgr. A. Kašprišinová

Orientačný beh

Dňa 29. 5. 2018 sa na  ZŠ Mukačevská konali preteky –Orientačný beh, okresné i krajské kolo. Našu školu reprezentovalo niekoľko družstiev žiačok a družstvo žiakov z II. stupňa. Naši žiaci Peter Cicoň, Matej Hric, Matúš Matyas a Francisco Paľuch  vo svojej kategórii získali popredné miesto a postúpili do celoslovenského kola, ktoré sa konalo v dňoch 12. 6. – 13. 6. 2018  v Martine.  Chlapcom za reprezentáciu školy ďakujeme a prajeme im veľa šťastia a úspechov v stredoškolskom štúdiu!

Foto:

Pridané: 13.9.2018, Mgr. J. Brhlíková

Majstrovstvá Slovenska v Turisticko-orientačnom behu

A tak sa to vlastne všetko začalo.... Dňa 15.5.2018 sa početná skupina našich žiakov pod vedením pedagógov PaedDr. Márie Vozárikovej a Mgr. Jany Brhlíkovej zúčastnila Majstrovstiev okresu Prešov a Sabinov v Turisticko-orientačnom behu, ktoré sa konali na Cemjate pri Prešove. Nadšenie a vedomosti našich žiakov ich posunuli výsledkami do ďalšieho kola na majstrovstvá kraja. 9. júna sa zúčastnili Majstrovstiev Košického a Prešovského kraja, ktoré sa konali v Kysaku pri horárni. Počasie nám prialo, slniečko sledovalo všetkých našich súťažiacich a šťastlivo ich priviedlo do cieľa. Napokon, svedčí o tom aj výsledková listina. Naši žiaci Tomáš Prusák, Zuzana Kočanová, Marko Richnavský, Sebastián Pribiš a Zuzana Rapavá dosiahli medailové umiestnenia  a postúpili tak na Majstrovstvá Slovenska, ktoré sa konali 8. septembra v Trebišove. Tu nás reprezentovali 5 žiaci. Účasti predchádzala zodpovedná teoretická aj praktická príprava na pôde našej školy. Všetci žiaci sa statočne popasovali s úlohami a poriadne si zabehali v lone nádhernej prírody a kultúrnych pamiatok. Napokon obsadili celkovo veľmi pekné umiestnenia. Za ich snahu im srdečne ďakujeme!

Tomáš Prusák: 11. miesto

Zuzana Kočanová: 4. miesto

Marko Richnavský: 6. miesto

Sebastián Pribiš: 8. miesto

Zuzana Rapavá: 9. miesto

Foto:

Pridané: 13.9.2018, Mgr. J. Brhlíková

 

Svetový deň PRVEJ POMOCI

 

Začiatok školského roka so sebou prináša viacero nástrah a to nielen v oblasti bezpečnej cesty detí do a zo školy, ale aj priamo v škole. Preto je veľmi dôležité, aby poskytnutie prvej pomoci ovládali aj deti.

Dňa 10. septembra 2018 sa žiaci I. stupňa spolu so svojimi učiteľkami zahrali na malých záchranárov. Prostredníctvom zaujímavej prezentácie sa zamysleli nad každodennými situáciami, ktoré ohrozujú ich zdravie. Žiaci si osvojili základné zručnosti potrebné pri poskytovaní prvej pomoci. Oboznámili sa s pojmami ako „úraz, choroba, prvá pomoc“, či „tiesňová linka“. Naučili sa zastaviť krvácanie z nosa, znehybniť zlomenú končatinu. V závere si vyskúšali stabilizovanú polohu, ale aj ako sa prenášajú zranení na dlhšiu vzdialenosť.

Bol to zaujímavý deň a veríme, že sa nám podarilo upozorniť žiakov na to, čo je dôležité pre zdravie každého z nás.

Foto:

Pridané: 12.9.2018, Mgr. A. Kašprišinová

Práva dieťaťa

Deti, na rozdiel od dospelých, nemajú možnosť za svoje práva bojovať, uplatňovať ich žiadnym legitímnym spôsobom, často ich ani nepoznajú.

Deti nemôžu voliť, spísať petíciu či podať trestné oznámenie na súd.

Deti potrebujú ochranu a špeciálnu starostlivosť, akú dospelí nepotrebujú. 

Cieľom našej akcie bolo poskytnúť informáciu o možnostiach ochrany pred násilím, zvyšovať senzitivitu voči tomuto javu, objasniť práva detí vyplývajúce z Dohovoru o právach detí, ktorý podpísala i Slovenská republika a zaviazala sa tak k ich dodržiavaniu.

Pridané: 11.9.2018, Mgr. I. Lenzová

Etiketa a spoločenské správanie

„Viete, ako sa správa pravá dáma a pravý gentleman?“ Nad touto otázkou sa zamýšľali naši ôsmaci a deviataci v stredu 5. 9. 2018.  Lektorka a vizážistka p. R. Berežná priblížila žiakom oblasť etikety a spoločenského správania. Skúsili si otestovať svoje poznatky a vedomosti. Často to boli tipovacie odpovede na otázky ako napr.: Ako sa treba obliecť do divadla? Keď sme v reštaurácii, na čo je  špáradlo a kedy ho použiť? Ako sa obliecť na prijímací pohovor? Ako sa má  sedieť na stoličke v škole? Aké by malo byť správanie žiaka voči učiteľovi? Ako pôsobí na okolie človek, ktorý sa vulgárne vyjadruje?....  Prednáška žiakov zaujala a p. Ruženka sľúbila ďalšie stretnutie.          

      

Pridané: 10.9.2018, Mgr. Kališová                                               


Bádateľko na cestách

Viete koľko schodov vedie ku kaplnke Svätého Kríža? Dnes  sme  sa dozvedeli nielen to, ale naučili sa aj veľa nového o našom meste. Cestou na Kalváriu nám Bádateľko postupne odovzdával  indície  podľa ktorých sme potom plnili rôzne tematické úlohy. Dozvedeli sme sa zaujímavosti  o histórii mesta aj Kalvárie, pripomenuli sme si pravidlá bezpečného správania sa počas cestnej premávky a zásady  správania sa v prírode. Putovanie sme zavŕšili vedomostným kvízom, ktorý sme všetci  vďaka Bádateľkovi hravo zvládli. 

Foto:

Pridané: 7.9.2018, Mgr. M. Pavlovská

Poznaj svoje mesto

V rámci Dní európskeho kultúrneho dedičstva, s využitím prierezových vzdelávacích tém - osobnostný a sociálny rozvoj, multikultúrna výchova a mediálna výchova spolu s prezentačnými zručnosťami- žiaci druhého stupňa  6.9.2018 vstúpili  do mestskej pamiatkovej rezervácie Prešova na Hlavnej ulici.  Po odbornej prednáške s pracovnými listami v rukách plnili úlohy zamerané na vyhľadávanie  pamätných tabúľ, sledovali výzdobu mestských domov, zaznamenávali sochy a súsošia.  Najväčší dojem na nich zanechala  Konkatedrála  sv. Mikuláša,  Rákocziho palác a  bohato zdobené priečelia neskorogotických, renesančných a barokových domov.

Foto:

Poznaj svoje mesto

V rámci Dní európskeho kultúrneho dedičstva, s využitím prierezových vzdelávacích tém - osobnostný rozvoj, multikultúrna výchova a mediálna výchova spolu s prezentačnými zručnosťami- žiaci druhého stupňa  6.9.2018 vstúpili  do mestskej pamiatkovej rezervácie Prešova na Hlavnej ulici.  Po odbornej prednáške s pracovnými listami v rukách plnili úlohy zamerané na vyhľadávanie  pamätných tabúľ, sledovali výzdobu mestských domov, zaznamenávali sochy a súsošia.  Najväčší dojem na nich zanechala  Konkatedrála  sv.Mikuláša,  Rákocziho palác a  bohato zdobené priečelia neskorogotických, renesančných a barokových domov.

Pridané: 7.9.2018, Mgr. M. Režnická

Kurz anglického jazyka

Pridané: 5.9.2018, PaedDr. Eva Lange

Letná škola SFUMATO

V dňoch 20.-22.8.2018 na našej ZŠ prebiehalo letné sústredenie pedagógov Prešovského kraja, ktorí sa vzdelávali na seminároch Splývavého čítania – Sfumato. Odborné semináre viedla autorka metodiky, lektorka ABC Music, pani PaedDr. Mária Navrátilová. Metodika splývavého čítania kladie dôraz na utváranie správnych čitateľských návykov, intonácie a dýchania. Jej najväčšie pozitívum je, že dáva  šancu dosiahnuť úspech pri osvojovaní elementárneho čítania a písania všetkým žiakom a vedie ich k hlasitému a plynulému čítaniu. Vyučovanie touto metódou je zároveň oživené zážitkovým učením, učením hrou aj tvorivou dramatizáciou. Z používania metodiky Sfumato máme na našej škole aj dobré vlastné skúsenosti a  bolo pre nás podnetné stretnúť sa s odborníkmi i s učiteľmi z praxe, ktorí ju tiež používajú a s nadšením hovoria o jej pozitívnom vplyve na žiakov pri výučbe čítania a písania. Ďakujeme aj  Mgr. Beáte Likeovej, ktorá toto letné sústredenie organizačne zabezpečovala.

Pridané: 29.8.2018, Mgr. Iveta Kučová

 

Učíme sa spolu!

Úspechy detí v základnej škole sú závislé od školskej zrelosti, kognitívnych schopností detí a zároveň aj od schopností detí porozumieť učiteľovmu výkladu a následnej rečovej fluencie. Naším cieľom je podporiť prirodzené procesy osvojovania si štátneho a vzdelávacieho jazyka v rámci krátkych aktivít v triede a poskytnúť deťom nástroj k rozvoju komunikačných a naratívnych kompetencií a týmto podporiť ich rečový a kognitívny vývin.

V dňoch 20. – 21. 8. 2018 prebiehal v Základnej škole Matice slovenskej 13 v Prešove tréning zameraný na osvojenie si modelu naratívneho formátu, ktorý môže vo veľkej miere poskytnúť vhodné riešenie pre osvojenie si vzdelávacieho jazyka. Jednou z výhod modelu je multisenzorická kognitívna stratégia, ktorá pomáha kompenzovať mentálne a fyzické odlišnosti detí pri nízkej úrovni pozornosti, kognitívnom a rečovom oneskorení.

Ponorili sme sa spolu do krásneho príbehu dinokroka HOKUSA a LOTUSKY, dvoch kamarátov, ktorí spolu objavujú svet a spoznávajú nových kamarátov.

Týmto sa zároveň chceme poďakovať Mgr. Zlatici Jursovej Zacharovej, PhD., ktorá tento tréning viedla.

Foto:

Pridané: 25.8.2018, PaedDr. Andrea Vojtášová

 

 

PRÍPRAVNÝ ROČNÍK

Viac informácií o prípravnom ročníku nájdete tu: 

https://www.zsmaticeslovenskej.sk/triedy/pripravne-rocniky/

Koniec školského roka

Hurá! Začali sa prázdniny! Vysvedčenia rozdané a posledný tohtoročný školský zvonček už zazvonil. Odmenili sme najúspešnejších žiakov a rozlúčili sme sa s deviatakmi, ktorých od septembra čaká nová výzva – stredná škola. Prajeme im veľa úspechov v ďalšom študijnom aj súkromnom živote, aby sa im splnili všetky túžby  a predsavzatia, a aby na našu Maticu mali jednu veľkú krásnu a šťastnú spomienku.

Tým, ktorí tento školský rok našej Matici pomáhali, z úprimného srdca ĎAKUJEME.

Všetkým želáme príjemné leto a pekné prázdniny.

Pridané: 1.7.2018, Mgr. S. Eštočinová

 

Škola v prírode - Žiar

Videli ste už niekedy modrého slimáka? My v škole v prírode áno. Dozvedeli sme sa, že sa volá slizniak karpatský. Ochutnali sme lesné jahody a čučoriedky. Posilnení týmito dobrôtkami sme zdolali 18 kilometrovú túru na Žiarsku chatu.

Ďalší deň nás čakala návšteva Medvedej štôlne a úžasná prednáška horského záchranára uja Tomáša, ktorý nám vysvetlil všetko o náročnej práci horských záchranárov vo Vysokých Tatrách.

Tretí deň sme mali teoretickú časť a štvrtý deň praktickú časť - návšteva Horskej záchrannej služby. Počas tvorivého popoludnia sme si maľovali tričká.

 

Pozdravujeme Vás zo školy v prírode.

Foto:

Pridané: 28.6.2018, Mgr. N. Paličková

BEH OLYMPIJSKÉHO DŇA BOL PRE MATICU VEĽMI ÚSPEŠNÝ.

 

V kategórii Nádeje I. dievčatá získala 2. miesto Tamara  Kriššáková a 3. miesto Anetka Sochovičová.

V kategórii Nádeje I. chlapci získal 2.miesto Matej Imrich a 3.miesto Robert Paľuch.

V kategórii Nádeje II. chlapci získal 3.miesto Nikolas Handel. 

Veľmi sa nášmu úspechu  tešíme.

 

Foto:

Pridané: 26.6.2018, Mgr. N. Paličková

Strieborná medaila z Majstrovstiev Európy

Na Majstrovstvách Európy SHITO RYU 2018 – LACIANO, ktoré sa uskutočnili v Taliansku, získala žiačka našej školy Melánia Laciová zo IV. B striebornú medailu za Karate klub Junior Prešov. 

Týmto Melánii srdečne blahoželáme. 

Pridané: 25.6.2018, PaedDr. A. Vojtášová

Vesmír očami detí

V celoslovenskom kole výtvarnej súťaže zvíťazil v 3. kategórii  Tomáš Eliaš z VIII.A.

Víťazovi blahoželáme a ďakujeme za výbornú reprezentáciu našej školy.

Pridané: 20.6.2018, Mgr. M. Režnická

Podzemné záhady mesta Prešov

V piatok 15.6.2018 sa žiaci V.A a V.B zúčastnili exkurzie „Podzemné záhady mesta Prešov“. Záhady a nové poznatky o našom meste nám pomáhala odkrývať PhDr. Petranská. Zamerali sme sa na tri miesta:  Caraffova väznica, ktorej priestory nám sprístupnila riaditeľka PhDr. Langová. Mohli sme si pozrieť výstavné práce budúcich maliarov a dizajnérov zo SUŠ Vodárenskej v Prešove. Naša cesta ďalej viedla do priestorov podzemných chodieb – pivníc, ktoré v minulosti slúžili ako úkryt – dnešná Prešovská piváreň. Majiteľ p. Grega nám umožnil nahliadnuť do „podzemia“.  Vyvrcholením bola návšteva Katedrálneho chrámu sv. Jána Krstiteľa v Prešove. Pozreli sme si miesta, ktoré verejnosti už nie sú prístupné – podzemné krypty. V chráme sa nachádzajú relikvie blažených hieromučeníkov Pavla Petra Gojdiča, Vasiľa Hopka, verná kópia Turínskeho plátna a relikvia svätého Kríža.

Foto: 

Pridané: 19.6.2018,  Mgr. Kališová

Bardejov opäť nesklamal

15.6.2017 žiaci VI.A sa opäť vybrali do krásneho Bardejova. Tentokrát navštívili Bardejovskú mliekareň, kde sa dozvedeli o spracovaní mlieka, výrobe korbáčikov a výrobkov z mlieka. V neďalekej Bardejovskej pekárni privoňali k čerstvému chlebíku a samozrejme nenechali nečinné ani chuťové poháriky. Čerstvé korbáčiky a čerstvý chlebík boli naozajstnou mňamkou. Na námestí už boli pripravené Rolandove slávnosti sprevádzané množstvom atrakcií a súťaží. Pozreli sme sa na ne aj z výšky – a to z veže Baziliky sv. Egídia. Ten výhľad bol naozaj skvelý. Počasie nám prialo, a tak sme nemohli obísť ani Park The Beatles a novú expozíciu v priestoroch, ktorej súčasťou boli aj skutočné skvosty. Spievajúca fontána nám cestou späť hrala do kroku. Plní zážitkov sme na vlakovej stanici získali ďalšie netradičné informácie o fungovaní vlakov a špeciálnym pozdravom od sprievodcu sme sa tešili domov.

Bardejov naozaj nesklamal.  

Foto:

Pridané: 19.6.2018, PaedDr. A. Pekárová

Rozprávočka moja naj

V pondelok v nákupnom centre Eperia prebehlo vyhodnotenie sútaže Rozprávočka moja naj pod záštitou galérie. Do tejto súťaže sa zapojili aj naši žiaci. Program zabezpečili folklórny súbor Ďatelinka pri ZŠ Matice slovenskej 13, Karate  klub  Junior Prešov, ktorý reprezentujú naši žiaci a gymnastky Yris, ktoré fungujú taktiež na ZŠ Matice slovenskej 13. Talenty máme všade!

Foto:

Pridané: 13.6.2018, Mgr. A. Lešigová

Výlet VII.B a VIII.B

Posledný mesiac školského roku býva najťažším, no súčasne najkrajším obdobím.

Triedy VII.B a VIII.B si čas záverečných testov a skúšania spríjemnili výletom  v prírode. Prežili sme krásne chvíle v spoločnosti spolužiakov športom a turistikou v oblasti Kamenického hradu.

Okrem toho, že sme si užili pohyb na čerstvom vzduchu, oboznámili sme sa s históriou nášho kraja, chceli sme byť aj užitoční a pomohli sme vynášaním kamenia na obnovu hradu.

Večer sme si oddýchli pri super opekačke hrami a dobrou náladou.

Foto:

Pridané: 8.6.2018, Mgr. I. Lenzová

Medzinárodný deň detí – anglický deň

Tohtoročný 1. jún sa pre žiakov 2. stupňa našej školy niesol v znamení angličtiny, pohybu a zábavy. Využili sme krásne počasie a veľký slnečný aj tienistý priestor školského dvora.

Naše angličtinárky si spolu s deviatakmi pripravili 12 stanovíšť, kde sa striedali úlohy anglické, logické aj športové. Žiaci súťažili v štvorčlenných skupinách a presvedčili sa, že spolupráca je dôležitá. Niekto dokáže rýchlo skákať vo vreci a prekonávať prekážkovú dráhu, iný pozná anglické príslovia, či zloží obrázkový príbeh. Všetky úlohy sa podarilo splniť a na konci čakala sladká odmena.

Na záver sme prekladali obľúbené anglické nápisy na tričkách. 

Pridané: 4.6.2018, Mgr. A. Puchalová

XI. Detská športová olympiáda

Športový areál ZŠ Šmeralova v Prešove dňa 30.5.2018 zaplnili školáci z 13 prešovských škôl. Žiaci 3. a 4. ročníkov na tomto súťažno – športovom podujatí ukázali svoju šikovnosť v piatich športových disciplínach – behu na 50 m, prekážkovom behu, v hode kriketovou loptičkou, v skoku do diaľky a v plávaní na 25 m. Náročné disciplíny preverili fyzickú kondíciu a športovú zdatnosť malých olympionikov. Zvíťazili všetci, pretože žiaci prejavili nielen obrovské bojové nasadenie, ale zároveň sa spolupodieľali na vytvorení skvelej športovej atmosféry.

Pridané: 4.6.2018, Mgr. I. Kučová, PaedDr. A. Vojtášová

P

Ďalší projekt eTwinning úspešne ukončený!

 

Do programu eTwinning sa na medzinárodnej úrovni už tretí rok zapojili žiaci IX.A triedy pod vedením triednej učiteľky Mgr. Adriany Puchalovej s projektom Rozprávka – pohádka (Fairy tales in our countries).

Partnermi projektu, ktorý pripravila Adriana Puchalová s  Lenkou Proschkovou zo ZŠ Čechtice, okr. Benešov, Česká republika sa zapojili aj žiaci ZŠ Ludgeřovice, Česká republika a ZŠ Ul. M. R. Štefánika, Žiar nad Hronom. Pri príprave výtvarných prác sme spolupracovali s p. uč. Režnickou a triedou VII.A. Trvanie projektu – 8 mesiacov, jazyk projektu – český a slovenský.

Aktivity projektu od nás vyžadovali kreativitu, prezentačné a informačné zručnosti i kus herectva.

Našich partnerov sme už poznali z predchádzajúcich dvoch rokov spolupráce, takže predstavovanie škôl a žiakov tentokrát odpadlo a mohli sme začať spomienkami na detstvo a výberom rozprávok. Cieľom projektu bolo nahrať rozprávku pre partnerskú školu a preložiť a ilustrovať rozprávku partnerskej školy.

Práca na projekte bola zábavná – vybrali a zdramatizovali sme rozprávku O Pampúšikovi, nahrali ju a po úpravách v programe audacity zverejnili na twinspace projektu spolu s prepisom textu, ktorý mali naši partneri ilustrovať a preložiť do českého jazyka.

Potom sme sa potrápili čítaním a prekladom českej rozprávky Zvířátka a Petrovští loupežníci, ktorú nám pomohla ilustrovať p. učiteľka Režnická a pridali sa aj žiaci VII.A – vznikli tak dve zaujímavé a odlišné série ilustrácií.

Nakoniec sme na twinspace zverejnili preklad rozprávky Zvířátka a Petrovští loupežníci aj s ilustráciami v programe photosnack.

To isté robili aj ďalší partneri projektu s vybranými rozprávkami – Slováci s českými a Česi so slovenskými.

Práca na projekte bola náročná hlavne na čas, ale zábavná a obohacujúca.

https://twinspace.etwinning.net/49008/home

https://www.photosnack.com/AdrianaPuchalov/zviratkaapetrovstiloupeznici.html

Pridané: 4.6.2018, Mgr. A. Puchalová

 

Medzinárodný deň mlieka

15.mája sa oslavuje jedna z najdôležitejších zložiek ľudskej výživy - mlieko. Na základnej škole Mirka Nešpora sa uskutočnil už po desiaty raz Deň mlieka v Prešove. Medzinárodný deň mlieka je zameraný na podporu zvýšenia spotreby mlieka a mliečnych výrobkov. Všetky dobroty na Deň mlieka pripravili zamestnanci zariadení školského stravovania v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Prešov, teda aj našej školy. Na kultúrnom programe sa zúčastnili za našu školu vybraní učitelia a žiaci. Celý program sa niesol vo folklórnom duchu. O dobrú atmosféru sa postaral Ondrej Kandráč a jeho mamka Monika. Tešíme sa, čo nám prinesie budúci rok.

Foto:...

Pridané: 20. 5. 2018, RNDr. M. Širý

15.mája sa oslavuje jedna z najdôležitejších zložiek ľudskej výživy- mlieko. Na základnej škole Mirka Nešpora sa uskutočnil už po desiaty raz Deň mlieka  v Prešove. Medzinárodný deň mlieka je zameraný na podporu zvýšenia spotreby mlieka a mliečnych výrobkov. Všetky dobroty na Deň mlieka pripravili zamestnanci zariadení školského stravovania v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Prešov, teda aj našej školy. Na kultúrnom programe sa zúčastnili za našu školu vybraní učitelia a žiaci. Celý program sa niesol vo folklórnom duchu. O dobrú atmosféru sa postaral Ondrej Kandráč a jeho mamka Monika. Tešíme sa čo nám prinesie budúci rok.Medzinárodný deň mlieka
15.mája sa oslavuje jedna z najdôležitejších zložiek ľudskej výživy- mlieko. Na základnej škole
Mirka Nešpora sa uskutočnil už po desiaty raz Deň mlieka v Prešove. Medzinárodný deň mlieka je
zameraný na podporu zvýšenia spotreby mlieka a mliečnych výrobkov. Všetky dobroty na Deň mlieka
pripravili zamestnanci zariadení školského stravovania v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Prešov,
teda aj našej školy. Na kultúrnom programe sa zúčastnili za našu školu vybraní učitelia a žiaci. Celý
program sa niesol vo folklórnom duchu. O dobrú atmosféru sa postaral Ondrej Kandráč a jeho
mamka Monika. Tešíme sa čo nám prinesie budúci rok.

Bol som svedkom zázraku...

Každý z nás má veľmi rád príhody a zaujímavé udalosti. Často čítame o úžasných dejinách a pozeráme zaujímavé filmy. Snívame o tom, že hráme hlavnú úlohu v neobyčajných dobrodružstvách. V nedeľu naši tretiaci boli svedkom zázraku stretnutia s Pánom Ježišom v Eucharistii, ZÁZRAKU každodenného života s Ježišom a premeny ich sŕdc.
Aj takýmto spôsobom chceme poďakovať Vám,  milé pani učiteľky a pani vychovávateľky, za Vašu lásku a veľkú trpezlivosť. Žiaci III.A a III.B.           
Pridané: 8.5.2018, Mgr. M. Kališová

Bohúňova paleta

XXI. ročník medzinárodnej výtvarnej súťaže Bohúňova paleta 2018 vyhlásila ZUŠ  Petra Michala Bohúňa pod záštitou Ministerstva školstva SR v spolupráci s Mestským domom kultúry v Bielsko – Bialej v Poľsku.

Súťažná téma- Farby života - je naozaj zaujímavá, a tak naši žiaci maľovali individuálne vzťahy k svetu, objavovali rôzne horizonty života a vznikli  aj tieto krásne obrazy,  ktorých autormi sú Laura Bačenková z V.A a Denis Velička z VIII.A. Budú  v súťaži reprezentovať našu školu.

Foto:

Pridané: 4.5.2018, Mgr. M. Režnická

Výtvarná súťaž MALÁ KRAJINA- VEĽKÉ OSOBNOSTI 2018

Naši žiaci sú hrdí na naše ľudové tradície, preto sa im zapáčila téma 5. ročníka súťaže: Klenotnica ľudového umenia – nevyčerpateľný zdroj kreativity, pracovitosti a krásy.

A tak  maľovali parafrázy ľudových rozprávok, nositeľov ľudovej kultúry aj odkazy ľudovej kultúry. Vybrané práce žiakov III. A, V. A, IX. A  reprezentujú v súťaži našu školu. 

Autori prác:  Dávid Štofaník, Patrik Capek, Adam Bohuslav, Alexandra Pravdová, Linda Eštočinová, Nikolka Eštočinová.

Foto:

Pridané: 4.5.2018, Mgr. M. Režnická


Matica navštívila Maticu...

Dňa 3.5.2018 žiaci VI.A zo ZŠ Matice slovenskej v Prešove navštívili Dom Matice slovenskej v Prešove. Konečne navštívila „Matica Maticu“ nielen v Martine, ale aj v Prešove. Presnejšie Dom Matice slovenskej. Táto návšteva bola pokračovaním projektu - Putovanie po stopách Matice slovenskej. Bolo by smutné, keby sme nevedeli, aký vzácny názov nesie naša škola.  Naše putovanie sme začali už v novembri 2017, keď sme navštívili Martin, Maticu slovenskú, Dom J.C. Hronského, Literárne múzeum a  Národný cintorín v Martine. Pokračovali sme rôznymi literárnymi projektami o osobnostiach a dnes naše putovanie smerovalo do Domu Matice slovenskej v Prešove. Vrelo nás privítala milá pani riaditeľka Mgr. Slávka Jurková, ktorá nás zaujímavým spôsobom oboznámila s činnosťou Matice slovenskej, s publikáciami a s aktivitami. Pripravila si pre nás zaujímavý film, prezentáciu o Matici slovenskej a kvíz, kde sme si doplnili naše doterajšie vedomosti. Dozvedeli sme sa, že Dom Matice slovenskej (DMS) má samostatnú právnu subjektivitu. Na jeho čele je riaditeľ DMS, vymenovaný predsedom Matice slovenskej na základe výberového konania.

Veľké poďakovanie patrí pani riaditeľke za pestrý program, informácie a veríme, že naša vzájomná spolupráca nekončí a spolu podnikneme ešte mnohé zaujímavé putovania po našej krásnej kultúrno-literárnej histórii.

Foto:

Pridané: 4.5.2018, PaedDr. A. Pekárová

Návšteva knižnice Slniečko

V pondelok 23. apríla 2018 žiaci prípravného ročníka navštívili knižnicu Slniečko. Privítala nás príjemná pani knihovníčka, ktorá nám  porozprávala pútavé príbehy o rozprávkaroch a spisovateľoch. Zoznámila deti s priestormi knižnice, vysvetlila deťom postup pri požičiavaní kníh a pravidlá, ako treba s knihami zaobchádzať. Deti si tiež pozreli, aké knihy sa v knižnici nachádzajú a ako sú rozdelené a označené podľa farieb. Deťom sa páčili najmä veselé, farebné obrazy z rozprávok na stenách knižnice.  Veríme, že týmto spôsobom si deti vytvoria pozitívny vzťah ku knihám, ktorý im vydrží až do dospelosti.

Pridané: 02.05.2018, Mgr. S. Marcinová

Keď sa spojí slovo s obrazom.....

Ideálnym spojením slova s obrazom, v rámci slovenského jazyka a výtvarnej výchovy, vznikol zaujímavý medzipredmetový projekt Nielen literárna história. Podieľali sa na ňom žiaci VI.A a VIII.A.

Pridané: 02.05.2018, PaedDr. A. Pekárová

Regionálne lesnícke dni

Žiaci 2. stupňa  si boli dňa 26.4.2018 v rámci Dňa Zeme pozrieť na Hlavnej ulici v Prešove podujatie určené na propagáciu lesníctva.
 
Zaujímavé bolo súťaženie - hlavne hmatové poznávanie ukytých drobností, zostrojenie vtáčích búdok, pílenie polienok, sekanie sekerou, slepá karavána, drevené skladačky,hádzanie šišky do terča, obrázky zveri, parožie, stopy a pobytové znaky zveri, výroba zeleného papierového klobúka  ale aj vystúpenie sokoliarov a možnosť jazdy na koni. Po meste premával aj konský záprah.  STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA LESNÍCKA V PREŠOVE a LESY SR  sa predviedli v tom najlepšom svetle.
 
Vyučujúci uvítali zážitkové učenie a využitie medzipredmetových vzťahov  takouto praktickou formou. 
 
Vďaka za zorganizovanie návštevy podujatia patrí RNDr. Mariánovi Širému.
 
Mgr. Mária RežnickáŽiaci 2. stupňa  si boli dňa 26.4.2018 v rámci Dňa Zeme pozrieť na Hlavnej ulici v Prešove podujatie určené na propagáciu lesníctva.
 
Žiaci 2. stupňa  si boli dňa 26.4.2018 v rámci Dňa Zeme pozrieť na Hlavnej ulici v Prešove podujatie určené na propagáciu lesníctva.
Zaujímavé bolo súťaženie - hlavne hmatové poznávanie ukytých drobností, zostrojenie vtáčích búdok, pílenie polienok, sekanie sekerou, slepá karavána, drevené skladačky,hádzanie šišky do terča, obrázky zveri, parožie, stopy a pobytové znaky zveri, výroba zeleného papierového klobúka,  ale aj vystúpenie sokoliarov a možnosť jazdy na koni. Po meste premával aj konský záprah.  STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA LESNÍCKA V PREŠOVE a LESY SR  sa predviedli v tom najlepšom svetle.
Vyučujúci uvítali zážitkové učenie a využitie medzipredmetových vzťahov takouto praktickou formou. 
Vďaka za zorganizovanie návštevy podujatia patrí RNDr. Mariánovi Širému.
 
Pridané: 30.04.2018, Mgr. M. Režnická
 
 
 

Erasmus + Taliansko

Deň tretí. Battipaglia, primátor, hrad, škola.

Foto:

Pridané: 23.04.2018, Mgr. S. Eštočinová

Erasmus + Taliansko

Nedeľa - cesta z Neapola do Battipaglie.

Foto:

Pridané: 23.04.2018, Mgr. A. Lešigová

Zápis 

do prípravného a 1. ročníka

 pre školský rok 2018/2019

 

Vážení rodičia a milí predškoláci!

Pozývame Vás na slávnostný zápis

do prípravného a 1. ročníka.

Termín zápisu:

Sobota 7. 4. 2018

14.00 hod. - 18.00 hod.

Predstavíme Vám

 • Jolly phonics
 •     sixball   
 • žiaci s mimoriadnym nadaním
 •                                                             Erasmus + (cestujeme so žiakmi po svete: Grécko, Taliansko, Bulharsko, Poľsko...)
 • Gymnastics club IRIS 
 • (tréningy v anglickom jazyku)
 • a to ešte nie je všetko ...

Tešíme sa na Vás!

Viac tu: https://www.zsmaticeslovenskej.sk/zapis-do-1-rocnika/

Pridané: 5.3.2018, PaedDr. R. Rodáková

 

Výchovný koncert MAGICKÝ SVET TANCA

Ak vyrastieš, chceš byť baletka? Si zvedavá, čo všetko o tanci by mala vedieť? Tak príbeh MAGICKÝ SVET TANCA je určený práve pre teba.

Týmito slovami sa prihovorila teta Nelika malému dievčatku Emke, ale aj všetkým divákom, ktorí prišli dňa 18.4. 2018 do kina Scala na výchovný koncert Akadémie tanca NELA. Aj my sme prišli a videli krásne tanečné vystúpenie.

Hneď v úvode nás upútala krátka ukážka tanečnej výuky budúcej baletky. Tlieskali sme tiež malým indiánom, tancujúcim stromom aj robotom. Nechýbali ľudové a moderné  tance. Krátky slovný komentár bol pridaný ku každému tanečnému vystúpeniu.

Za krásny kultúrny zážitok vďačíme pani Kornélii Ivanovej, jej asistentke pani Miroslave Ivanovej, ako aj všetkým účinkujúcim žiačkam Akadémie tanca – NELA. Patrí Vám jedno veľké ďakujeme.

 

Foto:

Pridané: 20.4.2018, Mgr. Andrea Kašprišinová

 

Rodina - mesto - ornament

 
Dom Matice slovenskej Prešov, Mladá Matica a MO MS Prešov, Mesto Prešov a Súkromné etnografické múzeum HUMNO Košice
vyhlásili výtvarnú súťaž pri príležitosti 155. výročia založenia Matice slovenskej RODINA – MESTO – ORNAMENT. Žiaci VIII.A sa do nej zapojili už aj kvôli tomu, že naša škola hrdo nesie meno vyhlasovateľky súťaže.
Pridané: 20.04.2018, Mgr. M. Režnická

Výsledky obvodového kola Chemickej olympiády

Na našu veľkú radosť máme úspešných riešiteľov chemickej olympiády. Milan Kmecík obsadil v konkurencii 32 žiakov zo základných škôl a osemročných gymnázií z Prešova i škôl z okresu mesta Prešov výborné 13. miesto. Veľmi pekne zabojoval aj Marco Fejerčák a získal 26. miesto. Úlohy, s ktorými sa popasovali veľmi statočne, ich preverili z poznatkov všeobecnej, anorganickej i organickej chémie. Gratulujeme!

Pridané: 9.4.2018, RNDr. M. Širý

 

Ocenenie pre Mgr. Moniku Križanovú počas rezortného dňa pedagogických i nepedagogických pracovníkov školstva

Jedenásť prešovských pedagógov získalo ocenenia mesta Prešov za ich prínos a prácu v oblasti prešovského školstva. Jedným z nich bola aj naša pani učiteľka Mgr. Monika Križanová, ktorá je učiteľkou matematiky, technickej výchovy, informatiky. Zároveň plní aj funkciu špeciálnej pedagogičky našej školy. Je členkou odbornej komisie Technickej olympiády a organizuje jej okresné kolá, aktívne sa zapája do organizácie metodických dní pre pedagogických zamestnancov v Prešove, je cvičnou učiteľkou pre Prešovskú univerzitu a autorkou projektu Dobrý skutok. Je vždy usmiata a dobre naladená, medzi žiakmi obľúbená. Pani učiteľka Križanová je oddaná svojej profesii telom i dušou.

Foto:...

Pridané: 9.4.2018, PaedDr. R. Rodáková

 

Exkurzia v Osvienčime

Žiaci IX.A,VIII.A a VII.A sa v piatok 6.4.2018 zúčastnili exkurzie v koncentračnom tábore, ktorý Nemci v čase druhej svetovej vojny využívali na vyhladzovanie najmä Židov, ale aj Rómov či sovietskych zajatcov.

Prehliadku za krásneho slnečného dňa sme absolvovali v dvoch skupinách na dvoch miestach táboru, a to najprv v tábore č.1 Auschwitz I. Do jeho priestorov sme vstupovali cez bránu, ktorá nesie názov ´Arbeit macht frei´ (Práca oslobodzuje). Boli to bývalé kasárne. Tam sa nachádzalo niekoľko táborov (budov) ako napr. Ženský tábor, Tábor pre sovietskych zajatcov, Táborová ošetrovňa, Experimenty v bloku č.10, kde sa nehumánne zaobchádzalo s ľuďmi pod vedením lekára Josefa Mengeleho  a ďalších, a tiež Krematórium a stena smrti.

Keďže tábor časom nespĺňal kapacitné požiadavky, bol zriadený druhý tábor, Auschwitz II., do ktorého sme sa asi po 2 hodinovej exkurzii presunuli autobusom vzdialenom 3km.

V tomto, omnoho väčšom tábore, sa odhaduje, že zomrelo vyše 1,5 mil. ľudí predovšetkým židovského pôvodu. Komplex nie je zachovaný v pôvodnom stave, z celkového počtu 300 budov sa zachovalo len niekoľko.  

Tak ako aj nápis v jednej z budov hovorí  ´Those who do not remember the past are condemned to repeat it´ (George Santaya) Tí, ktorí si nepamätajú minulosť, sú odsúdení si ju zopakovať musí byť zostať pre všetkých ľudí vážnym mementom do budúcnosti.

Pedagogický dozor zabezpečovali Mgr. A. Kupská, Mgr. M. Kališová, Mgr. I. Lenzová, Mgr. V. Lenz a Mgr. P. Pankuch, akciu zorganizovala Mgr. A. Puchalová.

Foto:...

Pridané: 9.4.2018, Mgr. A. Kupská

My sa nevieme sťažovať nahlas

Slovenské banské múzeum - GALÉRIA JOZEFA KOLLÁRA v Banskej Štiavnici a Slovenská agentúra životného prostredia Banská Bystrica vyhlásili  XX. ročník medzinárodnej výtvarnej súťaže MY  SA  NEVIEME  SŤAŽOVAŤ  NAHLAS so zameraním na ochranu prírody a environmentálnu výchovu. Téma tohto ročníka   KAŽDÝ DEŇ JE DEŇ ZEME zaujala šiestakov a autorom otvorila priestor na výtvarné uvažovanie o prírode a našom vzťahu k nej.  Do súťaže sme odoslali práce Danky Lukáčovej, Natálie Pavúkovej a Alžbety Šoltésovej.

Foto:...

Pridané: 5.4.2018, Mgr. M. Režnická

 

Mám básničku na jazýčku

Rozprávka Bob a Bobek nás dnes vtiahla do svojho deja v MŠ Sabinovská. Bolo to nádherné dopoludnie, ktoré tam strávili naši prváci Robko Gašparovič a Sofia Stančák z I. A. Predstavili sa ako profesionálni recitátori s krásnymi básničkami, ktoré svojím obsahom a prednesom dojali nielen rozprávkové postavičky, ale aj samotné publikum. Ďakujeme MŠ Sabinovskej za zorganizovanie skvelej akcie. 

Foto:...

Pridané: 28.3.2018, Mgr. N. Paličková, Mgr. A. Mihoková

,,Rozprávočka moja naj 2018“ – 3. ročník detskej výtvarnej súťaže

Žiaci II. A a II.B sa s chuťou zapojili do tejto súťaže, pretože v dnešnom pretechnizovanom svete je úžasné vrátiť sa do krásnych čias rozprávok, kráľov a princezien, do čias zlých drakov či víťazstva dobra nad zlom. Tak vznikli originálne obrázky Pampúšika, Červenej čiapočky, troch prasiatok, medovníkovej chalúpky s ježibabou aj princeznej so soľou nad zlato.

Autorom želáme, aby uspeli v okresnom kole.

Foto:...

Pridané: 27.3.2018, Mgr. M. Režnická

 

 

54. ročník obvodového kola Chemickej olympiády

Dnes, 23. 3. 2018, sa na našej škole konal 54. ročník obvodového kola Chemickej olympiády pod záštitou Centra voľného času v Prešove. Zúčastnili sa na ňom žiaci viacerých prešovských škôl i škôl z okresu mesta Prešov, aby si vyskúšali svoje nadobudnuté vedomosti z chémie. Kolo sa skladalo z praktickej a teoretickej časti, ktoré žiaci úspešne absolvovali.  Mali sme tam aj našich dvoch zástupcov, Milana Kmecika a Marca Fejerčáka z IX. A. Tešíme sa na ďalšie kolá tejto veľmi ťažkej a náročnej olympiády a našim chlapcom i ostatným účastníkom prajeme veľa šťastia a úspechov, aby aj naďalej napredovali v tak krásnej a zaujímavej vedeckej disciplíne, ktorou chémia je.

Foto:...

Pridané: 23.3.2018, RNDr. M. Širý

V BUDÚCNOSTI 

Žiakom  6.A bola zadaná téma s názvom "The future".

Projektovej práci, ktorá prebiehala v tímoch, predchádzala predpríprava. Vysvetlili sme si novú alebo aj staronovú slovnú zásobu, vypočuli si názory z CD nahrávky svojich rovesníkov z rôznych častí sveta,  čítali sme texty  o danej téme, zodpovedali niekoľko otázok, ktorých cieľom  bolo prezistiť ich porozumenie. Sú dané výroky správne alebo nesprávne, prípadne nie je tam o nich žiadna zmienka? Následne svoje predstavy o budúcnosti  zhrnuli do  myšlienok, ktorými sa ústne konfrontovali. V záverečnej fáze  svoje názory zhrnuli  do písomnej formy v podobe plagátov, ktoré napokon odprezentovali.

Foto:...

Pridané: 15.3.2018, Mgr. A. Kupská

 

Písať sa oplatí...

Žiačky Natália Pavuková zo VI. A  a Alexandra Pravdová z IX. A  sa zapojili do literárnej súťaže  Nebojíme sa hávede?!- tvorby mladých amatérskych umelcov, ktorí majú environmentálne cítenie. Táto súťaž  bola vyhlásená Slovenskou agentúrou životného prostredia a Štátnou ochranou prírody v rámci súťaže Múdra príroda 2017. Bol to už 5. ročník literárnej súťaže pre žiakov II. stupňa základných škôl a študentov stredných škôl v Slovenskej republike. Ich práce boli uverejnené v Zborníku Múdra príroda 2017.

Pridané: 13. 3. 2018, PaedDr. A. Pekárová

 

Animals - picture dictionary

 
Tento týždeň sme hodiny ANJ v V. B venovali zvieratám. 
Oprášili sme svoje vedomosti o nich a ich prostredí, rozšírili si slovenskú i anglickú slovnú zásobu a nakoniec si aj vyzdobili triedu obrázkovým slovníkom.
Pridané: 12. 3. 2018, Mgr. A. Puchalová

Európsky deň logopédie

6. marca 2018 si pripomíname Európsky deň logopédie, ktorý bol tento rok venovaný náhradným a doplnkovým spôsobom komunikácie. K takýmto náhradným alebo doplňujúcim spôsobom komunikácie patrí používanie gest, posunkového jazyka, prstovej abecedy, obrázkov a piktogramov. Preto sme si s našimi žiakmi prvého stupňa vyskúšali, ako komunikujú ľudia, ktorí z rôznych príčin nemôžu alebo nedokážu verbálne komunikovať. Žiaci si vyskúšali viacero foriem neverbálnej komunikácie a zistili, že dohovoriť sa bez použitia reči nie je vôbec jednoduché...

 Foto:... 

Pridané: 12. 3. 2018, Mgr. Pecuchová, Mgr. Petranská

 
 

64. ročník Hviezdoslavovho Kubína

Školské kolo súťaže v prednese poézie a prózy sa uskutočnilo 6.3.2018.  Sviatok reči prišli osláviť malí aj veľkí žiaci spolu s učiteľkami SJL. Odborná porota vyzdvihla účasť a kvalitu recitátorov v prvej kategórii, pochvalne sa vyjadrila o vhodnosti výberu textov a kultivovanosti prejavu súťažiacich. Blahoželáme víťazom.

Do obvodného kola postupujú žiaci: R. Šimko, M. Očkovičová.

Foto:...

Viac:...

Pridané: 6.3.2018, PaedDr. A. Pekárová

Karneval

Posledný deň pred jarnými prázdninami sa žiaci prípravného až štvrtého ročníka premenili na rozprávkové bytosti. Šašo Niky  a šašo Stanly ich s nadšením privítali na dopoludní plnom súťaženia, športových hier a zábavy. Nakuknúť k nám prišli aj malí škôlkari, ktorí sa s k nám s nadšením pridali. Úlohy boli zábavné a neľahké. Uspeli všetci a získali sladké odmeny.

Zvlášť ďakujeme rodičom za príspevky do rozprávkovej tomboly.

Foto:...

Pridané: 26.2.2018, Mgr. S. Marcinová

 

Poďakovanie

Žiaci a zamestnanci ZŠ Matice slovenskej 13 v Prešove  srdečne ďakujú za pomoc Slovenskej sporiteľni a. s..

Vďaka ústretovosti vedenia a personálu môžeme využívať počítače, ktoré škole darovali. Darovaných 12  počítačov  umožní skvalitniť výučbu informatiky i ďalších predmetov. Vďaka Slovenskej sporiteľni majú žiaci vytvorené kvalitnejšie podmienky pre ďalší rozvoj i vzdelávanie. Želáme Slovenskej sporiteľni a. s. veľa spokojných klientov a mnoho ďalších úspešných rokov v poskytovaní kvalitných služieb.

Pridané: 24. 2. 2018, RNDr. M. Širý

Po anglicky so  Smelým Zajkom

Dňa 20.2.2018 sme sa zúčastnili na výnimočnom predstavení vo viacjazyčnom spracovaní. Predstavenie bolo vtipné aj poučné! Prečítajte si komentáre niektorých tretiakov: 

Smelý Zajko – Brown rabbit sa vydal do sveta. Bol veľmi lenivý, nič nechcel robiť. V lese stretol veľa ľudí, aj líšku. Kupoval si veľa vecí, sladkostí, mal zlato. Hercom sme zatlieskali. Vtipná rozprávka! (Patrik Capek 3.A)

Predstavenie sa mi páčilo. A veľmi, pretože hlavné postavy rozprávali po slovensky aj po anglicky a boli tam pekné pesničky. Zajačik bol naozaj smelý a vďaka svojej múdrosti zbohatol. Stal sa kráľom všetkých zajacov. (Zuzka Rapavá 3.A)

Mne sa najviac páčilo, že zajac spadol z lietadla na medvedicu a ona si myslela, že to snežia zajace. Bola tam pekná teta s ujom a boli na lyžovačke a hrali to veľmi zábavne. Krásna rozprávka! (Katka Kmecová 3.A)

Zajko mal rodinu, ale nepomáhal. Stále bol na mobile. Vybral sa do sveta a išiel po ľudskom chodníčku. Páčil sa mi krajčír, lebo vedel vtipne rozprávať. Vystúpenie sa šťastne skončilo. Ešte chcem ísť na také divadlo! (Dávid Štofaník 3.A)

Dnes sme išli do divadla. Rozprávka sa volala Statočný Zajko. Zajko vyrazil do sveta. Oco a mama sa oňho báli. Páčila sa mi vrana, jašterička a veverička. Mali pekné hlasy. Herci aj veľa spievali. Páčila sa mi táto rozprávka, aj tento deň. (Nikolka Eštočinová 3.A)

Na anglické divadlo sme sa veľmi tešili. Bolo tam veľa detí. Zajko bol smiešny a vtipný. Aj herci sa snažili a mali veľa úloh. Naučili sme sa nové slová. Zajko nepočúvol rodičov a chodil po cestách, kde chodia ľudia. Vôbec sa nebál. Vrátil sa domov a bol bohatý. Maj aj červené Bugatti. (Matej Leščinský, Sebastián Pribiš 3.B)

Pridané: 22.2.2018, Mgr. M. Pavlovská

 

Celoslovenské kolo Technickej olympiády na dosah ruky

Na Krajskom kole Technickej olympiády Milan Kmecík a Marco Fejerčák obsadili krásne 2. miesto. Chýbal nám 1 bod do 1. miesta. Prišli sme o postup do celoslovenského kola. Na dosah ruky sme mali celoštátne kolo, ktoré nás veľmi mrzí. VÍŤAZOM GRATULUJEME.

Foto:...

Pridané: 6.2.2018, Mgr. M. Križanová

Krajské kolo Technickej olympiády

Prvý február bol dňom súťaženia technikov na Katedre matematiky, fyziky a techniky v Prešove. Naši chalani Milan Kmecík a Marco Fejerčák najprv  museli zvládnuť test. Potom nastala práca v dielni. Výrobok -  Vrhač hracej kocky bolo potrebné vyrobiť bez technického výkresu v rovnakom pomere ako bol  zadaný na náčrte. Teším sa, poradili si výborne a držíme im prsty k dobrému umiestneniu.

Foto:...

Pridané: 4.2.2018, Mgr. M. Križanová

   VŠETKOVEDKO 

Dňa 30. 11. 2017 žiaci I. stupňa zabojovali o titul v súťaži VŠETKOVEDKO - veľký súboj o najmúdrejšieho medzi najbystrejšími pre druhákov, tretiakov, štvrtákov
a piatakov na ZŠ. Celkovo sa do súťaže zapojilo 20 žiakov. .... Viac tu:

Pridané: 1.2.2018, Mgr. A. Kašprišinová

Triedim, triediš, triedime

Žiacka školská rada si dnes pre svojich mladších spolužiakov zo školského klubu pripravila vzdelávacie popoludnie o recyklácii v rámci projektu Triedim, triediš, triedime. Pre spolužiakov si pripravili nielen prezentáciu, ale aj aktivitu zameranú na rozoznávanie druhov odpadov. Celým popoludním sa niesla základná a najdôležitejšia myšlienka záchrany našej planéty pred zahltením odpadom.


Foto:...

Pridané: 1.2.2018, Mgr. M. Pavlovská

Neobyčajné  dobrodružstvá  malého  Buratina

spoločne s hrdinami známeho príbehu prežívali žiaci I. stupňa pri návšteve milého divadelného predstavenia v DJZ v Prešove dňa 30.1.2018.

Nádherná rozprávka inšpirovaná knihou A. N. Tolstého o zmúdrení malého nezbedníka, ktorý mal svoj veľký sen, všetkých potešila.

Pestrá scéna, veselé kostýmy, krásna hudba aj  vtipné spracovanie príbehu  deti hneď očarili  a rýchlo preniesli do lákavého sveta fantázie. Okrem veľkého dobrodružstva a pobavenia si žiaci domov odniesli aj dôležité ponaučenie, že svojich snov sa nikdy nemajú vzdávať!    

Foto:...  

Pridané 30.1.2018, Mgr. I. Kučová, Mgr. M. Pavlovská

Novinky v našej školskej knižnici

Každá  knižnica ukrýva veľa krásnych a zaujímavých kníh. V tej našej  za posledné obdobie pribudli nové tituly, ktoré  boli nakúpené  vďaka Fondu na podporu umenia.

Žiaci VI.A   počas exkurzie našej knižnice zvedavo  študovali umenie, vedu, svet, povesti o slovenských hradoch, matematiku, dejiny, geografiu aj knihy v angličtine či nemčine. Našli veľa inšpiratívnych románov, poviedok, básní  či rozprávok, príručky na voľnočasové aktivity v prírode aj niekoľko odborných kníh. Táto návšteva im poslúžila ako vynikajúci zdroj  na štúdium a tvorbu rôznych projektov. Jedným z nich bola aj výroba pozvánok na oslavu na hodine anglického jazyka.

Počas ďalších vyučovacích hodín s novými knižkami pracovali aj naši malí prípravkári aj druháci, ktorí sa novým knihám veľmi tešia.

Foto:...

Pridané: 30.1.2018, Mgr. A. Kupská

The heroes

 

Divadelné centrum Martin pripravilo pre školákov činoherné anglické predstavenie The heroes.  Návštevu  predstavenia v kine Scala  zorganizovala 29.1.2018 Mgr. A. Puchalová pre žiakov 6.- 8. ročníka.

Vnútorný, nie príliš ukrytý edukačný odkaz hry pochopili všetci.
Veď každý človek má svojho hrdinu, ktorého obdivuje; zväčša  sa jedná o jednoduché  vzory z filmového sveta ako Batman, Superman, Spiderman... ale realita je iná, je o hrdinstvách obyčajných ľudí, ktorí dokážu pomáhať, či obetovať sa pre dobro iných. Toto sú tí praví hrdinovia žijúci medzi nami, na tých herci  vtipne poukázali. Svieže, humorom prešpikované anglické dialógy boli zrozumiteľné a jasné, hra sa žiakom páčila.
Pridané: 30.1.2018, Mgr. M. Režnická
 

Ornamentálna mapa Slovenska

 
Naša škola sa zapojila  do Projektu "Ornamentálna mapa Slovenska, ktorý je súčasťou integračného projektu "Ornamentálna mapa sveta" zameraného na spoznávanie  tradičných národných kultúr v kontexte ochrany svetového kultúrneho dedičstva. 
„Ornamentálna mapa Slovenska" je obsahom a formou multikultúrny prierezový projekt pre základné a stredné školy.
V podmienkach slovenského školského systému spĺňa parametre multikultúrnej výchovy aj regionálnej výchovy v rámci Roka európskeho kultúrneho dedičstva 2018.
Žiaci ôsmeho ročníka  v 1. etape spracovali ohnisko a robili výskum ľudového ornamentu  Šariša v 2. etape projektu.

Naša škola sa zapojila  do projektu "Ornamentálna mapa Slovenska", ktorý je súčasťou integračného projektu "Ornamentálna mapa sveta" zameraného na spoznávanie  tradičných národných kultúr v kontexte ochrany svetového kultúrneho dedičstva. 

„Ornamentálna mapa Slovenska" je obsahom a formou multikultúrny prierezový projekt pre základné a stredné školy.

V podmienkach slovenského školského systému spĺňa parametre multikultúrnej výchovy aj regionálnej výchovy v rámci Roka európskeho kultúrneho dedičstva 2018.
Žiaci ôsmeho ročníka  v 1. etape spracovali ohnisko a robili výskum ľudového ornamentu  Šariša v 2. etape projektu.
 
Pridané: 29.1.2018, Mgr. M. Režnická

 

Vesmír očami detí

 
Slovenská ústredná hvezdáreň v Hurbanove v spolupráci s hvezdárňami, okresnými astronomickými kabinetmi, centrami voľného času a regionálnymi osvetovými strediskami vyhlásili  XXXIII. ročník celoslovenskej výtvarnej súťaže VESMÍR OČAMI DETÍ 2018.
Do školského kola sa zapojili žiaci 1. aj  2. stupňa. Víťazné práce postupujú do okresného kola. Autorom z VIII. A- Lucii Šoltisovej, Denisovi Veličkovi, Tomášovi Eliášovi, Máriovi Rabatinovi, Kamile Vlasákovej, z V. B - Alexandrovi Vysockému a kolektívu II. B triedy  a ich vyučujúcim vyslovujeme pochvalu.
Pridané: 29.1.2018, Mgr. M. Režnická

Lyžiarsky výcvik

Viac:...

Pridané: 22.1.2018, Mgr. N. Paličková

Detské ihrisko Žihadielko

Mesto Prešov sa aj v tomto roku zapojilo do súťaže o detské ihrisko Žihadielko. Táto informácia je propagovaná na mediálnych kanáloch mesta, no je tiež na každom z nás, aby pomohol svojím hlasom, resp. aby šíril túto informáciu vo svojom okolí, medzi svojimi priateľmi, rodičmi, žiakmi...

Prosíme o hlasovanie za tento projekt - v rámci Vašich možností denne, až do konca februára 2018.

Hlasovanie sa uskutočňuje na stránke: https://zihadielko.lidl.sk/

Pokúsme sa spoločnými silami zabojovať o nové ihrisko pre naše deti!

Pridané: 16.1.2018, Mgr. S. Eštočinová

 

Fond na podporu umenia podporil nákup kníh

                                                                                               

Školská knižnica Základnej školy, Matice slovenskej 13, 080 01  Prešov, získala v roku 2017 prostredníctvom projektu „Knihy sú zdrojom zábavy a vedomostí“ finančné prostriedky na nákup literatúry. Tento projekt je realizovaný vďaka finančnej podpore Fondu na podporu umenia.

Návštevníci knižnice a žiaci školy tak majú k dispozícii množstvo nových kníh nielen z oblasti krásnej literatúry, ale aj náučnej literatúry.

Veľmi pekne ďakujeme Fondu na podporu umenia, ktorý náš projekt finančne podporil sumou 1000 €.

Zoznam zakúpených kníh s finančnou podporou Fondu na podporu umenia

Viac:

Pridané: 23.12.2017, Mgr. S. Eštočinová

Vianočná koleda

Nech sa všetka starosť zruší,

nech zavládne pokoj v duši.

Čo bolelo, nech sa zhojí,

čo tešilo, nech sa zdvojí.

Lásku, šťastie, žiadne hádky,

pohodu a krásne sviatky prajú žiaci z Matice.

Pridané: 21.12.2017, PaedDr. A. Pekárová

Predvianočné tvorenie v školskom klube detí

Foto:...

Pridané: 21.12.2017, B. Šefčíková

Vstúpte s nami do zázračného sveta rozprávky

    Vianoce sú obdobím, keď sa každý snaží byť s blízkymi, keď si uvedomujeme silu priateľstva, lásky, úcty a obetavosti.

    Atmosféra týchto dní je plná spomienok i očakávaní a nič nie je bežné ani všedné, napriek tomu, že Vianoce sú každý rok. Tíško prichádza tento zvláštny čas, keď sa stretávajú rodiny, príbuzní a známi, keď si sadneme k spoločnému stolu.

   K skutočným Vianociam neodmysliteľne patrí rozprávka. Túžime po tom, aby dobro a láska zvíťazili. Dnešný príbeh lásky, ktorá dokáže zmeniť všetko, vytvoril pocit pohody, vyčariť úsmev, prežiť pekné chvíle s blízkymi.

    Veľkým prekvapením pre nás bola návšteva Gréckokatolíckeho bohosloveckého zboru sv. Romana Sladkopevca, ktorý nám svojím spevom zvýraznil sviatočnosť týchto dní.

Snehulienka a sedem trpaslíkov

Osoby a obsadenie:

Snehulienka: Martina Očkovičová

Zrkadlo: Katarína Očkovičová

Zlá kráľovná: Michaela Jusková

Dobrá kráľovná: Anna Michalková

Kráľ: Matúš Matyas

Princ: Oliver Pribula

Poľovník: Mário Rabatin

Kôň: Denis Velička, Patrik Vaňo

Trpaslík: Lukáš Leščák

               Zuzana Kacarová

               Peter Dávid Trišč

               Róbert Gašparovič

               Tamara Miňová

               Peter Kvašňák

               Matúš Kosturiak

 

Svojím tancom a spevom nás obdarili aj mnohí ďalší žiaci našej školy. Ďakujeme všetkým účinkujúcim,  učiteľom a všetkým, ktorí sa podieľali na príprave tohto krásneho predstavenia a prispeli tak k sviatočnej nálade nás všetkých.

Foto:...

Pridané: 14.12.2017, Mgr. I. Lenzová

 

Rozprávka o Snehulienke putuje svetom. Dnes - 14.12.2017 - o 17.00 hod. príde aj k nám.

Pridané: 14.12.2017, Mgr. S. Eštočinová

Výstava fotografií na Mestskom úrade v Prešove

V rámci hodín občianskej náuky sa žiaci siedmeho a ôsmeho ročníka zúčastnili na výstave fotografií s názvom Samospráva rešpektujúca práva detí a mladých ľudí, ktorú pripravili Nadácia pre deti Slovenska a Mesto Prešov, pod záštitou primátorky mesta Prešov Ing. Andrey Turčanovej. Na výstave boli fotografie spolu so sprievodným textom, kde na základe poznatkov a skúseností boli zosumarizované princípy Samosprávy rešpektujúcej práva detí a mladých ľudí.

Následne sme sa presunuli na Hlavnú ulicu, kde sme zažili už začínajúcu predvianočnú atmosféru, videli, obdivovali i ochutnali z tradičných pochúťok a započúvali sa do kolied, ktoré nás správne naladili. Už aby Vianoce prišli!

Foto:...

Pridané: 13.12.2017, RNDr. M. Širý

Po stopách J.C. Hronského

 
V magický dátum 12.12.2017 sme sa spolu so šiestakmi a siedmakmi vybrali po stopách J.C. Hronského. Naša bádateľská cesta začala v školskej knižnici, kde sme si zistili o jeho živote a diele, pokračovala návštevou jeho rodného domu i Literárneho múzea v Martine. Ďalší skvelý zážitok a skúsenosti pribudli do našej zbierky poznania a vedomostí. Už teraz sa tešíme na ďalšie spoločné zážitky a putovania.
 
Pridané: 12. 12. 2017, PaedDr. A. Pekárová
 

IBOBOR - 2017/2018

Máme 22 úspešných informatických riešiteľov v medzinárodnej súťaži. 

Drobec – počet žiakov 11 765

1. Martin Peter Majirský, III. A

2. Rastislav Jopek, III. A

Bobrík – počet žiakov 17 980

Martin Peter Majirský, 3.A

3. Laura Bačenková, V. A

4. Oliver Pribula, V. A

5. Marko Richnavský, V. A

6. Michaela Stanecká, V. A

7. Martina Očkovičová, V. A

8. Lukas Carroll, IV. A

9. Matej Jakubčin, V. A

10. Matúš Baran, V. B

Benjamín – počet žiakov 17 283

11. Peter Popovec, VII. A

12. Dávid Hudák, VII. A

13. Katarína Očkovičová, VII. A

14. Natália Rolíková, VII. A

15. Lucia Tkáčová, VII. A

16. Filip Žabecký, VII. A

17. Lukáč Richnavský, VII. A

Kadet

18. Milan Kmecik, IX. A

19. Alexandra Pravdová, IX. A

20. Marco Fejerčák, IX. A

21. matúš Matyas, IX. A

22. Miroslava Rolíková, IX. A

Pridané: 12.12.2017, Mgr. M. Križanová

Tvorivé učenie na hodine anglického jazyka

Naši malí prípravkári  dnes na hodine anglického jazyka prejavili veľkú dávku tvorivosti. Nielenže  aktívne a samostatne vyrábali  stojany na sviečky a vianočné stromčeky, ale naučili sa mnoho nových "vianočných" slov, ako napr. candle, bell ,christmas tree, present, joy...Predvianočnú atmosféru sme si spoločne spestrili aj vianočnými pesničkami Twinkle, twinkle little star či We wish you a merry christmas a spoločne sa tak tešili na prichádzajúce sviatky lásky a pokoja.

Foto:...

Pridané: 12.12.2017, Mgr. A. Kupská

VESMÍR V KNIHÁCH

V rámci plnenia plánu školskej knižnice sa žiaci prípravných ročníkov a prvého ročníka zúčastnili dňa 7.12.2017 zaujímavej exkurzie v Hvezdárni a planetáriu v Prešove na tému „Vesmír v knihách“. Viac:...

Foto:...

Pridané: 12.12.2017, PaedDr. P. Schneiderová, PhD.

Po roku opäť postupujeme do Krajského kola

Milan Kmecik a Marco Fejerčák sa stali víťazmi obvodového kola Technickej olympiády. Pred rokom žiakom chýbali 2 body. Tento rok to zvládli na výbornú. Výrobok  robili z dreva vo dvojici – vtáčia búdka. Zo 14 základných škôl náš výrobok bol na 1. mieste. Test z techniky písal každý sám. V kategórii mladších žiakov sa Dávid Hudák umiestnil na 3. mieste. Opäť jeho výrobok bol na 1. mieste zo všetkých základných škôl. Bol to výrobok – drevená polička. Chlapcom gratulujeme a prajeme veľa úspechov v krajskom kole Technickej olympiády.

Foto:...

Pridané: 9.12.2017, Mgr. M. Križanová

Ako k nám prišiel Mikuláš...

V deň svätého Mikuláša členovia žiackej školskej rady usporiadali už 3. ročník Mikulášskej výmennej burzy, na ktorej si mohli deti medzi sebou vymieňať hračky a iné drobnosti.  Akcia bola spojená aj so zbierkou pre psíkov umiestnených v prešovskom útulku. Mikuláš so svojimi pomocníkmi našu burzu navštívili a sladko obdarovali všetkých žiakov školy. Ďakujeme deviatakom a ich triednej učiteľke, ktorí sa postarali o kostýmy a milý program.  Potom sme sa spoločne zabavili pri rozprávke o O statočnom cínovom vojačikovi, ktorou nás potešili herci bábkového divadla.   

Foto: Mikuláš

Foto: Mikulášska výmenná burza

Pridané: 7.12.2017, Mgr. Mária Pavlovská 

Mikulášske čítanie s Gabrielou Futovou

Pracovníci Knižnice P. O. Hviezdoslava v Prešove pripravili v rámci akcie - CELÉ SLOVENSKO ČÍTA DEŤOM výnimočné podujatie pre nás tretiakov - Mikulášske čítanie  s pani  spisovateľkou Gabrielou Futovou a známym umelcom, pánom Mironom Pukanom. Na stretnutie sme sa všetci tešili a pripravovali. Spoločne sme v škole čítali  autorkine knihy, pripravili sme si pre ňu malý darček a napísali jej tajné listy. So zatajeným dychom sme potom v knižnici počúvali príbehy z ich obľúbených kníh Malá Bosorka a Noha k nohe. Zasmiali sme aj pri rozprávaní o ich nezbedných príhodách  z detstva. 

Zvlášť ďakujeme pani Mgr. Slávke Capekovej za toto veľmi milé pozvanie. 

Foto:...

Pridané: 6.12.2017, žiaci 3.A a 3.B a ich triedne učiteľky 

Vianočná akadémia

Viac:...

Pridané: 6.12.2017, Mgr. S. Eštočinová

Červené stužky

AIDS je celosvetový problém, ktorý sa dotýka  každého z nás. Preto sa naša škola opäť zapojila 1.12.2017 do celosvetovej kampane Červené stužky. Keďže najúčinnejší prostriedok boja proti tejto chorobe sú odborné vedomosti o HIV a AIDS, ponúkli sme rôzne aktivity ako odborná beseda a prednáška s touto problematikou, premietanie filmu Anjeli a nosenie červených stužiek. Žiakov táto akcia zaujala, mali veľa zaujímavých otázok k danej téme a určite sa do tejto kampane červených stužiek zapojíme aj na budúci rok.

Pridané: 3.12.2017, Mgr. V. Lenz

Kubizmus v podaní šiestakov

Foto:...

Pridané: 30.11.2017, Mgr. M.Režnická

Bavme deti športom

Slovenský atletický zväz pripravil projekt -  Detská atletika, ktorého hlavným cieľom je ponúknuť rodičom a ich deťom novú možnosť rozvoja pohybových schopností v podobe pravidelnej celoročnej športovej aktivity. Dňa 24. 11. 2017 sme sa zúčastnili v poradí už druhého kola tohto športového podujatia na ZŠ Sibírska Prešov pod názvom Bavme deti športom. Vybraní žiaci druhého a tretieho ročníka nás reprezentovali v týchto súťažných disciplínach:

 • skok do diaľky štafetovou formou
 • štafetový beh v kombinácii šprint a beh cez prekážky
 • odhod plnou loptou z kolien spoza hlavy

·         prekážková dráha „Formula“

 • 3 – minútový vytrvalostný beh
 • skoky cez švihadlo

Ďakujeme žiakom: Zuzana Rapavá, Natália Gumanová, Manuel Laci, Rastislav Jopek, Ronald Šimko, Oliver Osvald, Alexandra Žabecká, Emma Kundrátová.

Foto:...

Pridané: 28.11.2017,  Mgr. A. Kašprišinová, PaedDr. A. Vojtášová

             

BESEDA S UJOM POĽOVNÍKOM

V piatok do školského klubu zavítal ujo poľovník. Porozprával nám o živote zvierat, o starostlivosti v zimnom období, o práci a povinnostiach poľovníkov. Svoj pútavý výklad „ ujo poľovník“ spestril veselými príhodami, ktoré zažil na poľovačkách. Beseda s poľovníkom bola pre detí zaujímavá a  hlavne poučná.

Foto:...

Pridané: 28.11.2017, B. Šefčíková

Konferencia pre žiacke školské rady

Aj naši členovia ŽIACKEJ ŠKOLSKEJ RADY sa zúčastnili inšpiratívnej konferencie, ktorú organizovala Rada mládeže Prešovského kraja. Privítala nás PhDr. Iveta Tarabčáková, ktorá sa snažila poukázať  na to, že aj na Slovenku sú možnosti, kde si mladí ľudia dokážu nájsť pracovné uplatnenie a nemusia za prácou vycestovať do zahraničia.  Dozvedeli sme sa o možnostiach, ktoré ponúka Leaf Academy,  ako aj o možnostiach dobrovoľníctva.  Zúčastnili sme sa  WORKSHOPOV zameraných na efektívne fungovanie žiackych školských rád. Na konferencii  prebehli voľby našich zástupcov do Stredoškolského parlamentu  Prešovského samosprávneho kraja, ktorú tvoria žiaci  žiackych školských rád.

Foto:...

Pridané: 28.11.2017, Dávid Hudák a Bianka Kollárová 

Šaliansky Maťko

„Tento chlapec, to som ja, Šaliansky Maťko.

Maťko preto, že ma tak volajú a šaliansky preto, že som sa narodil v Šali.“

 

Školské kolo 25.ročníka súťaže v prednese slovenských povestí prebehlo v našej škole 28.11.2017. Každý rok súťaž prináša prekvapenie v podobe krásnych povestí a nových talentovaných recitátorov. Tento rok porotu očarili druháci dobrým výberom textov a prednesom. Aj takto klíčia v deťoch slová, vety, kultivovaný prejav v materinskej reči a vytvára sa puto k čítaniu krásnej literatúry.

Ocenení žiaci:

I.kategória:

1. miesto – Ronald Šimko 2.A

2. miesto – Ema Holingová 2.B

3. miesto – Tamara Miňová 2.B

II. kategória

1.      miesto – Martina Očkovičová – 5.A

2.      miesto – Soňa Robová – 5.A

3.      miesto – Melánia Laciová – 4.B

3.      miesto – Danka Sochovičová – 5.A

III. kategória

1.      miesto – Natália Rolíková 7.A

2.      miesto – Dávid Hudák 7.A

3.      miesto – Zuzana Kočanová  6.A

Foto:...

Pridané: 28.11.2017, PaedDr. A.Pekárová

Bubnujeme, aby bolo deti lepšie počuť 2017

20. novembra 2017 o 10:00 sa naša škola zapojila do celoslovenského projektu organizovaného pri príležitosti 19. novembra – Svetového dňa prevencie týrania a zneužívania detí, 18. novembra – Európskeho dňa ochrany detí pred sexuálnym vykorisťovaním a sexuálnym zneužívaním a 20. novembra – Svetového dňa detí vyhláseného organizáciou UNICEF, počas ktorého si svet pripomína prijatie medzinárodného Dohovoru o právach dieťaťa. Tohto roku sa konal už 4. ročník Bubnovačky „ABY BOLO DETI LEPŠIE POČUŤ.“

Myšlienkou Bubnovačky je „Aby deti bolo lepšie počuť“. Preto si naše deti a učitelia doniesli okrem hudobných nástrojov aj plastové fľaše, varechy, tenisové rakety a iné predmety. Pod taktovkou bubeníka a zároveň bývalého žiaka našej školy Dušana Kirnera a jeho hudobného kolegu, sme bubnovali, čo nám ruky a nohy stačili, aby sme tým ukázali, že deti a ich hlas sú pre nás dôležité!

IMG_3412.MOV (207692971)

Foto:...

Pridané:24.11.2017, Mgr. S.Petranská

Starší čítajú mladším

Dnešný deň sa niesol témou čitateľskej gramotnosti - Starší čítajú mladším, ktorej cieľom bolo spoznať krásu kníh prostredníctvom interpretácie starších žiakov. Nám, žiakom 1. stupňa, čítali krásne rozprávky naši starší kamaráti z IX. ročníka. Okrem čítania sme sa porozprávali o rozprávkach. Bol to krásny čitateľský zážitok. 

Veľmi pekne ďakujeme DEVIATACI :-)
 
Pridané: 23.11.2017, Mgr. N.Paličková

Erasmus + Deň štvrtý

Prezentácia slovenského, bulharského, gréckeho, poľského a talianskeho školského systému. Opäť sme v gréckych online novinách!

Viac...

Pridané: 23.11.2017, Mgr. A.Lešigová

Školské kolo Technickej olympiády

10.11.2017 - opäť nastal čas na meranie síl v technike. Zišli sa mladší aj starší žiaci. Témy kovy, drevo, plasty a elektrotechnika si našli svoje miesto v teste. Muselo sa aj rátať, koľko zaplatíme za spotrebu elektriny, vody? Do okresného kola postupujú žiaci:

Kategória A – Milan Kmecík, Marco Fejerčák - IX.A

Kategória B – Dávid Hudák – VII.A

30.11.2017 – OK TO -  Držme im prsty pri reprezentácii našej školy.

Pridané: 23.11.2017, Mgr. M.Križanová

21.november  - Svetový deň pozdravov 

 
Svetový deň pozdravov sa prvýkrát slávil v roku 1973. Aj my sme dnes tento deň oslávili. Spoločne sme si uvedomili potrebu osobného kontaktu, ktorý prispeje k porozumeniu medzi deťmi. Je to krásna myšlienka a bezpochyby pravdivá. Veď v súčasnej spoločnosti osobný kontakt často nahrádza chatovanie, smsky, v ktorých tak šetríme písmenkami a na pozdrav často zabúdame.
Nezabúdaj..... Nie je dôležité, aký pozdrav použiješ. Dôležitá je úprimnosť našich slov. Pozdravme sa primerane nahlas, pozerajme sa pri tom na človeka, ktorému náš pozdrav vyčarí úsmev na tvári. 
 
Pridané: 23.11.2017

Petrohrad očami detí

 
Do 2. ročníka  tejto výtvarnej súťaže, ktorú vyhlásil gubernátor mesta Sankt Peterburg Georgij Sergejevič Poltavčenko, generálny konzul SR v Sankt Peterburgu PaedDr. Augustín Čisár a primátorka mesta Lučenec PhDr. Alexandra Pivková sa zapojili aj žiaci siedmeho a ôsmeho ročníka: Kristián Hurajt, Lucia Šoltisová, Danka Peková a Blanka Kollárová. Vznešený výzor Petrohradu predstavujú architektonické skvosty, široké a rovné ulice aj priestranné námestia, mesto je nové a historické zároveň. Naši žiaci ho znázornili maľbou i grafikou.
Pridané: 20.11.2017, Mgr. M.Režnická

Súťaž o najkrajšiu triedu

Milí spolužiaci,

prinášame Vám vyhodnotenie SÚŤAŽE O NAJKRAJŠIU TRIEDU. Naša tajná porota zložená z členov žiackej školskej rady  súťaž  vyhodnotila a bolo pre nás príjemným zistením, že v takmer  všetkých  triedach bol poriadok a  boli pekne a esteticky upravené.

Ale predsa sa našli aj triedy, v ktorých si na výzdobe a poriadku dali o čosi viac záležať a medzi také patrili aj víťazné triedy. Na prvom stupni získala najviac bodov trieda IV.B a na druhom stupni VI.A. Víťazom blahoželáme a veríme, že ich ocenenia potešili a motivovali k ďalšiemu snaženiu o poriadok vo svojich triedach.

Pridané: 19.11.2017, Vaša Žiacka školská rada 

iBobor 

50 žiakov našej školy 3. – 9. ročníka 7. - 10.11.2017 opäť súťažilo v online elektronickej medzinárodnej informatickej súťaži. Úlohy boli náročnejšie v porovnaní s predošlými rokmi. Každý musel zapojiť svoje mozgové bunky. Čakáme na vyhodnotenie.

Pridané: 14.11.2017, Mgr. M. Križanová

Týždeň vedy a techniky na Slovensku

     Kde sa v Prešove stretnete s virtuálnou realitou? Nielen virtuálna realita, ale aj 3D tlačiarne, počítačové modelovanie, programovanie strojov, rezanie laserom... to všetko videli naši deviataci, ktorí v rámci Týždňa vedy a techniky na Slovensku, ktorý každoročne organizuje  Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, v spolupráci s Centrom vedecko-technických informácií SR a Národným centrom pre popularizáciu vedy a techniky v spoločnosti 9.11.2017 navštívili  laboratóriá Fakulty výrobných technológií TUKE v Prešove.   

Ak je cieľom podujatí Týždňa vedy a techniky zlepšiť vnímanie vedy a techniky, popularizovať a prezentovať ich, či vzbudiť záujem mladých ľudí o štúdium vedeckých a technických disciplín, môžeme povedať, že našim sprievodcom sa to podarilo. Nazreli sme do sveta, v ktorom sa budúcnosť stáva prítomnosťou... Ďakujeme.

Pridané: 10.11.2017, Mgr. A. Puchalová

Symetria

Odchádzajúcu jeseň naši druháci vyprevadili na farebných krídlach motýľov. Učivo o symetrii a osi súmernosti zvládli na jednotku, skladali, strihali, farbili a symetriu hravo pochopili. Leť si, jeseň, leť ... 
 
Pridané: 10.11.2017, Mgr. M.Režnická

Sixballové ihrisko na našej MATICI

https://tv7.sk/index.php/spravodajstvo-menu/mesto-spravodajstvo/1225-sixball-v-presove

Dar pre "MATICU 13".

26. október 2017 bol pre nás výnimočným. Prečo? Pretože sa nám dostalo veľkej pocty od pani primátorky Andrey Turčanovej, ktorá nám darovala krásne nové sixballové ihrisko. Slávnostne ho pokrstil a otvoril najlepší športovec mesta Prešov, Prešovského kraja a najlepší volejbalista v sezóne 2016/2017, reprezentant SR, účastník piatich Majstrovstiev Európy, víťaz Európskej ligy Martin Sopko. V drese Slovenska odohral 143 zápasov. V drese VK MIRAD PU Prešov sa stal 2-násobným majstrom Slovenska, okrem toho pôsobil aj v Poľsku, Turecku a Spojených arabských emirátoch.  

Autorom hry je Juraj Skrip, diplomovaný tréner zápasníkov, československý reprezentant v zápasení, dnes riaditeľ ZŠ P.O.Hviezdoslava v Snine. Viac o sixballe: www.sixball.sk

Ďakujeme pani primátorka! Rovnako ďakujeme pánovi Radovi Kreheľovi a TV7 za krásnu prezentáciu sixballu v Prešove.

Foto:...

Pridané: 10.11.2017, Mgr. S. Eštočinová

Hodina deťom

Hodina deťom je projektom Nadácie pre deti Slovenska.
Nadácia pre deti Slovenska je jedna z najväčších mimovládnych neziskových organizácií a celoslovenskou pôsobnosťou so zameraním na pomoc deťom a mladým ľuďom. 10. novembra 2017 vyjdeme aj my do ulíc so žltými pokladničkami Hodiny deťom, aby sme pomohli vyzbierať peniažky pre deti, ktoré to naozaj potrebujú. 

Pridané: 9.11.2017, Mgr. S. Eštočinová

Ochranárik tiesňového volania 112 a civilnej ochrany

 

Okresný úrad v Prešove vyhlásil výtvarnú súťaž s nezvyčajným názvom, ale s konkrétnym cieľom ... viac

Pridané: 8.11.2017, Mgr. M.Režnická

Nájdi svoj šport

V piatok, 03.11.2017, zorganizoval Mestský úrad Prešov a jeho Odbor školstva, kultúry a cestovného ruchu, pod záštitou Oddelenia školstva, mládeže a športu už tradičné podujatie s názvom NÁJDI SVOJ ŠPORT. Viac...

 Foto:... 

Pridané: 7.11.2017, PaedDr. A. Vojtášová, Mgr. M. Pavlovská

PASOVAČKA V ŠKOLSKEJ KNIŽNICI!

Dňa 26.10. 2017 sa otvorili brány našej školskej knižnice a jej kráľovná Grafia už netrpezlivo očakávala vzácnu návštevu na pripravený slávnostný akt pasovania prípravkárov a prvákov za  návštevníkov a čitateľov školskej knižnice. Kráľovnú Grafiu deti veľmi dobre poznajú, pretože vládne aj Krajine slov a hlások v Eľkoninovom šlabikári v prípravných ročníkoch. Noví čitatelia školskej knižnice boli oboznámení s výpožičným poriadkom a navzájom si vymieňali názory o tom, ako sa správame k vypožičaným knihám. Kráľovná knižnice sa nestačila čudovať, ako to všetko vedeli. Len aby to tí naši šikovní čitatelia aj dodržiavali! Nasledovalo hľadanie a prezeranie si kníh s detským hrdinom, vypracovanie pracovného listu s návrhom obálky obľúbenej knihy. A to najdôležitejšie nakoniec. Každý, komu pristála na ramene veľká pasovacia ceruza, sľúbil kráľovnej knižnice, že bude veľa a rád čítať. Dočítania noví priatelia!

Foto:...

Pridané: 1.11.2017, PaedDr.Schneiderová

MEDZINÁRODNÝ DEŇ ŠKOLSKÝCH KNIŽNÍC

Deň Milana Rastislava Štefánika

„Žil som krásny život. Prežíval som večnosť v sekundách.“ Čítajte viac...

Foto...

Pridané: 24.10.2017, PaedDr. P. Schneiderová, PhD.

Prieskum kyberšikany

17.05.2016 12:42

Kyberšikanovanie, prieskum - 2016

Prieskum kyberšikany  Z Národného programu boja proti drogám vyplývajú pre školu úlohy zamerané na prevenciu voči šikanovaniu, fajčeniu, konzumácii alkoholu a iných psychotropných látok. Úlohy sú zapracované do plánu, ktorý vypracovávajú  koordinátori prevencie na...

Erasmus + Taliansko

Už v sobotu vycestujeme opäť! Erasmus + na našej škole pokračuje. Tentoraz vycestujeme do Talianska štyria pedagógovia a štyria žiaci. Čo nás čaká, si môžete prečítať v programe našej partnerskej a zároveň hostiteľskej krajiny. Tešíme sa na strednú školu v Battipaglii v Taliansku.

Pridané: 17.4.2018, Mgr. A. Lešigová

viď: PROGRAM

Eko – výchovný koncert ECO H2O Tour

Dňa 20.4.2018 sme v spoločnosti známych osobností šou biznisu Thomasa Puskailera a Ondreja Antálka, prežili zaujímavý interaktívny program ECO H2O Tour. Vydali sme sa s nimi po ceste vody od prameňa k ústiu, spoznali kolobeh a jej význam  pre človeka. Spoločne sme uvažovali nad tým, čo sa deje s vodou po otočení vodovodným kohútikom. Hľadali sme odpovede na otázky odkiaľ voda pochádza, kam odteká, čo obsahuje, akú má čistotu, kedy sa z nej stane odpadová voda a akým spôsobom ju my ľudia znečisťujeme. Súčasťou výchovného koncertu boli súťaže, kvízy, eko-pesničky, či krátke videá so známymi osobnosťami showbiznisu. Cieľom výchovného koncertu ECO H2O Tour bolo zamyslieť sa nad tým, ako dlho ešte vydržia  zásoby vody, či nám v blízkej budúcnosti nehrozí jej nedostatok.

Pridané: 20.4.2018, Mgr. A. Kašprišinová, Mgr. E. Mertová

 

 

Fotoalbum 1: https://bit.ly/2r9uKDl

Fotoalbum 2: bit.ly/2Jx77ew

Video: https://bit.ly/2I2AIgr

 

 

Keď sa spojí slovo s obrazom.....

Ideálnym spojením slova s obrazom, v rámci slovenského jazyka a výtvarnej výchovy, vznikol zaujímavý medzipredmetový projekt Nielen literárna história. Podieľali sa na ňom žiaci VI.A a VIII.A.

Mgr. Alena Pekárová

Triedny aktív

Vážení rodičia,
srdečne Vás pozývame na triedny aktív, ktorý sa uskutoční vo štvrtok 26. apríla 2018 o 17.00 hod. v kmeňových triedach.

Pridané: 20.04.2018, PaedDr. R. Rodáková

 

Erasmus +

Štvrtok - návšteva slnkom zaliatej Olympie v prvý deň zimnej olympiády v Kórei a prístav Katákolo.

Piatok - pol dňa práce - vyrábali sme bábky na tradičné grécke tieňové divadlo a pol dňa cestovania... 

Sobota - rýchla prehliadka Atén a konečne domov plní zážitkov...

Foto:...

Pridané: 12.2.2018, Mgr. A. Puchalová

Erasmus +

Dnes prehliadka stredovekého hradu Chlemoutsi v Kyllini, návšteva strednej hudobnej školy s ukážkou ľudovej hudby a tancov a obed v reštaurácii na pláži...

Foto:...

Pridané: 8.2.2018, Mgr. A. Puchalová

Erasmus +

Dnes seminár o internetovej bezpečnosti, experimenty s UV žiarením a výroba mydla z olivového oleja - a učiteľky na chvíľu pri mori :-)
Pridané: 7.2.2018, Mgr. A. Puchalová

Erasmus + 

Prvý deň v Grécku.

Foto:...

Pridané: 5.2.2018, Mgr. A. Puchalová

 

ERASMUS +

Our Slovakian Team is travelling to Pyrgos Illias, Greece. Good luck!

Pridané: 4.2.2018, Mgr. A. Lešigová

Lyžiarsky výcvik - Deň tretí

Posielame ukážku nášho lyžovania. Pozrite sa, ako nám to ide. 

video-1517417090.mp4 (13432499)

Pridané: 1.2.2018, Mgr. N. Paličková

Lyžiarsky výcvik - Deň štvrtý

Štvrtý deň - sychravo a hmlisto.

Počasie nás dnes neodradilo od lyžovačky, práve naopak, zvládli sme aj veľký svah.
Pridané: 1.2.2018, Mgr. N. Paličková

Lyžiarsky výcvik - Deň druhý

Lyžiarsky výcvik sa niesol trochu adrenalínovo - ľadovo. Napriek týmto podmienkam naši deviataci krásne zvládli lyžovanie bez úrazu.

Foto:...

Pridané: 30.1.2018, Mgr. N. Paličková

Lyžiarsky výcvik - Deň prvý

Prvý deň je úspešne za nami. Zvládli sme základy lyžovania hneď na začiatku. Už sme bez problémov zlyžovali celý svah. Ak to takto pôjde ďalej, v piatok z nás  budú profesionálni lyžiari.

Foto:...

Pridané: 30.1.2018, Mgr. N. Paličková

Projekty školy: viac

PRACOVNÉ STRETNUTIE S PARTNERMI V GRÉCKU

Prezentácia slovenského, bulharského, gréckeho, poľského a talianskeho školského systému.  Sme v gréckych online novinách!

Viac...

Deň prvý    Deň druhý    Deň tretí     Deň štvrtý    Deň piaty


 

Výtvarné práce IX. A

 

Foto:...

Pridané: 23.11.2017, Mgr. M.Režnická

Záložka do knihy spája školy

Slovenská pedagogická knižnica v Bratislave a Knižnica Jiřího Mahena v Brne vyhlásili k Medzinárodnému mesiacu školských knižníc 2017  8. ročník česko-slovenského projektu pre základné školy a osemročné gymnáziá  Záložka do knihy spája školy s témou: Tajuplný svet knižných príbehov. Do projektu sa každý rok zapája aj naša škola. Partnerskou školou pre nás je  Základní škola na Sokolskej ulici v Třeboni. Naši  žiaci  tvorili zložky pre kamarátov v Čechách a pozrite, ako sa im to podarilo.

obrázok je prepojený

Pridané: 16. 10. 2017, Mgr. Režnická

Úcta k starším

Aj napriek svojim šedinám, vždy budeš pre nás jediná. Aj napriek tvojim vráskam, hreje ťa naša láska. Prajeme Ti milý starký, starká, ....

obrázok je prepojený

Viac...

Pridané: 27.10.2017, B. Šefčíková

26. september - Európsky deň jazykov

Pri príležitosti Európskeho dňa jazykov sa v európskych krajinách už šestnásť rokov konajú rôzne kultúrne podujatia, aktivity pre deti i dospelých, špeciálne televízne a rozhlasové programy a konferencie, aby sme si pripomenuli, že síce hovoríme rôznymi jazykmi, ale uznávame spoločné európske hodnoty. Viac...

Foto...

Pridané: 26.9.2017, Mgr.Puchalová

 

Knižný hrdina tretiakov WALL-E

V rámci Medzinárodného dňa školských knižníc sme sa veľa naučili o Milanovi Rastislavovi Štefánikovi. Obdivovali sme aj jeho lásku k prírode. My, tretiaci, sme dostali zaujímavú ekologickú úlohu. Pri jej plnení sme sa inšpirovali dojímavým  príbehom robota, ktorý chcel zachrániť našu Zem od odpadkov a špiny. Z nepotrebného materiálu sme spoločne vytvorili kamaráta Wall-eho, ktorý nám pripomína, ako sa máme k prírode správať a s láskou ju chrániť. Foto...

Pridané: 27.10.2017, žiaci III.A a III.B

Regionálna vÝchova a ĽudovÁ kultÚra

Plnenie národného programu - Dohovor o ochrane a podpore rozmanitosti kultúrnych prejavov.

Foto...

Pridané: 8.9.2017, Mgr. Vasková

Bezpečne na internete

Internet – novodobý fenomén, bez ktorého si mnohí z nás svoj deň nevedia predstaviť. Viac...

Foto...

Pridané: 7.9.2017, Mgr. Likeová

Ľudské práva

zaujímavá téma na rozprávanie, rovnako dobrá na maľovanie a výborný prostriedok na pochopenie  ich jedinečnosti a vzácnosti, lebo nie všade  sú, žiaľ, dodržiavané. Predsa len žijeme v šťastnej krajine, konštatovali žiaci 8. a 9. ročníka, ktorí sa ňou zaoberali 7.9.2017
Pridané: 7.9.2017, Mgr. Režnická

Piknikové čítanie

Zmena prostredia a spôsob vyučovania dokáže urobiť divy, o ktorých sme sa presvedčili 27.9.2017, kedy sme vymenili triedu za park, fontánu, lavičky, trávu a hrejivé slnko. Šiestaci a ôsmaci zobrali svoju obľúbenú knihu a našli si svoj priestor na to, aby sa zahĺbili do tajov rozprávok a dobrodružstiev nie všedných a každodenných. Odrazu v parku neboli žiaci, ale hrdinovia z kníh.

A tak sme si príjemne zapiknikovali.

Pridané: 29. 9. 2017, PaedDr. Pekárová, Mgr. Režnická

RÁDIO MATICA je žiacke rádio, ktoré  pracuje v Základnej škole Matice slovenskej 13 v Prešove. Živé vstupy, promptné správy, zábavné relácie a kvalitná hudba spestrujú bežné dni v základnej škole. Príď a môžeš sa aj ty stať naším moderátorom.

Nacvičujeme zvládnutie mimoriadnych  situácií

Spojenie príjemného s užitočným, ba dokonca povinným, to bolo účelové cvičenie, ktoré v rámci učiva Ochrana života a zdravia absolvovali žiaci 2. stupňa 8.9.2017.

Viac tu: https://www.zsmaticeslovenskej.sk/news/nacvicujeme-zvladnutie-mimoriadnych-situacii/

Ochrana života a zdravia

Spojenie príjemného s užitočným, ba dokonca povinným, to bolo účelové cvičenie, ktoré v rámci učiva Ochrana života a zdravia absolvovali žiaci 2. stupňa 8.9.2017. Viac...

Foto...

Pridané: 8.9.2017, Mgr. Režnická

Angličtina trochu inak s rozprávkou The Three Little Pigs

Naši prípravkári si vyskúšali, ako sa dajú aj na hodine Anglického jazyka hrou obsahovo pospájať aj iné vyučovacie predmety, a tak si vyskúšať svoje  schopnosti v tematicky jednotnom celku. Prostredníctvom rozprávky O troch prasiatkach, ktorú im v anglickom jazyku porozprávala p. uč. Mgr. Marianna Joseph, mali možnosť rozprávku zdramatizovať a na vlastnej koži vyskúšať postaviť prasiatkam domček z rôznych materiálov. Nebolo to veru ľahké. Pracovali v štyroch vytvorených skupinách, pričom základným pravidlom bolo dať hlavy dokopy a spoločne sa dohodnúť na pracovnom postupe. Aj ich trpezlivosť a vytrvalosť mala čo robiť. Prvý domček tvorili zo sušienok, ktoré lepili cukrovou hmotou, druhý domček bol zo špajlí pospájanými želé cukríkmi, tretí domček bol vytvorený lepením niekoľkých vrstiev papiera, štvrtý postavili z kociek Lega. Následne deti skúšali, ktorý domček vydrží stáť, ak doňho fúkneme z celej sily, ako to v rozprávke robí aj vlk. Praktickými činnosťami deti zistili, ktorý domček a materiál je najpevnejší. Aj takáto vyučovacia hodina anglického jazyka môže prispieť k nácviku sociálnych zručností a práci v skupine, ktoré sú dobrou prípravou na tímovú spoluprácu a efektívne uplatnenie detí v budúcom pracovnom živote.

Foto:...

Pridané: 3.11.2017, PaedDr. Schneiderová, PhD.

Literárna exkurzia Martin

V tento deň 3.11.2017 sme sa veľmi konkrétne dotkli našej literárnej histórie. Žiaci V.A, VI.A, VII.A, VIII.A, IX.A navštívili Literárne múzeum, Dom J.C. Hronského, Maticu slovenskú a Národný cintorín v Martine. Každé miesto dýchalo svojou osobitosťou a takýmto zážitkovým učením sa žiaci dozvedeli viac ako z učebníc. V literárnom múzeu zneli nahlas verše Maríny, Turčína Poničana vo výbornej interpretácii našich recitátorov. Domov sme si odnášali plno vedomostí, zážitkov a dojmov, z ktorých budeme čerpať a dopĺňať ich aj na vyučovacích hodinách SJL a VYV. 

 

Foto:...

Pridané: 6.11.2017, PaedDr. A.Pekárová

770. výročie - Milujem svoje mesto - dobrovoľnícka pomoc pri úprave a skrášlení Prešova

 
Pridané: 26.5.2017, RNDr. Širý

Deň Prešovského kraja

Viete, ktorý kraj Slovenska je najkrajší? No predsa ten náš... Viac...
 
Pridané: 6. 10. 2017, Mgr. A. Puchalová

 

Budeme radi, ak svoje postrehy, pripomienky, návrhy alebo čokoľvek iné zanecháte v knihe návštev. Stačí jeden KLIK na KNIHU          Ďakujeme.

počítadlo.abz.cz

Kontakt

Základná škola

zs.matica@gmail.com

Matice slovenskej 13
080 01 Prešov

Kancelária školy: +421 905 846 748, 051 7713331

Školská jedáleň: 051 7713332

Vyhľadávanie

na návšteve u nás:

 Andrew Garth , veľvyslanec Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska

Foto...

Viac..

A. TURČANOVÁ , primátorka mesta Prešov, čítala deťom rozprávku...

Foto...

Viac...

V kruhu  školskej rodiny sme už privítali  slovenského básnika, prozaika,  autora literatúry pre deti a mládež, dramatika scenáristu , textára a nesmierne veselého človeka Daniela Heviera. 

Volejbalisti na návšteve...

 Viac...

Foto...

Zvoní nám

Vyuč.hod. Čas /od -do/
1.   8.00 - 8.45
2.   8.55 - 9.40
3.  10.00-10.45
4.  10.50-11.35
5.  11.40-12.25
6.  12.35-13.20
7.  13.40-14.20

 

Prevádzka ŠKD
Ranné schádzanie 6.30-7.30
Vých. - vzdel. činnosti 11.35-16.00
Popoludňajšie rozchádzanie 16.00-17.00

 

Nájdete nás

Naša škola je zaregistrovaná v TASR, pravidelne prispieva a zverejňuje najzaujímavejšie články z nášho školského online časopisu  - NA MATICI. 

čítajte...

Mesto Prešov a Tlačová agentúra Slovenskej republiky udelila v súťaži časopisov základných škôl Prešovské noviNETKY 1. miesto za najlepšie školské periodikum v meste Prešov časopisu NA MATICI v školskom roku 2016/2017.

Logo školy - čítajte viac, obrázok je prepojený

    

Milí žiaci, v našom záujme je, aby sa v našej škole cítil každý dobre a bezpečne. Ak Vám niekto ubližuje, nenechávajte si to pre seba! Pripravili sme pre Vás na našej webovej stránke DOTAZNÍK, ktorý je ANONYMNÝ! Vyplňte ho a my Vám určite pomôžeme.

Dotazník nájdete
https://www.zsmaticeslovenskej.sk/radime-si-spolu/radime-rodicom/ a https://www.zsmaticeslovenskej.sk/radime-si-spolu/kybersikanovanie/.

 Kronikárka školy: Mgr. MSilvia Eštočinová

 Obrázok je prepojený, čítajte viac....

 

Vieme zdravo žiť!

V piatok 27.10.2017 sme sa pri zábavných a tvorivých činnostiach veľa naučili o dôležitej úlohe potravín a dobrých stravovacích návykoch.  Ďakujeme všetkým rodičom za chutné a zdravé maškrty, ktorými nám spríjemnili tento zdravý deň. Foto...

Pridané: 27.10., Mgr. Kučová, Mgr. Pavlovská

Ďakujeme a tešíme sa na ďalšiu spoluprácu!         

Základná škola Matice slovenskej 13 aj touto cestou vyslovuje poďakovanie Fakulte chemickej a potravinárskej technológie STU v Bratislave za nezištnú materiálnu pomoc. Poskytnutý dar (laboratórne váhy, laboratórne sklo a chemikálie) bude využívaný pre skvalitnenie práce,  nielen vo vyučovacom procese  ale aj v záujmovej činnosti.

Menovite ďakujeme prof. Hívešovi, vďaka ktorého osobnej zaangažovanosti sa toto dobré dielo podarilo. Veríme, že aj vďaka tejto pomoci vyučovanie v chemickom laboratóriu vo veľkej miere inšpiruje a motivuje žiakov, aby dosahovali čo najvyššiu odbornú úroveň ako základ pre ďalšie úspešné štúdium.

Pridané: 17.2.2016, RNDr. Širý

KOMUNIKAČNÁ KAMPAŇ O NÁSILÍ NA DEŤOCH

Jej zámerom je zvyšovať informovanosť detí, odbornej a laickej dospelej verejnosti o tejto téme a o možnostiach pomoci.

Projekty školy  Viac...

Celoslovenský Deň polície

Celoslovenský deň polície milo prekvapil mňa a aj spolužiačky zo VII.A a V.A.  Hneď po vyučovaní spolu s triednou učiteľkou sme sa vybrali pozrieť  našich ochranárov, policajtov. Videli sme záchranné zložky v akcii, odhalenie trestného činu, riešenie dopravnej nehody, prepad drogového gangu... . Potešili nás staré historické policajné autá, nové policajné motorky, policajný čln, krst knihy STOJ, POZOR, CHOĎ. Stretli sme sa s hercami z detského seriálu   STOJ, POZOR, CHOĎ. Neopísateľné chvíle sme prežili, keď nad našimi hlavami krúžili vrtuľníky. 

Pridané:  17.9.2017, Očkovičová – VII.A

Večer svetlonosov

 Foto

obrázok je prepojený

Pridané: 27.10.2017, Mgr. Režnická / Up.: J.M

Moderná gymnastika pre dievčatá od 4 rokov. Pridajte sa k nám. Pridané: 16.1.2017

 Viac...

Kontakt:  kmg.laser.po@gmail.com

Partneri školy

Ďakujeme všetkým,ktorí sa podieľajú na živote našej školy:

 • JOLLY PHONICS center PEZINOK
 • Jolly HOMESCHOOL PEZINOK
 • Fakulta chemickej a potravinárskej techológie STU BRATISLAVA
 • Prešovská univerzita v Prešove - cvičná škola

 

Základná škola Matice slovenskej 13, Prešov, školský rok 2018/2019